Top. Tarihi : 09.03.2015

Karar No : 212

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa eden Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden seçim yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 24.02.2014 tarihli yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Başkanı olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa eden Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden seçim yapılması hususunda; Meclis Üyeleri Metin MERKAYA ve A. Tahir GÜL’ün önerisi ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere Arif BALKAYA’nın seçilmesini ve oylamanın açık oyla yapılması yönündeki teklifleri doğrultusunda yapılan açık oylama neticesinde Arif BALKAYA’nın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

213

Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 82 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29L-IIb, 30L-IIIc, 30M-IVd uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki plan değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

214

Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 83 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın bir kısmı 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 10 metrelik yol olarak planlı olup, bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine, parsel mücavirinde bulunan taşınmazların plan kapsamına alındığını belirterek, ÖA2 ibaresi bulunan bahsi geçen taşınmazın da plana dahil edilerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Söz konusu alan ve civarı ile ilgili Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 84 sayılı kararı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 13.04.2012 tarih, 291 sayılı kararı ile bu alan ve civarında yeniden düzenleme yapılması kararı alınmıştır.

Plan müellifi görüşü ve yukarıda belirtilen meclis kararlarına istinaden talebin bu alan ve civarında yapılacak revizyon plan çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, ( NİP-9077,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

215

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.03.2015 tarih ve 110 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesi, mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alandaki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin sağlık tesisi alanı, aynı bölgedeki sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ise akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanması talep edilmektedir. Sağlık tesisi alanının yer değişikliği ile ilgili Kayseri Sağlık İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü bulunmaktadır. Ayrıca resmi kurum alanı olarak planlı alanın sağlık tesisi alanı olarak planlanması hususunda Talas Kaymakamlığı'nın olumlu görüşü bulunmaktadır.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,23 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

216

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 94 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu olarak planlı yerde LPG satışının da yapılabilmesi için gerekli imar plan değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Sıvalaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 37.maddesinde ”Şehir içi yollarda aynı istikamette, iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe aynı yönde olmak üzere şehir içi yollarda 1 km’den az olamaz” hükmüne istinaden bahsi geçen akaryakıt istasyonunun giriş çıkışının batısında bulunan 15 metre genişliğindeki yoldan olması durumunda kilometre tahdidinden etkilenmeyeceğinden, tadilat talebinin bu şartla kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K34d-10-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan yere, LPG satışına imkan sağlamak üzere (*) işareti konularak plan değişikliğinin yapılması yönündeki (NİP-4894,3 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

217

Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 109 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen parsellerin bulunduğu alan, imar planlarında, depolama alanı olarak planlı olup, hayvancılık ve süt üreticiliği yapılması amacıyla tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili söz konusu talebin civarın karakterini bozucu nitelikte olduğu kanaatine varıldığından (NİP-4051,4 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

218

Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 95 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gazi Mahallesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Mevcut uygulama imar planında, park alanı, belediye hizmet alanı, minibüs garajı, yol ve yaya yolu olarak planlı olup, belediye hizmet alanı olarak planlı olan yerin, konut alanı olacak şekilde imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili kaldırılan sosyal ve teknik altyapı alanının yerine eşdeğer büyüklükte yeni bir alan önerilmediği ve Gazi Mahallesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından (NİP-4051,5 plan işlem numaralı) talebin bu haliyle uygun olmayacağı, ancak talebin Gazi Mahallesinin nazım imar planları yapılırken değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu haliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

219

Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 3.Mıntıka Soğla altı mevkiinde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 84 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planlı olup, besi çiftliği yapılmak üzere tarım ve hayvancılık tesis alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmadığından ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, (NİP-4050,5 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

220

Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 96 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasında konut alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2909,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

221

Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 97 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait olan bahsi geçen parselin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Talep ile ilgili plan müellifinin kaldırılan Sosyal Tesis Alanı yerine eşdeğer bir alan önerilmediği gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunmasına rağmen, plan bütününde yapılan incelemelerde bu bölgede bulunan Sosyal Tesis Alanlarının kişi başı standartların altına düşmediği ve belediyenin ihtiyaçları göz önüne alındığında; bu alanın civarın karakterine uygun olacak şekilde konut alanı olarak planlanması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli J35-C-20D Nazım İmar planı paftasında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanın konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4871,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

222

Meclisimizin 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı kararına Talas Belediyesinin askı ilan sürecinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı kararına Talas Belediyesinin askı ilan sürecinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 100 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1030 ada, 1 parsel ve 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Talas Belediyesi 04.02.2015 tarih, 307 sayılı yazısı ile, daha önceki taleplerine istinaden 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararına göre onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süreci içerisinde itiraz etmiştir. Talas Belediyesi, mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel nolu ibadet alanı olarak planlanan yerin, ticaret alanı olarak, 693 parsel nolu belediye hizmet alanı olarak planlanan yerin ise plan değişikliği yapılmadan önceki hali olan ibadet alanı şeklinde planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı olarak planlı yerin ibadet alanı olarak, ibadet alanı olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2780,28 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

223

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına istinaden, değişen sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki 01.12.2014 tarih, 2014/7042 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden, değişen sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 101 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün, Bakanlar Kurulunun 01.12.2014 tarih, 7042 sayılı kararına istinaden, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içersine alınan yerdeki, teknoloji geliştirme bölgesi (TGB-2) alanı sınırının nazım imar planına işlenmesi yönündeki talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

224

Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 76 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin 06.01.2015 tarih, 105 sayılı yazısında belirtilen talebe istinaden, belediyemiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstü doğal gaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi istenmektedir. İlgili yazıda belirtilen yer altı ve yer üstü tesisi hatlarının imar planlarına altlık teşkil edecek şekilde kullanılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

225

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 102 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlıdır. Parsel maliki Kocasinan Belediyesine başvurarak, söz konusu parsel mücavirinde Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 97 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 690 sayılı kararlarına istinaden onanan plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine ve mülkiyet hakkının ihlali yönüyle yasalara aykırı olduğunu belirterek, eski plandaki yeşil alanın korunması talebinde bulunmuştur.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

226

Kocasinan Belediyesinin, 30 Ağustos Caddesi’nde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, 30 Ağustos Caddesi’nde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 85 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 30 Ağustos ile Enginar Caddelerinin kesişim noktasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu’nun 16.02.2012 tarih, 2012/02-34 sayılı kararına istinaden hazırlanmış olan ışıklı kavşak projesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Talebe ilişkin plan müellifinin görüşü doğrultusunda talep edilen alanın 200 metre güneyinde trafik yoğunluğu olan bir kavşak bulunduğundan, kavşak mesafelerinin birbirine yakın olması ve bu durumun güvenli trafik akışını olumsuz etkileyeceği kanaatine varıldığından, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği talebinin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

227

Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, K35-A22-B-3-C pafta, 6336 ada 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, K35-A22-B-3-C pafta, 6336 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 103 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Meslek Lisesi Alanı olarak planlıdır. Meslek Lisesinin doğusunda bulunan 20 metre genişliğinde yol Melikgazi Belediyesi Gesi Mahallesi planlarında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı kısımla çakışmakta olup, bu alan konut alanı yapılaşmasını tamamlamıştır. Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi sınırındaki yürürlükte bulunan planlar arasında uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla Meslek Lisesi alanının küçültülerek, 20 metrelik yolun da tescilli parsellere uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32P Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanması ve sınıra uygun olarak yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

228

Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mahallesi 130, 772 ve 763 parsellerde ilave NİP ve NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mahallesi 130, 772 ve 763 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 77 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Aydınlar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan iki ayrı alanda ilave imar planı yapılması ve mevcut nazım imar planında bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı olan bir başka parselin bulunduğu alanda ise nazım imar plan değişikliği yapılması talebinde bulunulmaktadır. Taleplerin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması sebebiyle, konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2759,42 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

229

Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmaz hissedarının mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmaz hissedarının 04.02.2015 tarihli dilekçelerine istinaden mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 78 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlı bulunmayan alanın imar planı içerisine dahil edilmesi talebinde bulunmaktadır. Talep ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere yapılmak istenen değişiklik parsel bazında olduğu için uygun görülmemiştir. (NİP-2759,43 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

230

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde ilave nazım imar planı ve nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması ve nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 79 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0,90 yapılanma şartı bulunan konut alanlarının yoğunluklarının artırılması için, gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılmasını, ayrıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planların bulunmayan alanların da ilave nazım imar planlarının yapılmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere plan değişikliği talebinin çevresi ve üst ölçek plan kararları ile uyumsuz olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde belirtilen artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı tespit edilmiştir. İlave plan yapılması talep edilen bölgenin sit alanlarına cepheli olması sebebiyle ilgili kurum görüşünün alınması gerektiği kanaatine varılmıştır. (NİP-2759,41 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

231

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4872 ada, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4872 ada, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 104 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olana yerlerin, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve daha uygun ve verimli mimari projeler üretilebilmesi için bu alanın yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

232

Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, 11408 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Taşçı Hukuk Bürosunun talebine istinaden nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, 11408 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Taşçı Hukuk Bürosunun talebine istinaden nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 80 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, söz konusu parsel malikinin talebine istinaden, mevcut nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan yerde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, yapılmak istenen plan değişikliğinin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünün bozucu nitelik taşıması sebebiyle (NİP-2759,40 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

233

Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 7393 ada, 1 parsel, 7394 ada, 1 parsel ve 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 7393 ada, 1 parsel, 7394 ada, 1 parsel ve 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 81 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında söz konusu imar adalarının arasında kalan otopark ve park alanının imar adasına dahil edilerek site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlamak üzere nazım imar plan değişikliğinin yapılması ve konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde belirtilen artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı tespit edilmiştir. (NİP-2759,39 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

234

Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 86 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında cami alanının daha işlevsel kullanılabilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için bu alanda plan değişikliği yapılması istenmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin bu alanda yeni sorunlar oluşturabileceği kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon 2. Başkanı Hakan MAHİROĞLU’nun sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

235

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 999 ada, 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 999 ada, 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 87 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerin özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere özel sosyal tesis alanı olarak planlanması için gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması istenmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamasının bu alandaki sosyal donatı ihtiyacını daha da azaltacağı düşünüldüğünden, talebin bu alanda özel sektör tarafından yatırım yapılmayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla değişikliğin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

236

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 5317 ada, 1 parsel ve 3364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 5317 ada, 1 parsel ve 3364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 70 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmet Bin Nasrullah Vakfı’na ait olan, söz konusu taşınmazın bulunduğu cami alanı olarak planlı olan yerin, güneyinde yer alan yeşil alanı da içine alacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir. Kaldırılan yeşil alanın yerine aynı bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte başka bir yeşil alan önerilmediği gerekçesiyle konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü mevcuttur. Ancak, söz konusu bölge halkının daha geniş bir cami alanına ihtiyacı olduğu kanaatine varıldığından plan müellifinin olumsuz görüşüne rağmen (NİP-2759,38 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

237

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 88 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebi üzerine konut alanı olarak planlı yerde yoğunluk artışı yapılması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere yapılmak istenen değişikliğin parsel bazında olduğu ve artan nufus için gerekli sosyal donatı alanları önerilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

238

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 105 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlı olan yerlerin, uygulama sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi yönündeki talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

239

Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 106 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Küçük Ali Mahallesi’nde, konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlı olan yerlerin, uygulama sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi yönündeki talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

240

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait 4393 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait 4393 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 71 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı bulunan taşınmazın yeşil alan olarak planlı kısımlarının konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen (NİP-2780,26 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin parsel bazında olması nedeniyle ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine göre kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alanlar ayrılması gerektiğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

241

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 394 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile yol ve park olarak terkin edilen alanın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.03.2015 tarih ve 111 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında pazar alanı olarak planlı yerin, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alanda kapalı pazar yapılmak üzere plan değişikliği talep edilmiştir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,27 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

242

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 89 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesi 1837 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel eğitim tesis alanı olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen alanın ticaret ve spor tesisi alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili kaldırılan sosyal ve teknik altyapı alanının yerine, aynı büyüklükte bir alan önerilmediği tespit edilmiştir. Talebin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

243

Yahyalı Belediyesinin, Kavacık Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Kavacık Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 90 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kavacık Mahallesi, 311 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda fiili durumda mevcut bulunan bina, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yolda kaldığı tespit edildiğinden, Yahyalı Belediyesi bahsi geçen alanda bulunan 12 metre genişliğindeki yolun güney yönünde kaydırılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki yolun güney yönünde kaydırılarak yeniden planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

244

Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, J36-d-21-b-4-a pafta, 514 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, J36-d-21-b-4-a pafta, 514 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 72 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı, konut alanı, çocuk bahçesi alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden, mevcut imar planlarında park alanı, konut alanı, çocuk bahçesi alanı olarak planlı alanının park alanı olan kısmının konut alanına dahil edilmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşünde belirtildiği üzere Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan yeşil alana eşdeğer bir alan önerilmediğinden, (NİP-4065,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

245

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 154 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 154 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 107 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesi’nde, imar planları bulunmayan alanda, Hıristiyanlık inancında önemli bir yere sahip Aziz Jorge’nin doğum yerinin Güzelöz olduğu ve birçok ülkede yaklaşık 40.000 müridinin olduğu tespit edilerek bu durumun bölgenin kalkınması ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek artırılması amacıyla kullanılabilmesi için, bölgenin yolları ile birlikte turizm-ticaret alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

246

Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 98 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Özvatan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait olan söz konusu parselin bulunduğu alanda ilgili kurumların Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş., Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, BOTAŞ, Özvatan Kaymakamlığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü uygun görüşleri doğrultusunda ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporunu hazırlatarak, bu alanın Kermelik Mahallesi yerleşim alanı olarak sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönünde nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Bahsi geçen alan 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlıdır. 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı plan hükümleri 7.16 maddesinde “Bu plan kapsamında düzenlemesi yapılmış kentsel yerleşik alanlar, kentsel gelişme alanları ve diğer kentsel arazi kullanım türlerinin sınırları, onaylı planlar, mevcut yapılaşmalar, ölçeğin gerektirdiği düzeyde elde edilecek kurumsal veriler, doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, kentsel nüfus kabulleri aşılmayacak şekilde, bakanlığın uygun görüşü alınarak, 1/25.000 alt ölçekli çevre düzeni planları yapılması durumunda değiştirilebilir.” denilmektedir. ÇDP plan hükümlerine istinaden öncelikli olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi gerektiğinden, bahsi geçen alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından talep ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş sorulmuştur.

Talebin görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-9397 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oyçokluğu ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

247

Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 69 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Mahallesi, 3464 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve 7 metre genişliğinde yaya yolu olarak planlıdır. Söz konusu alanda planlı bulunan 7 metre genişliğindeki yaya yolunun kaldırılarak konut alanı ve otopark planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen (UİP-1110,41 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

248

Talas Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 92 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 02.02.2015 tarihli kararlarından;

24 sayılı kararı ile; Erciyes-Reşadiye Mahallesinde, 5695 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın güney kısımlarındaki imar adası sınırları ile tescil durumunun aynı olmadığından bahisle söz konusu taşınmazın tescil durumuna uygun olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen tescilli parsel ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan (UİP-1110,43 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesindeki, 612 ada, 8 parsel üzerinde bulunan Efekent-2 sitesinin doğu cephesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanda 12 metrelik taşıt yolu planlanması ve bu alandaki park alanının ise doğuda olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 12 metrelik yaya yolu fiilen taşıt yolu olarak kullanılmakta olup, kuzeydeki kavşak alanı bağlantısını karşılayacak şekilde düzenlenmesi istenmiştir. Aynı zamanda planlamanın söz konusu Efekent-2 sitesinin kuzeyindeki park alanı ve refüj alanında da yapılması talep edilmiştir. Bahsi geçen plan değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,45 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

249

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 73 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarihli kararlarından;

26 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu B-1, 32*8 yapı nizamında taraması bulunmayan ticaret alanına; ticaret taramasının eklenerek K1, Yençok=4 metre ve 32*8 olarak planlanması yönündeki (UİP-8402,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, ticaret alanındaki K1 ifadesinin kaldırılarak sadece Yençok=4 metre ve 32*8 olacak şekilde planlanması uygun görülmüştür. Talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden yukarıda belirtildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

27 sayılı kararı ile; Hilal Mahallesi 1014 ada, 13 parselin bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da ticaret alanı olarak planlı 4187 ada, 1 parselde planlanması yönündeki (UİP-3311,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 703 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile; Yemliha Mahallesinde1538 parselin bulunduğu alan konut alanı ve yol olarak planlı iken; Yemliha Belediye Meclisinin 07.06.2011 tarih, 30 sayılı kararı ile yol kaldırılmış ve A-2 ve B-2 yapı nizamında iki ada B-2 nizamında planlanmıştır.Yemliha Belediyesi 06.12.2011 tarih, 42 sayılı kararı ile yolun yeniden planlara işlenmesi yönünde karar almış ancak; bu kararın planlara işlenmediği tespit edilmiştir. Yemliha Belediye meclis kararında alınan karara uygun olarak 7 metrelik yolun yeniden planlara işlenmesi yönündeki (UİP- 8734,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

250

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 91 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihli kararlarından;

38 sayılı kararı ile; Kayseri Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin talebine istinaden Doğalgaz Dağıtım hatları ve tesislerine ilişkin sayısal verilerin planlama çalışmalarında altlık olarak kullanılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

39 sayılı kararı ile; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Kocasinan İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 9 yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

Bahsi geçen; Yüreğil, Saraycık, Koçcağız, Karakimse, Kalkancık, Hasancı, Eyim, Elmalı, Höbek Mahallelerinde köy yerleşik alan ve köy yerleşik alanı civarı sınırlarının tespiti yönündeki köy yerleşik alan haritalarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

 

 

40 sayılı kararı ile; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından hazırlanan Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezine ilişkin (UİP-9554 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.11.2014 tarih, 773 sayılı kararına istnaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye sınırları içerisindeki kısmının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

251

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 45, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 45, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 108 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarihli kararlarından;

45 sayılı kararı ile; Seyit Gazi Mahallesi’nde, 25*25, 8 katlı iki adet kütle nizam konut alanının, 25*24 ebadında 10 katlı iki adet kütle parsel olarak, 12*44 ölçülerinde, 5 katlı iki adet kütlenin ise, 12*33 ve 12*30 ölçülerinde, 5 katlı iki ayrı kütle olarak planlanması ve bu iki kütleden küçülen alanların ise yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034,6 plan işlem numaralı) talebin, F.Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı,

46 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, E=2,00 ve hmax=30,50 yapılaşma şartlı iki ayrı imar adasında, mimari açıdan daha uygun ve estetik projeler üretilebilmesi ve bu alanın çevredeki kat yükseklikleri ile yapı dokusuna uygun olacak şekilde düzenlenebilmesi için, hmax=30,50 ifadesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,7 plan işlem numaralı) talebin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

47 sayılı kararı ile; Gesi-Kuzey Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı olan yerin, Kayseri 2.İdare Mahkemesi kararına istinaden, konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 08.09.2014 tarih, 620 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3421,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

48 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, Kayseri I.İdare Mahkemesinin 2013/226 esas, 2014/558 sayılı kararına istinaden bu alanın, konut alanı, yeşil alan, yaya yolu ve su deposu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.09.2014 tarih, 613 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3365,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

50 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, E=2,00 ve hmax=30,50 yapılaşma şartına haiz konut adasının, mimari açıdan daha uygun ve estetik projeler üretilebilmesi ve aynı imar adasında fiilen yapılmış olan binaların kat yükseklikleri ile yapı dokusuna uygun olacak şekilde düzenlenebilmesi için, hmax=30,50 ifadesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,10 plan işlem numaralı) talebin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

53 sayılı kararı ile; Melikgazi İlçesi, muhtelif mahallelerinde, imar planlarında, konut alanı olarak planlı yerlerde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile bugüne kadar uygulanmış olan Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin geçersiz duruma düşmesi sebebiyle uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adalarının yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-3034,6 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

54 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu resmi kurum alanı (PTT) olarak planlı olan yerin, polis merkezi amirliği hizmet binası yapılabilmesi için, resmi kurum alanı (karakol) olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir, Ancak bu alandaki her yönden 10 metre olan çekme mesafelerinden, ön bahçe mesafesinin 15 metre, arka bahçe mesafesinin ise 5 metre olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (UİP-3421,11 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.02.2015 tarih, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 45 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

252

Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.03.2015 tarih ve 99 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akyazı Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, 7 metre olarak planlı yaya yolunun, kullanılmakta olan yol ve bahçe duvarı dikkate alınarak güney yönünde kaydırılması hususundaki (UİP-4912,2 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih ve 66 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

253

Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.02.2015 tarih ve 93 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Seydili Mahallesinde, mevcut durumda kız meslek lisesi bulunan kültürel tesis olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak mesleki ve teknik öğretim alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2014 tarih, 441 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

254

Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 74 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait 289 ada, 5 numaralı parselde kayıtlı alanda bulunan İlköğretim Alanı olarak planlı yerin, Anaokulu Alanı(E=0.60) olarak; park alanı ve ilköğretim alanının bir kısmının da Sosyal Tesis Alanı (Gençlik Merkezi Alanı) E=0.75 olarak planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın Belediye Hizmet Alanı (Fidanlık) olarak planlı alanda planlanması yönündeki (UİP-7916,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 537 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

255

Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2015 tarih ve 75 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kale mahallesinde mülkiyeti Kayseri Diyanet Vakfına ait 101 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu konut alanının cami alanına dahil edilerek, cami alanın genişletilmesi yönündeki (UİP- 7800,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2014 tarih, 539 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

256

Şehrin muhtelif yerlerinde yeni açılan Cadde ve sokak ismi verilmesi ve değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite kampüsü alanı içerisinde yer alan cadde ve sokaklara Üniversite Senatosu tarafından önerilen isimlerin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan İmar yoluna "ANAOCAĞI" Caddesi olarak isim verilmesi, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde yeni açılan yola "MATRA" Caddesi isminin verilmesi, İncesu Belediye Başkanlığının, İlçe sınırları içerisinde bulunan sokakların isim değişikliği ile yeni açılan yola önerilen isimlerin verilmesi, Talas Belediye Başkanlığının, Ali Dağında bulunan "360." sokak isminin "360 DERECE" Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 26.02.2015 tarih ve 2 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite kampüsü alanı içerisinde yer alan cadde ve sokaklara Üniversite Senatosu tarafından önerilen isimlerin verilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan komisyon raporunun ekinde bulunan listedeki Biruni Caddesi isminin; Meclis üyesi Osman KOÇ’un sözlü önerisi ile bu ismin Ahmet El BİRUNİ caddesi olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi doğrultusunda rapor ve ekli listenin bu şekliyle kabulüne,

2- Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan İmar yoluna "ANAOCAĞI" Caddesi isminin verilmesinin uygun olacağına,

3- Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde yeni açılan yola "MATARA" Caddesi isminin verilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan komisyon raporunun Komisyon Başkanı Oğuz ORTOKÖYLÜOĞLU’nun sözlü önerisi Matara Çeşmesi Caddesi olarak verilen ismin değiştirilmesi yönündeki teklifinin kabulüne,

4- İncesu Belediye Başkanlığının, İlçe sınırları içerisinde bulunan sokakların isim değişikliği ile ilgili talebin kabulünde fazla etkilenen bina olmadığından, ekte sunulan isimlerin verilmesinin ve 01.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmasının uygun olacağına,

5- Talas Belediye Başkanlığının, Ali Dağında bulunan "360." sokak isminin "360 DERECE" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun Komisyon Başkanı Oğuz ORTOKÖYLÜOĞLU’nun sözlü önerisi ile bu yerin isminin Ali Dağı 360 Derece sokak olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi doğrultusunda rapor ve ekli listenin bu şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

257

Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Bilgi Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Daire Başkanlığının 23.02.2015 tarih ve 274 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

258

Setenönü Hamamının içinde bulunduğu Kayseri mahallesi projesine uygun olarak fonksiyonlandırılması amacıyla 8 yıla kadar kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mustafa Necip Mahallesi, 65 pafta, 267 ada, 2 parselde bulunan Setenönü Hamamının, içinde bulunduğu Kayseri Mahallesi projesine uygun olarak fonksiyonlandırılması amacıyla 8 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 04.03.2015 tarih ve 131 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz Melikgazi İlçesi, Mustafa Necip Mahallesi, 65 pafta, 267 ada, 2 parselde bulunan mülkiyeti Mülhak Güpgüpzade Vakfına ait olup Belediyemizce restore et-işlet-devret modeliyle kiralanan Setenönü Hamamının içinde bulunduğu Kayseri mahallesi projesine uygun olarak fonksiyonlandırılması amacıyla 8 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

259

Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi 328 ada, 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın, BEF A.Ş’ye yapılan tahsisinin kaldırılarak 10 yılı kadar kiraya verilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Meclisimizin 10.11.2014 tarih ve 806 Sayılı kararı ile Bef A.Ş.’ye tahsis edilen, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi 328 ada, 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın tahsisinin kaldırılarak 10 yılı kadar kiraya verilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 04.03.2015 tarih ve 130 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclisimizin 10.11.2014 tarih ve 806 Sayılı kararı ile Bef A.Ş.’ye tahsis edilen, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi 328 ada, 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın tahsisinin kaldırılarak 10 yılı kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

260

Belediyemizce yapılacak bir Okul binasına hayırsever Fatma ve Yüksel BAŞBUĞU isminin konulması şartı ile 150.000TL bağış yapma talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Belediyemizce yapılacak bir Okul binasına hayırsever Fatma ve Yüksel BAŞBUĞU isminin konulması şartı ile 150.000TL bağış yapma talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 04.03.2015 tarih ve 124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce yapılacak bir Okul binasına hayırsever Fatma ve Yüksel BAŞBUĞU isminin konulması şartı ile 150.000TL bağış yapma talebi hususunda Meclis üyeleri Metin MERMERKAYA ve A.Tahir GÜL’ün yazılı önergesi ile, Göktem Mühendislik adına yapılmış, şirket sahibinin anne ve babası olan Fatma ve Yüksel BAŞBUĞU isminin yapılacak okul binasına verilmesi halinde 150.000TL bağışlarının kabul edilmesi yönündeki teklifleri doğrultusunda bağışın kabulü ve Belediyemizce yapılacak bir Okul binasına hayırsever Fatma ve Yüksel BAŞBUĞU isminin verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

261

Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesislerinde, Evsel Katı Atıkların Bertaraf Hizmeti işinin kiraya verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kayseri- Ankara Kuzey Çevre Yolu 24. km. de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kesin tahsisli, 41 ha alan üzerinde inşaa edilen, Tesislerde bulanan binalar ve iş makinelerinin, İdaremiz tarafından hazırlanan Özel İdari ve teknik Şartnamelere uygun olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Encümene ihale yetkisi verilmesi talebi hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 04.03.2015 tarih ve 193 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Kayseri- Ankara Kuzey Çevre Yolu 24. km. de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kesin tahsisli, 41 ha alan üzerinde inşaa edilen, Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesislerinde, Evsel Katı Atıkların Bertaraf Hizmeti işinin; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin amir hükümlerine göre İdaremiz tarafından hazırlanan Özel İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olarak, Tesisimizde bulunan binalar ve iş makineleri (araç yakıtları, araç tamir bakım ve onarım giderleri, elektrik, su, ısınma v.b. gibi tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere) 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi ve idari işlemlerin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

262

Melikgazi Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 20.000.000TL ödeneğin aktarma yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 20.000.000TL ödeneğin aktarma yapılması talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 423 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin 02.02.2015 tarih ve 72 sayılı Meclis kararına istinaden, 20.000.000TL ödeneğin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

263

Kayseri Eğitim Çağındaki Gençlere Yardım Derneğine ait 5 adet taşınmazla Belediyemize ait Beyazşehirde bulunan taşınmazın takas edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kayseri Eğitim Çağındaki Gençlere Yardım Derneğinin, mülkiyeti Belediyemize ait imar planında (M) işaretli taşınmaz ile Dernekleri adına kayıtlı 2 adet taşımazın ve Dernekleri adına kayıt aşamasında bulunan 3 adet taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 7368 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın takas edilmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 725 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Eğitim Çağındaki Gençlere Yardım Derneği 05.03.2015 tarihli dilekçeleri ile mülkiyeti Belediyemize ait imar planında (M) işaretli taşınmaz ile ekte fotokopisi bulunan Dernekleri adına kayıtlı 2 adet, Dernekleri adına kayıt aşamasında bulunan 3 adet taşınmazlar ile takas talebinde bulunmaktadırlar.

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 7368 ada, 1 parsel numaralı, 13.922,73m² yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planına göre (M ) işaretli, Temel Eğitim Alanı olarak planlı, emsal=0,60 olarak belirlenmiştir.

Kayseri Eğitim Çağındaki Gençlere Yardım Derneği adına tescil aşamasında olduğu belirtilen Kocasinan İlçesi, Erkilet mahallesi, Kumluk mevkii, 259 parsel numaralı, 25.000,00m² yüzölçümlü taşınmaz, uygulama imar planına göre kısmen park, kısmen ayrık nizam 5 katlı konut alanı ve kısmen de 20 metre genişliğinde yol olarak belirlenmiştir. Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 1068 parsel numaralı, 3.938,00m² yüzölçümlü taşınmaz 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre diğer tarım alanı olarak belirlenmiştir. Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi, 11217 ada, 16 parsel numaralı (22/a uygulama öncesi, Eskişehir Mahallesi, 837 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz) 15.042,87m² yüzölçümlü taşınmazdaki 500/15132 hissesi uygulama imar planına göre park alanı olarak belirlenmiştir. Mülkiyeti Kayseri Eğitim Çağındaki Gençlere Yardım Derneği adına kayıtlı, Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5714 ada, 11 parsel numaralı, 3.240,28m² yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planına göre ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiştir. Yine Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5714 ada, 15 parsel numaralı, 317.28m² yüzölçümlü taşınmazdaki 9243/31728 hisse uygulama imar planına göre ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiştir.

5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince, taşınmazların takas edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

264

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 01-07 Şubat 2015 tarihleri arasında "İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği" kapsamında "İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim(ÎSKEP)" başlıklı proje için Portekizde düzenlenen ziyarete, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümen'in 28.01.2015 tarih ve 2015/207 nolu kararma istinaden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 123 sayılı yazıları okundu.

01-07 Şubat 2015 tarihleri arasında "İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği" kapsamında "İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim(ÎSKEP)" başlıklı proje için Portekizde düzenlenen ziyarete, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümen'in 28.01.2015 tarih ve 2015/207 nolu kararma istinaden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun görevlendirilmesi hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

265

Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı ve Battalgazi Mahalle sakinlerinin sokak isminin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı, vatandaş müracaatları ile, Şeker Mahallesi, 6137. Sokak isminin "NİHAT ELİBÜYÜK" Sokak olarak, Battalgazi Mahallesi sakinlerinin, 1396. Sokağın "ÖMER ATİK" Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 77 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı, vatandaş müracaatları ile, Şeker Mahallesi, 6137. Sokak isminin "NİHAT ELİBÜYÜK" Sokak olarak, Battalgazi Mahallesi sakinlerinin, 1396. Sokağın "ÖMER ATİK" Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

266

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda, Zabıta Dairesi Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 311 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

267

Mehmet YAŞAR’ın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 870 sayılı kararma askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 870 sayılı kararma istinaden, Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Mehmet YAŞAR’ın yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 718 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 870 sayılı kararma istinaden, Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Mehmet YAŞAR’ın yaptığı itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

268

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 680 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 680 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 722 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 680 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

269

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 711 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

270

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10545 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10545 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 720 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10545 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

271

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 719 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

272

Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 712 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

273

Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 709 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

274

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 708 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

275

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 716 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

276

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.03.2015 tarih ve 671 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

277

Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 717 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

278

İncesu Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 710 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

279

Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 715 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

280

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 714 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

281

Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 724 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

282

Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

283

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

284

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 713 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

285

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün oyuncu ve teknik heyetinin başarılarından dolayı ödüllendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncu ve teknik heyetine, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince 2.000.000TL ödül verilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 09.03.2015 tarih ve 25 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/m maddesinde “gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılarından dolayı oyuncu ve teknik heyetine bütçe imkanları dahilinde 2.000.000TL ödül verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.03.2015

 

 

 

 

286

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 82 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı olan, Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.