2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.05.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 200

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 89 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, S.S. Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, bahsi geçen alanın ilave nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

Yapılmak istenen ilave nazım imar planı ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 201

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde NİP. tadilat talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 75 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde, Kayseri 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın talebine istinaden askeri güvenlik bölgelerinin, gönderilmiş koordinatlara uygun olarak her ölçekteki imar planlarına işlenmesini istemektedir. Bahsi geçen alanlardaki plan değişikliği taleplerinin öncelikle 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/50.000 ölçekli K34-C ve K34-B çevre düzeni planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde yapılan plan değişikliğinin, Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 202

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 94 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararı ile, Talas Şahinkaya Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında otopark alanı planlanması talebi, bahsi geçen alandaki kadastro parsel malikinin muvaffakatı bulunmadığından,

Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 203

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 95 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararı ile, Kiçiköy Mahallesinde karakol alanı olarak planlı yerin, hmax=10.00 metre ve E=1.00 şeklinde ticaret alanı (kömürcüler sitesi) olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 09.11.2009 tarih, 429 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır.

Söz konusu alana yönelik hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanının K1 yapı nizamlı, hmax=7.00 metre ve kömürcüler sitesi yapılmak üzere, ticaret alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 204

Konusu : Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu

ilçelerine ait mahallelerin yeni oluşturulan sınırları hk.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 6. ve 7. maddeleri gereğince, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerine ait mahallelerin isim, tanıtım numarası ve sınırları hakkında ilgili Belediyelerinin almış oldukları Meclis kararlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 91 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69 maddesine dayanılarak hazırlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin 11. 12. ve 13. maddeleri ile “Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi”nin 31. maddesine uygun olacak şekilde, mahallelere ilişkin sınır, isim ve tanıtım numaraları yeniden düzenlenmiştir. Sınır ihtilaflarına ve sorunlara mahal vermeyecek şekilde Büyükşehir Belediyesince tutulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri de bu incelemede kullanılmıştır.

Melikgazi Belediyesinin 01.03.2010 Tarih ve 74 numaralı kararı,

Kocasinan Belediyesinin 04.01.2010 Tarih ve 09 numaralı kararı,

Talas Belediyesinin 01.06.2009 Tarih ve 72 numaralı kararı ile 07.12.2009 Tarih ve 214 numaralı kararı,

Hacılar Belediyesinin 07.12.2009 Tarih ve 32 numaralı kararı,

İncesu Belediyesinin 01.02.2010 Tarih ve 15 numaralı kararı,

İle kabul edilen mahalle isim, tanıtım numarası ve sınırlarına ilişkin olarak komisyonumuz gerekli tetkik ve incelemeyi yapmıştır.

Alınan Meclis kararlarında isim ve tanıtım numaralarının Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden, İlçe Belediye meclislerinin Mahallelere ilişkin olarak aldıkları isim ve tanıtım numaralarının aynen kabul edilmesinin uygun olacağı,

Mahalle sınırlarına ilişkin olarak;

1. Melikgazi Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Köşk ve Gültepe mahalleleri arasındaki sınırın, imar planına uygun olarak ve hâlihazırda konut olarak kullanılan binaların adres bileşenlerini etkilemeyecek şekilde, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,

  1. Melikgazi Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Gesi Vekse ve Gesi Bağpınar mahalleleri arasındaki sınırın, arazinin topografyası ve kadastro parsel sınırlarına uygun olacak şekilde, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  2. Melikgazi ve Kocasinan Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Melikgazi İlçesi Cumhuriyet ve Camikebir Mahallesi, Kocasinan İlçesi Gevhernesibe ve Serçeönü mahalle sınırlarının Cumhuriyet Meydanı yeraltı çarşısı dikkate alınarak, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  3. Melikgazi ve Kocasinan Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Melikgazi ilçesi Gökkent, Mimarsinan Bahçelievler, Gesi Fatih mahalleleri ile Kocasinan ilçesi Yavuzselim, Ahi Evran, Kocasinan, Beyazşehir mahalle sınırlarının, imar planına uygun olarak, kadastro parsellerinin durumu ve hâlihazırda konut olarak kullanılan binaların adres bileşenlerini etkilemeyecek şekilde, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  4. Melikgazi Ve Talas Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi ile Talas ilçesi Mevlana Mahallesi arasındaki sınırın İmar planına uygun olarak, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  5. Melikgazi ve Hacılar Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Melikgazi ilçesi Hisarcık Erciyes ve İnecik Mahallesi ile Hacılar İlçesi Aşağı ve Beğendik Mahalle sınırlarının kadastro durumu ve arazi topografyası ve hâlihazırda açık olan yollar dikkate alınarak, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  6. Kocasinan Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Yenidoğan, Şeker, Oymaağaç, Erkilet Dere, Erkilet Camikebir, Erkilet Osmangazi, Sancaktepe, Boztepe, Elagöz, Buğdaylı, Tanpınar, Cırgalan mahalle sınırlarının Hâlihazırda kullanılan Kuzey Çevreyolu ve Mimarsinan Kavşağı Bağlantı yolu ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı dikkate alınarak, imar planına ve kadastro durumuna uygun olacak şekilde, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  7. Talas Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Gülistanevler, Reşadiye ve Yukarı mahalle sınırlarının arazinin topografyası ve imar planına uygun olarak, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin,
  8. Talas Belediye sınırları içinde birbirine komşu olan, Başakpınar Gaziler, Başakpınar Ufuk, Başakpınar Yıldıztepe mahalle sınırlarının imar planına uygun olarak, ekli paftadaki gibi geçirilmesinin,
  9. İncesu Belediye sınırları içinde, Bahçesaray İsimli yeni bir mahalle oluşturulması gerekçelerinin haklı bulunarak sınırın belediyenin almış meclis kararına uygun olarak, ekli paftadaki gibi geçirilmesinin,

Yukarda ismi sayılmayan 5 ilçeye bağlı diğer Mahallelerin sınırlarının, İlçe Belediyelerinin almış olduğu Meclis kararlarına uygun olarak, ekli paftada görüldüğü gibi geçirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 205

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kanlıyurt Mahallesi, 5533 ada, 39 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.04.2010 tarih ve 83 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kanlıyurt Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejant işareti konulmasını istemekte olup, yapılmak istenen plan değişikliğinin kullanım amacı tam olarak belirtilmediğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 206

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, 357 ada, 1 parsel, Melikgazi Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait, 382 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Fatih Mahallesi, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 357 ada, 1 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ile Maliye Hazinesine ait olan 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 77 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gesi-Fatih Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu dini tesis alanı, resmi kurum alanı ve park alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesis alanı, resmi kurum alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 207

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi- Bağpınar Mahallesi, 1562 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 78 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Bağpınar Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan, üst ölçekli planlarda tarım alanı olarak planlı yerin, İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün olumlu görüşleri doğrultusunda cami, imam evi, kuran kursu ve yol yapılmak üzere bu alanın mevzi imar planının yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-18-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin dini tesis alanı, (M) ticaret lejant işaretli kültürel ve sosyal tesis alanı ve yol olarak planlanması yönündeki mevzi imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 208

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 534 ve 552 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 79 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yapılmak istenen plan değişikliği talebinin, bölgede ivedilikle yapılacak revizyon imar planı çalışmaları dahilinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 209

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun ile Başakpınar Mahalleleri arasında kalan alanın planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi ile Başakpınar Mahallesi arasında kalan alanın planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 80 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun- Başakpınar Mahalleleri arasında kalan alanın planlanmasını istemekte olup, söz konusu talebin jeolojik etüdler ve halihazır haritalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 210

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 76 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 12.04.2010 tarih ve 71 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanıda kapsadığından nazım imar plan tadilatı taleplerinin, birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediyesi Selçuklu Mahallesinde konut alanı olarak planlı olan imar adasının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.12.2002 tarih, 134 sayılı kararında ifade edildiği üzere “30 metre ve üzeri yollardan cephe alarak yapılmış, konut parsellerindeki binaların zemin kat üstündeki 1. kat, zemin kat ile bağlantılı olmak ve binadaki diğer bağımsız bölüm maliklerinden muvafakat almak şartıyla, ticaret ya da turizm amacıyla kullanılabilir.” hükmüne istinaden, söz konusu talebin yapılmasına gerek bulunmadığı kanaatine varıldığından, her iki talebin de reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Meclis Üyesi A.Serdar ALTINTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda komisyon raporunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 211

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı- Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesi 7 pafta, 2501 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 81 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu belediye hizmet alanı ve yaya yolu olarak planlı yerlerin konut alanı olarak planlanması talebinin, plan müellifinin görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 212

Konusu : Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde 70 pafta, 384 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.04.2010 tarih ve 86 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana mahallesinde konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemekte olup civarın karakteri değerlendirildiğinde ana caddeye bakan kısımların mevcut imar planında konut altı ticaret alanı olarak planlı olduğu, arka cephelerin ise konut alanı olarak planlı olduğu görülmüştür. Adanın tamamının ticaret alanı olarak planlanmasının civarın karakterini bozacağı ve uyumsuzluk oluşturacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Meclis Üyesi A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda komisyon raporunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 213

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.04.2010 tarih ve 87 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Erciyes-Reşadiye mahallesinde Gelinkızı deresinin mevcut güzergâhına kaydırılması talebi, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden 5 metrelik yaya yolu planlanarak hazırlanmış olup 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 05.04.2010 tarih 96 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 214

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 88 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarihli kararlarından,

79 sayılı kararı ile, Mithatpaşa mahallesinde, A-4 yapı düzeninde konut alanı ve otopark alanı olarak planlı alanda yapılaşma şartı ve kat adedi değiştirilmeden konut adasının otopark alanını dahil edilerek büyütülmesi, otopark alanının da kuzeyinde bulunan park alanı olarak planlı yerde düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

80 sayılı kararı ile, Pervane mahallesinde, resmi kurum alanı, dini tesis alanı ve meslek okulu alanı olarak planlı yerde, dini tesisi alanı ile meslek okulu alanı arasındaki ada ayırma çizgisinin uygulamada oluşabilecek sorunların önlenebilmesi amacıyla tescile uygun olarak düzenlenmesi, dini tesis alanı ile Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü arasındaki fiili durumda yer alan yaya yolunun imar planına işlenmesi, dini tesis alanının küçülmesinden dolayı emsal değerinin 0.60dan 0.80 e çıkarılması talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı,

81 sayılı kararı ile, Bogazköprü mahallesinde, ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin konut dışı kentsel çalışma Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2009 tarih, 435 sayılı kararı ile onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.04.2010 tarih 79, 80 ve 81 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 215

Konusu : Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 93 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki söz konusu köy yerleşim alanlarından, Özlüce’nin (Vekse) bulunduğu alandaki ITRF koordinat sisteminde, 1/5000 ölçekli K35-a-19-d nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki nazım imar planının kabulünün, diğer köy yerleşim alanları ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bu alanlara dair taleplerin ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 216

Konusu : İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 90 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde park alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 217

Konusu : İncesu Belediyesinin, Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda

plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.04.2010 tarih ve 84 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma istinaden konut alanı olarak planlanmasını, bu alanın batısındaki konut alanı olarak planlı yerin de yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 218

Konusu : Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 19 . maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 1511 ada, 44 ve 3890 ada, 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan civarında 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.05.2010 tarih ve 92 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ; Karpuzatan Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu, Belediye hizmet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerde bulunan 50 metrelik yolun güneyindeki iki adet yapının fiili duruma uygun olarak imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31L, 1/1000 ölçekli 31L-1b, 31L-1c, 31L-2a ve 31L-2d imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Belediye hizmet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 219

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesinde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli

ilave+revizyon nazım imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet mahallesinde 105, 106, 119, 125, 126, 127, 135, 324, 325, 326, 386, 407, 432, 433, 438 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.04.2010 tarih ve 85 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda imar adalarının tamamlanması ve Melikgazi-Gesi sınırındaki uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 1/25000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon nazım imar planı yapılması talep edilmektedir.

1/25000 ölçekli K35-a4 ve 1/5000 ölçekli K35-a-23a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, ticaret alanı, İlköğretim ve ortaöğretim alanı, dini tesis alanı, park alanı ve yol olarak düzenlenen İlave+Revizyon nazım imar planlarının açıklama raporları ile birlikte kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 220

Konusu : Toplu taşım araçlarında biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa miktarının belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Toplu taşım araçlarında yapılan kontrollerde biletsiz olarak yolculuk yapanlara ceza uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise ve ceza miktarının tespit edilmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.04.2010 tarih ve 02 nolu Ulaşım Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu taşım araçlarında (Belediye otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Taşıma Sistemi) yapılan kontrollerde bilet kullanmadan biniş yapanlara 15 tam bilet (Kontaksız akıllı kart 1 tam biniş bedeli X15) bedeli tutarında ceza verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Ulaşım Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 221

Konusu : Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif yerlerde jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması İçin yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Belediyemiz stratejik planında ve çalışma programında Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif bölgelerde ilave ve revizyon imar planı yapılması ön görülmüştür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde imar planı yapılması düşünülen bu alanların öncelikle jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğüne 06.04.2010 tarihinde başvurulmuştur. İlgili idare konuyla ilgili Belediye Meclisimizce alınacak kararla yetki verilmesini ve konuyla ilgili taahhütnamenin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığının 30.0.4.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-837-1149 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz stratejik planında ve çalışma programında Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif bölgelerde ilave ve revizyon imar planı yapılması ön görülmüştür. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde imar planı yapılması düşünülen bu alanların öncelikle jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğüne 06.04.2010 tarihinde başvurulmuştur. Konu ile ilgili hazırlanan taahhütnamenin onaylanması ve bu hususta İller Bankasına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 222

Konusu : Belediyemizin 2009 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2009 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/7 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2009 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 223

Konusu : Av.Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Salih ZENGİNER, Melikgazi İlçesi, Karadere Bağları mevkiinde cadde ve sokak isim çalışması olduğundan, burada oluşturulacakolan caddelerden birine Av.Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-24-218-1100 nolu yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Salih ZENGİNER, Melikgazi İlçesi, Karadere Bağları mevkiinde cadde ve sokak isim çalışması olduğundan, burada oluşturulacakolan caddelerden birine Av.Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin bulüne oybirliği karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 224

Konusu : Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesinde Cadde ve Sokak isim değişikliği.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi Muhtarı Mehmet ÖZKAN, Mahallelerinde mevcut bulunan sekiz adet cadde ve sokak isimlerinin, belirlemiş olduğu isimlerle değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.04.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-24-203-1023 nolu yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi Muhtarı Mehmet ÖZKAN, Mahallelerinde mevcut bulunan sekiz adet cadde ve sokak isimlerinin, belirlemiş olduğu isimlerle değiştirilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin bulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 225

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.04.2010 tarih ve 82 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar mahallesinde, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 78 sayılı kararlarının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 226

Konusu : “Erciyes Kadınları” başlıklı proje uygulamaları için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, imza yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, “İSKUR-PWE-604 referans no’lu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje uygulamaları ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 05.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-231 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “İSKUR-PWE-604 referans no’lu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje uygulamaları ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 227

Konusu : “Beyaz Melekler” başlıklı proje uygulamaları için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, imza yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, “İSKUR-PWE-321 referans no’lu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulamaları ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 05.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-232 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “İSKUR-PWE-321 referans no’lu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulamaları ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 228

Konusu : “İkinci Baharın Çiçekleri” başlıklı proje uygulamaları için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, imza yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, “İSKUR-PWE-523 referans no’lu ve “İkinci Baharın Çiçekleri” başlıklı projeye ortak olma ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 07.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-240 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “İSKUR-PWE-523 referans no’lu ve “İkinci Baharın Çiçekleri” başlıklı projeye ortak olma ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 229

Konusu : Hayır sahibi Ahmet BAYSA’nın Kalemkırdı Caminin taşınmasıyla ilgili yapacağı bağışın kabulü.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Hayır sahibi Ahmet BAYSA, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan Kalemkırdı Caminin uygun bir cephesine “ Bu camii H.Abdullah İNİŞ tarafından taşınmıştır.” İfadesinin yazılması karşılığında 1 adet ev, 10.000 TL nakit para ve toplam 11 adet 47.925,00TL tutarındaki çekleri Belediyemize bağışlama talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 04.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/179 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Melikgazi ilçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 67 parselde kayıtlı tescilli Kalemkırdı Camii’nin imar planında çok katlı oto park alanına ve yola isabet etmesinden dolayı, Camii’nin Mülkiyeti Belediyemize ait olan Melikgazi ilçesi, İsaağa Mahallesi, 42 pafta, 597 ada, 3 nolu parsel üzerine taşınmasına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca karar verilmişti.

5393 Sayılı Belediye kanunun 75. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7(n) maddesi gereğince Camii’nin proje ve taşınmasına yönelik yapılacak harcamaların Belediyemizce karşılanmasına dair Belediye Meclisimizin 10/08/2009 tarih ve 333 sayılı kararı ile izin verilmişti.

Hayır sahibi Ahmet BAYSA Belediyemize müracaatla, taşınacak Kalemkırdı Camisinin uygun bir cephesine “ Bu camii H.Abdullah İNİŞ tarafından taşınmıştır” ifadesinin yazılması karşılığında Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 472 pafta , 6566 ada, 1 parsel üzerinde yapılı olan binanın zemin kat 1 nolu dairesini ve 10.000 TL nakit para ile Ağıt KARAGÖZ’e ait 0094070 nolu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 30/09/2010 tarihli 4.775,00 TL’lik çeki, İlhami Gencer İGİT’e ait 0070807 nolu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 30/09/2010 tarihli 3.000,00 TL’lik çeki, İlhami Gencer İGİT’e ait 0070808 nolu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 30/10/2010 tarihli 3.000,00 TL’lik çeki, Ahmet ÇELİK’e ait 0084281 nolu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 31/09/2010 tarihli 3.500,00 TL’lik çeki, Ahmet ÇELİK’e ait 0084282 nolu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 31/10/2010 tarihli 3.500,00 TL’lik çeki, Hüsamettin KARADAĞ’a ait 8000369 nolu Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin 30/11/2010 tarihli 8.360,00 TL’lik çeki, Ensarlar Dayanıklı Tük.Kuy.İnş.Hay.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.’e ait 4010307 nolu Türkiye Finans Katılım Bankasının 30/09/2010 tarihli 3.890,00 TL’lik çeki, Mehmet ÜNLÜ’ye ait AZ 0418296 nolu Finans Banka A.Ş.’nin 15/10/2010 tarihli 5.000,00 TL’lik çeki, Mehmet ÜNLÜ’ye ait AZ 0418299 nolu Finans Banka A.Ş.’nin 31/10/2010 tarihli 5.000,00 TL’lik çeki,Kadir ÖZTOP-Özçelik Metal’e ait KY0364368 nolu Finans Bank A.Ş.’nin 27/11/2010 tarihli 4.400,00 TL’lik çeki, Tülinay AYDIN-Güneş Ticaret’e ait 6976490 nolu Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 31/10/2010 tarihli 3.500,00 TL’lik olmak üzere toplam 11 adet 47.925,00TL tutarındaki çekleri Belediyemize bağış yapmak istemektedir. Ahmet BAYSA’nın yapacağı bağışın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 230

Konusu : Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 6 kişinin net aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 6 kişinin, 2010 Mali yılında ödenecek net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/563 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Sicil

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2010 Net Tavan Ücret

2010 Belirlenecek Net Ücret

1

 

Şaban SELVİTOP

5

Mühendis

1.950,38

1.684

2

 

Murat TAŞYÜREK

5

Mühendis

1.950,38

1.684

3

 

E.Tuğba SOLAK

5

Şehir Plancısı

1.950,38

1.684

4

 

Nuriye TETİK

6

Mimar

1.950,38

1.684

5

 

Özkan KURT

7

Tekniker

1.525,91

1.284

6

 

Münir DEMİR

8

Tekniker

1.525,91

1.284

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 6 kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretlerinin 2010 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 231

Konusu : 765 ada, 87 parseldeki Askeri Lojmanlarla ilgili Protokol imzalamak üzere yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; 765 ada, 87 parsel ve üzerindeki muhdesatın devri karşılığında, Maliyece belirlenecek kıymet bedeli oranında 1 adet komutan konutu, 60 daireli HAİT ve bir adet misafirhane/apart tipi misafirhane (yaptırılacak bina/tesisleri, kıymet takdir düşük olduğu taktirde ilave imalat istekleri ayrıca bildirilecektir.) yaptırılması ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-2/340-1216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; 765 ada, 87 parsel ve üzerindeki muhdesatın devri karşılığında, Maliyece belirlenecek kıymet bedeli oranında 1 adet komutan konutu, 60 daireli HAİT ve bir adet misafirhane/apart tipi misafirhane (yaptırılacak bina/tesisleri, kıymet takdir düşük olduğu taktirde ilave imalat istekleri ayrıca bildirilecektir.) yaptırılması ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 232

Konusu : Suluova Belediyesi ile Belediyemizin kardeşşehir olması talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Suluova Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Kültürel, Sosyal, Ekonomik ve Ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeşşehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 04.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB. 0.21/116 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Suluova Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Kültürel, Sosyal, Ekonomik ve Ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeşşehir ilişkisi kurulması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 233

Konusu : Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye verilecek iki ismin belirlenmesi ve Allam Muhammed İkbal isminin Kayseri’de ana caddelerden birine verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kardeşşehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye Kayseri’ye mâl olmuş iki şahsın isminin belirlenmesi, ayrıca Kayseri’de belirlenecek ana caddelerden birine Pakistan’ın milli şairi Allam Muhammed İkbal’in isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 03.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/115 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pakistan Eyalet Başbakanı Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeşşehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye Kayseri’ye mâl olmuş iki şahsın isminin belirlenmesi, ayrıca Kayseri’de belirlenecek ana caddelerden birine Pakistan’ın milli şairi Allam Muhammed İkbal’in isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 234

Konusu : Ş.Jan. Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Seçkin ÇETİNKAYA’nın kardeşi, 18 Nisan 2010 tarihinde şehit düşen Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-235/1170 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Seçkin ÇETİNKAYA’nın kardeşi, 18 Nisan 2010 tarihinde şehit düşen Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 235

Konusu : Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Halit ERKİLETLİOĞLU ve Mustafa İLHAN’ın, Bandırma Vapurunun kaptanı, Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-230/1161 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Halit ERKİLETLİOĞLU ve Mustafa İLHAN’ın, Bandırma Vapurunun kaptanı, Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 236

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel ve 589 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait, 579 ada, 1 parsel ve Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-805/1095 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait, 579 ada, 1 parsel ve Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 237

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-884/1191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 238

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-847/1181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 239

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih,108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-878/1188 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 240

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-846/1173 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 241

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-905/1221 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 242

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-852/1180 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 243

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-897/1201 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 244

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-896/1199 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 245

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-895/1198 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 246

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-898/1205 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 247

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-876/1186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 248

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-876/1186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 249

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-876/1186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 250

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde NİP.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-894/1197 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-23-a ve K35-22-b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 251

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-889/1195 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.05.2010

Karar No : 252

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, 25m’lik yol göz önüne alınarak yeniden planlaması talebi.

 

Meclis Üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü talebi ile; Melikgazi İlçesi Gesi-Kuzey Mahallesinde, bölgeyi batı istikametinden doğu istikametine bağlayacak olan 25m’lik yolun mevcut yerleşim alanları ve arazinin topoğrafik yapısı göz önüne alınarak yeniden planlaması talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 53. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Gesi-Kuzey Mahallesinde bölgeyi batı istikametinden doğu istikametine bağlayacak olan 25m’lik yolun mevcut yerleşim alanları ve arazinin topoğrafik yapısı göz önüne alınarak yeniden planlaması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.