2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.01.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 09.01.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 01 Toplantı No : 1

Konusu : Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Birleşim No : 1

Yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde; Denetim Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 21.12.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/640 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 26 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Venhar PAKIRDAŞI 22 oy, Mustafa AKTAŞ 22 oy ve Mustafa ÇELİK 22 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

2

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 378’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde az yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

3

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 375’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerde site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlamak üzere yeni bir düzenleme yapılması talebinde bulunmaktadır. Yapılmak istenen plan değişikliğinde yeşil kuşak alanının devamlılığının kesildiği kanaatine varıldığından, plan müellifine bu alan ve civarına ilişkin yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 30O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

4

Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 377’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında çok az yoğun (bağ-bahçe nizamı) gelişme konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, Hacılar Belediyesi düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla bu bölgede 1/25000 ölçekte gerekli plan değişiklikleri ve 1/5000 ölçekte nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

5

Kocasinan Şeker Mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832 nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, Şeker mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828 4829, 4830, 4831, 4832’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2011 tarih ve 384’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planlarında Kentsel Servis Alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi Hurdacılar Esnafının faaliyet alanı dikkate alınarak Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasını istemektedirler.

Bahsi geçen alanın Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanması civarın karakterine uygun olmadığından, ayrıca konunun plan notu değişikliği ile çözülebileceği kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

6

Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi, 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 374’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kay-Koop ve Beyazşehir Toplu konut alanlarının arasında plansız bir alanda bulunmakta olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin başvurusu üzerine bu alanın da içinde bulunduğu plansız olan bölgenin planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

7

İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 379’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Garipçe Mahallesinde yapılan uygulama imar planlarına askı ilan süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. 108 ada, 190 ve 177 parseller ile 132 ada 21 ve 24 nolu taşınmazların bulunduğu iki ayrı imar adasındaki itirazlar belediyesi tarafından uygun görülerek plan değişikliği önerileri hazırlatılarak tarafımıza sunulmuştur.

108 ada 190 ve 177 parsellerin bulunduğu alan mevcut uygulama imar planında, konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup 10 metre genişliğindeki yola olan cephesinin genişletilmesi amacıyla yeniden düzenlenerek plan değişikliği yapılmıştır.

132 ada 21 ve 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan mevcut uygulama imar planında yol ve konut alanı olarak planlı olup 7 metrelik yaya yolunun mülkiyetleri bölmesi ve uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı gerekçesiyle bu alan yeniden düzenlenerek plan değişikliği yapılmıştır.

İki ayrı imar adasında yapılan imar plan değişikliği taleplerinin kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından İncesu Belediye Meclisinin, 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

8

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 380’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane mahallesinde, E=1.00, hmax=8.95 ticaret alanı olarak planlı parselin bulunduğu alanda otel yapımına imkan sağlayacak şekilde bu alanın hmax değerinin kaldırılarak E=1.50 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

9

Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.12.2011 tarih ve 368’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine parsel üzerinde bulunan imar adalarından bir kısmının uçuş koridorunda kaldığı ve imar çalışması yapılamadığı belirtilerek, parselin kuzey kısmında bulunan konut alanının ticaret alanı, parselin güney kısmında bulunan az yoğun konut alanının da orta yoğun konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konunun civarı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

10

Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2011 tarih ve 369’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı, Konut Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Sanayi Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi üst ölçek plan kararlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli planlarda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğinden, düzenli ve sağlıklı gelişmeyi sağlayacak şekilde bu bölgenin planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34B-21B, K34B-21D, K34B-22A ve K34B-22D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, sosyal donatı alanları ile birlikte Konut Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, park ve yol olarak planlanması yönündeki revizyon ve ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

11

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsellerde NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.12.2011 tarih ve 366’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Mutlak Tarım Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, 409 parsel nolu taşınmazın maliki olan Kayseri İlahiyat Vakfının talebi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet Vakfı ve Kayseri İlahiyat Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yabancı uyruklu öğrencilere İmam Hatip Lisesi eğitimi verilebilmesi için 409 parsel ile mücavirinde bulunan 407, 408, 410, 411 ve 7692 parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alanla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 32K ve 33K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, (M) işaretli Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planın değişikliğinin plan açıklama raporu ve plan notu ile birlikte kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

12

Kocasinan Belediyesinin, Ebiç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı bulunan, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Ebiç yerleşiminin, 1/25000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı dikkate alınarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.12.2011 tarih ve 365’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde ilçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Kocasinan Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Ebiç yerleşiminin, 1/25000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dikkate alınarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34B-11B Nazım İmar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı, park alanı, ticaret alanı, ağaçlandırılacak alan, belediye hizmet alanı, Akaryakıt ve LPG ikmal ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki Ebiç Yerleşimi nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

13

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP. talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2011 tarih ve 370’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde ilçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Kocasinan Belediyesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı bulunan, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Kızık yerleşiminin, 1/25000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı dikkate alınarak planlanmasını talep etmektedir.

Konunun civarındaki mevcut yerleşim alanı da dikkate alınarak yeniden planlanması gerektiği kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

14

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP. talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.12.2011 tarih ve 367’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde ilçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Kocasinan Belediyesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı bulunan, ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Gömeç yerleşiminin, 1/25000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planı dikkate alınarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35A-14C ve K35A-14D Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerde konut alanı, yeşil alan, dini tesis alanı, ilköğretim alanı olarak planlanması yönündeki Gömeç Yerleşimi nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

15

Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.01.2011 tarih ve 1’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri’deki yapılaşmalarda peyzaj mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

16

Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada 2 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 376’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesinde, sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerin doğusunun konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu alandaki uygulamada sorunlar yaşanmaması amacıyla Plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-24-a nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, konut alanı, yeşil alan ve sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

17

İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 373’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

18

İncesu Belediyesi, Beylik mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının planlara işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Nevşehir-Avonos yol güzergahının ve Beylik mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde 1/50000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 381’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beylik Mahallesinde mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında patlayıcı madde deposu alanı olarak planlı yerin ve Nevşehir-Avanos yol güzergahının 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planlarına işlenmesini istemektedir. Yapılan incelemeler sonucu her iki konunun da öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin yapılması uygun görülmüştür.

1/50.000 ölçekli K34-d ve K34-c çevre düzeni planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin yol ve patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki Çevre Düzeni Plan değişikliği talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

19

İncesu Belediyesi, Bahçesaray mahallesinde Maliye Hazinesine ait 137 ada, 46 ve 48 parselde NİP. tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 372’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde, tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerin, Meslek Yüksek Okulu alanı olarak nazım imar planlarına işlenmesini istemektedir. Söz konusu alandaki plan değişikli talebiyle ilgili olarak gerekli kurum görüşüne istinaden, Belediyemiz meclisinin 09.08.2010 tarih, 388 sayılı kararına istinaden onanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine uygun olacak şekilde öneri planlar yapılmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-d2, K34-d-15-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, üniversite alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

20

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259 ve 260 sayılı kararlarının talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.12.2011 tarih ve 382’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarihli kararlarından;

259 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı, park alanı ve otopark alanı olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek K3 yapılaşma nizamında belediye hizmet alanı, park alanı, 10 metrelik yol ve otopark alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.08.2011 tarih, 603 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

260 sayılı kararı ile, Kuruköprü Mahallesinde, konut alanı olarak planlı imar adalarının güneyindeki ada kenar çizgilerinin tescilli parsellere uygun olarak planlanması ve yolda kalan alanların otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259 ve 260 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

21

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.12.2011 tarih ve 383’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarihli kararlarından;

210 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşiminde Sağlık tesisi alanı, Ticaret alanı ve M işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı, demiryolu hattından dolayı yapılan düzenleme ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Belediyemiz Meclisinin 08.08.2011 tarih, 541 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

211 sayılı kararı ile; Hacısaki mahallesinde İlköğretim alanı olarak planlı alanda yapı yaklaşma sınırının 15 metreden 10 metreye düşürülmesi talebi, söz konusu parselin tescilli olması nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile; Sümer Mevkiinde konut alanı olarak planlı 3421 ada, 5 parsel malikinin başvurusu üzerine cephe yön işaretinin kaldırılması talebi, bu adanın ve meydanın etrafında bulunan 5 imar adası ile birlikte, maksimum 5 kat yapılabilmesi kaydıyla, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşiminde konut alanı olarak planlı imar adalarında maksimum yükseklik şartının kaldırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

22

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.12.2011 tarih ve 371’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarihli kararlarından;

300 sayılı kararı ile, İnecik Mahallesi’nde yola cephesi bulunmayan parsellerin yoldan cephe alması amacıyla 10 metre genişliğinde yol planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu yolun uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla mülkiyet sınırından geçirilmek üzere değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

301 sayılı kararı ile, Yeniköy Mahallesi’nde, spor tesisi alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak amacıyla (M) ticaret lejant işareti konulması ve E=0,20 olacak şekilde planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 528 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

302 sayılı kararı ile, Camikebir Mahallesi’nde, Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun bulunduğu alanın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda yer altı ve yer üstü otopark alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 486 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmak üzere Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın talebin kabulünün uygun olacağı,

304 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasının ortasından 7 metre genişliğinde yaya yolu geçirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

305 sayılı kararı ile, Tacettin Veli Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.08.2011 tarih, 601 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

306 sayılı kararı ile, Osman Kavuncu Mahallesi’nde yeşil alan olarak planlı yerin trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

307 sayılı kararı ile, Yenimahalle ve Osman Kavuncu Mahalleleri’nde, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlı iki ayrı yerde trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

308 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesi’nde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü alanı olarak planlı yerin, mülkiyeti söz konusu kurumda kalacak şekilde daraltılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

309 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesi’nde ilköğretim alanı olarak planlı yerdeki çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi talebi, bu alana ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınacak uygulama projesinin incelenmesi sonrasında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.12.2011 tarih, 302, 306 ve 307 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 300, 304, 305, 308 ve 309 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile, 301 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunda geçen E=0,20 ifadesinin, E=0,10 olarak değiştirilmesi yönündeki Metin MERMERKAYA’nın sözlü önerisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

23

Şehit İsmail UYGUN isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Nursel UYGUN, 2008 yılında şehit düşen oğlu Jandarma Çvş. İsmail UYGUN isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.12.2011 tarih ve 22’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2008 yılında Diyarbakır Licede Şehit düşen İsmail UYGUN’un isminin uygun bir yere verilmesi talep edilmektedir. Turgut Reis Mahallesindeki Ergenekon İlköğretim okulunun doğusundaki bağlantı yoluna Şehit İsmail UYGUN isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

24

Şehit Hikmet GÜLNAR isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hatice BAYRAM, 23 Temmuz 1988 yılında şehit düşen oğlu Jandarma Er Hikmet GÜLNAR isminin, Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.12.2011 tarih ve 23’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 23 Temmuz 1988 yılında Diyarbakır Lice’de şehit düşen Jandarma Er Hikmet GÜLNAR isminin uygun bir yere verilmesi talep edilmektedir. Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Kadir Has Bulvarı arasındaki bağlantı yoluna Şehit Hikmet GÜLNAR isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

25

2012 yılı katı atık depolama ücret tarifesi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi’nin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.12.2011 tarih ve 21’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu İle Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu işi HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.'ye ihale edilmiş ve İdari Şartnamenin, 9’uncu maddesinde “Yüklenici, kendi imkânları ile depo sahasına atık getiren (evsel nitelikli ve/veya inşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları v.b) atık üreticisinden alacağı depolama bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden tahsil edecektir. Belediyemize ait atölye, şantiye ve işletmelerden çıkabilecek her türlü atık ile İlçe Belediyelerince Çöp Transfer İstasyonu’nda teslim edilecek evsel nitelikli katı atıklardan hiçbir sebeple maddi hak talep etmeyecektir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu ifadeler doğrultusunda; Belediyemizce 2012 yılı için belirlenecek olan Katı Atık Depolama Ücretinin; ton başına 12TL (KDV hariç) olarak kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun, Meclis üyesi A.Tahir GÜL ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergesi doğrultusunda ton başına 12TL (KDV hariç) ibresinin, 15TL (KDV hariç) şeklinde değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

26

Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Encümenin 07.12.2011 tarih ve 49-1183 sayılı kararı ile, 11-17.12.2011 tarihleri arasında Fransa’nın Paris ve ispanya’nın Valensiya kentlerinde düzenlenen Raylı Sistem araçlarıyla ilgili teknik geziye katılan Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının 21.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.14-00903.07.03-1734 sayılı yazıları okundu.

Encümenin 07.12.2011 tarih ve 49-1183 sayılı kararı ile, 11-17.12.2011 tarihleri arasında Fransa’nın Paris ve ispanya’nın Valensiya kentlerinde düzenlenen Raylı Sistem araçlarıyla ilgili teknik geziye katılan Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

27

Yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesinin imzalanması için imza yetkisi verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/7 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

28

Mobilyakent projesinin protokolünün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, İnşaatı TOKİ tarafından yaptırılacak olan MOBİLYAKENT projesi kapsamında; TOKİ, Kocasinan Belediyesi, Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/4 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İnşaatı TOKİ tarafından yaptırılacak olan MOBİLYAKENT projesi kapsamında; TOKİ, Kocasinan Belediyesi, Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

29

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 254 ada, 49 parsel numaralı, 899.60 m2 yüzölçümlü, üzerinde Surp Asdvadzadzin Kilisesi bulunan taşınmazın, yine mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Kayseri ili, Talas İlçesi, 38 ada, 11 parsel numaralı, 19.573.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde Amerikan Koleji bulunan taşınmazların çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere belediyemiz adına 25 yıllığına tahsisinin istenilmesi ve konu ile ilgili iki kurum arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 04.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 254 ada, 49 parsel numaralı, 899.60 m2 yüzölçümlü, üzerinde Surp Asdvadzadzin Kilisesi bulunan taşınmazın, yine mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Kayseri İli, Talas İlçesi, 38 ada, 11 parsel numaralı, 19.573.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde Amerikan Koleji bulunan taşınmazların çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere belediyemiz adına 25 yıllığına tahsisinin istenilmesi ve konu ile ilgili iki kurum arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

30

İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden kredi kullanılabilmesi için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesini 1. fıkrasının (e) bendi gereği İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden Erciyes Master planı çerçevesindeki tesislerin yapımı için kullanılmak üzere (KDV Dahil) 53.000.000.00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 39.750.000,00TL, “Anadolu Harikalar Diyarı projeleri kapsamındaki Hayvanat Bahçesi Yapım işi için (KDV Dahil) 13.500.000,00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 10.125.000.00TL ve “Kayseri 2. ve 3. aşama raylı taşıma sistemleri ve mevcut depo sahasına yeni hatlar inşaatı yapımı” işi için (KDV dahil) 13.500,000,00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 10.125.000.00TL olmak üzere toplam (KDV dahil) 60.000.000,00TL net tutarın kredi olarak kullanılmasına, kredilerin geri ödenmesinde belediyemiz Hal, Terminal, Otobüs İşletmesi gelirlerinin ve İller Bankası yasal paylarının teminat olarak gösterilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 06.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.32/20 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesini 1. fıkrasının (e) bendi gereği İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden Erciyes Master planı çerçevesindeki tesislerin yapımı için kullanılmak üzere (KDV Dahil) 53.000.000.00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 39.750.000,00TL, “Anadolu Harikalar Diyarı projeleri kapsamındaki Hayvanat Bahçesi Yapım işi için (KDV Dahil) 13.500.000,00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 10.125.000.00TL ve “Kayseri 2. ve 3. aşama raylı taşıma sistemleri ve mevcut depo sahasına yeni hatlar inşaatı yapımı” işi için (KDV dahil) 13.500,000,00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 10.125.000.00TL olmak üzere toplam (KDV dahil) 60.000.000,00TL net tutarın kredi olarak kullanılmasına, kredilerin geri ödenmesinde belediyemiz Hal, Terminal, Otobüs İşletmesi gelirlerinin ve İller Bankası yasal paylarının teminat olarak gösterilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

31

Eski Kayseri evlerinin restorasyonunun yapılması için İl Özel İdaresi ile yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kentsel SİT alanı ve Koruma amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan ve Eski Kayseri Evlerinin restorasyonun yapılarak bir mahalle oluşturulması kapsamında İl Özel İdaresi ile yapılan ortak kamulaştırma çalışmaları neticesinde Tavukçu, Tosun ve Hacımansur Mahallelerinde bazı taşınmazlar kamulaştırılarak İl Özel İdaresi adına tescil edilmiş olan taşınmazların Koruma Amaçlı İmar Planındaki durumuna göre restorasyonu yapılacak olanların restore edilmesi, bunun dışındaki parsellerin mevcut planda önerilen şekliyle kullanılması için, restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlanmasından itibaren 25 yıl süre ile amacına uygun olarak Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere İl Özel İdaresinden tahsisinin istenilmesi, bu bölgede bundan sonra İl Özel İdaresi tarafından edinilen taşınmazlar ile ilgili aynı yolun izlenilmesi, konu ile ilgili iki Kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki vereceği bir kişinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-47-135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kentsel SİT alanı ve Koruma amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan ve Eski Kayseri Evlerinin restorasyonun yapılarak bir mahalle oluşturulması kapsamında İl Özel İdaresi ile yapılan ortak kamulaştırma çalışmaları neticesinde Tavukçu, Tosun ve Hacımansur Mahallelerinde bazı taşınmazlar kamulaştırılarak İl Özel İdaresi adına tescil edilmiştir.

Bahsi geçen taşınmazların Koruma Amaçlı İmar Planındaki durumuna göre restorasyonu yapılacak olanların restore edilmesi, bunun dışındaki parsellerin mevcut planda önerilen şekliyle kullanılması için, restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlanmasından itibaren 25 yıl süre ile amacına uygun olarak Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere İl Özel İdaresinden tahsisinin istenilmesi, bu bölgede bundan sonra İl Özel İdaresi tarafından edinilen taşınmazlar ile ilgili aynı yolun izlenilmesi, konu ile ilgili iki Kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği bir kişinin yetkilendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

32

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devri talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, İlimiz Melikgazi İlçesi, Belsin Mevki, 6769 ada, 2 parselde kayıtlı, imar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden İlköğretim Kanunu’nun 62. ve 65. Maddeleri gereği bedelsiz olarak İl Tüzel Kişiliği adına devrinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-48-136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz Melikgazi İlçesi, Belsin Mevki, 6769 ada, 2 parselde kayıtlı, imar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden İlköğretim Kanunu’nun 62. ve 65. Maddeleri gereği bedelsiz olarak İl Tüzel Kişiliği adına devrinin yapılması talep edilmektedir.

Meclis üyesi Metin MERMERKAYA ve A.Tahir GÜL’ün yazılı önerisi ile, İlimiz Melikgazi İlçesi, Belsin Mevki, 6769 ada, 2 parselde kayıtlı, imar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Tüzel Kişiliği adına bedelsiz devrinin yapılması talebinin reddi yönünde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

33

Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait yerlerin satışı için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Tekiryaylası Mevki 11424 ada, 19 parsel, 6780 parsel, 6797 parsel, Kayseri İli, Develi İlçesi, 29 ada, 27 parsel, numaralı taşınmazların ifrazından sonra oluşacak, imar planında Turistik Tesis alanı olarak planlı (otel, kafeterya, vs,) yerlerin, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde satışının yapılması, yap işlet modeli, yap işlet devret modeli, 49 yıla kadar kiralama, 49 yıla kadar cirodan pay alma v.s gibi modellerden herhangi birinin veya birkaçının kullanılarak değerlendirilmesi, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılması muhtemel protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki vereceği birine imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-49-137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Tekiryaylası Mevki 11424 ada, 19 parsel, 6780 parsel, 6797 parsel, Kayseri İli, Develi İlçesi, 29 ada, 27 parsel, numaralı taşınmazların ifrazından sonra oluşacak, imar planında Turistik Tesis alanı olarak planlı (otel, kafeterya, vs,) yerlerin, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde satışının yapılması, yap işlet modeli, yap işlet devret modeli, 49 yıla kadar kiralama, 49 yıla kadar cirodan pay alma v.s gibi modellerden herhangi birinin veya birkaçının kullanılarak değerlendirilmesi, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılması muhtemel protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki vereceği birine imza yetkisi verilmesi talep edilmektedir.

Meclis üyesi Metin MERMERKAYA ve Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yazılı önerisi ile Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Tekiryaylası Mevki 11424 ada, 19 parsel, 6780 parsel, 6797 parsel, Kayseri İli, Develi İlçesi, 29 ada, 27 parsel, numaralı taşınmazların ifrazından sonra oluşacak, imar planında Turistik Tesis alanı olarak planlı (otel, kafeterya, vs,) yerlerin, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde satışının yapılması, yap işlet modeli, yap işlet devret modeli, 49 yıla kadar kiralama, 49 yıla kadar cirodan pay alma v.s gibi modellerden herhangi birinin veya birkaçının kullanılarak değerlendirilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi yönünde verilen önergenin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

34

Erciyes Kayak Merkezi Mevcut Giriş Bölgesinde bulunan 1 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin Erciyes Tur.A.Ş’ye tahsisi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Kayak Merkezi Mevcut Giriş Bölgesinde bulunan 1 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Erciyes Tur. İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye sosyal tesis olarak kullanmaları için tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 06.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-10 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Kayak Merkezi Mevcut Giriş Bölgesinde bulunan 1 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Erciyes Tur. İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye sosyal tesis olarak kullanmaları için tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talep edilmektedir.

Meclis üyesi Metin MERMERKAYA ve A.Tahir GÜL’ün yazılı önerisi ile Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Kayak Merkezi Mevcut Giriş Bölgesinde bulunan 1 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Erciyes Tur. İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye sosyal tesis olarak 3 yıllığına bedelsiz olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi yönünde verilen önergenin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

35

İtfaiye Personeline 2012 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, İtfaiye Personeline 2012 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.18/42 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 29.12.2011 gün ve 28157 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2012 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinde; “ Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir denilmektedir.

Bu nedenle Günün 24 saatinde devamlılık gösteren İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele her ay ödenmesi gereken ve Maliye Bakanlığı 2012 Mali Yılı bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen 341.00TL fazla çalışma ücretinin, İtfaiye Personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

36

Zabıta Personeline 2012 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Zabıta Personeline 2012 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/8-25 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

29.12.2011 gün ve 28157 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2012 Yılı Mali Bütçe Kanunun (K) cetvelinde belirtildiği üzere 341.00TL’nin Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

37

Sözleşmeli olarak çalışan 97 Personelin 2012 yılı ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan 97 Personelin 2012 yılı ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Sözleşme süreleri 31.12.2011 tarihinde sona eren 97 personelin 2012 Mali yılında çalışmaları devam edeceğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Kadro karşılığı gösterilerek 2012 mali yılında hizalarında belirtilen net aylık ücretlerinin ekli listede belirtilen şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

38

Belediyemizin envanterinde kayıtlı ve Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından kullanılan demirbaşların şirkete devredilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla 10 yıllığına, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ne tahsis edilmiş olup, Belediyemizin demirbaşlarında kayıtlı ve işletmeciliğin sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini için yapılan, yapılacak olan, alınan ve alınacak olan yatırımlar ile ilgili demirbaşların, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye devredilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.00-301.05-26 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla 10 yıllığına, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ne tahsis edilmiş olup, Belediyemizin demirbaşlarında kayıtlı ve işletmeciliğin sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini için yapılan, yapılacak olan, alınan ve alınacak olan yatırımlar ile ilgili demirbaşların, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye devredilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

39

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinin, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nin 57. maddesinde uygulanması gerekli jeofizik etütlerde herhangi bir kat sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etüdlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilerek kat sınırlaması ve ayrımı gözetmeksizin her zemin etüdü projesine uygulanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-56-80 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinin, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nin 57. maddesinde uygulanması gerekli jeofizik etütlerde herhangi bir kat sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etüdlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilerek kat sınırlaması ve ayrımı gözetmeksizin her zemin etüdü projesine uygulanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

40

Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-75-98 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi gereği; plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, meydan, resmi kurum alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

41

Sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-111-166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

42

Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-82-131 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

43

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-83-130 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

44

Kocasinan Belediyesi, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-84-129 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

45

Mevcut toptancı halinin uygun bir yere taşınması yönünde plan değişikliği yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kocasinan İlçesi sınırları içinde bulunan mevcut toptancı halinin 5957 sayılı kanun gereği uygun bir yere taşınması yönündeki plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-46-61 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kocasinan İlçesi sınırları içinde bulunan mevcut toptancı halinin 5957 sayılı kanun gereği uygun bir yere taşınması yönündeki plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

46

Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Fatma ÇÖPLÜ, İrfan METİN, Hatun METİN ve Cemal METİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-7-12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 721 Sayılı Kararına istinaden; Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Fatma ÇÖPLÜ, İrfan METİN, Hatun METİN ve Cemal METİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

47

İncesu Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parselde imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-113-168 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, İncesu Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

48

Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-112-167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

49

Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-96-140 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

50

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-93-134 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

51

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-78-93 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

52

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-94-138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

53

Belediyemize 1 adet vinç ve 15 adet otobüs alımı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Atölye hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması için 1 adet 3 ton kaldırma kapasiteli üstü vinç yapılı kamyon aracı ile toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 adet solo doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın 28.12.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-2371 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Atölye hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması için 1 adet 3 ton kaldırma kapasiteli üstü vinç yapılı kamyon aracı ile toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 adet solo doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talep edilmektedir.

Meclis üyesi Metin MERMERKAYA ve A.Tahir GÜL’ün yazılı önerisi ile Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Atölye hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması için 1 adet 3 ton kaldırma kapasiteli üstü vinç yapılı kamyon aracı ile toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 adet solo doğalgaz yakıtlı otobüs alınması ve alınacak araçların Bütçe Fişi “T” Cetveline işlenmesi yönünde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

1

1

 

54

Parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 579 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/16 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 579 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Meclis üyesi Osman ÇİMEN ve Venhar PAKIRDAŞI’nın yazılı önerisi ile Şehrimiz muhtelif kesimlerinde bulunan 579 araçlık parkmetre işletmeciliğinin, %99,72 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince 1 Şübat 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllığına ve 70.000TL/ay bedelle tahsis edilmesi yönünde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.