2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.11.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 477

Konusu : Belediyemizin 2009 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2009 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının, 20.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.80/13/9 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2009 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 478

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2009 Mali Yılı Taslak performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2009 Mali Yılı Taslak performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, 1.Hukuk Müşavirliğinin, 20.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61-215 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2009 Mali Yılı Taslak performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 479

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2009 Mali Yılı Taslak performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2009 Mali Yılı Taslak performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, 1.Hukuk Müşavirliğinin, 20.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61-214 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2009 Mali Yılı Taslak performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 480

Konusu : Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk Kademe Belediyesinin 2009 Mali yılına ait Bütçe

ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk kademe Belediyesinin 2009 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-31 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince, hazırlanan Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk kademe Belediyesinin 2009 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 481

Konusu : Belediyemizin 2009 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2009 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-486 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi g fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2009 Mali Yılı Gelir Tarifesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 482

Konusu : 2009 Yılında serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 2009 Yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 27.11.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.31/1-1028 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2009 Yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 483

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 21.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/211 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyeliklerine; 2009 Yılı Yerel Seçimlere kadar; Mahmut HİÇYILMAZ, Mehmet ŞEREFLİOĞLU, Ünal ŞAHİN, Yüksel YALÇIN, Uğur İMREN, Sami BAYIRBAŞI ve Rasim GÖLBAŞI’nın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 484

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/210 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 2009 Yılı Yerel Seçimlere kadar, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Hamdi ELOĞLU, A.Serdar ALTUNTUĞ, İsmail RUHLUKÜRKÇÜ, Ahmet KURT, Ahmet Tahir GÜL ve Niyazi SEYYAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 485

Konusu : Ulaşım Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre:yapılan iş’ari oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulaşım Komisyonuna 2009 Yılı Yerel Seçimlere kadar, Mustafa ÇELİK, Mustafa ERTUĞRUL, Yusuf ŞANLITÜRK, Bahattin TAŞDEMİR, Rifat IŞIK, Rafet YILMAZ ve Kerim AKSOY’un seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 486

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair, 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/209 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 2009 Yılı Yerel Seçimlere kadar, Mehmet BÜYÜKBAŞ, Mustafa AKTAŞ, Mehmet KAHRAMAN, Ahmet Taşer TOK ve Cuma EMRE’nin seçilmelerinin kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 487

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/212 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 2009 Yılı Yerel Seçimlere kadar, Mustafa YILDIRIM, Mustafa AKSU, Zekeriya KARA, Rıdvan İLKAYA, Burhanettin SOYAK ve Mehmet ŞAHİN’in seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 488

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 nolu parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 213 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın yazısına istinaden söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki M ticaret Lejant işaretli Sosyal Tesis Alanının, yeniden planlanmasını istemektedir.

Söz konusu alanda yapılmak istenen plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği gerektirmediği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında çözümlenebileceği kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 489

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 66,67,72,75,76,84,85,

86,87,88, ve 89 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 66, 67, 72, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.10.2008 tarih ve 222 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu yer, katlı otopark alanı olarak planlı olup, mevcutta yapılı bulunan kalemkırdı mescidinden dolayı katlı otopark alanının yeniden planlanması yönündeki plan değişikliği talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 490

Konusu : Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 Parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 214 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında konut alanı olarak planlı yerlerin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlanmasını istemektedir.

Tadilat talebinin, daha sonra yapılacak revizyon çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 491

Konusu : Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5

Parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 215 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki fiilen yapılı Dini Tesis Alanının asgari standart ölçüleri altında kaldığından batı istikametinde genişletilmesini istemektedir.

Bahsi geçen kadastro parsellerinin bulunduğu alanda yapılmak istenen plan değişikliğinin, 4771 ada 5 parsel nolu taşınmazdaki şahıs mülkiyetindeki hissedar muvaffakatlarının alınması sonrasında yeniden Meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 492

Konusu : Başakpınar Bld. Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 Parselde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin, Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.10.2008 tarih ve 223 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesi, 1/1000 ölçekli mevzi planı ve yapı ruhsatı bulunan fiilen yapılı akaryakıt istasyonu alanının akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak Nazım İmar Planına işlenmesini istemektedir.

5747 sayılı kanunun geçici 2.maddesinin 5 nolu bendindeki “Tüzel kişiliği ilk Genel Mahalli İdareler seçimlerine kadar devam edecek Belediyeler yeni nazım ve uygulama imar planı yapamazlar.“ hükmüne istinaden, söz konusu Mevzi Nazım İmar Planı yapılması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 493

Konusu : İncesu Belediyesinin, (OBH) nin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi Yavaş mevkiinde bulunan 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.10.2008 tarih ve 224 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanın Organize tarım ve hayvancılık alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında onama sınırı içerisine alınan yerin Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı olarak planlanması yönündeki Çevre Düzeni Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 494

Konusu : Cırgalan Mahallesinde 3 Paf. 729 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi 3 pafta, 729 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 221 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cırgalan mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Tarım Alanı olarak planlı yerin M Ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan değişikliği talebinin, daha sonra yapılacak revizyon planlarla birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 495

Konusu : Mithatpaşa Mahallesinde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 216 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mithatpaşa Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Konut Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31L Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Konut Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılırken inşaat alanı artışı olmaması kaydı ile değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 496

Konusu : Hacılar Belediyesinin 1/5000 Ölçekli NİP planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.10.2008 tarih ve 225 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, bazı alanlardaki planların revize edilmesi ve planların ITRF koordinat sistemindeki hali hazır haritalara işlenmesi yönündeki revizyon nazım imar planı yapılmasına dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından, talebin daha sonra görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 497

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve

178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının İncelenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.10.2008 tarih ve 227 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarihli kararlarından,

178 sayılı kararı ile, Tavukçu mahallesinde Kentsel Sit Alanının genişlemesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2008 tarih, 236 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

179 sayılı kararı ile, Konaklar mevkiinde, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerlerin Konut alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.05.2008 tarih, 198 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

180 sayılı kararı ile, Gülük mahallesinde, Kütle nizamda konut alanı olarak planlı yerlerin bir adada toplanarak inşaat alanı artmayacak şekilde KAKS oranının verilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2008 tarih, 291 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

181 sayılı kararı ile, Gültepe mahallesinde, kayseri idare mahkemesi kararı gereğince konut alanı olarak planlı yerin resmi kurum alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2008 tarih, 292 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

183 sayılı kararı ile, Danacılar mevkiinde, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlı yer ile bu alanın kuzeyindeki Meslek Lisesi Alanı arasındaki emniyet mesafesi asgari standardı sağlamadığından, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanının Güney İstikametinde büyütülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

184 sayılı kararı ile, Kanlıyurt mahallesinde, 2 imar adasında kadastro ve imar parselleri arasındaki kayıklığın giderilmesi için yapılmak istenen plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 178, 179, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 180 sayılı karının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 498

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008

Tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 217 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında onama sınırı içerisine alınan imar adalarına R lejant işaretinin konulması talebi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden, Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 tarih, 69 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 499

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 218 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarihli kararlarından,

89 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde B-3 nizam 3 katlı olarak planlı 2 adet konut adasının, fiili duruma ve 1989 yılında alınan encümen kararı ekine istinaden, A-3 nizamlı konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

90 sayılı kararı ile, Pervane Mevkiinde, Sanayi Odasının bulunduğu alanda Turizm Tesis Alanı planlanması ve Cırkalan mevkiinde Resmi Kurum Alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 09.06.2008 tarih, 256 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 89 sayılı kararının kabulüne oy birliği ile, 90 sayılı kararının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 500

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih ve 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 219 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarihli kararlarından,

98 sayılı kararı ile, Örnekevler mahallesinde ticaret alanı olarak planlı yerin M Ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 15.08.2008 tarih, 384 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile, Hacısaki Mahallesinde, ticaret alanı olarak planlı yerin M Ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 15.08.2008 tarih, 382 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih ve 98 ve 99 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 501

Konusu : Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2008 tarih ve 220 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında onama sınırı içerisine alınan imar adalarının uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2008 tarih, 248 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 17 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 502

Konusu : İncesu Belediyesinin Revizyon Nazım imar Planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.10.2008 tarih ve 226 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planları ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 503

Konusu : Milli Sporcu Gülden MERCAN’ın Ödüllendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 2007 yılı Gençler MuayThai Dünya şampiyonu, 2008 büyük bayanlar Avrupa şampiyonu olan Gülden MERCAN’ın ödüllendirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.10.2008 tarih ve 22 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2007 Yılı Gençler MuayThai Dünya Şampiyonu, 2008 Büyük Bayanlar Avrupa Şampiyonu olarak Kayseri’de yetişen İlimizi ve Ülkemizi Yurtdışı ve Yurt içinde başarı ile temsil eden Gülden MERCAN’ın İhtiyacı olan ekli listedeki ev tefrişatının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin (m) bendi gereğince kendisine ödül olarak verilmesi talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 504

Konusu : Talas Belediyesinin 2008 yılı Bütçesine ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin 2008 Yılı Bütçesine 3.200.000,00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 21.10.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61–213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

İmar Hizmetleri 561.386,00YTL

Fen Hizmetleri 904.172,00YTL

Eğitim Kültür Hizmetleri 157.142,00YTL

Destek Hizmetleri 877.300,00YTL

Park-Bahçe Hizmetleri 300.000,00YTL

Temizlik Hizmetleri 400.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Arsa Satışı 2.515.000,00YTL

İller Bankası Payı 685.000,00YTL

 

Talas Belediyesinin 2008 yılı Gider Bütçesine 3.200.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 3.200.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 505

Konusu : Gesi Belediyesince Fatih Mahallesinde yeni açılan Cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesince, Fatih Mahallesinde yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 27.10.2008 tarih ve M.38.KBB.0.14/03/213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Gesi Belediyesince, Fatih Mahallesinde yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 506

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait olan Arsaların Satışı.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Anbar Mahallesinde bulunan 13 adet arsanın 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2008 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-23-1036-2806 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Anbar Mahallesi, 6836 ada, 1 parsel numaralı, 6.000.00 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının, 6835 ada, 2 parsel numaralı, 4.577.44 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının, 6892 ada, 1 parsel numaralı, 11.104.25 m2, Küçük Sanayi Sitesi Alanı Arsasının, 6861 ada, 3 parsel numaralı, 5.087.00 m2, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının, 6853 ada, 2 parsel numaralı, 5.100.00 m2, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının 6870 ada, 1 parsel numaralı, 8.952.09 m2, Küçük Sanayi Sitesi Alanı Arsasının, 6886 ada, 2 parsel numaralı, 10.011.55 m2, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının 6885 ada, 1 parsel numaralı, 5.539.35 m2, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının 6836 ada, 8 parsel numaralı, 5.809.49 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının, 6868 ada, 7 parsel numaralı, 6.425.00 m2 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının, 6861 ada, 7 parsel numaralı, 11.691.00 m2, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının 6862 ada, 4 parsel numaralı, 12.241.86 m2, Küçük Sanayi Sitesi Alanı Arsasının, 6893 ada, 2 parsel numaralı, 10.000.00 m2, Küçük Sanayi Sitesi Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 507

Konusu : Kayseri Kent Konseyinin 10.10.2008 tarihinde aldığı 3 sayılı kararının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyinin 10.10.2008 tarihinde aldığı 3 sayılı karar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi ve bu karar hakkında Meclisimizce bir karar verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, 04.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/261 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent Konseyinin 10.10.2008 tarihinde aldığı 3 sayılı kararının, gereğinin yapılması için Belediyemiz ilgili birimlerine havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 508

Konusu : 270 Adet Reklam Araçlarının Kiraya Verilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Şehir merkezi, İlçe ve İlk kademe Belediye sınırlarında olmak üzere toplam 270 adet Reklam araçları kullanım hakkının 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 04.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/502 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehir merkezi, İlçe ve İlk kademe Belediye sınırlarında olmak üzere azami 140 adet otobüs durağı, 100 adet iki yüzlü reklam vitrini (raket), 20 adet megalight, 10 adet silindirik İlan ve Reklam kulesi olmak üzere toplam 270 adet Reklam araçlarının kullanım hakkının, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 509

Konusu : S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi

Yapı kooperatifi tarafından, nazım imar planına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifinin; Belediyemiz Meclisinin 08.09.2008 tarih ve 389 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 05.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2720-2738 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifinin; Belediyemiz Meclisinin 08.09.2008 tarih ve 389 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 510

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 07.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2722-2741 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 511

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 07.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2616-2662 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 512

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2848-2837 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 513

Konusu : Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel ile 4071 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl sağlık Müdürlüğünün 13.10.2008 tarih, 2290 sayılı yazıları ile, Kocasinan İlçesi mülkiyeti hazineye ait, Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel ile 4071 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2625-2671 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, İl sağlık Müdürlüğünün 13.10.2008 tarih, 2290 sayılı yazıları ile, Kocasinan İlçesi mülkiyeti hazineye ait, Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel ile 4071 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 514

Konusu : Kocasinan ilçesi, Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde 1/5000 ve 1/1000

ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi, Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde yer alan atölye alanının güney batı kısmında CNG (SDG) (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ikmal istasyonu ve CNG (SDG) Dönüşüm alanı yapılması talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2835-2835 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; şehrimizde 2009 yılından itibaren hizmete girecek olan doğalgaz ile çalışan otobüslerin doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamak ve otobüslerin bu sisteme dönüşümlerini yapmak üzere mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde yer alan atölye alanının güney batı kısmında CNG (SDG) (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ikmal istasyonu ve CNG (SDG) Dönüşüm alanı yapılması için plan müellifince teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 515

Konusu : Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünün, Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2678-2699 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünün, Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın, sığınmacı kabul ve barınma merkezi yapılmak üzere planlarda değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 516

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105, 106 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105, 106 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2858-2847 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105, 106 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.11.2008

Karar No : 517

Konusu : Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilatı talebinde bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2859-2848 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.