Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

764

Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.10.2014 tarih ve 1497 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

765

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri Bütçesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Hacılar, Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ve Özvatan İlçe Belediyeleri’nin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.10.2014 tarih ve 1586 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Hacılar, Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ve Özvatan İlçe Belediyeleri’nin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

766

Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 1731 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

767

Kayseri İlinin “Bebek Dostu Altın İl” unvanlı olabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde “Bebek Dostu Grubu” oluşturulması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kayseri İlinin “Bebek Dostu Altın İl” unvanlı olabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde “Bebek Dostu Grubu” oluşturulması talebi hususunda Çevre Koruma ve kontrol Dairesi Başkanlığının 15.10.2014 tarih ve 548 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kayseri İlinin “Bebek Dostu Altın İl” unvanlı olabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde “Bebek Dostu Grubu” oluşturulmasına, Meclis üyeleri Ahmet Tahir GÜL ve Halil BÜYÜKNALBANT’ın önerileri ile; M. Seyhan KALKAN, Suna ÇAKIR, Ayşe SEYHAN, Kamuran TEMUR, Merve SARIOĞLU, Doğan EKİCİ, Memduh BÜYÜKKILIÇ, F. Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa GÖKTAŞ’ın oluşturulan Bebek dostu grubuna seçilmeleri yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

768

İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 334 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, konut alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.03.2014 tarih, 172 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.08.2014 tarih, 76 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

769

İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 333 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisli, öğretmen evi olarak planlı olan yerin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi yapıldığından, bu alanın sosyal tesis(gençlik merkezi) olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, İncesu Belediye Meclisi’nin 04.08.2014 tarih, 75 sayılı kararının, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

770

Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 332 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarından,

165 sayılı kararı ile; Talas 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı Açıklama Raporunda II.1.7. Doğal Karakteri Korunacak Bağ-Bahçe Alanları yapılaşma şartları arasında ''Bu alandaki setler olduğu gibi korunacaktır" ifadesi yer almaktadır. Yeni yapı izdüşümü içinde dolgu ve hafriyat yapılabilmesi için bu ifadenin "Bu alandaki setler olduğu gibi korunacaktır. Ancak yeni yapılanmalarda yapının inşa edileceği alan (taks) içerisinde set hafriyatına izin verilecektir." şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. Bahsi geçen plan notu değişikliği talebi Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmiş ve 01.11.2013 tarih, 838 sayılı karar ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notu değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

195 sayılı kararı ile; Talas 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı Açıklama Raporunda II.1.5. Kentsel Sit Alanı İçi, Kısmen Bozulmuş Talas Geleneksel Dokusuna Uygun Olarak Yenilenecek ve Düzenlenecek Alanların (I1) yapılaşma şartları arasında "Bu alanda mevcut kadastro esastır. Sokak dokusu aynen korunacaktır. İfraz ve tevhid yapılamaz." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin "İfraz ve tevhit yapılamaz" hükmünün, diğer yapılaşma koşulları aynı kalmak koşuluyla "İfraz yapılamaz. Ancak yola terk, yoldan ihdas ve tevhid yapılabilir." şeklinde değiştirilmesi talep edilerek Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur. Koruma Kurulu 24.04.2014 tarih, 1036 sayılı kararı ile, söz konusu talebin "Bu alanda mevcut kadastro esastır. Sokak dokusu aynen korunacaktır. İfraz ve tevhid yapılamaz. Ancak zorunlu kalınan durumlarda sınır düzenlemeleri amacıyla yola terk, yoldan ihdas ve artık parsellerde tevhid yapılabilir." şeklinde değiştirilmesini uygun bulmuştur. Bahsi geçen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notunun Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararında belirtildiği şekliyle oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

37 sayılı kararı ile; Kuruköprü-Çatakdere Mahallelerinin bağlantısını sağlayan 15 metrelik yolun güney yönünde genişletilerek 20 metre olarak planlanması talebi, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.07.2014 tarih, 1146 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu talep Belediyemiz Meclisi'nin 08.07.2013 tarih, 544 sayılı kararına istinaden kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin Koruma Kurulu kararı doğrultusunda oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

771

Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 352 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 01.10.2014 tarihli kararlarından,

170 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesi'ndeki 26 ada, 73 ve 91 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve ticaret alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanlar arasındaki ada ayrım çizgisinin tescil durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,17 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

171 sayılı kararı ile; Talas 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizam konut alanı olarak planlı bulunan alanların projelendirme aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik plan notlarına aşağıdaki hükümlerin eklenmesi talep edilmiştir.

'' 17-Kütle nizam şeklinde planlanan parsellerde:

-Bodrum katlarda yapılacak zorunlu müştemilatlardan kazan dairesi, jeneratör odası, hidrofor odası vb. mekanların havalandırılmaları için yapılması gereken kuranglezlerin yapılması,

-Kütle parsellerde çatı saçağı, merdiven ve/veya engelli rampası yapılması durumunda karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, parsel sınırları dışında 2 metreye kadar olan alanların kullandırılmasına belediyesi yetkilidir.''

Yukarıda ifade edilen hükümlerin Kayseri İli Sınırları içerisindeki 16 İlçe Belediyesi'ni de ilgilendirdiği kanaatine varıldığından tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen (UİP-1110,18 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile iade edilmesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 01.10.2014 tarih, 170 sayılı kararın kabulünün uygun olacağı, 171 sayılı kararın iadesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

772

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 331 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli kararlarından;

234 sayılı kararı ile; Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkiinde 480 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda İl Özel İdaresince 05.03.2014 tarih, 33 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Belediye Meclisinde yeniden görüşülen ve Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı olarak planlı yerde E=0.30 olarak düzenlenmesi yönündeki (UİP-4366,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

235 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde A-4 yapı düzeninde konut alanı olarak planlı alanların BL-4 yapı nizamında planlanması yönündeki (UİP-2834,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

236 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde 5141 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu Dini tesis alanı olarak planlı alanda E=0.60 yapılaşma şartının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-5037,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

773

2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlara yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlarda Askeri güvenlik sınırlarının işaretlenmediğini belirterek bu hususta yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 351 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi yapılmasına ilişkin; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararı alınmıştır.

2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı askı ilana çıkarılan planlarda Askeri Güvenlik Bölgesi sınırlarının işaretlenmediğini belirterek; ekte gönderilen koordinatlara göre Askeri Güvenlik Bölgesinin imar planlarına işaretlenerek, plan notları kısmına “ 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.” plan notunun eklenmesi yönünde askı ilandaki planlara itiraz etmiştir.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 21.10.2014 tarih, 22585 sayılı yazıları ile itirazın uygun görülerek askeri güvenlik bölgesi sınırın planlara işlenerek; plan notuna “2565 sayılı askeri yasak ve güvenlik bölgeleri kanunu hükümleri uygulanacaktır.” Hükmünün eklenmesini uygun görmüştür.

1/5000 ölçekli K34-b-22c, K34b-22d nazım imar planı paftalarında; TCDD tarafından hazırlatılan Askeri Güvenlik Bölgesinin planlara işlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin plan notu ile birlikte 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın itirazının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

774

Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 330 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanı olarak planlı bulunmaktadır. Çamlıca III Baraj ve Hidroelektrik Santrali, İl Özel İdaresi İl Genel Meclis'inin 03.09.2008 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çamlıca Elektrik Üretim AŞ. projeye sonradan şalt sahası eklendiğinden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin şalt sahası olarak planlanması yönündeki (NİP- 2909,3 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

775

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 329 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tablakaya Mahallesindeki söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bağ bahçe alanı olarak planlı olup, kır bahçesi yapılmak üzere ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen (NİP-2780,16 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin parsel bazında olması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, Mustafa AKPINAR'ın kabul oyuna karşın talebin oy çokluğu ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

776

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 328 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Bakır Beton İnş.Taah. San. Tic. Ltd.Şti.’nin talebi üzerine parselin bulunduğu alanda Hazır Beton santrali kurmak için imar planı değişikliği talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin çevre ile uyumsuz olması, yerleşim alanlarına yakın olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması yönündeki görüşü doğrultusunda, (NİP-6611,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis Üyesi A. Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyona havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

777

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 327 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, cami alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel maliklerinin talebi üzerine, cami alanının 3815 ada, 1 parsel yönünde genişletilerek, mülkiyet sınırları dikkate alınarak plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ibadet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-3311,7 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

778

Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 350 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi günümüzde kent makraformunun yeni ulaşım arterleri, alt yapı yatırımları, sosyal ve fiziksel planlama süreçleriyle biçimlendiğini, Seyrani Mahallesinin Kocasinan İlçesinin makroformunu yeniden biçimlendirmek ve erişilebilirliğin artırılmasını sağlamak adına çalışmaları başlatılan Ortayol projesi güzergahında üzerinde yer aldığını; ancak uygulama imar planları ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde, bölgede sosyal ve teknik altyapının yetersiz olduğunun, ruhsatsız ve riskli yapıların bulunduğunun tespit edildiği ve mevcut imar planları ile herhangi bir iyileştirmenin yapılamayacağının öngörüldüğünü belirtmişlerdir.

Kocasinan Belediyesi gecekondu alanlarının düzenli konut alanlarına dönüştürülmesi, bölgenin yeniden canlandırılması ile yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini; bu kapsamda ekonomik, fiziksel, çevresel koşullarda kalıcı çözümlerin sağlanması amacıyla Seyrani Mahallesinde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

779

Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 349 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında orta yoğun mevcut yerleşik konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu konut alanı, ilköğretim alanı, sağlık tesisi alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bölgenin civar köy ve beldelerden göç aldığı, arazi şartlarından dolayı doğal afet risklerine karşı korunaksız yapılaşmış, sağlıksız, eskimiş, yıkılmış yapıların yer aldığı, arazi şartlarından dolayı can ve mal güvenliğinin olmadığından; söz konusu alanın sağlıklı, düzenli ve modern kentleşmeyi hızlandıracak, donatı alanları ile birlikte düşünülmüş konut alanı olarak planlanması yönünde Revizyon İmar Planı yapılmasını talep etmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli K34-b3 nazım imar planında orta yoğun ve yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, 1/5000 ölçekli 31L, 32L nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı planlaması yönündeki (NİP-3311,6 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

780

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 348 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, konut alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, sağlık tesisi alanı, park ve yol olarak planlı olan, Büyükşehir Belediyesi’nden ihale yoluyla satın alınan 105 adet parselin bulunduğu alan ve civarında, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2813,3 plan işlem numaralı) tadilat talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

781

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.10.2014 tarih ve 339 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden söz konusu alanın sosyal tesis "Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Koruma ve Eğitim Alanı" olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2771,6 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

782

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.10.2014 tarih ve 338 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi, dilekçe sahibinin talebine istinaden söz konusu alanın ibadet alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin, talep edilen ibadet alanının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen minimum ibadet alanı büyüklüğünü sağlayamaması gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunduğundan. (NİP-2771,7 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

783

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 326 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesindeki söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve yol olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15 metre genişliğinde yol, yeşil alan ve otopark olarak planlıdır. Taşınmaz vekilinin talebine istinaden fiiliyatta bulunan eski evin yıkılarak, yeniden yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, ilgili parselin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen (NİP-2759,24 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin parsel bazında olması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

784

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 347 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlı olan söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda, 23 parselin bulunduğu kısmın, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 31.07.2014 tarih, 8557 sayılı yazısına istinaden, farklı bir kullanım alanı olarak planlanmasını talep edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu parselin bulunduğu alanın, çevresindeki planlama kararları da dikkate alındığında, konut dışı kentsel çalışma alanı(KDKÇA) olarak planlanması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,22 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

785

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.10.2014 tarih ve 337 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kıranardı-Fatih Mahallesi’nde, S.S. Kıranardı Toplu Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı alan ve civarında, konut alanı, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, (NİP-2811,3 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

786

Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 346 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi’nde, nazım imar planında spor tesisi alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Tadilat talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,23 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

787

Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 419 sayılı kararına, Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 419 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 325 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Deftardarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 18.09.2014 tarih, 11427 sayılı yazısı ile, hazine menfaatleri gözetilmediği gerekçesiyle itiraz etmiştir. Yapılan plan değişikliği ile imar planlarına işlenmiş olan su deposu, fiili durumda yer almakta olup, mevcut durum göz önünde bulundurularak su deposu alanı imar planlarına işlenmiş olduğundan, yapılan itirazın reddinin uygun olacağı,

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 18.09.2014 tarih, 2991 sayılı yazısı ile, imar planına su deposu alanı olarak işlenen yerin, alanın koordinatlarında tespit edilen yanlışlıklardan dolayı farklı bir alana planlandığı gerekçesiyle itiraz etmiştir. Yapılan itiraz göz önünde bulundurularak, yazı ekinde gönderilen ITRF 96 koordinatlarındaki su deposu alanının bu şekliyle imar planlarına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35d-11-b nazım imar planı paftasında, teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisinde alına yerin, su deposu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2811,4 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

788

Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 324 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı, konut alanı ve yol olarak planlı olduğu, parsel maliki 2359 m² tarlasının Felahiye Belediyecince 1/1000 ölçekli uygulama imar planında büyük bir kısmının yeşil alan olarak planlı olduğunu belirterek, mağduriyetinin giderilmesi yönünde imar planı değişikliği talep etmektedir.

Söz konusu parselin bulunduğu Büyüktoraman Mahallesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadığından; talep 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun kapsamında incelenememektedir.

Talebin plan değişikliğine konu olmamasından ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmasından dolayı reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

789

Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.10.2014 tarih ve 336 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı belediyesi, ilçe merkezi sınırları içerisinde 100. yıl, Seydili, Madazı, Camikebir ve Fetullah mahallelerinde yürürlükte bulunan imar planının bölgenin ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı ve uygulamada sorunlar yaşandığı gerekçesiyle 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı talebinde bulunmaktadır.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2909,2 Plan işlem numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

790

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 323 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan, mevcut nazım imar planında sağlık tesis alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşü de dikkate alınarak, yurt yapılmak üzere sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,16 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

791

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 345 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında eko-turizm alanı, kongre merkezi alanı, kısmen orman ve tarım alanı olarak, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ise diğer tarım ve tarım dışı alanlar olarak planlıdır. Plan değişikliği teklifi 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.11.2013 tarih ve 806 sayılı meclis kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24.02.2014 tarih, 2729 sayılı yazısı ile “Eko Turizm alanına ilişkin iş ve işlemlerin ÇDP’nin 8.3.8 Eko Turizm Alanları başlığı altında yer alan hükümler ile belirlenen koşulları aşmamak kaydıyla ÇDP’de yeni bir düzenleme yapılmasına gerek olmaksızın ilgili idaresince yürütülebileceği yönünde görüş vermiştir. Bu yüzden planlama çalışmaları ÇDP 8.3.8 Eko Turizm maddesi hükümleri üzerinden devam edilmiş buna göre planlama koşulları belirlenmiştir.

Ancak; Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden 1/25000 ölçekli nazım imar planında Eko Turizm alanı lejandı bulunmadığından; söz konusu alan Turizm alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca söz konusu planlama alanından geçen ve Erciyes Kış Turizm Merkezi Hacılar Kapı ve Develi Kapıyı birbirine bağlayan mevcut yolun da 1/25000 ölçekli nazım imar planın da planlara işlenmesi önerilmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli K34-C3, K34-C2 ve K35-D4 nazım imar planı paftalarında turizm alanı ve yol olarak düzenlenen nazım imar planı değişikliğinin, 1/5.000 ölçekli K34-C-15C ve K34-C-20B nazım imar planı paftalarında ise turizm alanı, ticaret alanı, kültürel tesis alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, rekreasyon alanı, yeşil alan ve yol olarak düzenlenen (NİP-5628 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

792

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.10.2014 tarih ve 335 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden söz konusu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmasına rağmen Gesi-Kayabağ Mahallesi 172 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 parsel numaralı taşınmazın çevrenin karakterine uygun yoğunlukta konut alanı olarak planlanması ile ilgili (NİP-2746,5 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

793

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 344 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Küçük Mustafa Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerlerin, konut+ticaret kullanımına uygun olacak şekilde yeniden planlanması talebi ile ilgili ilçe belediyesinin almış olduğu meclis kararı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ekinde yer alan plan kararları gösterimine uymadığından, Melikgazi Belediye Meclisinin (UİP-3034,1 plan işlem numaralı) 04.08.2014 tarih, 263 sayılı kararının ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

794

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 343 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan yere, LPG lejant işaretinin konulması talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu talebin yapıldığı imar adasının ifraz gördüğü ve üç kısma ayrıldığı tespit edilmiş olup, talep şu an yaşamayan bir parsel üzerinden yapıldığından (NİP-4894,2 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

795

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 342 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan yere, LPG lejant işaretinin konulması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 37. Maddesinde, “Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olamaz” hükmüne uymadığından (NİP-4894,1 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

796

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 341 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, belediyemiz tarafından ihale yoluyla satışı yapılmış olan parsellerin bulunduğu alanda, S.S. İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, plan onama sınırı içerisindeki alanlarda, daha kullanışlı yapılaşmanın sağlanabilmesi gerekçesiyle yoğunluk transferi yapılmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, aynı bölgede birbirine komşu durumunda bulunan imar adalarının, farklı emsal değerleri verilerek planlanması talebinin üst ölçek yoğunluk kararlarına uymaması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması gerekçesiyle (NİP-2813,2 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

797

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.11.2014 tarih ve 340 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere, LPG lejant işaretinin konulması talebinde bulunmaktadır. Haziran ayında yürürlüğe girmiş olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı gösteriminde LPG lejant işareti olmadığı göz önünde bulundurularak (NİP-2759,11 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

798

Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebi hususunda 23.10.2014 tarih ve 17 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara ekteki listede sunulan yeni isimlerin verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

799

Tacettin Veli Mahallesinde bulunan çok katlı otoparkın işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.'ne otopark olarak tahsis edilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli Mahallesinde bulunan çok katlı otoparkın işletmeciliğinin, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına istinaden Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.'ne otopark olarak tahsisinin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.10.2014 tarih ve 1569 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli Mahallesinde bulunan çok katlı otoparkın işletmeciliğinin, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına istinaden Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.'ne otopark olarak tahsisinin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda, Meclis Üyeleri A. Tahir GÜL ve Halil BÜYÜKNALBANT’ın önerisi ile 4 yıllığına yıllık 1.000,00TL bedelle tahsis edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

800

Tahsis kararının iptal edilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 752 sayılı kararı ile %98 hissesi Belediyemize ait olan Anadolu Harikalar Diyarında yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin, kar amacı güdülmeksizin işletme ve bakım giderleri karşılığında bedelsiz olarak 10 yıllığına Kayseri Spor Etk.Tur.İnş.San ve Tic.A.Ş’ye tahsis edilmesi kararlaştırılmış olan tesislerin yüksek işletim maliyeti nedeniyle işletmeye devam edemeyeceklerini belirttiklerinden, tahsis kararının iptal edilip edilmeyeceği talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.10.2014 tarih ve 1567 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 752 sayılı kararı ile %98 hissesi Belediyemize ait olan Anadolu Harikalar Diyarında yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin, kar amacı güdülmeksizin işletme ve bakım giderleri karşılığında bedelsiz olarak 10 yıllığına Kayseri Spor Etk.Tur.İnş.San ve Tic.A.Ş’ye tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak adı geçen şirket söz konusu tesislerin yüksek işletim maliyeti nedeniyle işletmeye devam edemeyeceklerini belirttiklerinden, tahsis kararının iptal edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

801

Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 06.11.2014 tarih ve 1895 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

802

Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 07.11.2014 tarih ve 1903 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

803

Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 07.11.2014 tarih ve 1902 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

804

Talas, Felahiye ve Akkışla İlçe Belediyelerinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Talas, Felahiye ve Akkışla İlçe Belediyelerinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 07.11.2014 tarih ve 1897 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Talas, Felahiye ve Akkışla İlçe Belediyelerinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnameleri, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

805

İncesu Belediyesinin 2014 yılı için 2.000.000TL Ek Bütçe talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 9.800.00,00TL olup 2014 Yılı Ekim sonu harcaması 8.555.422,22TL gerçekleşmiştir. İncesu Belediyesinin 2.000.000TL Ek Bütçe talebinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 05.11.2014 tarih ve 1883 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 9.800.00,00TL olup 2014 Yılı Ekim sonu harcaması 8.555.422,22TL gerçekleşmiştir. İncesu Belediyesinin 2.000.000TL Ek Bütçe talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

806

Kayseri BEF A.Ş.’ye tahsis yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemize ait Kayseri ili Melikgazi ilçesi Tosun Mah. 328 ada 6-91-93 parsellerde kayıtlı bulunan konak, Talas ilçesi Yukarı Talas Mah. 38 ada 11 parselde kayıtlı müştemilatı ile birlikte Amerikan Koleji ve Talas ilçesi Tablakaya Mah. 85 ada 24 parselde kayıtlı Öğretmen Evinin, Kayseri BEF A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 05.11.2014 tarih ve 1894 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait Kayseri ili Melikgazi ilçesi Tosun Mah. 328 ada 6-91-93 parsellerde kayıtlı bulunan konak, Talas ilçesi Yukarı Talas Mah. 38 ada 11 parselde kayıtlı müştemilatı ile birlikte Amerikan Koleji ve Talas ilçesi Tablakaya Mah. 85 ada 24 parselde kayıtlı Öğretmen Evinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesi, 5393 sayılı Kanunun 18.mad. e fıkrasına istinaden Kayseri BEF A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis Üyeleri Ahmet Tahir GÜL ve Mehmet BÜYÜKBAŞ’ın yazılı önergesi doğrultusunda; bahse konu üç adet taşınmazın sosyal tesis olarak 5 yıllığına, yıllık 1.000,00TL bedelle Kayseri BEF A.Ş.’ye tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

807

Mülkiyeti Belediyemize ait, İldem mevkiinde bulunan arsa üzerine projesi Belediyemizce belirlenen 60 adet dükkan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) ile (j) fıkrası ve 2886 sayılı kanunun 64. maddesi gereği gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, İldem mevkii 113 ada, 1 parselde bulunan arsa üzerine projesi Belediyemizce belirlenen 60 adet dükkan, yap-işlet-devret kapsamında kiraya verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 03.11.2014 tarih ve 1732 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) ile (j) fıkrası ve 2886 sayılı kanunun 64. maddesi gereği gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, İldem mevkii 113 ada, 1 parselde bulunan arsa üzerine projesi Belediyemizce belirlenen 60 adet dükkan, yap-işlet-devret kapsamında 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Encümene yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

808

Büyükşehir Belediyesine devredilen 14 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetinde tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 6360 Sayılı Yasa gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra İlçe ve Belde Belediyelerinin toplu ulaşım hizmetleri ve araçları Büyükşehir Belediyesine devir olunmuştur. İlgili yasa gereği Büyükşehir Belediyesine devredilen 14 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetinde tahsis edilmesi talebi hususunda, Makine İkmal ve Bakım Onarım Daire Başkanlığının, 05.11.2014 tarih ve 1305 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 Sayılı Yasa gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra İlçe ve Belde Belediyelerinin toplu ulaşım hizmetleri ve araçları Büyükşehir Belediyesine devir olunmuştur. İlgili yasa gereği Büyükşehir Belediyesine devredilen ekli listedeki 14 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetinde tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

809

Yahyalı İlçesinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 73’ncü maddesi gereğince, Yahyalı İlçesinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin görüşülmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, 06.11.2014 tarih ve 593 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 73’ncü maddesi gereğince, Yahyalı İlçesinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan ekli listedeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

810

Erciyes Dağı Turizm Merkezinde, Jeotermal kaynak arama amacıyla imzalanan sözleşmenin onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümenin 17.09.2014 tarih ve 1090 sayılı kararı ile; Erciyes Dağı Turizm Merkezinde, Jeotermal kaynak arama amacıyla Jeolojik ve Jeofizik etüt çalışması yapılması için Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin onaylanması talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, 06.11.2014 tarih ve 594 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümenin 17.09.2014 tarih ve 1090 sayılı kararı ile; Erciyes Dağı Turizm Merkezinde, Jeotermal kaynak arama amacıyla Jeolojik ve Jeofizik etüt çalışması yapılması için Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

811

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın Almanya'nın Krefeld şehrinde inceleme ve temasları hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 22.10.2014 tarih ve 2014/1282 sayılı kararı ile, Kardeş şehirlerimizden Almanya'nın Krefeld şehrinde 27-30 Ekim 2014 tarihleri arasında görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın yurt dışında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, 04.11.2014 tarih ve 211 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 22.10.2014 tarih ve 2014/1282 sayılı kararı ile, Kardeş şehirlerimizden Almanya'nın Krefeld şehrinde 27-30 Ekim 2014 tarihleri arasında görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın yurt dışında yaptığı inceleme ve temasları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

812

Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Ömer TEKİNER ve Hamdi ELCUMAN'ın yurt dışında yaptıkları inceleme ve temasları hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 13.10.2014 tarih ve 761 sayılı kararı ile, 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında yurtdışında TÜBİTAK ile yapılacak olan inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN'ın yurt dışında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, 06.11.2014 tarih ve 595 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 13.10.2014 tarih ve 761 sayılı kararı ile, 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında yurtdışında TÜBİTAK ile yapılacak olan inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN'ın yurt dışında yaptıkları inceleme ve temasları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

813

Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 06.11.2014 tarih ve 371 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

814

İlimize geçmiş dönemlerde önemli hizmetleri geçen eski Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, İlimize geçmiş dönemlerde önemli hizmetleri geçen eski İlçe ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 376 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimize geçmiş dönemlerde önemli hizmetleri geçen eski İlçe ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebi hususunda, Meclis Üyeleri Ahmet Tahir GÜL ve Halil BÜYÜKNALBANT’ın yazılı önergesi doğrultusunda; Bekir YILDIZ ve Şükrü KARATEPE isimlerininde eklenmesiyle birlikte konu tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

815

Talas ve Kocasinan İlçelerinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ZÜMRÜT GEÇİDİ" isminin verilmesi, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde AYAZ SOKAK, isminin "MÜLAZIM SOKAK" olarak değiştirilmesi, Polis şehidi Naci AKARSU isminin herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Kocasinan İlçesi, Amarat Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi, Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 06.11.2014 tarih ve 372 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ZÜMRÜT GEÇİDİ" isminin verilmesi, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde AYAZ SOKAK, isminin "MÜLAZIM SOKAK" olarak değiştirilmesi, Polis şehidi Naci AKARSU isminin herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Kocasinan İlçesi, Amarat Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi, Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

816

Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2805 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

817

Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2788 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

818

Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2795 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

819

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 8600 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 8600 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2796 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 8600 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

820

Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2793 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

821

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2791 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

822

Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2785 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

823

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2803 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

824

Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2794 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

825

Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2800 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

826

Kocasinan Belediyesinin, taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2799 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

827

Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Seyrani Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2790 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Seyrani Mahallesinin, geneli geçmiş yıllarda kadastro parseli üzerinde yapılan hisseli satışlar sonucunda vatandaşların hisseli tapuları üzerinde yaptıkları gecekondulardan oluşmuş bir mahalle olduğu ve bu mahalleye Kocasinan Belediyesi encümeninin 07.10.2003 tarih, 49/442 sayılı kararı ile 2981 sayılı kanunun 10/b maddesinin uygulanarak, hak sahiplerine ferdi tapularının verildiği belirtilmiştir.

Kocasinan Belediyesince; bu süreç içinde köy ve beldelerden, başka illerden göç alan Seyrani Mahallesinde plansız, depreme dayanıksız, doğal afet risklerine karşı korunaksız bir yapılaşma oluştuğu; yapıların bir kısmı zaman içinde eskidiği, bir kısmının mülk sahiplerince terk edildiği, terk edilmiş yapıların düşük gelir gruplarınca işgal edilmiş olduğu, bölgede yaşayan çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların arttığı tespit edilmiştir.

Kentsel standartlara uymayan bu çöküntü alanı zamanla sosyal, kültürel ve fiziki açılan problemler üretmiş; parsel alanlarının küçük olması nedeni ile de klasik imar uygulamaları anlayışı ile çözümü imkansız hale gelmiştir.

Kocasinan Belediyesi yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; ilçe merkezindeki bu kıymetli bölgenin fiziksel durumu ve çevresel görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla; 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Seyrani Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri talep edilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Seyrani Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

828

Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2789 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

829

Bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği ilke kararı oluşturulması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizam şeklinde planlı alanlardaki yapılara ait bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği hususlarında Kayseri İl bütününde geçerli olacak ilke kararı oluşturulması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2792 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizam şeklinde planlı alanlardaki yapılara ait bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği hususlarında Kayseri İl bütününde geçerli olacak ilke kararı oluşturulması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

830

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2784 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

831

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2782 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

832

Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2798 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

833

Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2783 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

834

Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmadığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2801 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmadığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

835

Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2787 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

836

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2807 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

837

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2802 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

838

Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2786 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

839

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2806 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

840

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2808 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

841

Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2809 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

842

Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 2797 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

843

Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2804 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

844

Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2818 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

845

Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2817 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.11.2014

 

 

 

 

846

Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 196 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın İncesu Belediyesine devredilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 196 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın, Vali İhsan Aras Mahallesi, 422 ada, 201 parsel numaralı taşınmazın İncesu Belediyesine devredilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 2816 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Başkanlığı, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 196 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın belediyeleri tarafından mesire alanı olarak düzenlendiğini ve düzenlenmeye devam ettiğini ve Vali İhsan Aras Mahallesi, 422 ada, 201 parsel numaralı taşınmazın ise ilçe kütüphane bahçesi olarak kullanıldığını, bu parselin de belediyeleri tarafından park, bahçe, sosyal tesis v.b. hizmetlerde kullanmayı planladığını belirtmekte olup, taşınmazların devrini talep etmektedirler.

Talep hakkında Meclis Üyeleri Ahmet Tahir GÜL ve Halil BÜYÜKNALBANT’ın yazılı önergesi doğrultusunda; Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 196 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın, Vali İhsan Aras Mahallesi, 422 ada, 201 parsel numaralı taşınmazın İncesu Belediyesine 4 yıllığına bedelsiz olarak İncesu Belediyesi’ne tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.