2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.04.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 198 Birleşim No : 4

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Toplantı No : 1

2011 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun tasdiki. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2011 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–040.05/512 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2011 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

199

2011 Mali yılına ait Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1 yıllık Denetim Komisyon

Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2011 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 23.03.2012 tarih ve 2 numaralı Denetim Komisyon Raporu okundu.

 

 

I- MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

2011 Mali yılında Belediyemiz Gelir ve Gider bütçeleri büyüklüğü 515.000.000 TL olarak belirlenmiş ve uygulanmıştır.

 

GİDER BÜTÇESİ

 

515.000.000 TL.’sı tahmin edilen 2011 mali yılı gider bütçesini fonksiyonel sınıflandırma bazında değerlendirdiğimizde; Genel Kamu Hizmetleri 85.219.573 TL.’sı, Savunma Hizmetleri 116.143 TL.’sı, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 8.973.917 TL.’sı, Ekonomik işler ve Hizmetler 368.560.469 TL.’sı, Çevre Koruma Hizmetleri 3.042.198 TL.’sı, İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 7.515.000 TL.’sı, Sağlık Hizmetleri 3.500 TL.’sı, Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 37.652.797 TL.’sı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlaşma 3.916.403 TL’si oluşacağı öngörülmüş;

Yılsonu itibariyle Genel Kamu Hizmetleri 67.705.079,90 TL. Savunma Hizmetleri 38.879,13 TL. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 6.566.668,92 TL. Ekonomik işler ve Hizmetler 205.565.462,64 TL. Çevre Koruma Hizmetleri 1.836.435,61 TL. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 6.578.544,18 TL. Sağlık Hizmetleri 548,37 TL. Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 31.418.019,54 TL ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlaşma 2.836.830,50 TL harcama yapılarak; böylece bütçeye 515.000.000 TL ödenek konulduğu yılı içerisinde 322.546.468,79 TL’si harcandığı ve gider bütçesinin %63 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 

B) GELİR BÜTÇESİ

 

 

515.000.000 TL.’sı tahmin edilen 2011 mali yılı gelir bütçesinin 5.649.000 TL.’sı vergi gelirlerinden, 118.580.000 TL.’sı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 2.000.000 TL.’sı Alınan Bağış ve Yardımlar, 163.771.000 TL.’sı Diğer Gelirler, 155.000.000 TL.’sı Sermaye Gelirlerinden, 70.000.000 TL’si iç ve dış borçlanmadan oluşacağı öngörülmüş;

2011 yılı sonu itibariyle 5.591.894,22 TL.’sı vergi gelirlerinden, 142.986.118,01 TL.’sı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 726.415,72 TL.’sı Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinden, 187.360.328,26 TL.’sı Diğer Gelirler, 30.251.339,53 TL.’sı Sermaye Gelirlerinden, olmak üzere toplam gelir bütçesi 445.000.000 TL karşılık yılı sonu itibari ile gelir bütçesinin ise 366.916.095,74 TL olarak tahsil edilerek %82,45 olarak gerçekleştiği

İç ve dış borçlanma olarak 70.000.000 TL bütçeye ödenek konulduğu, yıl içerisinde 87.524.560,74 TL borçlandığı tespit edilmiştir.

 

İCRA ve TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Büyükşehir Belediye gelirleri kanunu çerçevesinde, Müdürlükler tarafından verilen bütün Belediye alacakları veznedar ve Belediye dışında tahsilât yapan tahsildarlar aracılığı ile resmi bilgisayar ve el makbuzları karşılığı tahsilâtı yapıldığı görülmüştür.

Kira, Arsa, Ecri misil ve Tabela gelirleri şartname gereği tahsilâtı yapılmış, vadesinde ödeme yapmayan mükellefler hakkında yasal işlemler başlatılmış olup, ihtar süresinde ödeme yapmayanlar hakkında Hukuk Müşavirliğine üst yazı ile gönderilerek tahsilâtının yapılmasının sağlandığı görülmüştür.

Vergiye dayalı gelirlerden, İlan Reklâm vergisi, Para cezaları, Eğlence vergisi, Yangın Sigorta vergisi vb. gibi gelirler Bilgisayar ortamında ve defter şeklinde kayıt altına alındığı görülmüş olup, vadesinde ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri gönderilmiş, ödeme yapmayan mükellefler hakkında 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapıldığı görülmüştür.

Bastırılan makbuz ciltlerin cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı hatası bulunup, bulunmadığı oluşturulan komisyon vasıtasıyla kontrol edilmiş, sonucu tutanakla muhafaza altına alındığı ve tahsilât servisine eksiksiz teslim edildiği görülmüştür. Ayrıca makbuz ciltlerin kullanılması Tahsilât Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükmüne göre uyulmuş, kullanılmakta olan tahsildar irsaliyelerin hazırlanması Yönetmeliğin 11. maddenin 2 numaralı örneğe uygun olarak hazırlanıp, tanzimi ve kontrolü yapıldığı, Tahsildarların tahsil ettikleri paraları kanuni limitin üzerinde parayı bulundurmadıkları, resmi süreleri içerisinde bankaya yatırdıkları tespit edilmiştir.

Tahsilât Yönetmeliğinin 3. maddesi uyarınca tahsili tahakkuka bağlı gelirler, gelir çeşidine göre tahsilât memurlarınca mükellef müfredat defterleri ve bilgisayar kayıtları tutulduğu, iş ve işlemlerin yapıldığı görülmüştür. 01 Ocak 2011 tarihinden 31 Aralık 2011 tarihine kadar Belediye tahsildarları, tahsilâtta kullandıkları makbuzlar ve numaraları ile makbuz yekûnları ekli çizelgede belirtilmiştir. ( EK–1 )

 

GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gelir Müdürlüğünce 2011 yılı içerisinde 25 adet ihale yapıldığı tespit edilmiştir. (Ek–2)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 3 adet ihaleden; 28.10.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Erciyes Dağı Mevcut Giriş Bölgesi 7 Numaralı Dükkanın Kiraya Verilmesi”, 28.10.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Erciyes Dağı Hacılar Giriş Bölgesi 3 Numaralı Dükkanın Kiraya Verilmesi” ve 12.10.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Sümer Mahallesi 4860 Ada 15 Parseldeki Arsanın Satışı” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş ve şartnamenin 2886 Sayılı Kanunun 7. Maddesi hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlandığı, 11. Maddesi gereğince onay belgesi düzenlediği, 31. Maddesi gereğince İta Amirince ihalenin onaylandığı, 32. Maddesi gereğince ihale alıcılarına tebligat yapıldığı, 57. Maddesi gereğince tahakkuklandırıldığı, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümlerindeki yasal prosedürün tamamen uygulandığı görülmüştür.

 

HESAP İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediyemizin Gelir ve Gider işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mahalli Yönetimi Kontrol Kanununa istinaden çıkartılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütüldüğü görülmüştür.

 

a) Belediyemiz Gelir ve Gider hesapları Muhasebe Yönetmeliğine göre Hesap İşleri Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında takip edildiği görülmüştür.

b) Muhasebe Yönetmeliğine göre çalışması gereken ana ve yardımcı hesapların kullanıldığı hesapların yılsonu kapama işlemeleri ile mali yılbaşında açılış işlemlerinin yapıldığı kayıtların aylık mizan ve bilânço ile uyumlu olduğu, Banka hesaplarının bankalardan alınan mutabakat yazılarıyla birebir tuttuğu görülmüştür.

c) Ödeme emrine bağlanan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak ödemesi yapılan evraklara ekli faturalar ve Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliğine göre istenen belgelerin takıldığı görülmüştür.

d) Belediyemizin kanunen vermesi gerektiği KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin zamanında verildiği ve bu beyannamelerden doğan borçların gecikmeksizin zamanında yatırıldığı görülmüştür.

e) Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emeklilik Sandığına çalışanlara ait bilgileri zamanında verilmiş ve bildirgelerden doğan borçların gecikmeksizin zamanında yatırıldığı görülmüştür.

f) 2011 yılı Gelir ve Gider işlemlerine ait belgeler tam olarak saklandığı ve her ödemeye ve muhasebe işlemlerine yevmiye numarası verilerek ilgili hesaplara kaydedildiği görülmüştür.

 

II- FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Fen İşler Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılında 34 adet ihale yapıldığı tespit edilmiştir. (EK–3)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 3 adet ihaleden; 24.02.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Şehir Mezarlıklarına Mezar Yapımı” işi, 15.03.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Erciyes Master Projesi Dahilinde Hacılar Bölgesine Açık Otopark, Halil’in Yurdu Bölgesine Açık Otopark ve Helikopter Pisti Yapımı” işi ve 06.09.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Anadolu Harikalar Diyarı Projesi Dahilinde Su Kayağı Tesisleri ve Sosyal Tesisler Yapımı” işi dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlem dosyasının oluşturulduğu, yaklaşık maliyet çalışması yapılarak, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, uygulanacak ihale usulünün belirlenerek şartnamelerin ve ihale ilanının katılımı geniş tutacak şekilde hazırlandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden ihale komisyonlarının oluşturulduğu, tekliflerin usulüne uygun alınarak, bütün katılımcılar huzurunda şeffaf bir şekilde açıklandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden İhale komisyonunun aldığı kararın ihale yetkilisince onaylandığı, yasal süresi içerisinde ihaleye katılanlara kesinleşen ihale bildirimi yapıldığı, üzerine ihale bırakılan istekli ile yasal süresi içerisinde sözleşme yapıldığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. Maddesine istinaden denetim, muayene ve kabul yapıldığı ve şartnamede öngörülen şekilde yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

III- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSLEMLERİ

 

Doğrudan Temin Alımları:

 

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılına ait 5.000TL ve üzeri, mal ve hizmet alım listesi istenmiştir. Örnekleme yoluyla seçilen 61 adet doğrudan temin evrakı detaylı olarak incelenmiştir. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. (EK–4)

 

Mal Alımı İhale İşlemleri:

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mal Alımı İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 2011 yılında 36 adet Mal Alım İhalesi yapıldığı görülmüştür. (EK–5)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 3 adet ihaleden; 10.05.2011 tarihinde ihalesi yapılan “1.500 Metre Korkuluk Alımı İhalesi”, 07.09.2011 tarihinde yapılan “7 Kalem Muhtelif Ebatlarda Kalıp Çeliği Alımı İhalesi” ve “3.500 Adet 250 gramlık Somun Ekmek Alımı İhalesi” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlem dosyasının oluşturulduğu, yaklaşık maliyet çalışması yapılarak, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, uygulanacak ihale usulünün belirlenerek şartnamelerin ve ihale ilanının katılımı geniş tutacak şekilde hazırlandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden ihale komisyonlarının oluşturulduğu, tekliflerin usulüne uygun alınarak, bütün katılımcılar huzurunda şeffaf bir şekilde açıklandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden İhale komisyonunun aldığı kararın ihale yetkilisince onaylandığı, yasal süresi içerisinde ihaleye katılanlara kesinleşen ihale bildirimi yapıldığı, üzerine ihale bırakılan istekli ile yasal süresi içerisinde sözleşme yapıldığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. Maddesine istinaden denetim, muayene ve kabul yapıldığı ve şartnamede öngörülen yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alım İhale İşlemleri;

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Alım İhale Şube Müdürlüğü tarafından 2011 yılında 21 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK–6)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 3 adet ihaleden; 13.04.2011 tarihinde yapılan “Kayseri Bisiklet Sistem İşletmesine Ait Hizmet Alımı İhalesi”, 11.10.2011 tarihinde yapılan “2012 Yılı İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerde (206 Kişi) Personel Çalıştırılmasına Ait Hizmet Alımı İhalesi” ve 20.10.2011 tarihinde yapılan “2012 Yılı Park ve Orta Refüjlerin Temizlik Hizmetleri İle Yeşil Alanların Tanzimine Ait (353 Kişi) Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İhalesi” dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlem dosyasının oluşturulduğu, yaklaşık maliyet çalışması yapılarak, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, uygulanacak ihale usulünün belirlenerek şartnamelerin ve ihale ilanının katılımı geniş tutacak şekilde hazırlandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden ihale komisyonlarının oluşturulduğu, tekliflerin usulüne uygun alınarak, bütün katılımcılar huzurunda şeffaf bir şekilde açıklandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden İhale komisyonunun aldığı kararın ihale yetkilisince onaylandığı, yasal süresi içerisinde ihaleye katılanlara kesinleşen ihale bildirimi yapıldığı, üzerine ihale bırakılan istekli ile yasal süresi içerisinde sözleşme yapıldığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. Maddesine istinaden denetim, muayene ve kabul yapıldığı ve şartnamede öngörülen yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

 

IV- MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI AMBAR İŞLEMLERİ

BİRİM AMBARI;

1-) 2011 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 3.478.813TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2011 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 135.221TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2011 yılında Makine İkmal Bak. Onarım Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 273.130TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

 

DEMİRBAŞ AMBARI;

 

1-) 2011 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı demirbaşlarına 79.572.930,13TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2011 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı demirbaşlarına 28.771,92TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2011 yılında İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı demirbaşlarına 174.757,79TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) 2011 yılında Makine İkmal Bak. Onarım. Daire Başkanlığı demirbaşlarına 106.803,97TL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

5-) Demirbaş Ambarına 2011 yılı içerisinde tüm belediye birimleri olarak toplamda 81.901.213,27TL’lik malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

 

YEDEK PARÇA AMBARI;

 

1-) 2011 yılında Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı Yedek Parça Ambarına 977.973TL’lik malzeme girişi ve aynı dönemde 922.512TL’lik malzeme tüketildiği görülmüştür.

 

AKARYAKIT AMBARI;

 

1-) 2011 yılında tüm birimlerin akaryakıt işlemleri Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca takip edildiği ve her birim için raporlama örneklerinden:

Makine İmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı tüketimi; 2.642.307,29 Lt ve 7.086.649,18TL,

Çevre Sağlık Daire Başkanlığı tüketimi; 25.708 Lt ve75.525,49TL,

Fen İşleri Daire Başkanlığı tüketimi; 790.908,62 Lt ve 2.442.596,89TL, tüketim yapıldığı görülmüştür.

2-) Akaryakıt Ambarına 2011 yılı içerisinde 3.625.334 Lt akaryakıt ürünü giriş yapılarak karşılığında 10.245.525,28TL’lik ödeme yapılırken, aynı dönemde 3.624.426 Lt akaryakıt ürünü çıkışı yapılarak bunun da parasal değeri 10.102.389TL olmuştur. Ayrıca 2012 yılına 90.909 Lt motorin, 250 Lt gazyağı ve 6731 Lt benzin ürünleri devrettiği görülmüştür. (EK–7)

 

V- YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Yapı Kontrol Daire Başkanlığınca 2011 yılında 10 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK-8)

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden; 13.05.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde 2 Adet Personel Binası Yapımı” işi, 21.06.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Erciyes Dağı 6 Adet Mekanik Tesise Hizmet Veren Tesislerin Otomatik Karlama Tesislerinin Yapımı” işi ve 05.09.2011 tarihinde ihalesi yapılan “1200 Kişilik İlave Salon Yapımı” işi dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlem dosyasının oluşturulduğu, yaklaşık maliyet çalışması yapılarak, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, uygulanacak ihale usulünün belirlenerek şartnamelerin ve ihale ilanının katılımı geniş tutacak şekilde hazırlandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden ihale komisyonlarının oluşturulduğu, tekliflerin usulüne uygun alınarak, bütün katılımcılar huzurunda şeffaf bir şekilde açıklandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden İhale komisyonunun aldığı kararın ihale yetkilisince onaylandığı, yasal süresi içerisinde ihaleye katılanlara kesinleşen ihale bildirimi yapıldığı, üzerine ihale bırakılan istekli ile yasal süresi içerisinde sözleşme yapıldığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. Maddesine istinaden denetim, muayene ve kabul yapıldığı ve şartnamede öngörülen yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

 

 

 

 

VI- ETÜT ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca 2011 yılında 3 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK-9)

 

Bu ihalelerin incelenmesi sonucu; 03.05.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Açık Spor Sahaları ve Sosyal Tesisleri Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projeleri Hazırlanması” işi, 02.05.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi 1200 Kişilik İlave Salon Mimari Uygulama Projeleri Hazırlama” işi ve 06.05.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Su Kayağı ve Sosyal Tesisleri Mimari Uygulama Projeleri Hazırlanması” işlerinin dosyaları komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlem dosyasının oluşturulduğu, yaklaşık maliyet çalışması yapılarak, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, uygulanacak ihale usulünün belirlenerek şartnamelerin ve ihale ilanının katılımı geniş tutacak şekilde hazırlandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden ihale komisyonlarının oluşturulduğu, tekliflerin usulüne uygun alınarak, bütün katılımcılar huzurunda şeffaf bir şekilde açıklandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden İhale komisyonunun aldığı kararın ihale yetkilisince onaylandığı, yasal süresi içerisinde ihaleye katılanlara kesinleşen ihale bildirimi yapıldığı, üzerine ihale bırakılan istekli ile yasal süresi içerisinde sözleşme yapıldığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. Maddesine istinaden denetim, muayene ve kabul yapıldığı ve şartnamede öngörülen yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

 

 

VII- ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca 2011 yılında 2 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir. (EK–10)

 

Bu ihalelerin incelenmesi sonucu; 17.04.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapımı” işi dosyası komisyonumuzca detaylı olarak incelenmiş olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlem dosyasının oluşturulduğu, yaklaşık maliyet çalışması yapılarak, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, uygulanacak ihale usulünün belirlenerek şartnamelerin ve ihale ilanının katılımı geniş tutacak şekilde hazırlandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden ihale komisyonlarının oluşturulduğu, tekliflerin usulüne uygun alınarak, bütün katılımcılar huzurunda şeffaf bir şekilde açıklandığı, kanunun ilgili maddesine istinaden İhale komisyonunun aldığı kararın ihale yetkilisince onaylandığı, yasal süresi içerisinde ihaleye katılanlara kesinleşen ihale bildirimi yapıldığı, üzerine ihale bırakılan istekli ile yasal süresi içerisinde sözleşme yapıldığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. Maddesine istinaden denetim, muayene ve kabul yapıldığı ve şartnamede öngörülen yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

 

Sonuç:

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre; Denetim Komisyonunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2011 Mali Yılına Ait Hesap İş ve İşlemleri Kanun ve Mevzuatlara uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Denetim komisyon raporu hakkında, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 200 Birleşim No : 4

Konusu : Büyükşehir Belediye Encümenine Toplantı No : 1

Üye Seçilmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin. 15.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/80 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 27 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine; 23’er oy alan Mehmet SAVRUK, Mehmet BERK, Metin MERMERKAYA, M.Fatih ÖZDAMAR ve Osman ÇİMEN’in 1 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 201 Birleşim No : 4

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Toplantı No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 15.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/85 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1 yıl süre ile A.Serdar ALTUNTUĞ, Ahmet Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Kıyasi KAYA, Zekeriye ERGÜNEŞ ve Cengiz AKPARLAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 202 Birleşim No : 4

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna Toplantı No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair, 1.Hukuk Müşavirliği’nin 15.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/84 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile Mustafa AKTAŞ, Mehmet BALABAN, Zekeriye ERGÜNEŞ, Mehmet Fatih ÖZDAMAR ve Venhar PAKIRDAŞI’nın seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 203 Birleşim No : 4

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Toplantı No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 15.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/82 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; 1 yıl süre ile M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Tuncay ŞAHİN, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Sayım SARIKAYA’nın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 204 Birleşim No : 4

Konusu : Ulaşım Komisyonuna Toplantı No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 15.03.2012 tarih ve M.38.0. KBB.0.61/83 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: yapılan iş’ari oylama neticesinde; Ulaşım Komisyonuna 1 yıl süre ile; Mustafa ÇELİK, Mustafa AKTAŞ, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Osman ÇİMEN, Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 205 Birleşim No : 4

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna Toplantı No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 15.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/81 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 yıl süre ile; Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Venhar PAKIRDAŞI, Mehmet BERK, Tuncay ŞAHİN ve Turan TÜRKÜM’ün seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 206 Birleşim No : 4

Konusu : Kadın ve Aile Komisyonuna Toplantı No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; Kadın ve Aile Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 15.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/86 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Kadın ve Aile Komisyonuna 1 yıl süre ile; Venhar PAKIRDAŞI, Mehmet BERK, Mustafa AKTAŞ, Çiğdem YAĞCIOĞLU ve Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

207

Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.04.2012 tarih ve 92 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

Söz konusu alan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında meydan, resmi kurum alanı, ilköğretim alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, alanın yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan projede ilköğretim alanı kaldırılmış ve yeşil alan ile yeraltı otoparkı planlanmıştır. Ayrıca resmi kurum alanları kaldırılarak tek alanda yönetim merkezi (Valilik) alanı planlanmıştır. Bahsi geçen talep imar planlarına 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7c ve 7g maddelerine istinaden işlenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 29M, 29M-Ib ve 29M-Ic imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, meydan, resmi kurum alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile, mevcut imar planlarında İlkokul alanı olarak planlı yerin (Eski Ahmet Paşa İlkokulu) bu planın dışında tutulması yönündeki teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

208

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi, 1792 ada, 1 parselde NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 03.04.2012 tarih ve 93 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karacaoğlu mahallesinde 1792 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu fiilen sur kalıntılarının olduğu alanda yapılmak istenen nazım imar plan değişikliği talebinin, Melikgazi belediyesinin 08.03.2012 tarih, 1611 sayılı yazısına istinaden Meclisimize sunularak İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya ile birleştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Tadilat taleplerine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

209

Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar- Yıldıztepe Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 71 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı, ticaret alanı ve meydan şeklinde planlı olan alanda bulunan belediye hizmet alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Ancak yerinde yapılan incelemeler sonucunda yeni bir öneri planın hazırlanmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu yeni öneri nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı alanın kuzey ve batısında ticaret alanı planlanmış olup mevcut belediye hizmet alanı doğu yönünde genişletilmiştir. Meydanın doğusunda bulunan ticaret alanının güney kısmının ise kaldırılması uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli K35-D-08-B nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı, ticaret alanı ve meydan olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı, ticaret alanı ve meydan olarak planlanması yönündeki yeni öneri nazım imar planının yukarıda ifade edildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

210

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 72 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesindeki, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talep edilmiş olup, yapılmak istenen plan değişikliğinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

211

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında ilave nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.04.2012 tarih ve 94 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Saraycık Mahallesi ve civarında yapılan ilave nazım imar planı hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

212

Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.03.2012 tarih ve 68 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin başvurusu üzerine 3194 Sayılı İmar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmeliğin üçüncü bölümünün 27. Maddesi gereğince ilgili yatırımcı kuruluş olan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşünü alarak, İlköğretim alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejand işareti konulmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşünde belirtilen yeni bir alan ayrılması halinde söz konusu değişikliğin yapılabileceği hususu ve plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

213

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 81 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan imar planında Sağlık Tesisi Alanı (hastane), otopark, yeşil alan ve yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin başvurusu üzerine Şeker mevkiinde temeli atılan Kayseri Bölge Hastanesinin yapılmasıyla birlikte bölgedeki hastane alanlarının bu amaçla kullanımı zorlaşacağından dolayı, Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili 3194 Sayılı İmar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmeliğin üçüncü bölümünün 27. Maddesi gereğince ilgili yatırımcı kuruluş olan İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının görüşü bulunmaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

214

Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, 6348 ada, 9, 10 ve 11 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, 6348 ada, 9, 10 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 82 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı olup, fiili durumda ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu bulunmaktadır. Kocasinan Belediyesi, Otopet Petrol Ürünleri Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.’nin başvurusu üzerine ticaret kullanımına uygun yapılaşma sağlamak ve hizmet sektöründe çalışmalarına devam etmek üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı ve bir kısmının yeşil alan olarak planlanarak yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin ticaret alanı ve bir kısmının yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı yerin imar planındaki durumu korunarak sadece ticaret alanı olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

215

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 03.04.2012 tarih ve 91 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Özel Proje Alanı olarak planlı yerin yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır. Tadilat talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

216

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 74 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden meslek lisesi ve ilköğretim alanı olarak planlı yerin tamamının meslek lisesi alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

Tadilat talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

217

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, Mülkiyeti vakfa ait olan 5313 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, Mülkiyeti vakfa ait olan 5313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 75 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarının yeniden düzenlenerek konut alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlanmasını istemektedir. Ticaret alanı olarak önerilen yerin civarın karakterine uygun olmayacağı, 15 metre genişliğindeki yolun nazım imar planına işlenmesi talebinin ise uygun olacağı kanaatine varıldığından plan müellifine bu yönde yeni öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

218

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 76 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin, 03.04.2012 tarih ve 93 nolu komisyon raporunda bulunan Karacaoğlu Mahallesinde 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu fiilen sur kalıntılarının olduğu alanda yapılmak istenen nazım imar plan değişikliği talebi ile birleştirilmesi uygun görülmüştür.

Plan tadilatına ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

219

Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 481 pafta, 3890 ada, 6 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kayseri İl Özel İdaresine ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 481 pafta, 3890 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.03.2012 tarih ve 69 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olup, Kayseri İl Özel İdaresi bahsi geçen parselin Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak Ticaret Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

220

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 3469 ada, 1 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 3469 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 77 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılamasına imkan sağlamak üzere M ticaret lejant işareti konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

221

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile 9542, 9543 ve 9544 parsellerde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, mülkiyeti Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfına ait, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 9542, 9543 ve 9544 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 83 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 646 ada, 9 parsel no’lu taşınmaz nazım imar planında Konut Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlı olup, Hakyol Vakfı bu alanın Konut Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Ayrıca mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 9542, 9543 ve 9544 parsel no’lu taşınmazlar nazım imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlı olup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu alanda yapılı durumda bulunan okulun 2009 yılında yıkıldığı ve aynı bölgede yeni inşaa edilen ilköğretim okulu nedeniyle yeni bir okul ihtiyaç kalmadığından ilçe halkının geniş katılımı gerektiren etkinliklerde kullanılabilecek olan sosyal-kültürel mekan ihtiyacı olduğunu belirtilerek bu alanın Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

222

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 401 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 401 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 21.03.2012 tarih ve 70 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında Sosyal tesis alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın 2886 sayılı kanun kapsamında ihale ile satılacağı, hazinenin zararına sebebiyet vermemek amacıyla, ihalede rekabet sağlayabilmek için taşınmazın imar planında ayrıldığı amacının değiştirilerek M ticaret lejant işaretinin konulmasını talep etmektedir.

Talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

223

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 84 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Erkilet 40 m’lik yol çevresinin planlarının yapılması aşamasında enerji nakil hattının dikkate alınmadığı, nakil hattı altında konut alanlarının ayrıldığı belirtilerek, enerji nakil hattının geçtiği bölge ve koruma alanının korunarak, o bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi amacıyla plan değişikliği yapılarak, enerji nakil hattının geçtiği konut alanı olarak planlı yerin, park alanı olarak, ayrıca aynı bölgede mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait park alanı olarak planlı yerin bir kısmının da Sosyal tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32L, K34-b-25a ve K34-b-24b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, park alanı olarak, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının da Sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile Sosyal tesise M işareti konulması hususunda konunun yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

224

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 31 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, mülkiyeti Turpet Turgut Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait olan, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 78 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Tadilat talebinin plan müellifi görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

225

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 79 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki konut alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanabilmesi için gerekli nazım imar planı değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Tadilat talebinin plan müellifi görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

226

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde muhtelif parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 305 ada, 1 parsel, 306 ada, 1 parsel, 307 ada, 1 parsel, 475 ada, 1 parsel ve 145 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 85 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır. Öneri plan ile bölge ve civarının ticaret ihtiyacına cevap verecek yeni bir ticaret alanı oluşturulmuş, ayrıca konut alanları ve yeşil alanlar yeniden düzenlenmiştir.

1/5000 ölçekli K-35-A-22-B ve K35-A-23-A nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

227

Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Pervane ve Kötügöller Mahallelerinde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Pervane ve Kötügöller Mahallelerinde bulunan ve Adil TAŞCI’ya ait olan parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 86 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan, Cırkalan Mahallesi, 6295 ada, 42 parsel, yol ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak; Pervane Mahallesi, 937 ada, 4 parsel, yol, yeşil alan ve İlköğretim alanı olarak; Kötügöller Mahallesi 1036 ada, 75 ve 76 parsel yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, taşınmaz malikinin başvurusu üzerine mağduriyetinin giderilmesi için bu alanların yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

228

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi ve Yeniköy Mahallesinde muhtelif parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 2, 3 parsel, Yeniköy Mahallesi, 1001 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 19 parsel, 3526 ada, 1 parsel, 10232 ada, 19, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 87 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Altınoluk ve Yeniköy Mahallelerinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarındaki nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

229

Melikgazi Belediyesinin, 19 Mayıs Mahallesinde muhtelif parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 19 Mayıs Mahallesi, 10006 ada, 6, 9 parseller, 10008 ada, 23, 28, 29, 33 parseller, 10012 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 88 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi 19 Mayıs Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında bahçesiz kütle konut alanları, ortaöğretim alanı ve yeşil alanların yeniden düzenlenerek, bahçeli kütle parsel, ortaöğretim alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, ortaöğretim alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

230

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 80 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesinde meslek okulu alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılamasına imkan sağlamak üzere M ticaret lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

231

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.03.2012 tarih ve 66 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer mahallesinde lise alanı olarak planlı alanda, Sümer Anadolu Lisesi Müdürlüğünün okul bahçesine spor salonu yapılması talebi doğrultusunda 30 ve 25 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülerek planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hususunda, civarındaki diğer okul alanları ile birlikte değerlendirilmesi kanaatine varıldığından, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 42 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

232

İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.03.2012 tarih ve 73 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesinde, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 2 katlı konut alanı olarak planlı yerin, sosyal konut yapılması amacıyla Ayrık Nizam 3 katlı konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

233

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 89 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarihli kararlarından;

74 sayılı kararı ile; Sümer mahallesinde M işaretli kültürel tesis alanı olarak planlı alanda yapı yaklaşma mesafelerinin doğuda ve batıda 3 metre, kuzeyde 5 metre ve güneyde 6.50 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

75 sayılı kararı ile; Erkilet yerleşiminde Kentsel Servis Alanı olarak planlı alanda yapı yaklaşma mesafesinin 15 metreden 10 metreye düşürülmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih, 74 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, 75 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun ise meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

234

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.03.2012 tarih ve 67 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarihli kararlarından;

61 sayılı kararı ile; Sümer mahallesinde Meslek Okulu olarak planlı alanın KAKS:0,60 ifadesi eklenerek Ortaöğretim tesis alanı (Meslek okulu) olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Meslek Lisesi KAKS:0.60 olacak şekilde planlanarak, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

62 sayılı kararı ile; Uğurevler mahallesinde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı planlaması ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı talebinin, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih, 721 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde park alanı ve cami alanının yer değiştirmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih, 782 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih, 61 ve 63 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 62 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

235

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.03.2012 tarih ve 90 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarihli kararlarından;

60 sayılı kararı ile, Nuri Has Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerlerin kutulu sistemde ayrık nizamda, KAKS=2 ve asgari 700 metre taban alanlı konut alanları olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı.

61 sayılı kararı ile, Esenyurt Mahallesinde M ticaret lejant işaretli Ayrık nizam 1 katlı konut alanı olarak planlı yere hmax=8 metre plan hükmünün eklenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı.

62 sayılı kararı ile, Gülük Mahallesinde 8 adet kütle nizamda konut alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı.

63 sayılı kararı ile, Esentepe Mahallesinde cami alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek cami alanının güney istikametinde büyütülmesi talebi Belediyemiz Meclisi’nin 14.11.2011 tarih, 716 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinde,

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih, 60, 61 ve 63 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 62 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

236

Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.03.2012 tarih ve 1 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yer alan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün, Park ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı olarak ayrılması ile mevcut görev ve çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile revize edilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

237

Yatırım Teşvik Belgesi Alınması için Yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak: İthal edilecek makine, malzeme ve teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlarından muaf olabilmesi; İthal-yerli makine, teçhizat ve malzemelerin KDV istisnasından yararlanabilmesi için T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden Teşvik Belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemlerinin yapılması hususlarında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye “Genel Yetki” verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 27.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.00–755–99/393 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak: İthal edilecek makine, malzeme ve teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlarından muaf olabilmesi; İthal-yerli makine, teçhizat ve malzemelerin KDV istisnasından yararlanabilmesi için T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden Teşvik Belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemlerinin yapılması hususlarında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye “Genel Yetki” verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

238

Raylı Taşıma Sistemi Güzergahında Doğalgaz Boru Hattına deplase yapılması için Kayseri gaz ile yapılacak olan protokolün imzalanması.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi Yapım Projesi kapsamında: İhalesi ve sözleşmesi yapılan; 2. ve 3. Aşama Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi güzergahlarının yapımına başlanılan güzergahlar üzerindeki çeşitli bulvar, cadde ve sokaklarda Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye ait çelik ve polietilen doğalgaz boru hatlarının deplase (yer değişimi) edilmesi için ilgili Şirket ve Belediyemiz arasında düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 16.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.00–755–99/302 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi Yapım Projesi kapsamında: İhalesi ve sözleşmesi yapılan; 2. ve 3. Aşama Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi güzergahlarının yapımına başlanılan güzergahlar üzerindeki çeşitli bulvar, cadde ve sokaklarda Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye ait çelik ve polietilen doğalgaz boru hatlarının deplase (yer değişimi) edilmesi için ilgili Şirket ve Belediyemiz arasında düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi veya kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

239

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün Asfalt Talebi ile ilgili protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki yolların bakım ve onarımları için 5.000 ton sıcak asfalt talebinin uygun bulunması halinde hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755–07/909 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün sınırları içerisindeki yolların bakım ve onarımları için 5.000 ton sıcak asfalt verilmesi için hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

240

Erciye Dağı mevcut giriş bölgesinde bulunan 1 Numaralı Dükkan’ın Tahsisin Kaldırılması Talebi

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı mevcut giriş bölgesinde bulunan Kayseri Erciyes Tur. İnş. Sp. San. Tic. A.Ş.’ye 3 yıl bedelsiz olarak tahsis edilen 1 numaralı dükkan, Zabıta Dairesi Başkanlığınca Zabıta Karakolu olarak kullanılacağından dolayı yapılan tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/164 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı mevcut giriş bölgesinde bulunan Kayseri Erciyes Tur. İnş. Sp. San. Tic. A.Ş.’ye 3 yıl bedelsiz olarak tahsis edilen 1 numaralı dükkan, Belediyemizce Zabıta Karakolu olarak kullanılacak olması nedeniyle yapılan tahsisin kaldırılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

241

Küpeli Belediyesinin Yakıt Yardımı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Özvatan İlçesi, Küpeli Belediyesi’nin karla mücadelede kullanmak üzere 2000 litre (2 Ton) yakıt yardımı yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 20.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.31–1/704 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan İlçesi, Küpeli Belediyesi’nin karla mücadelede kullanmak üzere 2000 litre (2 Ton) yakıt yardımı yapılması talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

242

Merhum “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin herhangi bir bulvara verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Mahmut ARIKAN’ın, Merhum “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin herhangi bir bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.03.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.24–130/1530 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Merhum “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin şehrimizdeki herhangi bir bulvara verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

243

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Eyaleti ile işbirliği protokolü imzalanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Eyaleti ile “ Ticaret, Ekonomi ve Kültür” konularında işbirliği protokolü imzalanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 03.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/48 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuzey Karolina Eyaleti Meclis Başkanı Sayın Thom Tillis’in daveti sonucunda 20-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında bu eyalete yapılacak ziyarette, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyaleti ile “ Ticaret, Ekonomi ve Kültür” konularında işbirliği protokolü imzalanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

244

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyaletiyle işbirliği protokolle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere personel görevlendirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyaleti’nde işbirliği protokolü ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 20–27 Mayıs 2012 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Oktay DURUKAN’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 03.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/49 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyaleti’nde işbirliği protokolü ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 20–27 Mayıs 2012 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Oktay DURUKAN’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

245

Prof.Dr.Tülin GÖRGÜLÜ’nün danışman olarak görevlendirileceğinden Maltepe Üniversitesi ile yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kültür Yolu projesi ile ilgili ihtiyaç duyulan uzman desteği ile ilgili olarak, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülin GÖRGÜLÜ’nün Üniversitesince 6 ay süre ile danışman olarak görevlendirilmesi için, Maltepe Üniversitesi ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 05.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-294 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür Yolu projesi ile ilgili ihtiyaç duyulan uzman desteği ile ilgili olarak, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülin GÖRGÜLÜ’nün Üniversitesince 6 ay süre ile danışman olarak görevlendirilmesi için, Maltepe Üniversitesi ile yapılacak protokolün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

246

16-21 Nisan 2012 tarihleri arasında “İNTERMAT” uluslar arası fuarına katılmak üzere personel görevlendirmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 16-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransada düzenlenecek olan asfaltlama ve Yol İş makineleri ili ilgili “İNTERMAT” uluslar arası fuarına katılmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali HASDAL, Yol Yapım Şube Müdürü İlker SÜLEV ve Asfalt Üretim Şube Müdürü Mehmet MERCAN’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.01.011/966 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 16-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransada düzenlenecek olan asfaltlama ve Yol İş makineleri ili ilgili “İNTERMAT” uluslar arası fuarına katılmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali HASDAL, Yol Yapım Şube Müdürü İlker SÜLEV ve Asfalt Üretim Şube Müdürü Mehmet MERCAN’ın görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

247

Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 772 sayılı kararındaki bilgi edinme bölümünde düzeltme yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulamasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında, Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 772 sayılı kararında geçen, “Bilgi edinme Kanununun 22. maddesine istinaden her sayfa başına 10TL alınması” şeklindeki ifadenin, “Bilgi edinme Kanununun 10’ncu Maddesine istinaden her sayfa başına 10TL alınması” şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 06.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.63.3/154 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 772 sayılı kararında geçen, “Bilgi Edinme Kanununun 22. maddesine istinaden her sayfa başına 10TL alınması” şeklindeki ifadenin, “Bilgi edinme Kanununun 10’ncu Maddesine istinaden her sayfa başına 10TL alınması” şeklinde değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

248

Temiz Hava solunum cihazları tüp dolum ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kayseri’de İtfaiye Dairesi Başkanlığınca Temiz Hava solunum cihazları tüp dolumu yapılmakta olup, 5216 Sayılı Kanunun 23’ncü Maddesinin (m) fıkrası gereğince tüp dolumu başına alınacak ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 06.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.18/1009 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığınca Temiz Hava solunum cihazları tüp dolumu yapılmakta olup, Kayseri’de bulunan birçok kamu ve özel kuruluşların kullanılmakta oldukları Temiz Hava solunum cihazlarının İtfaiye Dairesi Başkanlığınca doldurulması talep edilmektedir.

5216 Sayılı Kanunun 23’ncü Maddesinin (m) fıkrası gereğince, Temiz Hava solunum cihazlarını doldurtmak isteyen kamu ve özel kuruluşlardan tüp dolumu başına 25,00TL ücret alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

249

Pakistan’da ulaşım ve çevre konularında bilgi alışverişinde bulunmak üzere yurt dışına görevlendirilen personeller hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 29.03.2012–02.04.2012 tarihleri arasında Pakistan’da ulaşım ve çevre konularında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Belediyemiz Encümenin 28.03.2012 tarih ve 13-363 sayılı kararı ile görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR ve Otobüs İşletme Şube Müdürü Yusuf DELİKTAŞ’ın inceleme ve temasları hakkında meclisin bilgilendirilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 04.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-875 sayılı yazıları okundu.

29.03.2012–02.04.2012 tarihleri arasında Pakistan’da ulaşım ve çevre konularında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Belediyemiz Encümenin 28.03.2012 tarih ve 13-363 sayılı kararı ile görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR ve Otobüs İşletme Şube Müdürü Yusuf DELİKTAŞ’ın inceleme ve temasları hakkında meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

250

İspanyanın Andora kentinde incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına görevlendirilen pesonel hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 26-30 Mart 2012 tarihleri arasında İspanyanın Andora kentinde incelemelerde bulunmak üzere Belediyemiz Encümenin 21.03.2012 tarih ve 12-339 sayılı kararı ile görevlendirilen İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı İbrahim YAPAR ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın inceleme ve temasları hakkında meclisin bilgilendirilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 05.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-293 sayılı yazıları okundu.

26-30 Mart 2012 tarihleri arasında İspanyanın Andora kentinde incelemelerde bulunmak üzere Belediyemiz Encümenin 21.03.2012 tarih ve 12-339 sayılı kararı ile görevlendirilen İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı İbrahim YAPAR ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın inceleme ve temasları hakkında meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

251

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-847-1539 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

252

Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının düzeltilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararının sehven 63 sayılı karar olarak yazıldığı ve bu karara ilişkin alınan meclis kararının 9 sayılı karar olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-941-1709 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararının sehven 63 sayılı karar olarak yazıldığı ve bu karara ilişkin alınan meclis kararının 9 sayılı karar olarak tavzih edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

253

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-452-780 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

254

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-454-778 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

255

İncesu Belediyesinin, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-907-1667 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

256

Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmaz malikinin talebi ile Nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-897-1619 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmaz malikinin talebi ile Nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

257

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1053-1947 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

258

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-794-692 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

259

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1050-1957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

260

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1035-1913 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

261

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon NİP yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1034-1914 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

262

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1043-1922 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ai,t Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

263

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsellerde plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Çevre düzeni planı değişikliği, Nazım İmar Plan değişikliği ve İlave Nazım İmar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1051-1944 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 ölçekli Çevre düzeni planı değişikliği, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

264

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1778 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Belediyelerine ait, 1778 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-949-1732 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Belediyelerine ait, 1778 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

265

Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, kentsel sit alanındaki koruma amaçlı imar imar planlarına ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 225 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, kentsel sit alanındaki koruma amaçlı imar planlarına ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2012 tarih ve 225 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1072-1981 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, kentsel sit alanındaki koruma amaçlı imar planlarına ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2012 tarih ve 225 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

266

Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, İl Özel İdaresine tahsisli, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1045-1941 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, İl Özel İdaresine tahsisli, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

267

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1040-1927 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

268

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1049-1958 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

269

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1041-1929 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

270

Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1038-1928 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

271

İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde bulunan İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-150-1723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde bulunan İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

272

Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan 8 adet cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan 8 adet cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-156-1889 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer NALBANT Mahallelerinde bulunan 8 adet cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

273

Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-164-1943 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahalle sakinleri adına Nuri MORDAĞ Mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi ve ismi olmayan bir sokağada isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

274

Jandarma Genel Komutanlığıyla Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli Melikgazi İlçesi Hunat (Kalpaklıoğlu) Mahallesindeki 124 pafta 1266 ada 4 parselin arazi yerleşiminin kadastal sınırlarına çekilmesi için kurumlar arasında yapılacak protokolün imzalanması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-296 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli Melikgazi İlçesi Hunat (Kalpaklıoğlu) Mahallesi, 124 pafta, 1266 ada, 4 parsel 2.751 m² yüzölçümlü, üzerindeki müştemilatlar kadastro sınırlarının dışında olduğundan Jandarma Genel Komutanlığınca söz konusu müştemilatların 1266 ada, 4 parselin bulunduğu sınıra çekilmesi için kurumlar arasında yapılacak protokolün imzalanması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

275

Erciyes Dağı Tesisleri’ne ilişkin Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri alım İşi ihalesinin yapılmasına izin verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Erciyes Dağında Kış Sporları ve Turizm Merkezi Bölgesi Tesisleri’ne ilişkin II. Aşama İşlerin Gerçekleştirilmesi Sırasında Teknik Destek Sağlanması ve Kontrollük Hizmetleri Alım İşi ihalesinin yapılmasına izin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-295 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; "Erciyes Dağında Kış Sporları ve Turizm Merkezi Bölgesindeki Tesislere İlişkin İkinci Aşama İşlerin Gerçekleştirilmesi Sırasında Teknik Destek Sağlanması ve Kontrollük Hizmetleri Alım İşi" ihalesi yıllara sari olarak ihale yolu ile gerçekleştirilecektir.

5393 Sayılı Kanunun 67. maddesi (Belediyede Belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.) 'ne istinaden, söz konusu hizmet alım işi ihalesinin yapılmasına izin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

276

Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait olan parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1066-1980 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

277

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-702-1226 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

278

İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde bulunan taşkın koruma baraj alanının bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-259-436 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde bulunan taşkın koruma baraj alanının bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

279

Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, Talas belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özel Vakıf Üniversitesi alanının genişletilmesine yönelik, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-975-1799 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özel Vakıf Üniversitesi alanının genişletilmesine yönelik, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

280

Muhtelif yerlerdeki imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis Üyeleri Osman ÇİMEN ve M. Fatih ÖZDAMAR’ın yazılı talebi ile; Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291, 292 parsel, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel 3822 ada 1 parsel de bulunan taşınmazların bulunduğu imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 83. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291, 292 parsel, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel 3822 ada 1 parsel de bulunan taşınmazların bulunduğu imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

281

I sayılı cetvelin (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı cetvel (Memur Kadro İhdası) talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/378 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı cetvelin (Memur Kadro İhdası) ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

282

Banka kefaleti verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Kayseri Ve Civarı Elektrik Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.’in % 20 hissesinin özelleştirilmesi ihalesine Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. katılabilmesi için gerekli olan 800.000$ karşılığında TL kefalet verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/315 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hissedarı oldukları Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş., Özelleştirme İdaresi Kurumu tarafından ihaleye çıkartılan Kayseri ve Civarı Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %20 hissesinin özelleştirme ihalesine katılabilmek için gerekli olan 2.000.000$ (ikimilyondolar) ihale teminat bedelinin, payları olan %40’lık kısmının Banka Kefaleti için, Belediye Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca, 800.000$ (sekizyüzbindolar) karşılığı TL Banka kefaleti verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

1

1

 

283

Geçici abonelik uygulaması talebi.

 

 

 

 

Meclis üyesi Rifat YILDIRIM’ın sözlü önerisi ile, Hizmet alanı şehir kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş; büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelik verilmesi talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 86. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmet alanı şehir kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş; büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelik verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.