2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.08.2009 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 293

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.07.2009 tarih ve 76 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akaryakıt istasyonu olarak planlı mülkiyeti Oto Alım Satıcılar Akaryakıt Gıda İnşaat Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 405 pafta, 3984 ada, 1 parselin, yine mülkiyeti kendilerine ait 405 pafta, 3992 ada, 1 parsel ile birleştirerek Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden değerlendirilmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 294

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.07.2009 tarih ve 77 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında Organize Tarım ve Hayvancılık alanı (OBH) ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA) olarak planlı söz konusu alanda Beton bordür, beton duvar blokları, çim plak, parke taşı vs. türü işlerin yapılabilmesi plan değişikliği yapılması istenmektedir.

Söz konusu talep plan müellifi görüşünde belirtilen 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde (OBH) tanımlı alanlarda yapılmasına izin verilen işlerden olmadığından ve ayrıca bu alanın değiştirilmesi de plan bütünlüğünü bozacağından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 295

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.07.2009 tarih ve 79 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesinde, (M) işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı söz konusu alanın bir kısmının Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifi görüşü olumsuz olup, plan müellifi görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 296

Konusu : Kocasinan Belediyesinin arsa takası talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması nedeniyle Belediyemize ait Sümer Mahallesinde bulunan hisseler ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesinde bulunan hisselerin karşılıklı takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 87 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bahsi geçen taşınmazların bedellerinin tespitine esas teşkil edecek rayiç bedeller ile ilgili veriler Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Odasından istenilmiştir. Alınan cevaplarda belirtilen bedeller emsal alınarak Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesi, 9 pafta, 132 parselin m2 birim değerinin 180.00TL, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların ise birim m2 değerinin 200.00 TL olarak alınarak hesap yapılması uygun görülmüştür.

Buna göre; mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesi, 9 pafta, 132 parseldeki 99/100 hisse 2.178.00 m2 X180.00TL = 392.040.00TL üzerinden,

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, yukarıda parsel numaraları ve hisseleri yazılı toplam 2.468.89m2 yerin 2.468.89m2X200.00TL= 493.778.00 TL üzerinden, arada Büyükşehir Belediyesi lehine oluşan 101.738.00TL farkın alınması kaydı ile karşılıklı takaslarının yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 297

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kaytaş Tavukculuk San. ve Tic A.Ş.’ye ait, Karpuzatan mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.07.2009 tarih ve 82 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzatan mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerde söz konusu kadastro parseller üzerinde ticari faaliyetlerini yürüttükleri belirtilerek bu alanın ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan değişikliğinin civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 298

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 88 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı söz konusu alanın LPG li taşıtlarında faydalanabilmesi için Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması istenmekte olup, plan değişikliği hem aynı hat üzerinde bulunan başka bir Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olmasından hemde plan müellifinin olumsuz görüşü sebebiyle yapılamamaktaydı. Komisyonumuzca görüşülüp plan müellifine hazırlatılan yeni bir öneri plan ile parsel ticaret ve akaryakıt olarak iki kısma ayrılıp akaryakıt istasyonu alanının cephe aldığı yol değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik yapılırken kullanılan, Sarımsaklı-Bahçeşehir Barajı ishale hattı için DSİ’den uygun görüş alınmış ve bu haliyle plan değişikliği plan müellifince de uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 32O nazım imar planında plan müellifince teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, ticaret alanı, yol ve park alanı olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporuna; sunulan öneri doğrultusunda değişiklik yapılarak Kocasinan Belediyesinden gelen talepte belirtildiği üzere mevcut Akaryakıt istasyonuna LPG ibaresi eklenerek 50 m’lik yoldan cephe almamak kaydıyla öneri plandaki ticaret ve ara yolun kaldırılarak Akaryakıt ve LPG istasyonu, yol ve park olacak şekilde planlanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 299

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 89 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarih 91 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde, konut alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediği belirtildiğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarih 91 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 300

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 84 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 06.07.2009 tarihli kararlarından;

147 sayılı kararıyla, Becen Mahallesinde, Zinciraltı Mevkiinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme-Koruma ve Eğitim Alanı) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih, 53 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

148 sayılı kararıyla, Anbar Mahallesi’nde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih, 46 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

149 sayılı kararıyla, Köşk Mahallesi’nde, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi, dini tesis alanı, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, konut alanı, resmi kurum alanı, otopark, park alanı ve yol planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih, 45 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

151 sayılı kararıyla, Şehit Nazımbey Mahallesi, Mimarsinan Dere Mahallesi, Gesi-İldem mevkiinde 5 adet trafo binasının planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

152 sayılı kararıyla, Konaklar Mahallesinde, ortaöğretim alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin, ortaöğretim alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

153 sayılı kararıyla, Yeşilyurt Mahallesinde, küçük sanayi sitesi alanı (KSS) olarak planlı yerlerdeki imar adalarının blok nizama dönüştürülmesi talebi, plan tadilatına konu edelin husus, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı hükümlerine göre çözülebileceğinden, yapılmak istenen plan tadilatına gerek bulunmadığı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

155 sayılı kararıyla, Becen Mahallesinde, imar adasının uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

156 sayılı kararıyla, Köşk Mahallesinde, ayrık nizam dört kat (A–4) imar adalarının bulunduğu alanda, site şeklinde yapılaşmaya imkân sağlamak üzere inşaat alanı artışı olmayacak şekilde yapılmak istenen plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

157 sayılı kararıyla, Köşk Mahallesinde, uygulama imar planında konut alanı yol ve yeşil alan olarak planlı imar adalarının site şeklinde yapılaşmaya imkân sağlamak üzere yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyona havalesinin uygun olacağı, belirtildiğinden;

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 147 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oy çokluğu ile, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, sayılı kararlarlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 157 sayılı kararının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyona havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 301

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.07.2009 tarih ve 78 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Bağpınar Mahallesinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı ve diğer tarım alanı olarak planlı olan yerlerin, ticaret alanı, konut alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Ancak, plan müellifinin görüşüne istinaden ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan hükümlerine uygun olmadığından, söz konusu plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 302

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 85 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 08.09.2008 tarih, 392 sayılı kararıyla söz konusu alanda, plan tadilatı yapılmış ve dini tesis alanı ile yeşil alan yer değiştirmiştir. Ancak askı ilan edilerek yürürlüğe giren planların, meclis karına uygun olarak hazırlanmadığı, plan tadilatı yapılmadan önceki haliyle kesinleştiği anlaşıldığından, söz konusu plan tadilatının meclis kararına uygun olarak planlara işlenmesi gerekmektedir.

1/5000 ölçekli K35a–22-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 303

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 90 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda, 40 metre olarak planlı yolun, fiili duruma uygun olacak şekilde 30 metre olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 304

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 86 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 30 Ağustos mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen alanın, ilk planlarda konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı olduğu anlaşıldığından, bu alanın ilk planlardaki durumuna uygun olarak şimdiki hali ile korunmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 305

Konusu : Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi 70 pafta, 398 ada, 1 parsel ve 70 pafta, 414 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti Talas Eğitim Gençliğine Yardım Derneği adına kayıtlı, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 398 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 70 pafta, 414 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d ve K35-d-07-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 91 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, mülkiyeti Talas Eğitim Gençliğine Yardım Derneğine ait dini tesis alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanmasını ve resmi kurum alanı planlı yerin ise dini tesis alanı olarak planlanmasını istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02d ve K35-d-07a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı ve dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 306

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi ve Harman Mahallesinde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 23 pafta, 24 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-07-a ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 92 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, konut alanı planlanması talep edilirken aynı bölgede mülkiyeti şahsa ait konut alanı planlı yerin (M) ticaret işaretli sosyal tesis alanı, park alanı ve 10 katlı kütle parsel olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu plan tadilatında önerilen (M) ticaret işaretli soysal tesis alanının “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 27.maddesinde belirtilen asgari alan büyüklüğüne uymadığı, yapılmak istenen plan değişikliği ile inşaat alanı artışı olduğu ayrıca önerilen yeşil alanının yetersiz kaldığı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 307

Konusu : Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti Ünlüler Turizm Ticaret Ltd.Şti.’ne ait, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d–09-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.07.2009 tarih ve 83 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas belediyesi, mülkiyeti şahsa ait, 1/1000 ölçekli mevzi imar planında akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin fiili duruma istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-09a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 308

Konusu : İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde, heyelan afeti nedeniyle konut yapılmak üzere arsa tahsisi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İlimiz, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde 18.01.1996 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen ailelere konut yapmak üzere 28.05.1997 tarihinde yer seçim protokolü düzenlenen 29.09.1997 gün ve 13906 sayı ile onaylanan Süksün Mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada 1 parsel nolu mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ilgi yazı ekinde yer seçim haritası gönderilen taşınmazın 7269 sayılı Afetler Kanununun “Madde 21- (değişik: 2.7.1968 -1051/1 md.) afet bölgesi içinde ve dışında imar ve iskan alanları içindeki taşınmaz mallardan Hazineye, Özel İdareye, Belediyeye, Köy Tüzel Kişiliğine veya katma bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye, Özel İdare ve Belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. “hükmü gereğince 20.000.00 m²’lik kısmının Bakanlıkları adına tahsisinin, 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince gerekli işlemlerin başlatılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.07.2009 tarih ve 81 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1997 yılında yer seçim yapılan Süksün-Kepez Mevki, 250 ada, 1parselin imar planlarının bulunmadığı; Süksün belediyesinin 5216 Sayılı Yasa çerçevesinde Büyükşehir belediyesi sınırlarına alınmasıyla planların yapıldığı ve hazırlanan bu planlarda söz konusu taşınmazın olduğu bölgenin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce bu alanın 20.000 m2’lik kısmının 7269 Sayılı Afetler Kanununa göre tahsisi talep edilmektedir. İlgili talep bu haliyle plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olup, yine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve mevcut planlarımızda konut alanı olarak planlı bölgelere yapılması daha uygun olacaktır.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Süksün bölgesinde 255 ada, 98 parsel (42517.50m2), 255 ada ve 85 parsel (39100.39m2) imar planlarımızda konut alanı olarak planlıdır. İlgili Afet konutlarının bu parseller üzerine yapılması şehircilik açısından daha uygundur.

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün talebinin mevcut haliyle reddinin, önerilen parsellerden birine yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 309

Konusu : İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahallesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahallesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.07.2009 tarih ve 80 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin talebi ve İl Tarım Müdürlüğü’nün uygun görüşüne istinaden, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı yerin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/25000 ölçekli L34-a2 ve 1/5000 ölçekli L34-a–04-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 310

Konusu : İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c–01 d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2009 tarih ve 93 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, kamulaştırma çalışmalarının tamamlanabilmesi için, trafo, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-01 d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, trafo merkezi, yeşil alan ve yol olarak yeniden düzenlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 311

Konusu : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.07.2009 tarih ve 05 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 12 sayfa ve 15 maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 312

Konusu : Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.07.2009 tarih ve 06 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, 6 sayfa ve 10 maddeden oluşan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 313

Konusu : Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanılğı’nın Ücret tarifesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Sosyal ve Kültürel faaliyetlere yardımcı olmak üzere, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması kaydıyla mücavir alan içerisinde görevlendirilecek araçlar için alınacak ücretlerin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2009 tarih ve 4 nolu Plan ve Bütçe komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sosyal ve kültürel faaliyetlere yardımcı olmak üzere, toplu taşıma görevini aksatmamak ve mücavir alan içerisinde olmak kaydıyla;

 

A-) Eğitim-Öğretim Kurumları Faaliyetleri:

a-) 0–15 Km (Gidiş-Dönüş) = 2 (İki) Bilet

b-) 15 Km ve sonrası (Gidiş- Dönüş)= 4 Bilet

B-) Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Faaliyetler:

a-) 0–15 Km/ Otobüs Âdeti (Gidiş-Dönüş)=150 TL

b-) 15 Km ve Sonrası/ Otobüs Âdeti (Gidiş-Dönüş)=250 TL

C-) Cenaze Hizmetleri Faaliyeti:

a-) 0–15 Km-Otobüs Âdeti (Gidiş- Dönüş)=20 TL

b-) 15 Km ve Sonrası- Otobüs Âdeti (Gidiş-Dönüş)= 50 TL

 

Olarak uygulanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun, C maddesinin (a) bendinde belirtilen 0–15 Km-Otobüs Âdeti (Gidiş- Dönüş)=20 TL ibaresinin, mücavir alan içerisinde otobüs isteyen vatandaşlardan 1. otobüsün ücretsiz verilmesine, 2.si ve daha sonraki otobüslerin her birinden, 20TL alınması ve raporun bu şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 314

Konusu : Özürlü ve Refakatçi kartı kullanıcılarının Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz Yararlandırılması.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Belediye otobüslerinden serbest, Özel Halk Otobüslerinden indirimli olarak faydalanan Özürlü ve Refakatçi kontaksız kart kullanıcılarının, Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.08.2009 tarih ve 5 nolu Plan ve Bütçe komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye otobüslerinden serbest, Özel Halk Otobüslerinden indirimli olarak faydalanan Özürlü ve Refakatçi kontaksız kart kullanıcılarının, Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılması talebinin reddinin, önceki uygulamanın devamının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 315

Konusu : Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Tevfik KAYHAN’ın, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.07.2009 tarih ve M.38.0. KBB.13-E–24–397–1674 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tevfik KAYHAN’ın, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 316

Konusu : Muhsin YAZICIOĞLU isminin park, Bahçe, cadde veya uygun görülen yerlere verilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Alperen Ocakları Kültür Derneği Kayseri İl Başkanlığının, TBMM Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin, park, Bahçe, cadde veya uygun görülen yerlere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.13-E-24-404-1841 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alperen Ocakları Kültür Derneği Kayseri İl Başkanlığının, TBMM Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin, park, Bahçe, cadde veya uygun görülen yerlere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 317

Konusu : Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin Değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Melikşah Sokak sakinlerinin, Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin, Seyrantepe Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.13-E-24-399-1812 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Melikşah Sokak sakinlerinin, Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin, Seyrantepe Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 318

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin 2007-2011 yıllarını kapsayan Stratejik Planının tasdiki.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, daha önce hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 341 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007–2011 yıllarını kapsayan Stratejik planın mevcut Meclis tarafından da tasdik edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/895 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendiyle; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren bir stratejik plan hazırlayacakları hükme bağlanmış olup, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasıyla mahalli idarelerde stratejik plan hazırlaması gereken idareler kapsamında sayılmış olup, daha önce hazırlanan ve 14.07.2006 tarih ve 341 sayılı karar ile kabul edilmiş olan 2007–2011 yıllarını kapsayan Büyükşehir Belediyesine ait, Stratejik Planın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 319

Konusu : Doğal gazlı çalışan araçlardan %5 olarak alınan durak katkı payının 1 yıl süre ile alınmaması.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediyemiz Denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinden %5 olarak alınan durak katkı payının, yeni doğal gazla çalışan araçlardan 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 03.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/10–1076 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşıma biletlerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesinin (a) fıkrası uyarınca % 5 oranında durak katkı payı olarak kesinti yapılmaktadır.

Doğalgazlı olarak çalışan araçların çevre dostu olması, hava kirliliğini azaltıcı yakıt kullanması, hava kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmasından dolayı; bu yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte bundan sonra doğal gazlı araç alacak araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 1 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 320

Konusu : Talas Belediyesinin mülkiyeti hazineye ait, 26 ada, 9 parsel ve mülkiyeti Belediyelerine ait, 26 ada,

56 parsel ile, 26 ada, 59 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti hazineye ait, 26 ada, 9 parsel ve mülkiyeti Belediyelerine ait, 26 ada, 56 parsel ile, 26 ada, 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1562-1883 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin mülkiyeti hazineye ait, 26 ada, 9 parsel ve mülkiyeti Belediyelerine ait, 26 ada, 56 parsel ile, 26 ada, 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 321

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, K34-b-21c pafta, 149 ada, 109 nolu parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, K34-b-21c pafta, 149 ada, 109 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30-31H nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1390-1670 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, K34-b-21c pafta, 149 ada, 109 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30-31H nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 322

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 827 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 827 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1388-1671 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 827 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 323

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, Billur Mevkiinde 186 pafta, 451 ada, 26, 62, 63, 67, 68 ve 69

parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, Billur Mevkiinde 186 pafta, 451 ada, 26, 62, 63, 67, 68 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1599-1921 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, Billur Mevkiinde 186 pafta, 451 ada, 26, 62, 63, 67, 68 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 324

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1579–1912 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 325

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97,98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1587–1920 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 326

Konusu : Mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel, 7144 ada, 1 parsel ve

7145 ada, 1 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Başbakanlık Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünün, 1000 kişilik kız yurdu yapılabilmesi için mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel, 7144 ada, 1 parsel, ve 7145 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1531-1855 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başbakanlık Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünün, 1000 kişilik kız yurdu yapılabilmesi için mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel, 7144 ada, 1 parsel, ve 7145 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 327

Konusu : Mülkiyeti Gülsan Gıdaya ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Gülsan Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.’ye ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 30J ve 31J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1609-1941 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Gülsan Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.’ye ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 30J ve 31J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 328

Konusu : Selçuklu Mahallesinde buluna Zübeyir Caddesi İsminin Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.24/419-1933 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan, Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 329

Konusu : İnecik Mahallesinde bulunan, Deliçay Sokak isminin Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan, Deliçay Sokak isminin, Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.24/418-1925 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesisinde bulunan, Deliçay Sokak isminin, Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 330

Konusu : Ticari Minibüs Yönetmeliğinde Değişiklik.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Minibüs Yönetmeliğinin 10. ve 14. maddesinde düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Zabıta Daire Başkanlığının 04.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB. 0.13.E.16/14-842 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Minibüsçüler Ve Servis İşletmecileri Esnaf Odasının 29.07.2009 tarih ve 57 sayılı yazılı talebi üzerine M plakalı minibüslerin Halk Otobüsüne geçişini zorlaştırdığından geçiş sürecini kolaylaştırarak hızlandırmak için; Belediye Meclisinin 11.04.2005 tarih ve 136 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Minibüs Yönetmeliğinde minibüs çalıştırmak, ticari taşıt tahsis belgesi çıkartmak isteyen kişilerden istenecek belgeleri düzenleyen maddelerden: aşağıda madde başlıkları ve metinleri verilen;

1- Minibüs çalıştırmak isteyen araç sahiplerinden istenen belgelerden;

a- 10’uncu Mad.(G) fıkrası; İkametgâh İlmühaberi içerisindeki “(Üç yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet ediyor olmak. Doğruluğu Belediye Zabıtası tarafından kontrol edilir. (Verasetten devirlerde, birinci dereceden akrabalara yapılan devirlerde ve bu yönetmelikten önce ruhsat almış olanlarda bu süre aranmaz)” ibaresi ile,

b- 10’uncu Mad. (I) “(Hat ruhsatı olan işletici ikinci hat talebinde bulunamaz, başkasından devir yolu ile alamaz. ) fıkrasının tamamının,

2- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi verilirken istenen belgeler;

14’üncü Mad.(B) Fıkrası İkametgâh İlmühaberi içerisindeki : “M plakalı araçlar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde üç yıl ikamet zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk verasetten devirlerde ve birinci dereceden akrabalarda yapılan devirlerde aranmaz.” İbaresinin,

3- 14’üncü Mad.(D) Sürücü Belgesi fıkrasının tamamının iptal edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 331

Konusu : Bosna Hersek’e eleman görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kardeş Şehrimiz olan Mostar’da Şehrinde İncelemelerde bulunmak üzere, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ali KÜÇÜKOĞLU’nun 13-15 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek’e görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Makine İkmal ve Bakım Onarım Daire Başkanlığının 07.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-1098 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kardeş Şehrimiz olan Mostar’da Şehrinde İncelemelerde bulunmak üzere, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ali KÜÇÜKOĞLU’nun 13-15 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek’e görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici görev yolluğunun Belediyemizce karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 332

Konusu : Belediyemize ait Çay Bahçesi, Çay Ocağı ve büfelerin yeniden kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait yerlerde bulunan Çay Bahçeleri, Büfe işletmeciliği ile Çay Ocağıişletmelerinin Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye 5 yıllığına yapılan tahsis işleminin iptali ve yeniden kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/432 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait yerlerden Hizmet Binası 2. katında bulunan çay ocağı, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan Çay Bahçesi, Hüsamettin Çetinbulut Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Çay Ocağı, Seyitgazi Mah. Gültepe Parkı içerisinde bulunan Hizmet Binası, Çınaraltı Sohbet Evi Çay Bahçesi Belediye Meclisimizin 11.05.2009 tarih, 157 sayılı kararı, Anadolu Fuarı içerisinde bulunan Çay Bahçesi yine Belediye Meclisimizin 13.10.2008 tarih, 473 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 75/a maddesi gereğince, % 99,9’u Belediyemize ait, Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye 5 yıllığına tahsis edilmişti. Bahsi geçen yerlerin tümünün tahsis işleminin iptali, Hüsamettin Çetinbulut Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Çay Ocağı haricinde kalan diğer yerler ile Huzurevi, Beştepeler Hobi Bahçesi, Altınoluk Hobi Bahçesi ve Karpuzatan Hobi Bahçesindeki Büfe işletmeciliği kiraya verileceğinden 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği, 4 adet Çay Bahçesi,4 adet Büfe İşletmeciliği ile 1 adet Çay Ocağının toplu olarak veya ayrı ayrı 5 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 333

Konusu : Kalem Kırdı Camii’nin taşınmasına yönelik yapılacak harcamalara izin verilmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kalem Kırdı Camii’nin taşınmasına yönelik yapılacak harcamalara izin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/641 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 67 parselde kayıtlı Kalem Kırdı Camii’nin imar planında çok katlı otopark alanına ve yola isabet etmesinden dolayı, Camii’nin mülkiyeti Belediyemize ait olan Melikgazi İlçesi, İsaağa Mahallesi, 42 pafta, 597 ada, 3 nolu parsel üzerine taşınmasına karar verilen bu yerin, 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(n) maddesi gereğince, Camii’nin proje ve taşınmasına yönelik yapılacak harcamalara izin verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 334

Konusu : Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile yapılacak Sözleşme için yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait, Kadir Has Şehir Stadyumu ile Kadir Has Kongre Merkezinin 10 yıllığına, Erciyes’te bulunan yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait, olan 2706 parsel numaralı 122.000 m2 taşınmazdan belediyemize gerekli olan kısmın üzerine sosyal tesis ve oto park düzenlemesi yapmak üzere 20 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması ile ilgili sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 10.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/643 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait, Kadir Has Şehir Stadyumu ile Kadir Has Kongre Merkezinin 10 yıllığına, Erciyes’te bulunan yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait, olan 2706 parsel numaralı 122.000 m2 taşınmazdan belediyemize gerekli olan kısmın üzerine sosyal tesis ve oto park düzenlemesi yapmak üzere 20 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması ile ilgili sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 335

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih, 144 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis Üyesi Rifat YILDIRIM’ın sözlü talebi ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih ve 144 sayılı kararının incelenmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 43. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih ve 144 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 10.08.2009

Karar No : 336

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 146 pafta, 1593 ada, 2958 parselde NİP.

 

Meclis Üyesi Rifat YILDIRIM’ın sözlü talebi ile, Osman Kavuncu Mahallesi, 146 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 44. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 146 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.