Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

583

Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 parselde 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 230 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “İdari Tesis Alanı” ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “PTT Hizmet Binası” olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Türk Telekom Anadolu Merkez İl Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine bu alanın ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan İdari Tesis Alanı olarak planlı yerin Turizm Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

584

Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parselde N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 243 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak (M) lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

585

Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parselde N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 244 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alan mevcut nazım imar planında konut alanı ve su deposu alanı olarak planlı olup, alanda fiilen su kuyuları bulunduğundan mevcut su deposu alanın genişletilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

586

Emmiler, Taşhan, Çevril ve Yazyurdu Orman Köylerinin İmar mevzuatı ve Hizmet yönünden ilgili belediyelerine bağlanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan Kepez ve Erkilet İlk Kademe Belediyelerine bağlı Emmiler, Taşhan ve Çevril Orman Köylerinin İmar mevzuatı ve Hizmetleri yönünden Kocasinan Belediyesi’ne, Yazyurdu Orman Köyünün ise Talas Belediyesi’ne bağlanması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 231 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile, belediyemiz sınırlarına dahil olan ve tüzel kişiliği devam eden, Emmiler, Taşhan, Çevril ve Yazyurdu orman köylerinin, imar mevzuatı ve hizmetlerinin sınırları içerisinde bulunduğu ilçe belediyelerine yetki devri gerekmektedir.

İmar mevzuatı ve hizmetleri yönünden; Emmiler, Taşhan ve Çevril orman köylerinde Kocasinan Belediyesince, Yazyurdu orman köyünde ise Talas Belediyesince verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Meclis üyesi Rifat YILDIRIM’ın sözlü önerisi ile; Yazyurdu orman köyünün İmar mevzuatları yönünden 31.12.2012 tarihinden itibaren Talas Belediyesine bağlanması yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

587

Melikgazi İlçesi, 3248 parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 parseldeki trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 numaralı parselde bulunan trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 232 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan, Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana önerilen trafo 14 ve Talas İlçesi, 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana önerilen trafo 16 binalarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7f maddelerine istinaden imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alanlar imar planında park alanı olarak planlı olup, öneri trafo binalarının koordinatları İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilerek değiştirilmiştir.

1/1000 ölçekli 29N-Ic ve K35-d-06-b-2-b uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanların trafo alanı olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

588

2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacı için Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parseldeki trafo 11 binasında yapılan değişikliğin imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasına yapılan değişikliğin imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 233 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.06.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile imar planına işlenen, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasında değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu alan mevcut imar planında park alanı ve trafo binası olarak planlı olup, trafo 11 binasının verilen koordinatlara göre yeniden imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli 32O-IIIb uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın trafo binası olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

589

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6700 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 234 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında DÜÇ ( Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine, mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu parselin “Eğitim Tesisi” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

590

Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi’nde çeşitli parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 numaralı parseller; 3796 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller; 3795 ada, 1, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 4376 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 235 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Ticaret ve Konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin başvurusu üzerine, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep etmektedir. Bahsi geçen 4376 ada, 7 ve 8 ile 3795 ada, 1, 3, 4, 5 parseller M işaretli konut alanı olarak planlı olup, fakat fiili durumda akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Parsel maliki akaryakıt istasyonunun kavşakta kaldığı için işletemediğini belirtilerek, mülkiyeti kendilerine ait 3796 ada, 3, 4, 5 ile 4206 ada, 1, 2 numaralı parsellerin bir kısmının Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanarak bu alana taşınmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili bölgedeki diğer yapılaşmalar ve Akaryakıt istasyonu için uygun bir alan olup olmadığı araştırılmak suretiyle yeniden çalışma yapılması uygun olacağı düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

591

Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 236 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin, ekmek ve ekmek çeşitleri (unlu mamüller) üzerine imalathane yapılmasına olanak sağlayacak şekilde planlanması yönündeki başvurusu üzerine, söz konusu parselin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu plan değişikliğinin imar ada bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan imar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

592

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parselde N.İ.P. değişikliği yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 237 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında demiryolu, konut alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise demiryolu, 10 metrelik yol ve bir kısmı da konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin başvurusu üzerine, parselinin bir kısmının demiryolu arazisine gitmesi, bir kısmının da yolda kalmasından dolayı parselinin imar parseli vasfını kaybettiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu plan değişikliği talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı gerektirmediğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

593

Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi’ndeki 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 238 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sosyal tesis alanı, yol ve park alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Eğitim Ve Kültür Gençliğine Yardım Derneği’nin talebi üzerine, öğrenci yurdu hizmeti vermek amacıyla sosyal tesis alanı olarak planlı yere özel sektörün yatırım yapmasına olanak sağlayacak M ticaret lejant işaretinin konulmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

594

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait, Kiçiköy Mahallesi’nde bulanan taşınmazlar ile, mülkiyeti şahıslara ait taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 58 ada, 55 parsel ile 543 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 1 pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 245 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu plan değişikliğinin civarın karakterine uygun olmadığı kanaatine varılmış olup, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

595

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mah. 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel ile Bahçelievler Mah. 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 246 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması ve Bahçelievler Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

596

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 239 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Hisarcık Meydanı ve çevresini kapsayan kentsel tasarım projesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan imar planında konut alanı, ticaret alanı, dini tesis alanı, resmi kurum alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, meydan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan projenin imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın konut alanı, ticaret alanı, turizm tesis alanı, dini tesis alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

597

Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 240 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Alpaslan Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu ticaret alanı olarak planlı yerin, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir. İlgili belediyesinin talep dosyasında yer alan nazım imar planı önerisinin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

598

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 247 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır. İlgili belediyesinin talep dosyasında yer alan nazım imar planı önerisinin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

599

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mah. 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi’ndeki 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 241 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erenköy Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı olup, iki imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Plan hiyerarşisi dikkate alındığında 1/1000 ölçekli imar planının, nazım imar planına uygun olması gerektiğinden, talebin bu şekliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

600

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mah. 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 242 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 800 ada 2 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında resmi kurum alanı, yeşil alan, 791 ada 4 parsel ise kentsel servis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin başvurusu üzerine, 791 ada 4 parsel nolu taşınmazın daha önce akaryakıt istasyonu olarak planlı olduğu yapılan plan değişikliğinin gayri menkulün değerinin düşmesine sebep olduğunu belirterek, taşınmazlarının yeniden akaryakıt ve benzin istasyonu olarak, 800 ada 2 parsel nolu taşınmazın ise resmi kurum alanından çıkarılarak yeniden planlanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Konu hakkında plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

601

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile 3264 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 248 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Konu incelendiğinde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmuş olup, bu kapsamda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile talebe ilişkin öneri planların hazırlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Söz konusu nazım imar planı talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

602

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih ve 205 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih ve 205 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 249 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esenyurt Mahallesinde, mülkiyeti belediyesine ait park alanı olarak planlı yere, sosyal amaçlı faaliyetlerin yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi talebi incelenmiş olup, yapılmak istenilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması gerektiği kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.08.2012 tarih, 205 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

603

Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri talebi hususunda hazırlanan 04.09.2012 tarih ve 11 numaralı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

604

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.08.2012 tarih ve 10 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

605

Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 23.08.2012 tarih ve 12 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından hazırlanan Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

606

KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, KASKİ’nin Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.08.2012 tarih ve 11 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ yönetim Kurulu’nun 13.08.2012 tarih ve 198 sayılı kararıyla, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki değişikliğin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun, KASKİ Genel Kurul sıfatı ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

607

Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde isimsiz yere Taha isminin verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.08.2012 tarih ve 13 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebinin daha sonra değerlendirilmek üzere gündemden çekilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

608

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 16.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.0.32.00.00-301.05-1039 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

609

Kazakistan’ın Pavlodar kentiyle kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmelerde bulunmak üzere yurtdışı görevlendirmesi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 23-27 Eylül tarihleri arasında, Kazakistan’ın Pavlodar kentinde kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmelerde bulunmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri Memduh BÜYÜKKILIÇ (Melikgazi Belediye Başkanı), Rifat YILDIRIM (Talas Belediye Başkanı), Ahmet HERDEM (Hacılar Belediye Başkanı), Zekeriya KARAYOL (İncesu Belediye Başkanı), Turan TÜRKÜM ve Şaban SOLMAZ’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 03.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.24.00/148 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 23-27 Eylül tarihleri arasında, Kazakistan’ın Pavlodar kentinde kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmelerde bulunmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri Memduh BÜYÜKKILIÇ (Melikgazi Belediye Başkanı), Rifat YILDIRIM (Talas Belediye Başkanı), Ahmet HERDEM (Hacılar Belediye Başkanı), Zekeriya KARAYOL (İncesu Belediye Başkanı), Turan TÜRKÜM ve Şaban SOLMAZ’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

610

İncesu Belediyesine 15.000 ton asfalt verilmesi için hazırlanacak protokolün imzalanması.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesine 15.000 ton asfalt verilmesi talebi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.03.00/2314 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tüm altyapı çalışmalarının İncesu Belediyesi tarafından yapılması ve bitüm bedelinin karşılanması karşılığında İncesu Belediyesine 15.000 ton asfalt verilmesi talebi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

611

Talas Belediyesinin Meclis Kararına istinaden 959.300TL aktarma yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince, Talas Belediyesinin 03.09.2012 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden, 959.300TL aktarma yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 06.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.12/24 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince, Talas Belediyesinin 03.09.2012 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden, 959.300TL ödeneğin tenzil edilerek, ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerine aktarma yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

612

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Didier LAROCHE’nin ücretinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde ataması yapılacak olan Didier LAROCHE’nin 2012 Mali Yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/990 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

1

Didier LAROCHE

1

Mimar

Mimar

2.344

2.000

 

Yukarıda adı geçene kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2012 Mali Yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

613

Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki onama sınırı içine alınan kentsel sit alanının Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b, 7/c ve 7/o maddeleri ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik hükümlerine istinaden, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki kentsel sit alanının, 1/5000 ölçekli K34-c-05-c nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli K34-c-05c-2d, K34c-05c-1c, K34c-05c-1b ve K34c-05c-4b uygulama imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2605/4504 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b, 7/c ve 7/o maddeleri ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik hükümlerine istinaden, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki kentsel sit alanının, 1/5000 ölçekli K34-c-05-c nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli K34-c-05c-2d, K34c-05c-1c, K34c-05c-1b ve K34c-05c-4b uygulama imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

614

Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi, 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi, 9 pafta, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2697/4680 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi, 9 pafta, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

615

Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mah.11398 ada, 3 parsel, 3084 ada, 1 parsel ve 3085 ada, 1, 2 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 11398 ada, 3 parsel, 3084 ada, 1 parsel ve 3085 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2720/4707 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 11398 ada, 3 parsel, 3084 ada, 1 parsel ve 3085 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

616

Melikgazi Belediyesi’nin Gesi Vekse Mah. 357 ve 358 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Vekse Mahallesi, 357 ve 358 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2719/4708 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Vekse Mahallesi, 357 ve 358 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

617

Melikgazi Belediyesi’nin Becen Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi’nin güneyinde ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2724/4735 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi’nin güneyinde ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

618

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mah. Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mahallesi, 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2691/4671 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mahallesi, 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

619

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Bahçelievler Mah. 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2699/4676 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

620

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2698/4681 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

621

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2721/4727 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

622

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2734/4741 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

623

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2692/4669 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

624

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2693/4670 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

625

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca güncel kadastro ve tapu kayıtlar için Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca güncel kadastro ve tapu kayıtlarına ulaşabilmek için Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04.430/4831 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca güncel kadastro ve tapu kayıtlarına ulaşabilmek için Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

626

Taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durağı binaları yaptırılmasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ile yapılacak protokolü imzalamak üzere yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, ilimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durağı binaları yaptırılmasıyla ilgili, kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00.00/12-744 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ilimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durağı binaları yaptırılmasıyla ilgili, kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

627

İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2738/4745 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

628

Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Mah. muhtelif parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Mahallesi, 3344 ada 1 parsel, 3345 ada 1 parsel, 3346 ada 1 parsel, 3347 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2744/4805 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Mahallesi, 3344 ada 1 parsel, 3345 ada 1 parsel, 3346 ada 1 parsel, 3347 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

1

1

 

629

Melikgazi Belediyesi’nin Yeşilyurt Mahallesi’nde, imar planlarına lejant işareti konulması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine istinaden, Yeşilyurt Mahallesi’nde, imar planlarına lejant işareti konulması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2012 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2723-4736 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine istinaden, Yeşilyurt Mahallesi’nde, imar planlarına lejant işareti konulması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.