T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

797

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6700 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 327 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında DÜÇ ( Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine, mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu parselin “Eğitim Tesisi” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konunun ilgili kurum görüşleri tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

798

Melikgazi Belediyesi’nin Becen Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34-c-10-c ve K34-c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 322 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nin güneyinde ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. İlave nazım imar planı ile ilgili çalışmalar halen devam etmekte olup, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

799

Talas Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile 3264 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında “diğer tarım ve tarım dışı alanlar” olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 328 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılabilmesi için imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile talebe ilişkin öneri imar planlarının hazırlanmadığı görülmüş olup, talebin bu eksiklikler giderildikten sonra yeniden değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

800

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 331 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Bahçelievler mahallesinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait söz konusu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, alanın konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu plan değişikliğinin bölgede ticaret alanı eksikliğine yol açacağından dolayı talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

801

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.11.2012 tarihli ve 321 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu sosyal tesis alanı ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerde kreş yapılabilmesi amacıyla, sosyal tesis alanının doğu istikametinde büyütülerek bu alana özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, sosyal tesis alanı ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

802

Melikgazi Belediyesi’nin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 332 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, ilköğretim alanı olarak planlı yerin güneyi farklı bir mülkiyete bastığından, bu kısmının sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ilköğretim alanı olarak planlı yerin güneyinin, sosyal tesis alan ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

803

Kocasinan Belediyesi’nin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parselde NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 333 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 6177 ve 6178 parseller 1/1000 ölçekli vatan köy yerleşim alanı imar planında sağlık tesisi alanı, bir kısmı da parsellerin güneyinde yer alan 6176 parsel ile birlikte ibadet yeri olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bölgedeki ifraz işlemleri yürürlükteki plana uygun şekilde yapılmadığı, sağlık tesisi alanı olarak planlı alan üzerine cami inşaatı yapılmış olduğunu belirterek, planlar ile kadastro verileri arasındaki bu uyumsuzluğun plan değişikliği yolu ile çözülmesi gerektiğini, ayrıca Vatan yerleşiminin yürürlükteki 1/1000 ölçekli köy yerleşim alanı planının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

804

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parselde nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 323 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Pazar alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bahsi geçen alanda bölgenin ihtiyacı olan ticari faaliyetlerin yer alabileceği yapıların yapılarak bölgeye hizmet etmesi planlandığını belirterek, Pazar alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talep etmektedir.

Kocasinan Belediyesi, 27.11.2012 tarih, 4324 sayılı yazılarında, plan değişikliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtilerek konunun gündemden çekilmesini talep etmiştir. Talep doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

805

İncesu Belediyesi’nin, Kızılören Mah. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Kızılören Mahallesi’nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 324 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Kızılören Mahallesi’nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Revizyon nazım imar planı ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

806

İncesu İlçesi, merkez Mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, merkez mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 335 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, 05.01.2012 tarih, 97 sayılı kararında İncesu Kentsel Arkeolojik Sit Alanına İlişkin ön tasarı niteliğindeki 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarını uygun bularak tarafımıza incelenmek ve üst ölçekli imar planları ile birlikte değerlendirilmek üzere göndermiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu planlar ile ilgili çeşitli eksiklikler tespit edilmiş olup aşağıda ifade edilmiştir.

İncesu Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının kuzeyindeki G1 etkileme geçiş bölgesinin doğu kısmında bulunan alan yürürlükteki İncesu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "M" lejant işaretli konut alanı olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında ticaret alanı olarak planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin İmar Plan Lejantına göre "M" işareti bulunan konut adasında tercihli olarak konut veya ticaret yapıları yapılabilmektedir. Oysaki Koruma Amaçlı İmar Planı bunu ortadan kaldırarak tamamen ticaret yapılmasını öngörmektedir. Bu duruma ilişkin plan açıklama raporunda herhangi bir gerekçeye rastlanılmamıştır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır. G1 etkileme geçiş bölgesinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayının kuzeyindeki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında konut alanı olarak planlı yer 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlanmıştır. Yine aynı şekilde G1 etkileme geçiş bölgesinin batı kısmında 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında ticaret alanı taraması ile gösterilen Belediye İş Merkezi olarak planlı bulunan alan, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlıdır.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının batısında bulunan G4 etkileme geçiş bölgesindeki imar adalarında yapılaşma şartları belirtilmemiştir. Ayrıca plan açıklama raporunda G4 etkileme geçiş bölgesine ait yapılaşma nizamıyla ilgili uygulamaya yönelik bir açıklama bulunmamaktadır.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında G2 etkileme geçiş bölgesi olarak planlı imar adaları içerisinde, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 adet konut adasının yapılaşma şartı A-3 iken, koruma amaçlı imar planı ile bahsi geçen bu adalarda A-2 yapılaşma şartı öngörülmüştür. Bu husus ile ilgili plan açıklama raporunda herhangi bir gerekçeli karara rastlanılamamıştır.

İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının, yukarıda ifade edilen hususların dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması şartı ile talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

807

Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 336 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Pervane mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 5493 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu alan mevcut nazım imar planında ilköğretim tesisi alanı, park ve resmi kurum alanı olarak planlı olup, alanda kütüphane yapılması amacıyla ilköğretim alanının sosyal ve kültürel tesis alanı ve yeşil alan, resmi kurum alanının ise ilköğretim alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içersine alınan yerin sosyal ve kültürel tesis alanı, ilköğretim alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

808

Melikgazi Belediyesi’ne ve Maliye Hazinesine ait Mimarsinan-Bahçelievler ve Gesi-Fatih Mah. bulunan muhtelif parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi ve Gesi-Fatih Mahalleleri’nin bulunduğu alanda 495 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait 1615 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunun hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 337 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler ve Gesi-Fatih Mahallelerinin sınırları arasında, imar planları bulunmayan alanın, ilave nazım imar planının yapılmasını istemektedir. Bahsi geçen alan, konut alanı, ticaret alanı, akaryakıt-LPG ikmal istasyonu alanı ve yeşil alan olarak planlanmıştır.

Mülkiyeti belediyesine ait alanda önerilen akaryakıt-LPG ikmal istasyonunun bulunduğu yerde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun “aynı yol üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt-LPG istasyonları arasındaki mesafenin şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere mesafe tespitinin“ sağlanması şartıyla bu alan ve civarındaki planlamanın uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-b ve K35-a-23-a nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, ticaret alanı, akaryakıt-LPG ikmal istasyonu alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planın, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

809

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mah. 6154 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 338 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin, ticaret alanı ve akaryakıt-LPG ikmal istasyonu olarak planlanmasını istemektedir. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda talebin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

810

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mah. 10315 ada, 10 ve 23 parsellerin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 10315 ada, 10 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2012 tarihli ve 339 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinde, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, fiili duruma istinaden yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, 12 metre genişliğindeki yolun fiili duruma uygun olarak nazım imar planına işlendiği anlaşılmıştır.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından, teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

811

Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi T2 ve T3 Özel Proje Alanında nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projeler konusundaki talepler hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 340 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar planı değişikliği, plan notları ve mimari projeler hususundaki talepleri hakkındaki inceleme ve değerlendirmeler devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

812

Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.11.2012 tarih ve 316 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında rekreasyon alanı, konut alanı ve bir kısmı da spor tesisi alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel maliklerinin talebi üzerine, taşınmazın park alanında kalan kısmının konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

813

Melikgazi Belediyesi’nin, Caferbey Mah. 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Caferbey Mahallesi’nde yer alan 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 341 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacına istinaden İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından, teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

814

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mah. 8140 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilat yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 342 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı olup, bu alanın kuran kursu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

815

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait Yeşilyurt Mahallesi, 854 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 343 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerin, bölgenin karakterine uygun olarak konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

816

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 344 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunan alanın yer aldığı imar adasının ticaret alanı olarak planlanması yönündeki talep incelenmiş olup, adanın tamamının ticaret alanı olarak planlanmasının yerinde olmadığı düşüncesi ile fiili duruma uygun olarak ilgili alanın ticaret alanı olarak planlanması uygun bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-D-07A nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

817

Talas Belediyesi’nin, Başakpınar Mah. 13 pafta, 2218 ve 2221parselde 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2218 ve 2221 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 345 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Mahallesinde Kayseri-Malatya Karayolunun üzerinde bulunan ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisi şeklinde planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanda yapılmak istenen plan değişikliğinin parsel bazında olması nedeniyle şehircilik esasları ve planlama ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varıldığından ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

818

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet General Emir Mah. 1 pafta, 53 ve 8673 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet General Emir Mahallesi, 1 pafta, 53 ve 8673 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunun görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 346 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 53 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol, 8673 parsel ise konut alanı, ilköğretim alanı, ortaöğretim alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi 53 parsel no’lu taşınmaz maliklerinin talebi üzerine, imar planında kamuya ayrılan kısmın kendilerini mağdur ettiğini belirterek, parselinin park alanı olarak planlı kısmının konut alanı olarak, parselin doğusunda bulunan 8673 parselin konut alanı olarak planlı kısmının ise park alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Önerilen plan değişikliğinde yeşil alan aksının devamlılığı bozulduğu kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

819

Erciyes dağı Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 347 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik yapılan imar planı çalışmaları devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

820

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının, incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 329 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli Yukarı Mahalle, 3046 parseldeki Karakol Alanı’nın, 1331, 1332 ve 1333 parseldeki Resmi Kurum Alanı’nın (Karakol, Karakol Konutlar) İl Emniyet Müdürlüğü’nün Belediyemize 21.11.2012 tarih, 1401 sayılı yazılarında belirtilen tanım çerçevesinde “Emniyet Hizmet Alanı” olarak planlanması ve Harman Mahallesi 1263 ada, 2 parseldeki Emniyet Hizmet Alanı’nın parsel tesciline uygun hale getirilmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanlardan Harman Mahallesi, 1263 ada, 2 parsel numaralı Emniyet Hizmet Alanı’nın E=0,60 olacak şekilde tescile uygun hale getirilmesinin, Yukarı Mahalle 1331, 1332 ve 1333 parsellerin bulunduğu alandaki mevcut imar planında Resmi Kurum Karakol olarak planlı alanın E=0.60 olacak şekilde Emniyet Hizmet Alanı, mevcut imar planında Resmi Kurum (Emniyet Md. Polis Karakol Konutları) olarak planlı alanın E=0.40, hmax=10.00 metre olacak şekilde Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasının, Yukarı Mahalle, 3046 parsel numaralı taşınmazdaki mevcut imar planında Karakol alanı olarak planlı alanın ise E=0.60, hmax= 7.50 metre olacak şekilde Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasının, ayrıca Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan Emniyet Hizmet Alanı tanımının da plan açıklama raporuna eklenmesinin uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

821

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 330 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazların “Emniyet Hizmet Alanı” ve “Emniyet Lojman Alanı” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Talep edilen 11 adet alanda; 3384 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden, 2888 ada, 4 parsel ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 03.10.2012 tarih,2012/140 sayılı ÖYK kararı ile Ticaret alanı olarak planlandığından; bu iki alan dışarıda bırakılmak suretiyle ve İl Emniyet Müdürlüğünün 21.11.2012 tarih, 1401 sayılı yazılarında belirtilen Emniyet Hizmet Alanı tanımı çerçevesinde uygulama yapılması şartıyla, muhtelif yerlerde kalan 9 adet alanın “Emniyet Hizmet Alanı” ve “Emniyet Lojman Alanı” olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih ve 189 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

822

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının, incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 326 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinde, ilgili parselin bulunduğu alan ve civarında konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin, kadastro sınırına uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, konu ile ilgili parsel maliklerinin muvafakatları eksik olduğundan, tadilat talebinin, muvafakatlar tamamlandıktan sonra değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.09.2012 tarih, 213 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

823

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 334 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın “Emniyet Hizmet Alanı” olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, İl Emniyet Müdürlüğünün 21.11.2012 tarih, 1401 sayılı yazılarında belirtilen Emniyet Hizmet Alanı tanımı çerçevesinde uygulama yapılması şartıyla, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

824

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 199 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 199 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 325 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer mahallesinde (M) lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin E=1.60 olacak şekilde yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 199 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

825

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.11.2012 tarih ve 317 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akyazı mevkiinde, Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak, İlköğretim Alanı olarak planlı yerinde Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Belediyemiz Meclisinin 18.05.2012 tarih ve 370 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

826

İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 348 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Örenşehir Mahallesinde, iki akaryakıt istasyonu alanının, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla sınırlarının yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, İncesu Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 96 sayılı kararının, yeniden incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

827

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 04.12.2012 tarih ve 349 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 247 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesinde, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı ve kültürel tesis alanı olarak planlı yerlerin, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

250 sayılı kararı ile; Altınoluk, Yeniköy ve Kazım Karabekir Mahallelerinde, onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut alanı, bağ-sayfiye evi alanı, ticaret alanı, (M) ticaret lejant işaretli ilkokul alanı, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı, yeşil alan ve park-hobi bahçesi olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 14.05.2012 tarih, 298 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak spor alanı olarak planlı yerde Emsal değeri bulunmadığı anlaşıldığından, bu alana E=0,10 plan hükmünün eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

251 sayılı kararı ile; İnecik Mahallesinde, meslek okulu alanı olarak planlı yere, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, belediyemiz meclisinin 14.05.2012 tarih, 299 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, talebin kabulünün uygun olacağı,

252 sayılı kararı ile; Seyitgazi Mahallesinde, belediye hizmet alanı (BHA) ve belediye rant tesisleri alanı olarak planlı yerin, belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 18.05.2012 tarih, 375 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

253 sayılı kararı ile; Tavlusun Mahallesinde, spor tesisi alanı olarak planlı yere, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, belediyemiz meclisinin 11.06.2012 tarih, 392 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, plan açıklama raporundaki plan notlarına “asgari parsel büyüklüğü 5000 m2 olacaktır.” hükmünün eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

254 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde askeri alan olarak planlı yerin, ilköğretim tesisleri alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 14.05.2012 tarih, 310 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

256 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesinde çok amaçlı eğitim tesisi alanı ve ilköğretim alanı olarak planlı yerlerin, çok amaçlı eğitim tesisi alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 11.06.2012 tarih, 398 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

257 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesinde 2 ayrı alanda park alanı olarak planlı yerlerde trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak K35-a-22-b-3-b paftasında önerilen trafo alanının konutlara çok yakın olduğu tespit edildiğinden, bu alandaki trafo alanının kuzeydoğu istikametinde kaydırılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, kabulünün uygun olacağı,

258 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmına trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, 1/1000 ölçekli 31J-IIId paftasındaki talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, kabulünün uygun olacağı,

259 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmına trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, 1/1000 ölçekli 31J-IVa paftasındaki talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, kabulünün uygun olacağı,

260 sayılı kararı ile; Gökkent Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmına trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, kabulünün uygun olacağı,

261 sayılı kararı ile; Gesi-Güney Mahallesinde, yer alan tümülüslerin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre imar planlarına işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 14.05.2012 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, ilçe belediyesi meclis kararında yer alan, K35-a-24-a-2-b paftasının meclis kararına fazladan yazıldığı anlaşıldığından, bu pafta numarasının meclis kararından çıkartılarak, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 252, 253, 254, 256 ve 261 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 250, 251, 257, 258, 259 ve 260 sayılı karalarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

828

İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda 23.11.2012 tarih ve 320 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Garipçe Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu sanayi alanı olarak planlı yerin, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanı ve yol olarak planlanması talebi, öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiğinden, İncesu Belediye Meclisinin 05.11.2012 tarih, 103 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

829

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih, 223, 224, 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih, 223, 224 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 21.11.2012 tarih ve 318 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarihli kararlarından;

223 sayılı kararı ile; Karpuzatan Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.06.2012 tarih, 381 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

224 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesinde konut alanı olarak planlı alanın kadastro verilerine göre yeniden düzenlenmesi yönündeki1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili etkilenen bazı parsellerin muvafakatı bulunmadığı tespit edildiğinden, talebin reddinin uygun olacağı,

225 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde konut alanı ve yol olarak planlı alanın ticaret alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.06.2012 tarih, 444 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

226 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde konut alanı ve yol olarak planlı alanda imar adasının güneyinde geçen yolun 12 metrelik yolun 10 metre olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

227 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde konut alanı olarak planlı imar adasının mevcut yapı ve mülkiyet durumu dikkate alınarak kuzey yönünde kaydırılarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 223, 224 ve 226 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 225 ve 227 sayılı karalarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

830

Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 04.12.2012 tarih ve 350 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi’nin 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarından;

190 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlı yerlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve tescil durumuna göre planlara işlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının yapılması talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.05.2012 tarih, 309 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

191 sayılı kararı ile; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, Kayseri-Malatya yolunun kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın eğitim tesisleri kampüs alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep, Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2012 tarih, 447 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

193 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi’nin 06.11.2012 tarihli kararlarından 190 ve 193 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 191 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun ise Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

831

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 23.11.2012 tarih ve 319 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarihli kararlarından;

273 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, yeşil alan ve spor alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 09.07.2012 tarih, 460 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

274 sayılı kararı ile; Yenimahalle’de söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, eğitim tesisi alanı, dini tesis alanı, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 09.07.2012 tarih, 462 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

275 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, ilköğretim tesis alanı olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak Mesleki ve Teknik Öğretim Alanları (İmam Hatip Lisesi Alanı) olarak planlanması talebi, ilgili kurum görüşü de dikkate alınarak, belediyemiz meclisinin, 09.07.2012 tarih, 461 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Ancak, planlanan okul alanına E=0,60 yapılaşma koşulunun eklenmesi ve bu alanın güneydoğusundaki çekme mesafesinin 15 metre olacak şekilde değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.11.2012 tarih 274 ve 275 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 273 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

832

Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2012 tarih ve 25 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye otobüslerinden ücretsiz, Halk Otobüsü ve Raylı Sistemden indirimli olarak yararlanmalarının (daha önceki uygulamanın devamına) uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

833

Talas İlçesi, Harman Mahallesi’nde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Harman Mahallesi’nde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebi talebi hususunda hazırlanan 28.11.2012 tarih ve 19 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Talas İlçesi, Harman Mahallesi’nde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

834

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Sayım SARIKAYA’nın vefatı nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesine istinaden üye seçilmesi talebinin görüşülmesi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 03.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.61.02.00-301.01-336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Sayım SARIKAYA’nın vefatı nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesine istinaden üye seçiminin yapılması hususunda, Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın sözlü önerisi doğrultusunda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Turan TÜRKÜM’ün seçilmesi yönünde verilen teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

835

Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. Sn. ve Tic. A.Ş. nin Şirket sermayesi artırımından dolayı, Melikgazi Belediyesinin kullanmadığı rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılması talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş. Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 5.000.000,00TL’den 7.000.000,00TL’ye çıkarmış ve artırılan sermayeden dolayı Melikgazi Belediyesinin kullanmadığı rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 23.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01.00-20/1033 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’nin 12.11.2012 tarihinde yapmış olduğu Genel kurul toplantısında şirket sermayesini 5.000.000,00TL’den 7.000.000,00TL’ye çıkarmış ve artırılan sermayeden dolayı Melikgazi Belediyesinin kullanmadığı rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talep edilmiştir. Talep hakkında Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve A. Tahir GÜL’ün yazılı önergeleri doğrultusunda, Melikgazi Belediyesinin kullanmadığı rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılması yönünde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

836

Hunat Hatun Medresesinin kiralanması ile ilgili hazırlanan sözleşmenin imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, 38 pafta, 247 ada, 1 numaralı parselinde kayıtlı bulunan Hunat Hatun Medresesinin kiralanması ile ilgili hazırlanacak sözleşmenin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya belirlenecek kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 07.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01.00-20/1086 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, 38 pafta, 247 ada, 1 numaralı parselinde kayıtlı bulunan Hunat Hatun Medresesinin kiralanması ile ilgili hazırlanacak sözleşmenin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

837

Macaristan’ın Miskolc şehri ile şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “p” bendi gereği, Macaristan’ın Miskolc şehri ile şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 21.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.24.00/206 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “p” bendi gereğince, Macaristan’ın Miskolc şehri ile şehrimiz arasında Eğitim, Kültür, Spor, tecrübe ve uzmanlık değişimi, turizm, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmesi bakımından kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

838

Mülkiyeti Belediyemize ait Hacılar kapıda bulunan personel binasının Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar kapıda bulunan personel binasının, 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin “e” fıkrasına istinaden, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye Sosyal Tesis olarak tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01.12-03/643 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar kapıda bulunan personel binasının, 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin “e” fıkrasına istinaden, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye sosyal tesis olarak tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda; Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve A. Tahir GÜL’ün yazılı önergeleri doğrultusunda, 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönündeki önergelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

839

“Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 04.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.24.00/213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

840

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yangın risk haritasının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalara ilişkin, 7269 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yangın Risk Haritasının incelenmesi talebi hususunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 04.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.14.00.00-955.01/3656 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalara ilişkin, 7269 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yangın Risk Haritası, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

841

Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin Belediyemizce yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Belediyemizce Cumhuriyet meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan ekli listedeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00/12-962 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73’ncü maddesinde yapılan değişiklikle “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir.” İbaresi eklenmiştir. Bu kapsamda Belediyemizce, Cumhuriyet meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan ekli listedeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

842

Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin hazırlanan yönetmeliğin görüşülmesi hususunda, Zabıta Daire Başkanlığının 30.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.16/5-1379 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Oto kiralama işi yapan işyerlerinin; hiçbir yönetmeliğe tabi olmadan faaliyet göstermesi nedeni ile ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Zabıta Daire Başkanlığınca hazırlanan, Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin hazırlanan yönetmelik, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

843

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin görüşülmesi hususunda, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.73.02/3298 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

844

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen yönetmeliğin, incelenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.11.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.05-010.03-3022 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen yönetmelik, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

845

Hacılar Belediyesinin 2012 Yılı Bütçesine 1.250.000TL ek ödenek verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanununun 14. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden Hacılar Belediyesinin 2012 Yılı Bütçesine 1.250.000TL ek ödenek verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.12.02/41 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden, Hacılar Belediyesinin 2012 Yılı Bütçesine 1.250.000TL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

846

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’inin (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.12.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/1313 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası), ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

847

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine dair hazırlanan yönetmeliğin incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine dair hazırlanan Yönetmeliğin görüşülmesi talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve eğitim Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71-1312 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 ve Aday Memurların Yetiştirilmesine dair Genel Yönetmeliğin 33. maddesine istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine dair hazırlanan Yönetmelik, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

848

Belediyemizde münhal bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına, Görevde yükselme Sınavında başarılı olan memurların atamalarına ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1314 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına, Görevde yükselme Sınavında başarılı olan Harun KARAKAYA’nın UKOME Şube Müdürlüğüne, Levent TAFLIOĞLU’nun Veteriner Şube Müdürlüğüne, Hasan KILIÇ’ın Asfalt Üretim Şube Müdürlüğüne ve Mehmet ASLAN’ın Doğrudan Temin Şube Müdürlüğüne yapılan atamaları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

849

Anadolu Otogalericiler Sitesi’nin çevresinde ve içerisinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Otogalericiler Sitesi’nin çevresinde ve içerisinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-14-04 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Otogalericiler Sitesi’nin çevresinde ve içerisinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

850

Şırnakta Şehit olan Ahmet İNCİ isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Şırnakta Şehit olan Ahmet İNCİ isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-09-06 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şırnakta Şehit olan Ahmet İNCİ isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

851

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 44. Sokak isminin “Mehmet CANTÜRK Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 44. Sokak isminin “Mehmet CANTÜRK Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-07-05 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 44. Sokak isminin “Mehmet CANTÜRK Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

852

Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 5497 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 5497 ada, 1 parsel numaralı imar planında konut alanı olarak belirlenmiş taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.310.14[K/İhl]-2763-6331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 5497 ada, 1 parsel numaralı imar planında konut alanı olarak belirlenmiş taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

853

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 204 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3603/6250 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 204 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

854

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.12.2012 tarih, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.12.2012 tarih, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3666/6308 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.12.2012 tarih, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

855

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3600/6212 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

856

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3588-6191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

857

Belediyemiz Meclisi’nin, 16.11.2012 tarih ve 793 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisi’nin, 16.11.2012 tarih ve 793 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3587-6190 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi’nin, 16.11.2012 tarih ve 793 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

858

Melikgazi Belediyesi’nin Gesi-Güney Mah. 812 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3586-6193 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

859

Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, Toptan Ticaret Alanı (Hal) olarak planlı alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi’nde yer alan, imar planında Toptan Ticaret Alanı (Hal) olarak planlı alanın mevcut yolla bağlantısının sağlanabilmesi için bu alanda kavşak düzenlemesini içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3676-6332 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi’nde yer alan, imar planında Toptan Ticaret Alanı (Hal) olarak planlı alanın mevcut yolla bağlantısının sağlanabilmesi için bu alanda kavşak düzenlemesini içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

860

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 271 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 271 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3623-6223 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 271 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

861

İncesu Belediyesi’nin, Garipce Mah. Çinkom bölgesinde mülkiyeti S.S. Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait olan 102 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Garipce Mahallesi, Çinkom bölgesinde mülkiyeti S.S. Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait olan 102 adada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3576-6165 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Garipce Mahallesi, Çinkom bölgesinde mülkiyeti S.S. Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait olan 102 adada 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

862

Kocasinan Belediyesi’nin, Şeker Mahallesi, 4695 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 4695 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3627-6229 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Şeker Mahallesi, 4695 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

863

Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3611-6243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

864

Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahallesi, Çukuravşar Mevkii, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 72 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahallesi, Çukuravşar Mevkii, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3348-5770 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahallesi, Çukuravşar Mevkii, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

865

Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 1459 ada, 19 parselin (yeni 10836 ada, 16 parsel) bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 1459 ada, 19 parsel (yeni 10836 ada, 16 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3584/6197 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 1459 ada, 19 parsel (yeni 10836 ada, 16 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

866

Talas Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli K35-d-06-b paftasında pazar alanı olarak planlı yerde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-06-b paftasında pazar alanı olarak planlı yerde nazım imar planı tadilatı talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-3606/6242 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-06-b paftasında pazar alanı olarak planlı yerde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

867

Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri’nin Belediyemize devri için Hamdi ÇALAKORUR ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. Ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri için hazırlanacak protokol veya sözleşmenin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 10.12.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-997 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. Ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri için hazırlanacak protokol veya sözleşmenin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

868

S. S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, Belediyemizle yaptıkları kira sözleşmesi konusunda açtığı tespit davası ile ilgili uzlaşma tekliflerinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, S. S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, 05.12.2012 tarihli dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek, Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/1435 esas sayılı dosyasında tespit davası açtığını belirtmiş olup, Belediyemizle yaptıkları kira sözleşmesi konusunda açtığı tespit davası ile ilgili uzlaşma talepleri hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 07.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.61.01.00.641.03/1785 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; S. S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, Belediyemizle yaptıkları kira sözleşmesinin yeni şartlara uyarlanması, kira başlangıç tarihinin ayıplı ifadan kaynaklana gecikme, fiili durumlar ve ekonomik şartlar dikkate alınarak kira bitiş tarihi 01.05.2022 olacak şekilde belirlenmesi ve bedelinin 4.000.000,00 TL olarak yeniden tespiti talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

1

1

 

869

Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta, K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d paftada nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü önerisi ile, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 73. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.