2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.07.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

450

İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parselde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 190 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere, LPG lejant işareti konulması talebinin, aynı yol güzergahında bulunan, bu ve buna benzer taleplerin birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

451

İncesu Belediyesi’nin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parselde NİP tadilatı talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 191 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesi’nde, 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planlarında, tarımsal niteliği korunacak alan (TNKA) olarak planlı olan yerin, organize tarım ve hayvancılık alanı olarak planlanmasını istemektedir. Organize hayvancılık alanlarıyla ilgili kararın bakanlık tarafından verilmesi nedeniyle; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, yeniden değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

452

Ahievran Mah. K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adalarında NİP tadilatı değişikliği yapılması.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 192 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Konut Alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Sivas Caddesi’ne cepheli olan alanın Kayseri kentine hizmet veren, park alanı olarak planlı, Kumarlı Parkı ve çevresinde, eğlence merkezi projesi gerçekleştirilecek alanın mücavirinde bulunduğunu belirterek, Kayseri kentine hizmet edecek, turizm potansiyeli yüksek ve ciddi yatırımlar yapılan bölgenin mücavirindeki Ahievran Mahallesi sınırlarında kalan alanda sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın gerçekleşmesi amacıyla planlama yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

453

Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mah. 422 pafta, 3971 ada, 1 parselde NİP tadilatı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 193 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın gerek konut alanları gerekse de çalışma alanları arasında kalmış olması, trafik yoğunluğu ve çevresel etki bakımından olumsuzluk yaratmakta olduğunu belirterek, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alandaki tesislerin Erkilet Yerleşimine taşınması planlandığından, söz konusu parselin çevresi ile uyumlu ve ihtiyaçlar doğrultusunda yerleşime açılarak planlanmasını talep etmektedir.

Talep ile ilgili komisyonumuzca çalışmalar devam ederken Kocasinan Belediyesi 01.06.2012 tarih, 2176 sayılı yazısı ile bu bölgede Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonuna da ihtiyaç duyulduğunu belirterek, söz konusu alan ile ilgili yeni bir öneri planı komisyonumuza sunarak bu şekliyle değerlendirilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin, Konut alanı, yeşil alan, ticaret alanı ve Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

454

Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 177 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında spor tesisleri alanı, park alanı, 25 metre genişliğinde yol olarak planlı olup, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebiyle bahsi geçen bölgede yer alan spor tesisleri alanının nazım imar planlarından kaldırılması talep edilmektedir.

Söz konusu talebin, bölgede mevcut bulunan spor tesisi alanları ile imar planlarındaki bütünlüğünü bozacağı nedeniyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

455

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede N.İ.P. değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 178 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu ile Özel Üniversite Alanı olarak planlı alanın kuzeyi ile doğusunda, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olarak planlı bölgede İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları yapılmış, Belediyemiz Meclisi’nin 11.04.2011 tarih, 269 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 1/5000 planlara uygun olarak Kocasinan Belediye Meclisi’nin 05.09.2011 tarih, 155 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları kabul edilmiş, Belediyemiz Meclisi’nin 10.10.2011 tarih, 648 sayılı kararıyla uygun bulunarak, askı-ilanını müteakip yürürlüğe girmiştir.

Üzerinde yapılı ve eski tarihli ruhsatı olan 5 adet tavuk çiftliği bulunan, Alagöz Köyü, pafta, 560 numaralı parsel ile 2 pafta, 558, 883 numaralı parseller malikinin talepleri doğrultusunda, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planının dikkate alındığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları, Belediyemiz Meclisi’nin 09.02.2009 tarih, 59 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 1/5000 planlara uygun olarak Kocasinan Belediye Meclisi’nin 03.08.2009 tarih, 98 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kabul edilmiş, Belediyemiz Meclisi’nin 14.09.2009 tarih, 348 sayılı kararıyla uygun bulunarak, askı-ilanını müteakip yürürlüğe girmiştir.

Kocasinan Belediyesi, farklı koordinat sisteminde hazırlanan bu iki plan arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, plan değişikliği yoluyla çözülmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32M ve 33M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan bağ sayfiye alanı olarak planlı yerin köy yerleşim planına uygun olarak yeniden düzenlendiği nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

456

Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 195 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz ve Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı arasında yapılan protokolde yer almayan, ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından istenen ve onaya gönderilen protokolde bahsi geçen Madde 2-a’da belirtilen alanda yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Madde uygulamasının Belediyemizce yapılamayacağı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.06.2012 tarih, 226-2745 sayılı yazısı ile bildirildiğinden, söz konusu alandaki kadastro parselleri dikkate alınarak plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

457

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 196 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Şehir Parkı, Hıdırellez Tepesi Arkeolojik Sit Alanı ve 20 metrelik yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Ali Dağı’nda bulunan telsiz rölesinin, Polis sorumluluk alanının tümüne yeterli gelmediğinden, telsiz muhaberesinin net ve kuvvetli yapılabilmesi için ikinci bir telsiz rölesinin kurulması gerektiği, yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde bahsi geçen alanın uygun olduğunu belirterek, telsiz röle istasyonu kurulabilmesi amacıyla Hazine adına tescili ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi için bu alanının Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

458

Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Mahallesi, 103 ada 19 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Mahallesi, K34-b-12-d-3-a pafta, 103 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 179 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı ve 20 metrelik yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine, parselini kullanamadığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için bahsi geçen parselin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talebin bu alan ve civarında yapılacak Revizyon imar planı çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

459

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 180 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, sosyal tesis alanı olarak planlı olan, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alana, özel sektörün yatırım yapmasına imkan verilmesi amacıyla (M) ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir. Plan değişikliği talep edilen alan ve çevresi incelenmiş olup, bahsi geçen alanın yakın çevresinde bu amaca cevap veren başka bir sosyal tesis alanı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tadilat talebinin, bölgede ihtiyaç olmadığı ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

460

Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mevkii’nde, 995 ada, 86 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 183 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk mevkiinde, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı ve park alanı olarak planlı olan, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile, mevcut imar planında, kuzeyde bulunan, (M) ticaret lejant işaretli spor alanının park alanı, güneydeki park alanının bir kısmının da spor tesisi alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, spor tesisi alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

461

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 184 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, ilgili parselinin bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. İlköğretim tesisi alanı olarak planlı olan yerin, meslek lisesi alanı olarak değiştirilmesine yönelik plan değişikliği talebine dair, ilgili kurumun uygun görüşü bulunmaktadır. Kurum görüşü ve bölgenin imam hatip lisesine ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurularak, bahsi geçen alanın meslek lisesi alanı (İmam Hatip Lisesi) olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-22b nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, meslek lisesi alanı (İmam Hatip Lisesi) olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

462

Melikgazi Belediyesi’nin, Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parselin bulunduğu alan ve civarında N.İ.P. tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 185 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeni Mahalle’de, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Mevcut imar planında, eğitim tesisleri alanı, konut alanı, dini tesis alanı ve yol olarak planlı olan alanın, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, eğitim tesisleri alanı, dini tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar plan değişikliği talebinin kabulün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

463

Melikgazi Belediyesi’nin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parselin bulunduğu alan ve civarında N.İ.P. tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 186 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Mevcut imar planında, dini tesis alanı ve ticaret alanı olarak planlı olan yerin, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesis alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

464

Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 187 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında spor tesisleri alanı, park alanı, 25 metre genişliğinde yol olarak planlı olup, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebiyle bahsi geçen bölgede yer alan spor tesisleri alanının nazım imar planlarından kaldırılması talep edilmektedir.

Söz konusu talebin, bölgede mevcut bulunan spor tesisi alanları ile imar planlarındaki bütünlüğünü bozacağı nedeniyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

465

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 194 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki imar uygulamasının daha düzenli hale getirilmesi amacıyla talep edilen imar plan tadilatı önerisinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.04.2012 tarih, 76 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

466

Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 Tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 188 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akyazı Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı alanın doğusunda yer alan içme suyu şebeke hattının bulunması sebebiyle kurum görüşü doğrultusunda bu alanın yeniden düzenlenmesi ve 2 parça olan imar adasının birleştirilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 34 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

467

Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 189 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akyazı Mahallesi’nde E=0.60 M işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alanın E=0.90 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

468

Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 197 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yukarı Mahalle’deki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, konut alanı olarak planlı imar adasının batısında yer alan dere yatağının, konut adasından çıkarılarak kavşak alanı içerisinde bırakılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden,

Talas Belediye Meclisi'nin 06.06.2012 tarih, 95 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

469

İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 181 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında üniversite alanı olarak planlı alanın, E=0.60 yapılaşma şartlı “Üniversite Alanı” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2012 tarih ve 19 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisi'nin 11.05.2012 tarih, 49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

470

İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 182 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu, mevcut uygulama imar planında SY lejant işaretli (A-3) konut alanı olarak planlı yapı adasındaki SY lejant işaretinin kaldırılarak yerine hmax=12.50 konulması talep edilmektedir.

İncesu Belediye Meclisi'nin 05.03.2012 tarih, 26 sayılı kararının plan bütünlüğü açısından reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

471

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.06.2012 tarih ve 198 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarihli kararlarından;

118 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesi’nde park alanı olarak planlı alanda trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

119 sayılı kararı ile; Örnekevler Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı 2708 ada, 13 parselin bulunduğu imar adasında, yapılaşmanın tamamlandığı ve mevcut yapıların yapılaşmalarına uygun olarak bu parselinde yapılaşmasının sağlanması amacıyla A-4 yapı düzeninde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile 119 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

472

Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 19.06.2012 tarih ve 7 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

473

Gazi Derviş ÖZDEMİR isminin herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, “Gazi Derviş ÖZDEMİR” isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 19.06.2012 tarih ve 8 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “Gazi Derviş ÖZDEMİR” isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebinin reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

474

Erkilet Dere Mahallesinde bulunan isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi’nde bulunan 63 pafta 195 ada, 4-5-6-7-8-9 numaralı parsellerin bulunduğu isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 19.06.2012 tarih ve 9 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi’nde bulunan 63 pafta 195 ada, 4-5-6-7-8-9 numaralı parsellerin bulunduğu isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

475

Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri talebi hususunda hazırlanan 03.07.2012 tarih ve 7 numaralı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu taşıma araçlarının Özürlüler ve Refakatçileri için ücretsiz olması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

476

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasına ekleme yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Hava kirliliğinin daha etkin denetlenmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasından sonra gelecek şekilde 7 maddenin eklenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2012 tarih ve 3 numaralı Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hava kirliliğinin daha etkin denetlenmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasından sonra gelmek üzere;

 

n- Isınma amaçlı merkezi sistem veya soba kullanan, konutlar ve işyerlerinde her yılın kış sezonunu başlamadan önce, yetkili merci tarafından baca temizliği yapıldığına dair bandrolünün ibraz etmeyen bina yöneticisine,

  • o- Isınma amaçlı merkezi sitem kullanan konut veya işyerlerinde ısıtma kazanının “Sıcak Su Kazan Operatörü”(Ateşçi Belgesi) bulunmayan kişiler tarafından kullanılması ya da Sıcak Su Kazan Operatörü Belgesinin İbraz etmeyen bina yöneticisine,

p- Katı yakıt kazanının yıllık bakımının yapıldığını belgelemeyen bina yöneticisine,

q- Katı yakıt kazanında fan kullanan bina yöneticisine,

r- Bina baca sistemindeki gaz sızıntısına tedbir almayan bina yöneticisine,

s- Katı yakıtları orijinal ambalajı haricinde her ne şekilde olursa olsun satan ve taşıyanlara,

t- Isınma amaçlı olarak işyerinde atık mineral yağ sobası bulunduranlara ve kullananlara,

şekliyle 20. Maddeye 7 fıkra eklenmesinin kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

477

Kocasinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların takası ve tahsisi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı 79.758,29m² yüzölçümlü taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesi ve belediyemize ait bu parsel üzerine atölye inşaatının yapılmaya başlanması için taşınmazın tahsis edilmesi ile bu işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.03.00-1583-3570 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı 79.758,29m² yüzölçümlü taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesine ayrıca belediyemize ait bu parsel üzerine atölye inşaatının yapılmaya başlanması için taşınmazın tahsis edilmesine, bu işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, takas konusunda, Meclis Üyeleri Çiğdem YAĞCIOĞLU ve Venhar PAKIRDAŞI’nın yazılı önerisiyle Kocasinan ve Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların kıymet takdirleri aynı olduğundan taşınmazların başa baş takasının uygun olacağı, yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

478

Hacılar Belediyesi’nin 5000 ton asfalt talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi’nin ana arterler dahil olmak üzere, işçilik, nakliye serim işlerinin Hacılar Belediyesi tarafından yapılması ve bitüm bedelinin karşılanması karşılığında talep edilen 5000 ton asfaltın İlçe Belediyesine verilebilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26.06.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.03.00/1844 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ana arterler dahil olmak üzere, işçilik, nakliye serim işlerinin Hacılar Belediyesi tarafından yapılması ve bitüm bedelinin karşılanması karşılığında talep edilen 5000 ton asfaltın İlçe Belediyesine verilebilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

479

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 47 adet taşınmazın satışının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Karpuzatan Mahallesi’nde 1, Erkilet Mahallesinde 46 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.03.00-1582-3569 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Karpuzatan Mahallesi’nde 1, Erkilet Mahallesi’nde 46 adet olmak üzere ekte sunulan 47 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

480

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 16 adet taşınmazın satışının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi’nde yer alan 16 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.03.00-1600-3617 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi’nde yer alan ekli listedeki 16 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

481

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.’nin ikinci fuar salonu yapılması için arsa talebi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.’nin ikinci fuar salonu yapılması için, Büyükşehir Belediyemize ait olan fuar alanı civarında gerekli sermayeye karşılık olarak arsa verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.20.01-20/637 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.’nin ikinci fuar salonu yapılması talebi ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyemize ait olan fuar alanı civarında gerekli sermayeye karşılık olarak arsa verilmesi talebi hususunda Meclis Üyeleri Çiğdem YAĞCIOĞLU ve Venhar PAKIRDAŞI’nın yazılı önerisiyle Kayseri Dünya Ticaret Merkezine ikinci fuar salonunun yapılmasına dair şirketin diğer ortaklarınca yetkili kurullardan karar alındıktan sonra plan tadilatı ve ifraz işlemlerinin tamamlanması, daha sonra Belediyemizle ilgili resmi prosedürün başlatılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

482

Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/774 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

483

Sözleşmeli personel statüsünde ataması yapılacak olan Av. Halit ŞAHİN’in ücretinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde Avukat Halit ŞAHİN’in ataması yapılacağından 2012 mali yılında ödenmek üzere ücretinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/775 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediyemizde kadro karşılığı gösterilen:

 

S.No

Sicil

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

Diploma Üni.

2012 Tavan Ücreti

2012 Ödenecek Net Ücreti

1

 

Halit ŞAHİN

8

Avukat

Hukuk Fakültesi Mezunu

2.158 TL

1.893 TL

 

Personele 2012 Mali Yılında ödenmek üzere hizasında gösterilen ücretin belirlenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

484

Karpuzatan Hobi Bahçesi kullanım ve katılım ücretinin 14 ayda ödenmesi talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Karpuzatan Hobi Bahçesi kullanıcılarından istenen 2800 TL kullanım ücretlerinin 14 eşit taksitte ödenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.1.KBB.01.33.00/420 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzatan Hobi Bahçesi kullanıcılarından istenen 2800 TL kullanım ücretinin 14 eşit taksitle ödenmesi konusunda Meclis Üyeleri Osman ÇİMEN, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Metin MERMERKAYA yazılı öneri vermiştir. Önergeye göre Karpuzatan Hobi Bahçeleriyle ilgili Belediye Meclisi’nin 12.12.2011 tarihinde almış olduğu kararla bahçe kullanım katılım ücreti, 7 yıllık tahsis için 2800 TL’nin 7 eşit taksitte ödenmesi karar altına alınmış iken gelir seviyesi düşük kullanıcılardan gelen yoğun talep göz önüne alınarak, 2800 TL ücretin tahsis ve tahakkuk başlangıcından itibaren 14 eşit taksitte ödenmesi teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

485

Molu Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Molu Katı Atık Depolama sahası işletmeciliğini üstlenen HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi konusunda Meclisimizin almış olduğu 09.01.2012 tarih ve 25 sayılı kararının revize edilerek, ücretlerin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 02.07.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.16.301.05/906 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Molu Katı Atık Depolama sahası işletmeciliğini üstlenen HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi konusunda Meclisimizin almış olduğu 09.01.2012 tarih ve 25 sayılı kararının revize edilerek, ücretlerin yeniden belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

486

Oran Kalkınma Ajansı’nın “Erciyes Dağı Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması Fizibilitesi” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Develi Kaymakamlığı’nın, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Erciyes Dağı Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması Fizibilitesi” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.03./12-583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Kaymakamlığı’nın, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Erciyes Dağı Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması Fizibilitesi” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

487

Oran Kalkınma Ajansı’nın “Hacılar Kapının Ağaçlandırılması Fizibilite Çalışması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi’nin, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Hacılar Kapının Ağaçlandırılması Fizibilite Çalışması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.03./12-586 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi’nin, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Hacılar Kapının Ağaçlandırılması Fizibilite Çalışması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

488

Oran Kalkınma Ajansı’nın “Kayseri’de Lojistik Köy Altyapı ve Lojistik Sistemlerin Araştırılması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikşah Üniversitesi’nin, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Kayseri’de Lojistik Köy Altyapı ve Lojistik Sistemlerin Araştırılması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.03./12-584 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikşah Üniversitesi’nin, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Kayseri’de Lojistik Köy Altyapı ve Lojistik Sistemlerin Araştırılması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

489

Hüseyin TAŞKARACA’nın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hüseyin TAŞKARACA’nın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/773 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hüseyin TAŞKARACA’nın ataması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

490

Büyükşehir Bld. Bşk. Mehmet ÖZHASEKİ ve tercüman Şevket Tuncay ACI’nın görevlendirilmesine ilişkin bilgilendirilme.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 10–12 Haziran 2012 tarihleri arasında kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld kentine görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve tercüman Şevket Tuncay ACI’nın Encümenin 06.06.2012 tarih ve 23-658 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 02.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.24.00/117 sayılı yazıları okundu.

10–12 Haziran 2012 tarihleri arasında kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld kentine görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve tercüman Şevket Tuncay ACI’nın Encümenin 06.06.2012 tarih ve 23-658 sayılı kararı ile görevlendirilmesi hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

491

Mithatpaşa Mah. 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel; Oruçreis Mah. K34-b-24-c-3 pafta, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 numaralı taşınmazlarda N.İ.P. değişikliği

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-3 pafta, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1767-3188 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-3 pafta, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

492

Kızık Mahallesi, 5597 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli N.İ.P. yapılması.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kızık Mahallesi, 5597 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1766-3187 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Kızık Mahallesi, 5597 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

493

Mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1768-3186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

494

Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 parselde 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2004-3563 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

495

Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti vakfa ait olan, 5313 ada, 1 parselde N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti vakfa ait olan, 5313 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1999-3553 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti vakfa ait olan, 5313 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

496

Esentepe Mahallesi’nde, 5236 ada, 3 parselde N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi’nde, 5236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2007-3561 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi’nde, 5236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

497

Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parselde N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2011-3572 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

498

Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait 11 pafta, 1702 parselde N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait 11 pafta, 1702 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2012-3571 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait 11 pafta, 1702 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

499

Mevlana Mahallesi’nde, X:4285800-4285950 ve Y:461350-461500 koordinatları arasında kalan alanda N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi’nde, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne kayıtlı, X:4285800-4285950 ve Y:461350-461500 koordinatları arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2010-3573 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi’nde, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne kayıtlı, X:4285800-4285950 ve Y:461350-461500 koordinatları arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

500

Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parselde N.İ.P. değişikliği.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1998-3554 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

501

Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parselde N.İ.P. değişikliği.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1997-3555 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

502

Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parselde N.İ.P. değişikliği.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2020-3591 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

503

Elagöz Mahallesi, K34-B-25-B-2 pafta, 6612 ada, 3 parselde N.İ.P. değişikliği.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, K34-B-25-B-2 pafta, 6612 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2037-3603 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, K34-B-25-B-2 pafta, 6612 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

504

Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararları.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2017-3590 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

505

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararları.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2000-3556 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

506

İncesu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 66 sayılı kararı.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 66 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1996-3552 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 66 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

507

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, 158 ve 159 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, 158 ve 159 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2031-3599 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, 158 ve 159 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

508

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararları.

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2030-3598 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

509

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2032-3600 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

510

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararı.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2038-3605 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

1

1

 

511

Baldöktü mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği.

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Baldöktü mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-2045-3635 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Baldöktü mahallesi, 255ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.