Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

 

 

 

 

130

Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.02.2015 tarih ve 60 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine, Vatan mahallesinde mezarlık alanı ihtiyacı olduğundan mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanın mezarlık alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş istenmiş olup; 10.10.2014 tarih, 14313 sayılı yazıları ile söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Söz konusu talep Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu bölümünde yer alan ''MADDE 6 – (1) Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir.'' hükmüne istinaden söz konusu yerin, mezarlık alanı olarak planlanmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından konu İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönlendirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan incelemelerde 02.02.2015 tarih, 2015/04 sayılı raporu ile söz konusu alanda bulunan BOTAŞ hattından dolayı kendi sınırları içerisinden 20 metre geri çekme mesafesi (Sağlık Koruma Bandı) konulması şartıyla mezarlık alanın planlanmasında bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir.

1/5000 ölçekli K34-b-15c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin belirtilen şartlar sağlanmak üzere mezarlık alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP- 7385,2 Plan İşlem Numaralı) ilave nazım imar planının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

 

 

 

 

131

Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 63 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yavuz Sultan Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve konut alanı olarak planlı alanın ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3 konut alanı ve B-4 ticaret alanı olarak planlıdır. Tomarza Belediyesi ifraz ve tevhid işlemlerini gerçekleştiremediğinden ada bütününün B-4 ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bu konuda Komisyonumuza sunulan iki farklı öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da incelenmiş olup uygulanabilir olmadığı kanaatine varılmıştır.

Bahsi geçen (NİP-4050,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin uygulanabilir olmaması, çevresiyle kat yüksekliği açısından uyumsuzluk yaratması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

 

 

 

 

132

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 27 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Beğendik Mahallesinde 1452 ada, 7, 8 ve 9 no’lu parseller imar planlarında gelişme konut alanı, resmi kurum alanı, park ve yol, 1444 ada, 10 parsel no’lu taşınmaz, gelişme konut alanı olarak planlıdır. Uygulamada kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılmak istenen plan değişikliği ile resmi kurum alanının kaldırılması ve 15 metre genişliğindeki taşıt yolunun güneye kaydırılarak konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Kaldırılan resmi kurum alanının ise aynı bölge içerisinde yer alan 1444 ada, 10 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda önerilmesi talep edilmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, resmi kurum alanı, konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi, konut alanı olarak planlı yerin ise kamu hizmet alanı (KHA) olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,3 plan işlem numaralı) tadilat talebinin F.Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

 

 

 

 

133

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.02.2015 tarih ve 61 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Mahallesinde 471 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu E=0.60, hmax=9.50 yapı düzeninde planlı imar adasındaki hmax değerinin kaldırılması yönündeki ( UİP-5861,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığı kanaatine varıldığından;

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının oybirliği ile iadesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

134

Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 28 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Turan-Subaşı Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında meskun yerleşim alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen taşınmaz ve çevresinin üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde, nazım imar planının yapılması talebinde bulunulmaktadır. Plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere, talebin çevresiyle birlikte ele alınarak (NİP-9193 plan işlem numaralı) talebin ileride yapılacak olan geniş kapsamlı imar planı çalışmasında değerlendirilmesi kanaatine varıldığından, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

135

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parselin bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 29 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde söz konusu kadastro parseli sahibinin talebine istinaden, taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planının yapılması talep edilmektedir.

Bahsi geçen taşınmazın küçük bir kısmı ağaçlandırılacak alan olarak planlı olmakla birlikte büyük bir kısmının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. 1/25.000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı olarak planlı olup, üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde söz konusu parseli de içine alacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın çevresiyle birlikte ele alınarak plan çalışmasının yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak ileride yapılacak olan geniş kapsamlı plan çalışmaları dahilinde değerlendirilmesi kanaatiyle (NİP-2746,6 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

136

Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 30 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi’nde, söz konusu taşınmaz sahibinin talebine istinaden imar planlarında konut alanı olarak planlı olan yerin, kahvaltı evi-restoran şeklinde kullanılabilmesi amacıyla bu alanın ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Talep ile ilgili yapılan incelemeler ve plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak, imar planı değişiklik talebinde bulunulan bölgede ticaret alanına ihtiyaç duyulmadığı, talebin çevresiyle uyumsuz olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması sebebiyle (NİP-9198,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

137

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.01.2015 tarih ve 31 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan söz konusu taşınmazların bulunduğu ibadet alanı olarak planlı yerin yeşil alan, bağ sayfiye evi alanı olarak planlı yerin ise ibadet alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, yeşil alan ve ibadet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2771,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

138

Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 32 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda yoğunluk artışı talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu talep çevresi ile birlikte incelenmiş olup, talep ile ilgili plan müellifinin görüşü de dikkate alınmıştır. Plan değişikliği talebinin parsel bazında olması, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması, çevresiyle ve üst ölçek plan kararlarıyla uyumsuz olması, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal alan ve yeşil alanların önerilmemiş olması dolayısıyla (NİP-2759,36 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

139

Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 33 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı olarak planlı olan yerin, taşınmaz sahibinin dilekçesinde belirttiği üzere, düğün salonu, dükkan ya da kafeterya yapılmasına imkan verecek şekilde, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesisi alanı olarak nazım imar plan değişikliğinin yapılmasını talep etmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7.Bölüm 26.maddesinin 3/b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” denilmekte olup, önerilen plan değişikliğinde kaldırılan spor tesisi alanının yerine aynı bölge içerisinde başka bir spor tesisi alanı ayrılmadığından, (NİP-2746,7 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

140

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 34 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri’nde, Battalgazi Bulvarı üzerinde ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yerde nazım imar plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu cami alanının mevcut şartlarda yetersiz olacağı gerekçesiyle alanın güneyinde bulunan yeşil alanın da cami alanı içerisine dahil edilerek ibadet alanının genişletilmesi talep edilmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yerin, ibadet alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması yönündeki (NİP-2759,37 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

141

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 48 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin bulunduğu yol güzergahında 1 km içerisinde başka bir akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu bulunduğundan, parsel malikinin mağdur olduğu gerekçesiyle, söz konusu taşınmazın (Melikgazi Belediyesi’nin talep yazısında 854 ada, 1 parsel olarak belirtilen yerin yapılan incelemeler sonucu 845 ada, 1 parsel olduğu tespit edilmiştir) bulunduğu alanın ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35d-02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu olarak planlı olan yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2761,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

142

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 35 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Lise Alanı olarak planlıdır. Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü Kocasinan Belediyesine başvurarak mülkiyeti idarelerinde bulunan söz konusu taşınmazın Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması talebinde bulunmuştur. Talep ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16.12.2014 tarih, 6541891 sayılı yazıları ile plan değişikliği yapılmasının uygun olmayacağı yönünde olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Konu ile ilgili plan müellifinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumsuz görüşlerine istinaden (NİP-6611,3 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

143

Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 39 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29L-IIb, 30L-IIIc, 30M-IVd uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki plan değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

144

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 36 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık tesisi alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Adalet Bakanlığı Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, mülkiyeti Hazineye ait söz konusu alanın polis merkez amirliği hizmet binası yapılması ve taşınmazın tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için bu alanın Resmi kurum alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili Defterdarlık Mili Emlak Müdürlüğü’nün 24.12.2014 tarih, 1441 sayılı yazıları ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarih, 10744 sayılı yazıları ile uygun görüşleri bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 32L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak planlanması yönündeki (NİP-2710,3 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

145

Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 40 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın bir kısmı 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 10 metrelik yol olarak planlı olup, bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine, parsel mücavirinde bulunan taşınmazların plan kapsamına alındığını belirterek, ÖA2 ibaresi bulunan bahsi geçen taşınmazın da plana dahil edilerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-9077,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

146

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 62 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesi, mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alandaki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin sağlık tesisi alanı, aynı bölgedeki sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ise akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanması talep edilmektedir. Sağlık tesisi alanının yer değişikliği ile ilgili Kayseri Sağlık İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü bulunmaktadır. Ayrıca Talas Kaymakamlığı'nın 29.01.2015 tarih, 224 sayılı yazısında resmi kurum alanı olarak planlı alanın sağlık tesisi alanı olarak planlanmasının uygun olduğu ifade edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,23 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

147

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 41 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Akçakaya Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında bulunan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın imar planlarının yapılması talep edilmektedir. Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğunluklu konut alanı olarak planlıdır.

Bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin bütüncül bir yaklaşımla civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin parsel bazında olması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

148

Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 42 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere Mahallesi 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Mülkiyeti Hacı Ömer Sabancı Vakfına ait sağlık tesisi alanı olarak planlı taşınmazın konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Ayrıca Kayseri Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü 14.05.2013 tarih, 2897 sayılı yazısında taşınmaz üzerindeki binaların boş olduğu gerekçesiyle Sabancı Vakfına devrini uygun bulmuştur. Söz konusu alanda Hacı Ömer Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan fesih protokolüne istinaden plan değişikliği yapılması istenmiştir.

Plan değişikliği talebinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan sağlık tesisi ile yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden (NİP- 2816,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

149

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 43 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlı alanın konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen (NİP-2780,25 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin parsel bazında olması nedeniyle ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

150

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 44 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düşük yoğunluklu bağ-sayfiye alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen (NİP-2780,24 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmayacağı kanaatine varılmış olup, talebin plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

151

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 49 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alana LPG lejant işaretinin konulması talep edilmektedir. (NİP-4894,3 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

152

İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 50 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Süksün-Zafer Mahallesi’nde, yeşil alan, konut alanı, dere ve yol olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu yerde, konut alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının taşkına maruz alanda kalması, konut alanlarının dere ve yolla parçalanmasının uygulamada sorunlar ortaya çıkarması sebebiyle yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli K34-a-20-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, yeşil alan, yol ve dere olarak planlanması yönündeki (NİP-9673,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

153

İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 64 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin civarıyla birlikte ticaret+konut (TİCK) olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu alandaki diğer parsel maliklerinin muvafakatlarının bulunmaması ve yapılmak istenen değişikliğin civarın yapılaşma karakterine uymadığı kanaatine varıldığından (NİP-2750,6 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

154

Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 51 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen parsellerin bulunduğu alan, imar planlarında, depolama alanı olarak planlı olup, hayvancılık ve süt üreticiliği yapılması amacıyla tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 4051,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere oybirliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

155

Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 52 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Mevcut uygulama imar planında, park alanı, belediye hizmet alanı, minibüs garajı, yol ve yaya yolu olarak planlı olup, belediye hizmet alanı olarak planlı olan yerin, konut alanı olacak şekilde imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 4051,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere oybirliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

156

Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısımda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısımda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 65 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayollları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2012 tarih, 200 sayılı yazısına istinaden, Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmı ile ilgili, Tomarza Belediye Meclisi, 01.11.2012 tarih, 60 sayılı kararı almıştır. Ancak o tarihten günümüze kadar teknik aksaklıklardan dolayı konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılamadığından, bahsi geçen konunun yeniden görüşülerek yeni bir karar alınması gerektiğinden, söz konusu karayolunun 40 metreden 50 metreye çıkarılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Tomarza-Pınarbaşı karayolunun Tomarza sınırları içerisinde kalan kısmında 40 metre olarak planlı yolun 50 metre olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP- 4050,4 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

157

Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkiinde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 66 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planlı olup, besi çiftliği yapılmak üzere tarım ve hayvancılık tesis alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 4050,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere oybirliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

158

Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 67 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı olup, gençlik merkezi yapılması amacıyla, park alanının bir kısmının sosyal tesis alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talebinde bulunulmaktadır.

Konu ile ilgili, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin gençlik merkezi yapılması amacıyla sosyal tesis alanı olarak planlanması hususunda plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmasına rağmen, (NİP- 4050,3 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

159

Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 53 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan incelemede bahsi geçen alanda bulunan konut alanının, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaşma şartlarında ticaret alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilat talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP- 2909,4 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

160

Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 54 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 2909,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere, oybirliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

161

Yahyalı Belediyesinin, Belediyemiz Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe Belediyesinde uygulama talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe sınırlarında uygulama yapmak istemektedir. İmar planlarında, KAKS’ı aşmamak ve ilgili maddede belirtilen diğer hususlara da uymak şartıyla fazla kat verilip verilmeyeceği hususunda görüş bildirilmesi talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 55 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; plan notlarının imar planlarının bir parçası olduğu ve söz konusu plan notlarının 2013 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi beş ilçe ile hizmet verdiği zamanda hazırlandığı ve bu alanlarda yapılan serbest uygulama çalışmalarını yönlendirmek üzere 12. maddenin düzenlendiği dikkate alındığında ve kat yüksekliklerinin belirli alanlarda planlarla çözümlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

162

Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 45 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait olan bahsi geçen parselin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4871,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

163

Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 46 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Özvatan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait olan söz konusu parselin bulunduğu alanda ilgili kurumların Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş., Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, BOTAŞ, Özvatan Kaymakamlığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü uygun görüşleri doğrultusunda ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporunu hazırlatarak, bu alanın Kermelik Mahallesi yerleşim alanı olarak sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönünde nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Bahsi geçen alan 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlıdır. 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı plan hükümleri 7.16 maddesinde “Bu plan kapsamında düzenlemesi yapılmış kentsel yerleşik alanlar, kentsel gelişme alanları ve diğer kentsel arazi kullanım türlerinin sınırları, onaylı planlar, mevcut yapılaşmalar, ölçeğin gerektirdiği düzeyde elde edilecek kurumsal veriler, doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, kentsel nüfus kabulleri aşılmayacak şekilde, bakanlığın uygun görüşü alınarak, 1/25.000 alt ölçekli çevre düzeni planları yapılması durumunda değiştirilebilir.” denilmektedir. ÇDP plan hükümlerine istinaden öncelikli olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi gerektiğinden, bahsi geçen alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından talep ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş sorulmuştur.

Talebin görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-9397 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oyçokluğu ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

164

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 37 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihli kararlarından;

10 sayılı karar ile; Pervane Mahallesinde, 4428 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı alanda 30 metre genişliğindeki yol cephesindeki 20 metre olan çekme mesafesinin 6 metreye düşürülmesi yönündeki (UİP-2834,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı karar ile; Buğdaylı Mahallesinde mülkiyeti belediyesine ait 150 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın bir kısmının fırın yapımına imkan sağlayacak şekilde ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-7218,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 518 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

165

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 56 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.12.2014 tarih,

396 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin yazısına istinaden, trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3051,5 plan işlem numaralı) talebin, Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.01.2015 tarihli kararlarından;

8 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Dere Mahallesi’nde belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 510 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3404,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı kararı ile; Danişment Gazi Mahallesi’nde konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, ilköğretim alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 516 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3059,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

10 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi ve yeşil alan olarak planlı yerin, özel spor tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 515 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3052,7 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile; Tınaztepe Mahallesi’nde, cami alanı olarak planlı yerin, kuzeyindeki yeşil alan ve yolu içine alacak şekilde genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3050,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

166

Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.01.2015 tarih ve 47 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 05.01.2015 tarihli kararlarından,

5 sayılı kararı ile; Tablakaya Mahallesindeki, 1378 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50, Hmax=21.50 metre yapı nizamında konut alanı olarak planlı olup, inşaat alanı değişmeden yükseklik değerinin Hmax:32.50 olacak şekilde plan değişikliği yapılması talep edilmiştir. Bahsi geçen alan civarında benzer taleplerin gelebileceği düşünüldüğünden ilgili talebin, civardaki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak çevresiyle birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda (UİP-1110,39 Plan İşlem Numaralı) talebin bulunduğu alan ve civarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, parsel bazındaki bu talebin iadesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

6 sayılı kararı ile; Başakpınar Mahallesi, 3464 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve 7 metre genişliğinde yaya yolu olarak planlıdır. Söz konusu alanda planlı bulunan 7 metre genişliğindeki yaya yolunun kaldırılarak konut alanı ve otopark planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen (UİP-1110,41 Plan İşlem Numaralı) plan değişikliği talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

8 sayılı kararı ile; Yukarı Mahallede, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak özel sosyal altyapı alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinde ''Özel Sosyal Altyapı Alanı'' olarak ifade edilen yerin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarih, 532 sayılı kararında ifade edildiği şekli ile ticari faaliyetlerin gerçekleştirilemeyeceği E:0,60 yapılaşma nizamında ve ''Sosyal Tesis Alanı (BARO)'' olacak şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bahsi geçen (UİP-1110,44 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarih, 532 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından, talebin yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

167

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.02.2015 tarih ve 68 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Pınarbaşı İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 114 yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

114 kırsal yerleşim yerinden 88 adet köy mahalleye dönüşmüş, köylere bağlı olan 26 adet mezra ise küme evler şeklinde tanımlanmıştır. Bahsi geçen;

Akören, Akpınar, Alamescit, Altıparmak, Artmak, Aşağı Beyçayır, Aşağı Borandere, Aşağı Kızılçevlik, Aygörmez, Büyük Köşkerli, Beserek, Büyük Gümüşgün, Büyük Gürleğen, Büyük Kabaktepe, Büyük Karamanlı, Büyük Karamuklu, Büyük Kömarmut, Çerkezkaraboğaz, Çerkezsöğütlü, Cinliören, Çakılkaya, Çukuryurt, Demircili, Demirciören, Devederesi, Dikilitaş, Dilciler, Eğrisöğüt, Elmalı, Gazi, Eskiyassıpınar, Fakıekinciliği, Gebelek, Gölcük, Gültepe, Halitbeyören, Han, Hasırcı, Hassa, Hayriye, Hilmiye, İnliören, Kadılı, Kaftangiyen, Kaman, Karahacılı, Karahalka, Karakuyu, Kavak, Kavlaklar, Kayaaltı, Kayabaşı, Kazancık, Kırkgeçit, Kırkpınar, Kızıldere, Payaslı, Kızılören, Kurbağalık, Kurttepe, Kuşçular, Küçük Kömarmut, Malak, Methiye, Olukkaya, Yukarı Borandere, Örenşehir, Panlı, Paşalı, Pazarsu, Pulpınar, Saçayağı, Saçlı, Serinyurt, Şerefiye, Tahtaköprü, Taşlıgeçit, Taşlıoğlu, Yukarı Kızılçevlik, Tersakan, Tözgün, Uzunpınar, Yeni Yassıpınar, Yağlıpınar, Yahyabey, Yeregeçen, Yukarı Beyçayır, Yukarı Karagöz Mahalleleri ile

Kütüklü (Akpınar), Eskitekke (Altıparmak), Çakmaklı (Yukarı Kızılçevlik), Küçük Gürleğen (Büyük Gürleğen), Küçük Karamanlı (Büyük Karamanlı), Akpınar (Demircili), Karapınar (Dilciler), Halkaçayır (Emeğil), Şekerpınar (Yassıpınar), Uzunahmet (Gölcük), Erikçiler (Hilmiye), Kurukavak (Kadılı), Taşlık (Kavaklı), Kevenağıl (Kırkgeçit), Tahtalı (Kızıldere), Azizler (Kızıldere), Çamlıca (Kızılören), Mezgitli (Kızılören), Hörgüçük (Paşalı), Kırımuşağı (Payaslı), Sittiuşağı (Pulpınar), Sevişler (Yukarı Beyçayır), Kütüklü (Yukarı Borandere), Hanyeri (Yukarı Borandere), Çakırlı (Yukarı Borandere), Salmanobası (Yukarı Karagöz), Kümeevleri şeklinde hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

168

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 57 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, yapımı devam eden TOKİ 2.etap toplu konut uygulaması kapsamında, imar planında konut alanı olarak planlı alanda inşa edilen trafo binasının uygulama imar planına işlenmesi istenmektedir. Trafo alanının işlenmesi istenen alan, kamusal alan niteliği taşımadığından, muvafakat alındığı takdirde imar planlarına işlenmesine gerek olmadığı kanaatine varıldığından, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 13 sayılı kararının oy birliği ile ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

169

Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının talebi hususunda hazırlanan 30.01.2014 tarih ve 58 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarız Belediyesinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan 170 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan dini tesis alanının, ihtiyacı karşılayacak şekilde Kuzey yönünde genişletilerek yeniden planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

170

Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.01.2015 tarih ve 59 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akyazı Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, 7 metre olarak planlı yaya yolunun, kullanılmakta olan yol ve bahçe duvarı dikkate alınarak güney yönünde kaydırılması hususundaki (UİP-4912,2 plan işlem numaralı) Hacılar Belediye Meclisi’nin 01.12.2014 tarih, 66 sayılı kararı ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

171

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 38 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi’nde, iki konut adasının yanındaki yeşil alan ile birleştirilerek (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması, bu alanların güneyindeki konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi istenmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin civarın karakterine uygun olmadığı kanaatine varıldığından, (NİP-2746,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

172

Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 21.01.2015 tarih ve 01 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokağın, Çıkmaz Sokak vasfını kaybettiğinden isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

173

Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Çöp Transfer İstasyonuna kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2015 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.01.2015 tarih ve 1 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için ton başına 15,00TL+KDV, diğer atıklar için ton başına 35,00TL+KDV olarak belirlenmesi ve 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

174

Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunulan medrese içerisindeki Z01-A sistem odası, Z12-A çay ocağı ve Z13 avlunun Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic. A.Ş. adına tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, İntifa hakkı Belediyemize ait olan, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunulan medrese içerisindeki Z01-A sistem odası, Z12-A çay ocağı ve Z13 avlunun Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic. A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.01.2015 tarih ve 235 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İntifa hakkı Belediyemize ait olan, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunulan medrese içerisindeki Z01-A sistem odası, Z12-A çay ocağı ve Z13 avlunun Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic. A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Meclis üyeleri Abdulkadir AKDENİZ ve İlyas EMRE’nin yazılı önergesi ile, adı geçen yerlerin yıllık 1.000TL bedelle yeni yerel seçimlere kadar tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

175

Meclisimizin 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı kararına Talas Belediyesinin askı ilan sürecinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı kararına Talas Belediyesinin askı ilan sürecinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 413 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı kararına Talas Belediyesinin askı ilan sürecinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

176

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına istinaden, değişen sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki 01.12.2014 tarih, 2014/7042 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden, değişen sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 424 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki 01.12.2014 tarih, 2014/7042 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden, değişen sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

177

Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 410 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

178

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 427 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

179

Kocasinan Belediyesinin, 30 Ağustos Caddesi’nde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, 30 Ağustos Caddesi’nde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 422 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, 30 Ağustos Caddesi’nde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

180

Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, K35-A22-B-3-C pafta, 6336 ada 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, K35-A22-B-3-C pafta, 6336 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 426 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, K35-A22-B-3-C pafta, 6336 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

181

Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mahallesi 130, 772 ve 763 parsellerde ilave NİP ve NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mahallesi 130, 772 ve 763 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mahallesi 130, 772 ve 763 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

182

Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmaz hissedarının mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmaz hissedarının 04.02.2015 tarihli dilekçelerine istinaden mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 411 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmaz hissedarının 04.02.2015 tarihli dilekçelerine istinaden mevzi nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

183

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde ilave nazım imar planı ve nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması ve nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 418 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması ve nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

184

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4872 ada, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4872 ada, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 417 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4872 ada, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

185

Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, 11408 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Taşçı Hukuk Bürosunun talebine istinaden nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, 11408 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Taşçı Hukuk Bürosunun talebine istinaden nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 423 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, 11408 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Taşçı Hukuk Bürosunun talebine istinaden nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

186

Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 7393 ada, 1 parsel, 7394 ada, 1 parsel ve 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 7393 ada, 1 parsel, 7394 ada, 1 parsel ve 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 421 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 7393 ada, 1 parsel, 7394 ada, 1 parsel ve 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

187

Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 425 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

188

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 999 ada, 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 999 ada, 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 409 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 999 ada, 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

189

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 5317 ada, 1 parsel ve 3364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 5317 ada, 1 parsel ve 3364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 407 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 5317 ada, 1 parsel ve 3364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

190

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 406 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

191

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

192

Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 403 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

193

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait 4393 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait 4393 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2015 tarih ve 375 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait 4393 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

194

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 394 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile yol ve park olarak terkin edilen alanın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 402 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 394 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile yol ve park olarak terkin edilen alanın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

195

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 414 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

196

Yahyalı Belediyesinin, Kavacık Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Kavacık Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 429 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Kavacık Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

197

Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, J36-d-21-b-4-a pafta, 514 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, J36-d-21-b-4-a pafta, 514 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 303 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, J36-d-21-b-4-a pafta, 514 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

198

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 154 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 154 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 408 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 154 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

199

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 419 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

200

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 415 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

201

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 45, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 45, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 412 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 45, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

202

Talas Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 420 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

203

Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 428 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

204

Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

205

Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 304 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

206

İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile ilgili olarak; Belediyemiz şirketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile ilgili olarak; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6. ve 8. maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddelerinde belirtilen işlem ve uygulamaların, anılan bu Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Belediyemiz şirketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

207

Daire Başkanlıkları arasında ödenek aktarılması talebi.

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınıp, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlandığından 1.084.000TL’nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bütçesine eklenmesi kalan ödeneğin ise Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü olarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bütçesine fonksiyonu ve harcama kalemleri ile eklenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 274 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınıp, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlandığından 1.084.000TL’nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bütçesine eklenmesi kalan ödeneğin ise Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü olarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bütçesine fonksiyonu ve harcama kalemleri ile eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

208

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY'a imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 45 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik koordinatörlüğü yürütülen "Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi" proje kapsamında Kayseri'nin kentsel yerleşim ve gelişim alanlarını kapsayan projede, havadan görüntü alımı gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmaların yürütülmesi, gereksiz maliyet ve zaman kaybının önüne geçecektir. Bu kapsamda Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Bakanlık ve Belediye Başkanlığımız arasında veri erişimi sağlanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY'a imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

209

2015 yılı Gelir Tarifesine ek yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gelir Tarifesinin III. Bölümünün 3-Mezar Ücretleri maddesinin A fıkrasının e ve f bentlerinde belirlenen tarifeye, “58 nolu ada” da bulunan yapılı ve topraktan mezarların dahil edilerek, ücret tarifesinin 2464 sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 251 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gelir Tarifesinin III. Bölümünün 3-Mezar Ücretleri maddesinin A fıkrasının e ve f bentlerinde belirlenen tarifeye, “58 nolu ada” da bulunan yapılı ve topraktan mezarların dahil edilerek, ücret tarifesinin 2464 sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince belirlenmesi istenmektedir.

Konuyla ilgili, Meclis üyeleri Hacı Ahmet DOĞAN ve Mustafa AKBULUT’un yazılı önerisi ile; Şehir Mezarlığı 58 nolu parselde yer alan yapılı mezarların tanesinin 2015 yılı için fiyatının 5.000(beşbin)TL, toprak satış fiyatının ise 4.500(dörtbinbeşyüz)TL olarak belirlenmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ili karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.02.2015

210

Şehrin muhtelif yerlerinde yeni açılan Cadde ve sokak ismi verilmesi ve değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite kampüsü alanı içerisinde yer alan cadde ve sokaklara Üniversite Senatosu tarafından önerilen isimlerin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan İmar yoluna "ANAOCAĞI" Caddesi olarak isim verilmesi, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde yeni açılan yola "MATRA" Caddesi isminin verilmesi, İncesu Belediye Başkanlığının, İlçe sınırları içerisinde bulunan sokakların isim değişikliği ile yeni açılan yola önerilen isimlerin verilmesi, Talas Belediye Başkanlığının, Ali Dağında bulunan "360." sokak isminin "360 DERECE" Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 39 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite kampüsü alanı içerisinde yer alan cadde ve sokaklara Üniversite Senatosu tarafından önerilen isimlerin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan İmar yoluna "ANAOCAĞI" Caddesi olarak isim verilmesi, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde yeni açılan yola "MATRA" Caddesi isminin verilmesi, İncesu Belediye Başkanlığının, İlçe sınırları içerisinde bulunan sokakların isim değişikliği ile yeni açılan yola önerilen isimlerin verilmesi, Talas Belediye Başkanlığının, Ali Dağında bulunan "360." sokak isminin "360 DERECE" Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.