Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

237

Bazı illerimizde güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlar kapsamında istenen desteğin verilmesi için karar ittihazı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Bazı illerimizde güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlar kapsamında barikat ve hendeklerin kapatılması için iş makinelerine ihtiyaç duyulduğundan bahisle Belediyemizden istenen desteğin verilmesi için karar ittihazı talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04.05.2016 tarih ve 891 numaralı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bazı illerimizde güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlar kapsamında barikat ve hendeklerin kapatılması için iş makinelerine ihtiyaç duyulduğundan bahisle Belediyemizden istenen desteğin verilmesi için karar ittihazı talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

238

Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Direk Çakıcı Araç alınması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Direk Çakıcı Araç alınması talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.05.2016 tarih ve 1688 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Direk Çakıcı Aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

239

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.04.2016 tarih ve 191 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erenköy Mahallesi’nde, Melikgazi Belediye Meclisinin 26.01.2016 tarih, 429 sayılı kararına istinaden onanan söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarını gösterir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Melikgazi Belediyesinde askı ilan edilmiş, askı ilan edilen plana 10478 ada, 7 parsel no’lu taşınmaz maliki, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasındaki 25 ve 12 metre genişliğindeki yollara cepheli alanlardaki çekme mesafelerinin de 5 metre olarak planlanması için itirazda bulunmuştur. Melikgazi Belediyesince söz konusu talep uygun bulunarak imar adasının tamamına 5 metre çekme mesafesi konulması yönünde öneri plan hazırlanmıştır. (UİP-3057,14 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 80 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

240

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 211 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti organize sanayi bölgesi (OSB)’ye ait olan yerde, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün talebine istinaden, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu alan, mevcut nazım imar planında, konut alanı, ticaret alanı, eğitim tesisleri alanı, kültürel tesis alanı, pazar alanı, sağlık tesis alanı, ağaçlandırılacak alan (AA), yeşil alan ve yol olarak planlı olup, planda yer alan sosyal donatı alanlarının azaltılarak konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, 26.maddesine istinaden, kaldırılması önerilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgeye hizmet edecek eşdeğer büyüklükte yeni alanlar önerilmediğinden ve yeni önerilecek konut alanlarının gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı alanları yetersiz kalacağından, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2759,110 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

241

Gökkent ve Germir Mahallelerinde Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Gökkent ve Germir Mahallelerinde Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2016 tarih ve 192 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gökkent ve Germir Mahalleleri’nde, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan yerlerde plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

Söz konusu alan, mevcut imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için, çok düşük yoğunluklu konut alanı ve belediye hizmet alanı (BHA) olacak şekilde yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, çok düşük yoğunluklu konut alanı ve belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,130 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

242

İncesu Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 216 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karamustafapaşa Mahallesi’nde, A-4 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı olan imar adasındaki yapılaşma şartının mevcut yapılaşmanın göz önünde bulundurularak A-5 olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması yönündeki (UİP-6718,14 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, İncesu Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 20 sayılı kararının oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

243

Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.05.2016 tarih ve 226 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yer İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, sanayi alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu alanın DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün 27.11.2015 tarih, 780142 sayılı görüşü ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün 03.03.2016 tarih, 49537 sayılı görüşü dikkate alınarak, (NİP-11809,9 plan işlem numaralı) talebin, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planında kanal, sanayi alanı ve yol olarak planlanması şeklinde oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

244

Yeşilhisar Belediyesinin, Hacıbektaş Mahallesi'nde bulunan 55 ada, 20, 31, 32 ve 99 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Hacıbektaş Mahallesi'nde bulunan 55 ada, 20, 31, 32 ve 99 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.04.2016 tarih ve 195 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Hacıbektaş Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut imar planında sağlık tesis alanı olarak planlı olup, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü sonucunda, şahıs parsellerine denk gelen kısımların sağlık tesis alanından çıkarılarak, çevresinin plan kararlarına uygun olacak şekilde konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli L34-a-12-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, yeşil alan ve sağlık tesis alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması yönündeki (NİP-2772,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

245

Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, Kayseri ili sorumluluğunda bulunan muhtelif paftalarda gerekli olan revizyon plan çalışmaları hakkında karar ittihazı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri il idari sınırları içerisinde, 1/50.000 ölçekli il çevre düzeni planına uygun olacak şekilde, Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, Kayseri ili sorumluluğunda bulunan J34, J35, J36, J37, K33, K34, K35, K36, K37, L33, L34, L35, L36, L37, M34 ve M35 paftalarda gerekli olan revizyon plan çalışmaları hakkında karar ittihazı talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 218 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde, çalışmaları devam etmekte olan 1/50.000 ölçekli il çevre düzeni planı ve plan hükümlerine uygun olacak şekilde, Kayseri-Sivas-Yozgat planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, Kayseri ili sorumluluğunda bulunan alanlarda revizyon plan değişikliği yapılması ve plan hükümlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması hususu ile ilgili talebin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

246

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, 2948 ada, 6 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve doğusunda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, 2948 ada, 6 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve doğusunda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 219 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesi’nde, 2948 ada, 6 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan ve doğusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu alan, mevcut nazım imar planında, yeşil alan olarak planlı olup, bir kısmının sosyal tesis alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu alanın belediye hizmet alanı olacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, belediye hizmet alanı (BHA) ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,133 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

247

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde 1619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde 1619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 220 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi–Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu alan, Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi paftalarının sınır uyuşmazlığından kaynaklanan bölgede yer almakta olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Bahsi geçen taşınmaz malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın denk geldiği yerin ticaret alanı olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Talep ile ilgili plan müellifinin görüşünde belirtildiği üzere, iki imar planının kesişiminde plansız alanda kalmakta olan alanda belediyesinin belirlediği sınırlar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması ve imar planına esas jeolojik etüt yaptırılması durumunda ileride yapılacak revizyon çalışmasında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2746,18 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

248

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesinde 11278 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesinde 11278 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2016 tarih ve 193 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, Melikgazi Belediyesi talep üst yazısında 11278 ada yazmış olup, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu taşınmazın 12278 ada olduğu tespit edilmiştir. 12278 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın (sehven 11278 ada yazılan) yer aldığı alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmaz, mevcut nazım imar planında, (M) ticaret lejant işaretli spor tesis alanı olarak planlı olup, düğün salonu yapılması amacıyla sosyal tesis alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde belirtildiği üzere, talebe dair ilgili kurumun görüşü bulunmadığından ve kaldırılan spor alanının yerine yeni bir spor alanı önerilmediğinden, plan müellifinin konu ile ilgili olumsuz görüşü de dikkate alınarak, (NİP-2746,17 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

249

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7845 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7845 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.04.2016 tarih ve 194 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut imar planında, konut alanı( bağ-sayfiye evi alanı) olarak planlı olup, ticaret alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere, talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle ((NİP-2771,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

250

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada 12 parsel (Kadastro Kanunun 22-A maddesi uygulaması sonrası 7025 ada 1 parsel) ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.04.2016 tarih ve 190 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şeker Mahallesi, 63 ada 12 parsel (Kadastro Kanunun 22-A maddesi uygulaması sonrası 7025 ada 1 parsel) no’lu taşınmazın bulunduğu alan, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı iken parsel malikinin talebi üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.08.2014 tarih, 522 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Başkanlıkça onanarak askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir.

Nazım İmar Planına, ilgili mevzuat ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanan, söz konusu parsel ve mücavirinin mevcut yapılaşma koşulları korunarak Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak, Konut Alanı planlı 7012 ada, 1 nolu parselin de Yeşil Alan olarak planlandığı, 6589,1 Plan İşlem Numaralı (PİN) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz Meclisi’nin 01.12.2014 tarih, 293 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 12.01.2015 tarih, 30 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce uygun bulunarak, askı-ilanına müteakip planlar yürürlüğe girmiştir.

Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/995 Esas sayılı dosyasıyla Belediyemiz aleyhine açılan iptal davasında; mahkeme 06.01.2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme tarafından henüz bilirkişi incelemesi yapılmamış, karar oluşturulmamış olup, parsel maliklerinin talebi üzerine aradan geçen zaman içerisinde mağdur olduklarını belirterek yeni bir düzenleme yapılarak imar planı değişikliği talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde yeniden düzenleme yapılarak Küçük Sanayi Alanı ve yeşil alan planlanmasına ilişkin (NİP-2183,13 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

251

Bünyan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi'nde 452 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi'nde 452 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.04.2016 tarih ve 201 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan mevcut imar planında, sanayi alanı olarak planlı olup, akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. İlgili talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle (NİP-11809,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

252

Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 1248 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 1248 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.04.2016 tarih ve 202 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, Büyüktuzhisar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut imar planında, LPG Depolama ve Akaryakıt Satış Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep parsel bazında olması nedeniyle, civarı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, (NİP-11809,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

253

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.04.2016 tarih ve 204 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan mevcut nazım imar planında kültürel tesis alanı olarak planlı bulunmakta olup, fiili durumda Yahyalı Belediyesine ait dükkanlar bulunduğu gerekçesiyle söz konusu kültürel tesis alanının bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan kültürel tesis alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olması hususunda hazırlanan (NİP-2909,14 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

254

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 224 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli kararlarından;

126 sayılı kararı ile; Eğribucak Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebine istinaden trafo olarak planlı yerin, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 742 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3053,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

127 sayılı kararı ile; Aydınlıkevler Mahallesi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğine göre kısmen yapılaşmış imar adasında çekme mesafelerinin plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla 5 metre olarak düzenlenmesi, kutulu sistemdeki yapılanma şartlarının kaldırılarak E=1.98 ve Yençok=33.50 yapılanma şartlarının konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034,40 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile; Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde, ortaöğretim alanı ve konut alanı olarak planlı yerin tamamının nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere lise alanı olarak planlanması istenmektedir. (UİP-3404,15 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak söz konusu lise alanına Emsal değeri önerilmediği anlaşıldığından, bu yere E=0,6 yapılanma şartının konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile; Hisarcık Erciyes Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerin 32 m²’lik kısmının mahkeme kararına istinaden imar adası dışına çıkarılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3055,7 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

131 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı imar adasının doğu istikametinde kaydırılması ve bu alanın batısında otopark alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034,41 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

132 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, plan onama sınırı içerisine alınan yerlerde kadastro parsellerinin konum ve şekillerinden dolayı imar uygulaması yapılamadığından, söz konusu alanın yeniden düzenlenerek küçük sanayi alanı, ticaret alanı, cami alanı, sosyal tesis alanı, otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 934 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3343,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

133 sayılı kararı ile; Konaklar, Germir, Tavlusun Mahalleleri’nde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 16.08.2013 tarih 665 sayılı meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3365,26 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile; Mimarsinan Demokrasi Mahallesi’nde park alanı olarak planlı yerin bölgenin ihtiyacını karşılaması amacıyla cami alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih , 932 sayılı meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3404,16 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

136 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesi’nde uygulama imar planında resmi kurum (karakol) ve park alanı olarak planlı yerin tamamının İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden resmi kurum (karakol) alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 935 sayılı meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3421,41 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde sosyal tesis alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesini sağlamak amacı ile bu yerin özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 931 sayılı meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Melikgazi Belediyesi ile yapılan görüşmelerde bu alanda kreş yapılacağı bilgisine ulaşıldığından, söz konusu alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimlerine uygun olacak şekilde özel sosyal tesis (kreş) alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (UİP-3365,27 Plan İşlem Numaralı) talebin bu şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

138 sayılı kararı ile; Ağırnas Mahallesi’nde, uygulama imar planında pazar alanı, konut alanı ve meydan olarak planlı yerde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden tescilli taşınmazın imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-802,1 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 138 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 128 ve 137 sayılı kararlarının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

255

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.05.2016 tarih ve 227 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarihli kararlarından;

167 sayılı kararı ile, Demokrasi Mahallesinde park alanı olarak planlı iki ayrı yerde Toki'nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3404,17 Plan İşlem Numaralı) talebin Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oylarına karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

168 sayılı kararı ile, Gökkent Mahallesinde park alanı olarak planlı yerde Kayseri ve Civari Elektirik Türk AŞ'nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3070,6 Plan İşlem Numaralı) talebin Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oylarına karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

169 sayılı kararı ile, Gesi Kayabağ Mahallesinde Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden sit alanı dışında ve tapulama harici taşlık alanda bulunan su değirmeni niteliğindeki taşınmaza yönelik belirlenen tescil kararının ve koruma alan sınırının uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-1122,2 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

171 sayılı kararı ile, Muhtelif sistemde planlanmış konut ve ticaret adalarının sınırındaki bina veya işyerlerine hitap edecek yer altı otopark alanı planlanması hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167 ve 168 sayılı kararlarının Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oylarına karşın oy çokluğu ile kabulünün, 169 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 171 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 167 ve 168 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile 169 ve 171 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

256

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 76, 78, 80, 81, 82 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 76, 78, 80, 81, 82 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 209 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli kararlarından;

76 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde 7259 ada,1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu M lejand işaretli konut alanı olarak planlı alanda inşaat alanı artışı olmaksızın asma kat yapılabilmesi için plan notu eklenmesi yönündeki (UİP-15162,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile; Yıldızevler Mahallesi, 2936 ada, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu A-4 yapı nizamındaki konut alanı olarak planlı alanın çevresindeki yapılaşma dikkate alınarak kat adedi 10’u geçmeyecek şekilde, Yençok=38,00 ve E=2.3 olarak planlanması yönündeki (UİP-2653,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

80 sayılı kararı ile; Tanpınar Mahallesi 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmaz mermerciler sitesinin talebine istinaden küçük sanayi alanı olarak planlanmış, ancak İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (meradan çıkmasıyla ilgili) olumsuz görüş bildirdiğinden; söz konusu alanın eski durumuna döndürülerek az yoğun konut alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-2654,14 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

81 sayılı kararı ile; Kavakyazısı mevkiinde 3007 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (UİP-2653,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinde, meclis kararı ile öneri planlar arasında uyumsuzluk tespit edilmiş olup, talebin yeniden incelenmesi gerektiği kanaatine varıldığından, oy birliği ile iadesinin uygun olacağı,

82 sayılı kararı ile; Karpuzatan Mahallesinde 6700 ada, 1, 22 ve 23 no’lu parsellerin bulunduğu alanda Pazar Alanı (ticaret borsası alanı), ilköğretim alanı ve ortaöğretim alanının kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki (UİP-2292,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 947 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

83 sayılı kararı ile; Karakimse Mahallesi 116 ada, 81,82,83,84,86 ve 87 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali tesisi yapabilmek için ilgili kurum görüşleri doğrultusunda bu alanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (UİP-18113 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 946 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 76, 78, 80, 82 ve 83 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 81 sayılı kararının ise oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

257

Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.04.2016 tarih ve 206 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli kararlarından;

43 sayılı kararı ile; Tablakaya Mahallesinde 999 ada,8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu E:1.5 Hmax:21.50 konut alanı olarak planlı alanda inşaat alanı artışı olmadan yükseklik değerinin arttırılması şeklindeki (UİP-1110,99 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Talas Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 43 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Talas Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 43 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

44 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı, park ve yol olarak planlı yerden vasfını yitirmeyen su arklarının geçtiği belirtilmiş ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için imar adalarının su arklarına göre yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir. (UİP-1110,99 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43 ve 44 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

258

Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.05.2016 tarih ve 228 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile Aşağı Everek Mahallesi 1364 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 2 adet K-5 kütle ve A-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı olup, Develi Belediyesi parsel maliklerinin talebi üzerine adanın kuzeyinden geçen yolun 7 metreden 10 metreye çıkarılması ve adanın inşaat artışı olmayacak şekilde A-5 yapı nizamında TAKS:0,40 KAKS:1,70 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili bahsi geçen alanda bulunan 2 adet K-5 kütle ile A-3 yapı nizamlı alanın birleştirilerek, adanın tamamının A-5 yapı nizamında TAKS:0,40 KAKS:1,70 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (UİP- 4138,16 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

259

Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 222 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile Fenese Aşağı Mahallesi, 1039 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 1041 ada 1, 2, 3, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-3 yapı nizamında ve E:1,20 Hmax:13.00 yapılaşma şartlarında konut alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Develi Belediyesi alanın yeniden düzenlenerek adanın güneyinden geçen 7 metre genişliğinde yolun 12 metre genişliğinde planlanması, alanın doğusunda kalan adanın TAKS:0,30 KAKS: 1,20 Yençok: 13.00 metre, batıda kalan 3 adet adanın ise TAKS:0,30 KAKS: 1,20 Yençok: 19.00 metre yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili alanın yukarıda açıklandığı şekilde yeniden düzenlenerek planlanması yönünde hazırlanan (UİP- 4138,15 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

260

Tomarza Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Tomarza Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 223 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararı ile Yukarı Mahalle 68 ada, 20 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve 7 metre genişliğinde yol olarak planlıdır. Tomarza Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen alanda bulunan 7 metre genişliğinde yolun kaldırılarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili taşınmazın bulunduğu alanda planlı olan 7 metre genişliğinde yolun kaldırılmasının şehircilik esaslarına göre uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (UİP- 13561,8 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

261

İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 221 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu olarak planlı olan yerin, iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, (UİP-6766,5 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisinin, Belediyemiz Meclisinin 09.03.2015 tarih, 216 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmadığı tespit edildiğinden, İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 37 sayılı kararının oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

262

Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesi, Buhara Çıkmazı ile Şahintepesi Sokak arasında bulunan isimsiz sokağa “Taha Sokak” ismi verilmesi ve Gesi Fatih Mahallesi, 2350. Sokak isminin "Şehit Fazlı ALTUNTAŞ" sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesi, Buhara Çıkmazı ile Şahintepesi Sokak arasında bulunan isimsiz sokağa “Taha Sokak” ismi verilmesi ve Gesi Fatih Mahallesi, 2350. Sokak isminin "Şehit Fazlı ALTUNTAŞ" sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 19.04.2016 tarih ve 12 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesi, Buhara Çıkmazı ile Şahintepesi Sokak arasında bulunan isimsiz sokağa "Taha Sokak” ismi verilmesinin uygun olacağı,

Gesi Fatih Mahallesi, 2350. Sokak isminin "Şehit Fazlı ALTUNTAŞ" sokak olarak değiştirilmesi talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

263

Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 108 ada, 7 parsel numaralı, taşınmazın ’’Ekip Evi’’ yapılmak üzere Genel Müdürlükleri adına tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 6360 sayılı Kanun gereğince oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararıyla Belediyemiz adına tescil edilen Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 108 ada, 7 parsel numaralı, 1.004,00m² yüzölçümlü taşınmazın ’’Ekip Evi’’ yapılmak üzere Genel Müdürlükleri adına tahsis edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2016 tarih ve 1383 numaralı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 sayılı Kanun gereğince oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararıyla Belediyemiz adına tescil edilen Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 108 ada, 7 parsel numaralı, 1.004,00m² yüzölçümlü taşınmazın ’’Ekip Evi’’ yapılmak üzere Genel Müdürlükleri adına tahsis edilmesini istemektedir.

Uygulama İmar Planında Resmi Kurum (Özel İdare Müdürlüğü) olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 108 ada, 7 parsel numaralı, 1.004,00m² yüzölçümlü taşınmazın Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

264

Kayseri Halıcılar Odası ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kayseri el halı dokumacılığını desteklemek, halı tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kayseri Halıcılar Odası ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.05.2016 tarih ve 218 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri el halı dokumacılığını desteklemek, halı tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kayseri Halıcılar Odası ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

265

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş ile Ortak İşbirliği Protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 06.05.2016 tarih ve 117 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında değerlendirilerek; Pınarbaşı İlçesi, Pazarören-Tomak Mahallesinde bulunan ve Belediyemize tahsisli olan Pazarören Çiftçi Eğitim ve Uygulama Merkezinde çiftçilerimize tarımda yeni ekim ve dikim tekniklerinin öğretilmesi, Tarım ve Hayvancılıkla ilgili yeni gelişmelerden üreticilerin haberdar edilmesi, yeni hayvan yetiştirme ve besleme tekniklerinin öğretilmesi, üreticilerin gübre kullanımı ve organik gübre konusunda bilgilendirilmesi, sözleşmeli tarımın çiftçilere öğretilmesi ve örnek sözleşmeli tarım yapılması, alternatif ürünlerin üreticilere tanıtılıp yetiştirme tekniklerinin uygulamalı olarak yapılması, üreticilerin sulama ve sulama teknikleri konusunda bilgilendirilmesi, üreticilerin çevre konusunda bilinçlendirilerek çevreye zarar vermeden üretim yapmalarının sağlanması, kadın çiftçilerin de zirai açıdan bilinçlenmesi sağlanarak sosyal hayata aktif katkı sağlaması, kırsal alandaki atıl iş gücünün ekonomiye kazandırılması ve kırsal alandaki nüfusun refahının artırılarak kırsaldan kente göçün önlenmesi amacıyla Ortak İşbirliği Protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

266

Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından 4 adet maket uçak alınması kaydıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kartal Vakfına bağış yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kayseri Bilim Merkezinde sergilenmek üzere Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından 4 adet maket uçak alınması kaydıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kartal Vakfına 100.000,00TL bağış yapılması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 06.05.2016 tarih ve 219 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; TÜBİTAK ve Belediyemizin işbirliğiyle kurulan ve Haziran ayında açılması planlanan Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret edecek olan çocuk ve gençlerin, bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırmak, enerjilerini bu yönde kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla birçok bilim dalı ile ilgili sergi üniteleri hazırlanmaktadır. Bunlardan biri de havacılık ve uzay bilimleri olup daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden F4 uçağı alınmış ve Bilim Merkezi bahçesinde sergilenmektedir. Yine bu alanda Bilim Merkezi içerisinde sergilenmek üzere Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından 4 adet maket uçak alınması kaydıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kartal Vakfına 100.000,00TL bağış yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

267

Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazların satın alınması işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, Belediyemiz tarafından üzerine Kadın ve Gençlik Merkezi yapılması düşünülen Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı (kadastro parseli olan) taşınmazların satın alınması işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2016 tarih ve 1441 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından üzerine Kadın ve Gençlik Merkezi yapılması düşünülen Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı (kadastro parseli olan) taşınmazların satın alınması işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

268

Kocasinan İlçesinde bulunan ve Orta Yol olarak bilinen yeni yola “BEKİR YILDIZ BULVARI” isminin verilmesi talebi.

 

 

Meclis Üyelerinin tamamının imzaladığı yazılı önerge ile, Kocasinan İlçesinde bulunan, Kocasinan Bulvarından başlayıp Oymaağaç Mahallesi Zafer Caddesine kadar devam eden, Ihlamur Caddesi ve devamında Orta Yol olarak bilinen yeni yola “BEKİR YILDIZ BULVARI” isminin verilmesi talebi nedeniyle yapılan oylama neticesinde; konu 84. madde olarak oybirliği ile gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Bulvarından başlayıp, Oymaağaç Mahallesi Zafer Caddesine kadar devam eden, Ihlamur Caddesi ve devamında Orta Yol olarak bilinen yeni yola “BEKİR YILDIZ BULVARI” isminin verilmesi yönünde verilen yazılı önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.05.2016

269

Meclisin Bilgilendirilmesi ve Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan yurtdışı gezisiyle ilgili Meclis bilgilendirilmiştir.

Meclis gündeminin 7,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile,

Meclis gündeminin 46, 47 ve 48. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile,

Meclis gündeminin 1 ve 2. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile,

Meclis gündeminin 54. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile,

Meclis gündeminin 55. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.