2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.02.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 43

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 66,67,72,75,76,84,85,

86,87,88, ve 89 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 66, 67, 72, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 39 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu yer katlı otopark alanı olarak planlı olup, mevcutta yapılı bulunan Kalemkırdı Mescidinden dolayı katlı otopark alanının yeniden planlanması hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun görüşü Belediyemize ulaştıktan sonra konunun Meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 44

Konusu : İncesu Belediyesinin Revizyon Nazım imar Planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.01.2009 tarih ve 33 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası tarafından yapılan ITRF koordinat sistemindeki hâlihazır haritalar üzerine işlenen, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planları, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde yapılan İlave ve Revizyon Nazım İmar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 45

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 41 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında Konut alanı, Ticaret Alanı, Resmi Kurum Alanı, Dini Tesis Alanı, Park, Otopark Alanı, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29N Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Konut alanı, Ticaret Alanı, M Ticaret Lejant İşaretli Sosyal Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı, Dini Tesis Alanı, Park, Otopark Alanı, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi Alanı olarak planlanması yönündeki yapılan Nazım İmar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 46

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 42 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarı 1986 yılında yapılan nazım ve uygulama imar planlarında sosyal donatılarıyla birlikte Konut alanı olarak planlıyken daha sonra yapılan plan değişikliği ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır. Bahsi geçen alanın, bölge halkının sosyolojik ve ekonomik olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ve imar uygulamalarının daha da hızlanmasını sağlamak amacıyla 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yeniden sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı olarak planlanması istenmektedir

1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal donatılarıyla birlikte Konut alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planı değişikliği önerisinin, bölgenin Konut Alanı şeklinde planlı olduğu zamandaki yoğunluk kararlarının değiştirilmemesi koşuluyla kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 47

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 Tarih ve 215 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 215 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 40 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesinde Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.08.2008 tarih ve 349 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 215 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 48

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19,20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 43 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarihli kararlarından,

19 sayılı kararı ile, Şeker Mahallesinde yeni terminalden kuzey çevre yoluna giden 40 metrelik yolun batısındaki alanın Kentsel Servis Alanı (Sağlık Kampusü Alanı-Sağlık Tesisi Alanı) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.11.2008 tarih, 518 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı, ayrıca bu alanın güneyindeki 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki sağlık tesisi alanının kaks değerinin 0.80 olarak değiştirilmesi talebi, nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

20 sayılı kararı ile, Hacısaki mahallesinde daha önce 1/1000 ölçekli planları yapılan ve E=0,60 emsal değerli M Ticaret Lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak Planlı yerdeki emsal değerine askı ilan süresi içerisinde itiraz edildiğinden, söz konusu alanda emsal değerinin kaldırılarak daha önceki yapılanma koşullarına uygun olarak 18*50 ölçülerinde 8 katlı kütle parsel şeklinde M Ticaret Lejant İşaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak plana işlenmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

21 sayılı kararı ile, Örnekevler mahallesinde daha önce 1/1000 ölçekli planları yapılan M Ticaret Lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak Planlı yere askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz Kocasinan Belediyesince haklı görülmüş olup, söz konusu alana ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.08.2008 tarih, 384 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19, 20 ve 21 sayılı kararları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 49

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 06 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 06 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.01.2009 tarih ve 34 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacısaki Mahallesinde Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı olarak planlı yerdeki ana caddeye cepheli parselin çekme mesafesinin 6 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 50

Konusu : Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.01.2009 tarih ve 35 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesi sınırları içerisinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak plana işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2008 tarih, 442 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 51

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.01.2009 tarih ve 36 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mevkiinde M Ticaret Lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerde zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme-koruma ve eğitim alanı planlanması istendiğinden söz konusu alana zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme-koruma ve eğitim alanı ibaresinin yazılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 52

Konusu : Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve 461 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Toplu konut Yapı Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 49 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anayurt mevkiinde konut alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması konusunda Talas Belediyesi ile yapılan şifai görüşmeler sonucunda konunun daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 53

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 44 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi, Zinciraltı Mevkiinde, Bağ ve Sayfiye Alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis (zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme-koruma ve eğitim alanı) olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27M Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, M ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 54

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 45 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tınaztepe Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarının planlanması hususunda, bahsi geçen alanda jeolojik etüt çalışması yapılmadığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 55

Konusu : Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında, ibadet yeri alanının planlanması.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında ibadet yeri alanının planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.01.2009 tarih ve 37 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Seyyid Burhanettin mezarlığı kuzeybatısında onama sınırı içerisine alınan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Dini Tesis Alanı olarak Planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 56

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.01.2009 tarih ve 38 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çaybağları Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında Askeri Alan olarak planlı yerlerin Bağ ve Sayfiye Evi Alanı, M Ticaret Lejant İşaretli Sağlık Tesisi Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlanması talebi, Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2004 yılındaki yazısına istinaden yapılmış olduğundan, bahsi geçen alanın önerildiği şekliyle planlanması hususunun ilgili kurumdan yeniden görüş alındıktan sonra Meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varılmış olup, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 57

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 46 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Park alanı olarak planlı yerin Sosyal Tesis alanı ve Pazar alanı şeklinde planlanması talebi, kaldırılan yeşil alana karşılık eşdeğer yeni bir yeşil alan önerilmediğinden tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 58

Konusu : Mimarsinan Bld. Sınırlarında bulunan Bahçelievler Su Depolarının, 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bahçelievler Su Depolarının bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 47 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde Park Alanı olarak Planlı 2 ayrı yerin Su deposu alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyemiz Meclisi, 17.02.2006 tarih, 79 sayılı kararı ile söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını yapmış ancak, 1/1000 ölçekli planları Belediyesince bu güne kadar yaptırılmamıştır. 5216 sayılı kanunun 7/b maddesinde Büyükşehir Belediyesinin görevleri içerisinde “Nazım İmar Planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak …. “ ifadesi yer aldığından, bu maddeye istinaden söz konusu alanın 1/1000 ölçekli planları hazırlatılmıştır.

1/1000 ölçekli K35-a-22-c-2-a Uygulama İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin Su Deposu Alanı olarak planlanması yönündeki Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 59

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü, 1 pafta 560 parsel ile 2 pafta, 558 ve 883 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü 1 pafta 560 parsel ile 2 pafta, 558 ve 883 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2009 tarih ve 48 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Alagöz Köyünde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanın Nazım İmar Planlarına işlenmesini istemektedir. Komisyonumuz söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki tavuk çiftliklerinin, 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planı bulunan Alagöz Köyü ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden, bahsi geçen alanın plan müellifine hazırlatıldığı şekli ile Nazım İmar planına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Mevzi İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 60

Konusu : Pervane Mahallesi, 4528 ada, 1 parsel, 4528 ada, 2 parsel numaralı arsaların satışı.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4528 ada, 1 (1326.64M2) parsel ve 4528 ada, 2 (1610.11M2) parsel numaralı Ticaret alanı arsalarının, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 29.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-56-298 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4528 ada, 1 (1326.64M2) parsel ve 4528 ada, 2 (1610.11M2) parsel numaralı Ticaret alanı arsalarının, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 61

Konusu : Yetkilendirme.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 67 parselde bulunan Kalemkırdı Camii’nin aynı mevkide bulunan bir alana taşınması konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının, 02.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.32/124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 67 parselde bulunan Kalemkırdı Camii’nin aynı mevkide bulunan bir alana taşınması konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme yapılması için, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 62

Konusu : Sözleşme imzalanması için yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Şehir Stadyumu yapımı için arsa takas teminat bedeli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmek üzere İller Bankasından almış olduğu 23.03.2006 tarihli 71.131.426,00 TL’lik teminat mektubunun stad inşaatının bitme noktasına gelmesinden dolayı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan “Ek Sözleşme” gereği teminatın iade alınarak yerine verilmek üzere azami 15.000.000,00 TL’ye kadar Teminat Mektubunun İller Bankasından alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmesi ve İller Bankasıyla yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanı yada yetki vereceği kişinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 28.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Şehir Stadyumu yapımı için arsa takas teminat bedeli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmek üzere İller Bankasından almış olduğu 23.03.2006 tarihli 71.131.426,00 TL’lik teminat mektubunun stad inşaatının bitme noktasına gelmesinden dolayı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan “Ek Sözleşme” gereği teminatın iade alınarak yerine verilmek üzere azami 15.000.000,00 TL’ye kadar Teminat Mektubunun İller Bankasından alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmesi ve İller Bankasıyla yapılacak sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı veya yetkili kılacağı kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 63

Konusu : Personel Ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı emrinde Arkeolog olarak göreve başlatılacak olan Elif SİNİM’e 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2009 Mali yılında ödenecek net ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 02.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/108 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı emrinde Arkeolog olarak göreve başlatılacak olan Elif SİNİM’e 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2009 Mali yılında net 1.250,00TL ücret ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 64

Konusu : Yurt dışı görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 28-31 Ocak 2009 tarihleri arasında Almanya’nın Ulm kentinde İtfaiye araçlarının ara kontrolünü yapmak ve yerinde incelemek üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve İtfaiye Şube Müdür Vekili Mustafa Metin KIZILKAN’ın görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 02.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17–208 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz Encümeninin 21.01.2009 tarih ve 366 sayılı kararı ile, 28-31 Ocak 2009 tarihleri arasında Almanya’nın Ulm kentinde İtfaiye araçlarının ara kontrolünü yapmak ve yerinde incelemek üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve İtfaiye Şube Müdür Vekili Mustafa Metin KIZILKAN’ın görevlendirildiğine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 65

Konusu : Yurt dışı görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Belediyemiz Encümeninin 21.01.2009 tarih ve 03-57 sayılı kararı ile, Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; 09-15 Şubat 2009 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentine Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’ in görevlendirilmesi, ayrıca 26-31 Ocak 2009 tarihleri arasında Almanya’nın Braunschweig kentinde yapılacak olan Depo Alanı ve Doğu Terminali Sinyalizasyon ekipmanları Fabrika kabul testlerine katılmak üzere Elektronik Yük. Mühendisi Ümüt MUTLU’nun görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14–130 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz Encümeninin 21.01.2009 tarih ve 03-57 sayılı kararı ile, Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; 09-15 Şubat 2009 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Raylı Sistem Araçlarından beşincisinin sevk öncesi araç testleri, kontrolleri ve kabullerinde bulunmak üzere, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in ve 26-31 Ocak 2009 tarihleri arasında Almanya’nın Braunschweig kentinde yapılacak olan Depo Alanı ve Doğu Terminali Sinyalizasyon ekipmanları Fabrika kabul testlerine katılmak üzere Elektronik Yük. Mühendisi Ümüt MUTLU’nun görevlendirildiklerine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 66

Konusu : 28 kişilik İtfaiye Personelinin Yurt dışına görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi” kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 28 personelin iki grup halinde, Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirilmesi talebi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 03.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17–214 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi” kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli, ekli listede isimleri belirtilen 28 personelin; 1. grubun 01-15 Mart 2009, 2. gurubun ise 19 Nisan 2009-3 Mayıs 2009 tarihleri arasında Almanya’nın Duisburg şehrine proje kapsamında, İtfaiye eğitim çalışmaları, bilgi ve deneyim paylaşımı amacı ile görevlendirilmeleri ve adı geçen personelin giderlerinin AB fonundan karşılanmak üzere yurt dışı seyahatlerine izin verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 67

Konusu : Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfı ile Protokol yapılması için yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfına ait Melikgazi İlçesi, Mustafa Necip Mahallesi, 65 pafta, 267 ada, 2 nolu parselde bulunan Setönü (Yeni Hamam) Hamamın resterasyon çalışmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfı arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 03.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/130 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfına ait Melikgazi İlçesi, Mustafa Necip Mahallesi, 65 pafta, 267 ada, 2 nolu parselde bulunan Setönü (Yeni Hamam) Hamamın resterasyon çalışmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfı arasında protokol yapılması için, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 68

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/241-364 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 69

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/171-245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 70

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14,16,17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/242–360 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 71

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22,24,25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/233–352 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 72

Konusu : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisindeki alanlarda NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/249-408 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli k35-d–03-a, k35-d–02-b, k35-d–02-c nazım imar paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin uygun olamayan alanlar (UOA) ve önlemli alanlar (ÖA) şeklinde planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 73

Konusu : Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E. 25/250–409 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 74

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/223–335 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.02.2009

Karar No : 75

Konusu : Melikgazi Belediyesi Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin mülkiyetinde olan Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/268–427 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin mülkiyetinde olan Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.