2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.11.2009 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 422 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemizin 2010 Mali Yılı Taslak performans Oturum No :1

Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2010 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 03.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/1203 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2010 Mali Yılı Taslak Performans Proğramı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 423 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak Oturum No :1

performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak Performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 03.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-1205 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak Performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 424 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak Oturum No :1

performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 03.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-1204 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 425 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak Oturum No :1

performans Programının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 03.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-1206 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kayseri Talas Belediyesinin 2010 Mali Yılı Taslak performans Programı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 426 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin Oturum No :1

2010 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-27 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 427 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemizin 2010 Mali Yılı Gelir Oturum No :1

Tarifesi taslağının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesi taslağının görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-558 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesi taslağı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 428 Toplantı No : 10

Konusu : Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazda Birleşim No : 1

1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 128 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı olup, İl Sağlık Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda bahsi geçen alanda özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde Sağlık Tesisi Alanına (M) ticaret lejant işaretinin konulması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin (M) ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 429 Toplantı No : 10

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, Birleşim No : 1

2 pafta, 149 ada, 20 parselde NİP. Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 129 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesindeki resmi kurum alanı olarak planlı yerin, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden, konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu kadastro parselinin konut alanı olarak planlanmasının civarın karakterine uygun olmadığı, yeşil alan ve sosyal kültürel tesis alanının arasında kalan bu alanın kurum görüşü de dikkate alınarak ticaret alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 430 Toplantı No : 10

Konusu : İncesu - Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planları. Birleşim No : 1

Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu- Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İller Bankası Genel Müdürlüğü, tarafından yapılıp yapılamayacağı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2009 tarih ve 138 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinde belirtildiği üzere, nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekmektedir. İller Bankası tarafından yapılacak çalışmaların ve uygulama safhasının uzun sürmesi ve planlama ile ilgili olarak İller Bankasının bazı şartlar öne sürmesi dikkate alındığında, söz konusu planlar için İller Bankasının yetkilendirilmesinin uygun olmayacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 431 Toplantı No : 10

Konusu : Mimarsinan-Kayapul Mahallesinde 1/5000 ölçekli Birleşim No : 1

nazım imar plan tadilat talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Kayapul Mahallesinde, mülkiyeti ilgili İlçe Belediyesine ait olan alanda 1/5000 ölçekli K35-d-03a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 142 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Kayapul Mahallesinde imar planlarında sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, gelişme konut alanı ve park alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu plan tadilatı talebinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlandığı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-03-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sağlık tesis alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 432 Toplantı No : 10

Konusu : Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu Birleşim No : 1

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Oturum No : 1

NİP. tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 143 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlıdır. Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait bahsi geçen alanda daha önceden yapmış oldukları plan değişikliği talebinin belediyemiz meclisince alınan; çevresi ile değerlendirilmesi kararının kurumlarının aleyhine işleneceği belirtilerek bu alanın talep ettikleri şekilde ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan değişikliği yapılmak istenen alanın plan bütününde yapılacak çalışmalarla birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 433 Toplantı No : 10

Konusu : İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı Birleşim No : 1

içerisinde 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 146 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu II.etap toplu konut alanı içerisindeki park alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanması talebi ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazıranan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 434 Toplantı No : 10

Konusu : Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri Birleşim No : 1

Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda Oturum No : 1

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 135 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan mevcut imar planlarında askeri alan koruma kuşağında kalmakta olup, Hava Kuvvetleri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının talebi üzerine, Genel Kurmay Başkanlığınca onaylanan askeri güvenlik bölgesi sınırı dışında kalan alanların askeri alan koruma kuşağından çıkarılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2009 tarih 209 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca da uygun görülmüştür. Bahsi geçen plan değişikliğinin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Tarım Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 435 Toplantı No : 10

Konusu : Boğazköprü Mahallesi Kumseki Mevkii, 149 ada Birleşim No : 1

59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Oturum No : 1

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 134 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli planlarda ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, 90 parsel nolu taşınmazın yapı kullanım izin belgesi ve inşaat ruhsatı bulunduğu, 59 parsel nolu taşınmazında Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğünden yapı kullanım izin belgesi aldığı ve ayrıca Kayseri Valiliği İl İdare Kurulunun kararı ile mevzii imar planı bulunduğu belirtilerek bu alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2009 tarih 206 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca da uygun görülmüştür. Bahsi geçen plan değişikliğinin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 436 Toplantı No : 10

Konusu : Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu Birleşim No : 1

taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Oturum No : 1

NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2009 tarih ve 136 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında ticaret alanı, Sağlık Tesis alanı, Sosyal Tesis alanı, Küçük Sanayi Sitesi alanı, Resmi Kurum alanı, Cami alanı, Park alanı, Yol ve Yeşil alan olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine parsellerinin %89,9’nun donatı alanları olarak planlı olduğu, mağduriyetlerinin giderileceği bir öneri plan hazırlattıklarını belirtilerek öneri planlarının değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili olarak Belediyemiz plan müellifinin görüşü olumsuz olup, plan müellifi görüşünde belirtilen gerekçelere istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 437 Toplantı No : 10

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel Birleşim No : 1

taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Oturum No : 1

NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 144 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan nazım imar planında Pazar alanı ve otopark alanı olarak planlı olup, bahsi geçen parsellerin mücavirinde mithatpaşa ilkokulunun bulunması ve 400m ileride imar planlarında park alanı olarak planlı yerde Pazar yerinin kurulmasından dolayı yer seçiminin yanlış olduğu belirtilerek Pazar olarak kullanılmayan parsellerinde uzun yıllardır süre gelen mağduriyetlerinin giderilmesi için bu alanın konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 438 Toplantı No : 10

Konusu : Belediyelikleri kaldırılan, Belde Belediye İmar planlarında Birleşim No : 1

İmar Yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Yasa ile belediyelikleri kaldırılan Belediyemiz sınırlarındaki belde belediyelerin imar planlarında yer alan üç ve daha yukarı katlı yapılaşmaya izin verilen alanlarda İmar Yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanarak var olan belde özelliklerinin bozulmaması için imar yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması yönünde ilke kararı alınması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2009 tarih ve 137 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Yasa ile Belediyelikleri kaldırılan Belediyelerden Başakpınar, Büyükbürüngüz, Ebiç, Erciyes, Güneşli, Gürpınar, Hisarcık, Kepez, Kıranardı, Kızılören, Kuruköprü, Kuşçu, Mahzemin, Süksün, Turan ve Zincidere İlk Kademe Belediyelerinde İmar planlarında yer alan üç ve daha yukarı katlı yapılaşmaya izin verilen alanlarda İmar Yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanması sonucu var olan Belde özelliklerinin bozulabileceği kanaatine varıldığından, bahsi geçen alanlarda İmar Yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanmaması yönündeki ilke kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 439 Toplantı No : 10

Konusu : İmar Yönetmeliğinin 53/B fıkrasınde değişiklik Birleşim No : 1

Yapılması talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, İmar Yönetmeliğinin 53/B fıkrasında yer alan “mevcut binalarda yapılacak fırınlar için bina sakinlerinin muvafakatı aranacaktır ”cümlesinin yönetmelik maddesinden çıkartılarak bu tür yapılaşmalarda muvafakat şartının aranmaması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 145 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 53/b maddesinde yer alan “mevcut binalarda yapılacak fırınlar için bina sakinlerinin muvaffakatı aranacaktır” hükmünün çıkarılarak, muvafakat aranması talebinin kat mülkiyeti kanununun ortak alanlarda yapılacak inşaat ve onarımlarda kat maliklerinin izni alınır hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 440 Toplantı No : 10

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih ve Birleşim No : 1

97 sayılı kararının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 139 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan kavşağının kuzeyinde bulunan alanın üst ölçek planlama kararlarına uygun olarak gelişme konut alanı, küçük sanayi sitesi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, sosyal donatı alanları, yol ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih 5 sayılı kararına istinaden onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Plan değişikliği yapılmak istenen alanlar Komisyonumuzca 2 ayrı etap halinde değerlendirilmiş ve buna uygun olarak plan müellifine 1. etap olarak belirlenen bölgenin öneri planı hazırlanmıştır. 2. etap olarak belirlenen alanın ise, bu alanın doğusunda yapılacak eğlence parkı ve yeni çevreyola bağlantı sağlayan yol hattı ile birlikte yeniden değerlendirilerek planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, 1. etap olarak belirlenen alanda yapılan yeni öneri planın kabulü uygun olacaktır.

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarih 97 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 441 Toplantı No : 10

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 ve 186 sayılı Birleşim No : 1

kararının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 140 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, A-4 yapı nizamlı konut alanının güneybatı kısmının, kütle nizamlı konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılmak istenen plan değişikliğinin civarın yapılaşma karakterine uygun olmadığı tespit edildiğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve 186 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönündehazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 442 Toplantı No : 10

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, Birleşim No : 1

174 ve 178 sayılı kararlarını incelenmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 133 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarihli kararlarından,

170 sayılı kararı ile, Yenidoğan mahallesinde Mülkiyeti Talas Belediyesine ait K15 kütle nizamlı konut alanının kaldırılarak, K2 kütle nizamlı ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih 133 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

173 sayılı kararı ile, Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 60 metre olarak planlı yolun 40 metreye düşürülmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih 131 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

174 sayılı kararı ile, Yazılı mahallesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı mevzi imar planı bulunan Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı yerin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.05.2009 tarih 198 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

178 sayılı kararı ile, Akçakaya mahallesi Şıhhamit (Somuncu Baba) camii çevresinde meydan oluşturmak için hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş olup söz konusu caminin tescilli olduğu tespit edilmiştir. Tescilli parsellerde bu parsele komşu olan veya aralarında yol geçse dahi cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesi nedeni ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü gerektiğinden ilgili kurula sunulmak üzere talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediyesinin, 05.10.2009 tarih 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 443 Toplantı No : 10

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih, Birleşim No : 1

ve 236 sayılı kararının incelenmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih ve 236 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 130 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gülük Mahallesinde Dini Tesis Alanı olarak planlı yere cephe veren imar yolu bulunmadığından onama içerisine alınan yerin otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih ve 236 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 444 Toplantı No : 10

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, Birleşim No : 1

ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 131 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin ITRF-96 koordinat sisteminde hazırlatmış olduğu 74 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi talebi hususunda çalışmalar henüz tamamlanmadığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 445 Toplantı No : 10

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih Birleşim No : 1

ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.10.2009 tarih ve 132 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cırkalan mahallesinde, Tarım Alanı olarak planlı yerin İl Tarım Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda M ticaret lejant işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis alanı (Düğün ve Toplantı Salonu) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2009 tarih 212 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih 140 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 446 Toplantı No : 10

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, Birleşim No : 1

210, 211, 212, 213, 214, 217, 218 ve 220 sayılı Oturum No : 1

Kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.10.2009 tarih ve 141 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarihli kararlarından;

210 sayılı kararı ile, Taha Çarım Bulvarı üzerinden geçen enerji nakil hattının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi belediyemiz meclisinin, 13.10.2008 tarih 437 sayılı kararına istinaden onana 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin uygun olacağı,

211 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli sağlık tesis alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 11.05.2009 tarih 126 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile, Konaklar Mevkiinde, konut alanlarının tescilli hale uygun olacak şekilde yeniden planlanması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesinde akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, belediyemiz meclisinin 13.10.2008 tarih 452 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin uygun olacağı,

214 sayılı kararı ile, Köşkdağı mevkiinde, üniversite alanının kentsel servis alanı olarak planlanması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin uygun olacağı,

217 sayılı kararı ile, Karadere mevkiinde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adalarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

218 sayılı kararı ile, Keykubat Mahallesinde, imar planı ile tescilli parseller arasındaki kayıklığın giderilmesi amacıyla yapılan plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

220 sayılı kararı ile, Eskişehir mevkiinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerdeki fiilen açık olan yolların, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 13.07.2009 tarih 290 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 210, 211, 213, 217, 218, 220 sayılı kararlarının kabulüne, 212 ve 214 sayılı kararlarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 447 Toplantı No : 10

Konusu : Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı Birleşim No : 1

İsminin Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ Sokağı Oturum No : 1

Olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı isminin, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2009 tarih ve 15 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hasan ERÖZ, Melikgazi İlçesi, Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı isminin, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ ismini talep etmektedir.

Değişiklik yapılması istenilen yerde, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ Sokak isminin bulunmasından dolayı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 448 Toplantı No : 10

Konusu : Erciyes Dağı Kış sporları ve Turizm Alanında Birleşim No : 1

Otomatik Metoroloji Gözlem sistemlerinin kurulması Oturum No : 1

İçin yer tahsis edilmesi ve bu hususta hazırlanacak

olan protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış sporları ve Turizm Alanında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Otomatik Metoroloji Gözlem sistemlerinin kurulumu ile metorolojik veriler elde edilmesine yönelik en az 4x4 metre boyutlarında açık gözlem alanının, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisi ile bu sistemden elde edilen meterolojik bilgilerin ücretsiz paylaşımının sağlanması için, hazırlanacak olan protokol metnini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 20.10.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-581 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış sporları ve Turizm Alanında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Otomatik Metoroloji Gözlem sistemlerinin kurulumu ile metorolojik veriler elde edilmesine yönelik en az 4x4 metre boyutlarında açık gözlem alanının, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisi ile bu sistemden elde edilen meterolojik bilgilerin ücretsiz paylaşımının sağlanması için, D.M.İ. Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokol metnini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 449 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, Oturum No :1

298 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih ve 298 sayılı kararı ile Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Solmazlar Gıda Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2417-2727 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, 298 sayılı kararı ile Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Solmazlar Gıda Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 450 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, Oturum No :1

2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2418-2726 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 451 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi, Oturum No :1

49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi, 49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2419-2725 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi, 49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 452 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Oturum No :1

Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait parsellerde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2376-2689 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 453 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, Oturum No :1

315 pafta, 7190 ada, 1 parsel de NİP.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2304-2623 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 454 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkii, Oturum No :1

6837 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2420-2724 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 455 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Oturum No :1

Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait,

4423 ada, 1 parselin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, 4423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2413-2716 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, 4423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 456 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin yerleşimi, Oturum No :1

K34-b-12-d pafta, 109 ada, 90 ve 91 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin 1/5000 ölçekli K34-b-12-d, 109 ada, 90 ve 91 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2412-2717 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin 1/5000 ölçekli K34-b-12-d, 109 ada, 90 ve 91 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 457 Birleşim No : 1

Konusu : Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, Oturum No :1

Çevre Düzeni planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2416-2728 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 458 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, Oturum No :1

198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2389-2705 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 459 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, Oturum No :1

237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2394-2706 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 460 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, Oturum No :1

161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2384-2698 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 461 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan Oturum No :1

caddeye BAYKAN Bulvarı isminin verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Hanif BAYKAN, Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan caddeye BAYKAN Bulvarı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-24-515-2621 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hanif BAYKAN, Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan caddeye BAYKAN Bulvarı isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 462 Birleşim No : 1

Konusu : 2010 yılında Belediyemizce serbest ve Oturum No :1

indirimli pasoların kimlere verileceği.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 2010 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/1095 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2010 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.11.2009 Toplantı No : 10

Karar No : 463 Birleşim No : 1

Konusu : Taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık Oturum No :1

esasları yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/1096 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Taksi Durakları ve Ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.