T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

456

İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İller Bankası A.Ş. tarafından, Gesi Kentsel Sit Alanı ve Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hususunda hazırlanan 04.06.2013 tarih ve 181 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2013 tarih, 382 sayılı kararında belirtilen İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.04.2013 tarih, 148 sayılı raporuna konu olan Melikgazi Belediye Meclisi'nin 01.04.2013 tarih, 102 sayılı kararı ve Talas Belediye Meclisi'nin 03.04.2013 tarih, 65 sayılı kararı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlattırılan koruma amaçlı imar planları ilgili İlçe Belediyeleri tarafından alınan kararlar ile birlikte değerlendirilmiştir.

Gesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nca 19.07.1985 tarih ve 1298 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmiş alanı korumak üzere Koruma Amaçlı İmar Planı ve Etkileme Geçiş Bölgelerini kapsamaktadır.

Söz konusu kentsel sit alanı 3,77 hektar bir alanı kapsamakta olup etkileşim geçiş bölgeleri ile birlikte 13 hektarlık bir alan planlama alanı olarak belirlenmiştir. 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı birlikte incelenmiştir.

Gesi 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Melikgazi Belediye Meclisi 01.04.2013 tarih, 102 sayılı kararı ile söz konusu planın uygun olduğuna karar vermiştir.

Bahsi geçen planlar incelendiğinde Gesi Kentsel Sit Alanı ilk olarak yukarıda ifade edildiği gibi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 19.07.1985 tarih ve 1298 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Bu durumun plan açıklama raporlarında belirtilmesi uygun görülmektedir. Ayrıca plan açıklama raporunda Gesi kentsel sit sınırına ilişkin 30.04.2009 tarih, 1353 sayılı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile tescil edildiği belirtilmiş olup bu karar Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.08.2009 tarih, 1460 sayılı kararı ile iptal olmuştur. Bu son kararın plan açıklama raporuna yansıtılması uygun görülmektedir.

Gesi İmar Planlarındaki kentsel sit alanı sınırının Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.08.2009 tarih, 1460 sayılı kararı ile güncellenen sit sınırı ile uyumsuz olduğu, düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında K, G1 ve G2 şeklinde sembolize edilen bölgelerdeki yapılaşmalarda plan hükümlerinin 6.3.1.2. maddesine atıfta bulunulmuş olup bu maddenin konuyla ilgili olmadığı ve sehven yazıldığı tespit edilmiştir.

Plan notlarının 6.3.3.9.4. maddesinde merdivenlere korkuluk yapılamaz denilmiştir, ancak güvenlik amacıyla korkuluk yapılmalıdır ve bu korkulukların malzeme, form ve yükseklikleri açıklanmalıdır.

Gesi kentsel sit bölgesinin karakteristik özelliği olan yeşil dokunun korunmasını sağlayabilmek amacıyla uygulama aşamasında, planlama alanındaki ağaçların zarar görmemesi için plan notu geliştirilmesi uygun olacaktır.

Plan notlarının 6.5.1. maddesi olan Kentsel Çalışma Ve Sosyal Donatı Alanları incelendiğinde 6.5.1.1. maddesinde "kamu tesisi alanlarında plan üzerinde gösterilen çekme mesafeleri ve yapılanma koşullarına uyulacaktır" denilmekte olup, plan üzerindeki bu alanlarda herhangi bir çekme mesafesi ve yapılanma koşulu tespit edilememiştir. Ayrıca 6.5.1.2., 6.5.1.3. ve 6.5.1.4. maddelerinde plan üzerindeki ticaret alanlarından bahsedilmekte olup söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ticaret alanı olarak plan kararı getirilen bir alan bulunmamaktadır. Bu hususun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 10.03.2006 tarih, 496 sayılı kararı ile toplamda 17,18 ha III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve 0,87 ha I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş sit alanını korumak üzere Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması bu planın kapsamını oluşturmaktadır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı birlikte incelenmiştir.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notlarının 6.3.1.Kentsel Çalışma ve Sosyal Donatı Alanlarında "Ticaret alanlarında yapılar yalnızca ticaret olarak kullanılabileceği gibi konut kullanımı da yer alabilir" denilmekte olup, bu ifadenin "Ticaret alanlarında yapıların zemin katında ticaret kullanımı zorunlu olup üst katlar konut olarak kullanılabilir" şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmaktadır.

Kuruköprü 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Talas Belediye Meclisi 03.04.2013 tarih, 65 sayılı kararı ile imar planları hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Alınan bu kararda, arazide yapılan çalışmalar sonucunda yapısal değeri olan muhtelif yapıların yolda kaldığı ifade edilmiştir. Ayrıca eğim ve mülkiyet dokusu nedeniyle açılması mümkün görünmeyen ve fiiliyatta bulunmayan 5 metre genişliğinde iki yaya yolunun planlandığı belirtilmiştir. Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile öneri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı arasında kalan 2812 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin tarafımıza sunulan plan değişikliğinin koruma planında değerlendirilmesi talep edilmiştir. Bütün bu hususular komisyonumuzca yerinde yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür.

Gesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ile Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının yukarıda ifade edilen hususlar dikkate alınarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda incelenmek üzere gerekli çalışmaların yürütülmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

457

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 2961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması, talebi hususunda hazırlanan 31.05.2013 tarih ve 175 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kızıltepe Tümülüsü'nün bulunduğu alan ve çevresi 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan ve park alanı olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan, park alanı ve otopark alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bağ-sayfiye alanı, park alanı ve otopark alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesindeki söz konusu alanda bulunan Kızıltepe Tümülüs'ünün Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlenen sınırlarının planlara işlenmesini ve ayrıca Kızıltepe Tümülüsü'nün çevresindeki planlar arası uyumsuzlukların giderilmesini talep etmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 31.01.2013 tarih ve 492 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile tescillenen Kızıltepe Tümülüsü'nün, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı, ancak Kızıltepe Tümülüsü'nün çevresindeki planlar arası uyumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğinden bu talebin daha sonra değerlendirilmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

458

Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.05.2013 tarih ve 176 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri’nde, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 21.05.2013 tarih, 06086 sayılı yazısı göz önünde bulundurularak, bu alanlardan uygulama imar planında polis lojmanları alanı ve yeşil alan olarak planlı olan iki alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiği tespit edilmiştir.

1/5000 ölçekli 30J ve 28M nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

459

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 163 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazların ortasından geçen 10 metre genişliğindeki taşıt yolunun kaldırılmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen alan ve civarında yapılacak revizyon imar planı kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

460

İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.05.2013 tarih ve 177 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

461

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde revizyon nazım imar plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.05.2013 tarih ve 178 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahalleleri’nin bulunduğu alan ve civarındaki, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve söz konusu alanların yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

462

Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 164 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, otel yapılmak istendiğinden, bu alanın turizm tesis alanı olarak planlanması gerekmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, turizm tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

463

Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 165 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (Marjinal) Tarım Alanı olarak planlıdır. Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 2.054.793,98 m²’lik parselin 571.279,22 m²’sinin polis meslek yüksekokulu ve çok amaçlı eğitim kampus alanı yapılması amacıyla her ölçekteki planlarda Emniyet Eğitim Kampüsü alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşleri bulunmaktadır.

1/25000 ölçekli K35-a3 nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

464

İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.05.2013 tarih ve 179 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tadilat talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

465

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 166 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.05.2013 tarihli kararlarından;

132 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, 20*26 ebadında, 7 katlı (M) ticaret lejant işaretli bahçesiz kütle nizam konut alanı, 23*30 ebadında, 7 katlı bahçesiz kütle nizam konut alanı ve 20*17 ebadında, 7 katlı bahçeli kütle nizam konut alanı, yeşil alan, yaya yolu ve su deposu alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2012 tarih, 710 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

133 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve 12 metre genişliğinde yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 10.12.2012 tarih, 810 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

134 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, sosyal tesis alanı olarak planlı yerin kreş yapılmak üzere doğu yönünde genişletilerek bu alana M Ticaret lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 10.12.2012 tarih, 801 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile; Tınaztepe Mahallesi’nde, ilköğretim alanı olarak planlı yerin, mülkiyeti organize sanayi bölgesine ait olan kısmının sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 10.12.2012 tarih, 802 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

136 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde mülkiyeti maliye hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli alanda bulunan ilköğretim alanı olarak planlı yerin çevresinden geçen 7 metrelik yaya yolunun askeri alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak kaldırılan 7 metrelik yaya yollarının, askeri alana çekme mesafesi olarak işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde ilköğretim tesisleri alanı olarak planlı yerin güneyindeki 50 metrelik çekme mesafesinin 30 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

138 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde ilköğretim alanı olarak planlı yerin batısındaki 60 metrelik çekme mesafesinin 30 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

139 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

140 sayılı kararı ile; Battalgazi Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

141 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

142 sayılı kararı ile; Seyitgazi Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli, 25*25 ebatlarında, 8 katlı iki adet bahçesiz kütle parselin bulunduğu alana, belediyemiz meclisinin 18.01.2013 tarih, 108 sayılı uygulama imar planı kararı ile, SY(serbest uygulama yapılamaz) lejant işareti konulmuştur. Söz konusu uygulama imar planlarına askı ilan süresi içerisinde itiraz edilmiş ve SY lejant işaretin kaldırılması talep edilmiştir. İtiraz ilçe meclisi tarafından uygun görülerek SY lejant işareti kaldırılmıştır. Tadilat talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 136 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

466

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 100, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 100, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 167 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarihli kararlarından,

98 sayılı kararı ile; Yeni Pervane Mahallesinde İlköğretim Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı ve park alanı olarak planlı alanın; İlköğretim tesisi alanı olarak planlı kısmına kütüphane yapılması amacıyla; Kültürel Tesisi Alanı, İlköğretim Tesisi Alanı, park alanı ve yol olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 10.12.2012 tarih, 807 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

100 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanlarda Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden 2 adet trafo alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

103 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde 2776 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alandaki imar adasının tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

105 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve Ticaret alanı olarak planlı alanlarda, 25 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreye düşürülerek yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, ana arter niteliğindeki yola yaklaşmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından reddinin uygun olacağı,

108 sayılı kararı ile; Keykubat mahallesinde öğrenci yurdu ve cami alanı olarak planlı alanın mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 103 ve 108 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 100 ve 105 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

467

Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parselin bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 168 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, şahıs mülkiyetindeki söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, talebin parsel bazında olması ve bölgede gelecekte ihtiyaç duyulması halinde yapılacak olan geniş kapsamlı imar planı çalışmasında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

468

Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.05.2013 tarih ve 180 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anafartalar Mahallesi 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis olarak, bu alanın güneyindeki alan meydan olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, sosyal tesis olarak planlı yerin ticaret alanı olarak, bu alanın güneyindeki meydan olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alan ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

469

Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 169 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Bahsi geçen alan ve çevresi 1/25.000 nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise konut alanı (bahçelik iskan alanı) olarak planlı olup, alanın yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talebin, üst ölçekli plan kararlarına aykırı ve plan bütünlüğü bozucu nitelikte olması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

470

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 170 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, vatandaşların talebine istinaden, Talas Mahallesinde 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alandaki park alanının kaldırılması nedeniyle şehircilik esasları ve planlama ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varıldığından ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan bu talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

471

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 171 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak, bu alanın güney-doğusunda bulunan alan ise ibadet yeri olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde bulunan park alanı olarak planlı yerin bir kısmının ibadet yeri, ibadet yeri olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

472

Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin talebine istinaden, Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 172 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanlardan Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan imar planında park alanı ve trafo merkezi olarak, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ise park alanı olarak planlı olup, bu alanlarda indirici trafo merkezi alanı planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30J, 31J ve 29L nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde indirici trafo merkezi yapılmak üzere trafo alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

473

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 173 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve yol olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, bahsi geçen yolun imar planlarından kaldırılmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

474

Talas Belediye'sinin, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel ile 86 pafta, 461 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.05.2013 tarih ve 174 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Takas işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, Talas Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlı bulunan 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan yeşil alanın bir kısmının konut alanı olarak, yine Talas Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunan 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın fiili duruma uygun olarak yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

475

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan ortak hizmet protokolün yapılabilmesi için hizmet içeriğinin belirlenmesi ve protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ilimizde ikamet eden mülteci ve yetimler konusunda hizmet işbirliği yapmak istediklerinden, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden işbirliği protokolü yapılabilmesi için hizmet içeriğinin belirlenmesi ve ortak hizmet protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2013 tarih ve 27 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ilimizde ikamet eden mülteci ve yetimler konusunda Belediyemizle yapacağı hizmet içeriği tespiti hususunda hazırlanan işbirliği protokolünün, Turan TÜRKÜM’ün red oyuna karşılık ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

476

Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2013 tarih ve 28 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

477

Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini birbirine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini birbirine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2013 tarih ve 29 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini birbirine bağlayan isimsiz yola, Cevizli sokak ismi verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

478

Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2013 tarih ve 30 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

479

İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2013 tarih ve 31 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince;

İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin Kızılören eski Belediye Başkanı “Mehmet ŞAHİN Sokağı” değiştirilmesi hususunda Turan TÜRKÜM’ün red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

Bahçesaray Mahallesi 1. Etap Tokiden başlayıp, İmar Planına göre Kara Mustafa Paşa Mahallesi 5250. Sokağa kadar devam eden yolun İncesu Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Emekli Öğretmen “İrfan ATİK Sokağı”, olması hususunda Turan TÜRKÜM’ün red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

Vali İhsan Aras Mahallesi İncesu Deresi kenarında bulunan isimsiz yola Mimar “Merih KARAASLAN Sokağı” isminin verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, Meclis üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

480

Aliya İzzet BEGOVİÇ, isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Aliya İzzet BEGOVİÇ, isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2013 tarih ve 32 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı ile Ahmet Hilmi GÜÇLÜ Caddesi arasında kalan isimsiz yola Aliya İzzet BEGOVİÇ Sokağı isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

481

Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Şerife AŞÇI’nın, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 23.05.2013 tarih ve 199 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

482

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki taşınmazların satışı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mevki 8262 ada, 1 parsel numaralı, 15.591.90m2 yüzölçümlü, 8263 ada, 1 parsel numaralı, 9.701.12m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile, Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi, 2423 ada, 2 parsel numaralı 1.108.72m2 yüzölçümlü taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2013 tarih ve 2718 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mevki 8262 ada, 1 parsel numaralı, 15.591.90 m2 yüzölçümlü ve 8263 ada, 1 parsel numaralı, 9.701.12 m2 yüzölçümlü, imar planında Turistik Tesis Alanı olarak belirlenmiş taşınmazlar ile Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi, 2423 ada, 2 parsel numaralı, 1.108.72 m2 yüzölçümlü imar planında konut alanı olarak belirlenmiş taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışlarının yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

483

Yazıbağları Mahallesi, 393 pafta, 4518 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak Ana Okulunun, Belediyemiz adına yapım ve kullanımıyla ilgili izin alınmasına muvafakat edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında İlkokul alanı olarak planlı bulunan ve Sema Yazar İlkokulu olarak faaliyet gösteren, Yazıbağları Mahallesi, 393 pafta, 4518 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak Ana Okulunun, yürürlükte bulunan imar planı, kanun ve yönetmeliklere uygun olması şartıyla Belediyemiz adına yapım ve kullanımla ilgili izin alınmasına muvafakat edilip edilmeyeceği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2013 tarih ve 2720 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında İlkokul alanı olarak planlı bulunan ve Sema Yazar İlkokulu olarak faaliyet gösteren, Yazıbağları Mahallesi, 393 pafta, 4518 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak Ana Okulunun, yürürlükte bulunan imar planı, kanun ve yönetmeliklere uygun olması şartıyla Belediyemiz adına yapım ve kullanımla ilgili olarak belediyesindeki işlemleri adımıza yürütmesine muvafakat edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

484

Cırgalan Mahallesi, 3698 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, İl Müftülüğüne yapılan tahsisinin kaldırılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Dini tesis alanı olarak belirlenen ve Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2005 tarih ve 252 sayılı kararı ile Kayseri İl Müftülüğüne tahsis edilen Cırgalan Mahallesi, 3698 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti trampa suretiyle Maliye Hazinesine geçtiğinden tahsisin kaldırılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2013 tarih ve 2719 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Dini tesis alanı olarak belirlenen ve Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2005 tarih ve 252 sayılı kararı ile Kayseri İl Müftülüğüne tahsis edilen Cırgalan Mahallesi, 3698 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti trampa suretiyle Maliye Hazinesine geçtiğinden tahsisinin kaldırılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

485

Erciyes Dağı Hacılar Mevkii (38-A ve 38-D) numaralı dükkanların tahsisinin kaldırılıp yeniden kiraya verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 12.12.2011 tarih ve 836 sayılı kararı ile Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. AŞ adına sosyal tesis olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Erciyes Dağı Hacılar Mevkii (38-A ve 38-D) numaralı dükkanların, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince yapılan tahsisinin kaldırılması ve dükkanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.06.2013 tarih ve 1443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; , Belediyemiz meclisinin 12.12.2011 tarih ve 836 sayılı kararı ile Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. AŞ adına sosyal tesis olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Erciyes Dağı Hacılar Mevkii (38-A ve 38-D) numaralı dükkanların, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince yapılan tahsisinin kaldırılmasına ve dükkanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

486

Mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerinin değiştirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluştuğundan, 30 Eylül 2013 tarihine kadar ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 224 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluştuğundan, 30 Eylül 2013 tarihine kadar ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

487

Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 225 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

488

Tunus da Nabuel kenti ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere yapılan yurtdışı gezisi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 04-07 Haziran 2013 tarihleri arasında Tunus’un başkenti Tunus kentinde; Nabuel kenti ile kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve Zabıta Daire Başkanı Ali ÇELEBİ’nin Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümenin 03.06.2013 tarih ve 598 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine dair Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 05.06.2013 tarih ve 127 sayılı yazıları okundu.

04-07 Haziran 2013 tarihleri arasında Tunus’un başkenti Tunus kentinde; Nabuel kenti ile kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve Zabıta Daire Başkanı Ali ÇELEBİ’nin Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümenin 03.06.2013 tarih ve 598 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

489

Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun Fransa’nın Strasbourg şehrine yaptığı ziyaret hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Fransa’nın Strasbourg şehrinde 29-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan çalıştaya katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümenin 22.05.2013 tarih ve 544 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 05.06.2013 tarih ve 128 sayılı yazıları okundu.

Fransa’nın Strasbourg şehrinde 29-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan çalıştaya katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümenin 22.05.2013 tarih ve 544 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

490

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesine ödenek aktarılması talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 60.000,00 TL ödeneğin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesine aktarılması hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.06.2013 tarih ve 1445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 60.000,00 TL ödeneğin Personel Dairesi Başkanlığının ekli listede belirtilen harcama kaleminden tenzil edilerek, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının bütçesinin harcama kalemine aktarılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

491

İncesu İlçesi, Bedir Bağları Mevkii’nde, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Bedir Bağları Mevkii’nde, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2773 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Bedir Bağları Mevkii’nde, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

492

İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve Kayseri Şeker Fabrikası’na tahsisli, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2775 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve Kayseri Şeker Fabrikası’na tahsisli, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

493

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergâhı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergâhı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2777 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergâhı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

494

Yeşilyurt Mahallesi civarında 1/25.000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Yeşilyurt Mahallesi civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2767 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesi civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

495

Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2774 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

496

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararı ile yapılan 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2780 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararı ile yapılan 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

497

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına istinaden onanarak ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2779 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına istinaden onanarak ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

498

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2757 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

499

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2759 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

500

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2760 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

501

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2756 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

502

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2763 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

503

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Talas İlçesi, Ali Dağı, Cami Tepe Mevkii’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Çatakdere Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kepez Mahallesi’nde, Yücekale Nekropolü, Kepez Tümülüsü, Koyak Tepe Tümülüsü, Sivri Burun Tümülüsü ve Üçtepeler Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2013 tarih ve 2710 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Talas İlçesi, Ali Dağı, Cami Tepe Mevkii’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Çatakdere Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kepez Mahallesi’nde, Yücekale Nekropolü, Kepez Tümülüsü, Koyak Tepe Tümülüsü, Sivri Burun Tümülüsü ve Üçtepeler Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

504

Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsellerin bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2013 tarih ve 2711 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

505

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi hususunun görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2768 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi hususu, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

506

Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parselin bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2762 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

507

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 2973 ada, 1 parselin ifraz sonucu oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2974 ada, 9 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2973 ada, 1 parselin ifraz sonucu oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2974 ada, 9 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2764 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2973 ada, 1 parselin ifraz sonucu oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2974 ada, 9 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

508

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2765 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

509

Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2772 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

510

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2771 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

511

Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2770 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

512

Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2769 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

513

Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2761 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

514

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 2758 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

515

İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergâh hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergâh hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2776 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergâh hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

516

Belediyelerden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokollere imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte belediyemiz sınırları içindeki merkez ilçelerimiz ve hinterland dışında kalan belediyelerden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokollere Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.06.2013 tarih ve 1048 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte belediyemiz sınırları içindeki merkez ilçelerimiz ve hinterland dışında kalan belediyelerden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokollere Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hakkında Meclis üyeleri Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Ahmet Tahir GÜL’ün yazılı önergeleri doğrultusunda hazırlanacak protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

517

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2787 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

518

Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2789 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

519

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2788 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

520

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 2790 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.06.2013

 

 

 

 

521

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi Harami Mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis Üyesi Kıyasi KAYA’nın yazılı önerisi ile, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi Harami Mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin gündeme alınması talep edilmiştir. Meclis Başkanı tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile 66. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi Harami Mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.