Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

348

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 146 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda, parsel sahibinin plan değişikliği talebinden vazgeçtiğine dair vermiş olduğu dilekçeye istinaden, konunun gündemden düşürülerek reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

349

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 147 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde, konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerdeki, konut alanı olarak planlı yerlerin yoğunluğunun artırılarak yüksek yoğunluklu konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talebinin, çevresiyle birlikte ele alınarak revizyon planı kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Talep ile ilgili plan değişikliği hususunun daha ayrıntılı şekilde çalışıldıktan sonra yeniden tarafımıza sunulması amacıyla talebin bu haliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

350

Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait askeri alan olarak planlı alanda NİP değişikliği.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 149 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesindeki, 1. Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli taşınmazlar ile kamulaştırma programına alınan taşınmazların askeri alan olarak planlanıp, şahıslar adına kayıtlı taşınmazların ise askeri alandan çıkarılması talep edilmiştir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

351

Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 150 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmaza, mülkiyet sahibinin talebine istinaden LPG lejant işaretinin konulması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

352

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 151 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, Kayseri 2.İdare Mahkemesi kararı gereği, yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin, 27.maddesinin, 2.bendine göre, kaldırılan yeşil alanın yerine, aynı bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediği gerekçesiyle, talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü mevcuttur. Ancak birimimiz tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 1996 yılında Gesi Belediyesi tarafından yapılmış olan 18.madde uygulaması ile konut alanı şeklinde Gesi Belediyesi adına 558 ada, 1 parselin oluştuğu ve bahsi geçen parselin, 2000 yılında tadilat talebinde bulunan şahsa satılmış olduğu anlaşılmıştır. Gesi Belediyesi tarafından 2003 yılında yapılmış olan revizyon imar planları kapsamında, ilgili parselin yeşil alan olarak plan değişikliğinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmeler göz önünde bulundurularak parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yeşil alan olarak planlı olan yerin konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5.000 ölçekli nazım imar planı paftasında yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

353

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 152 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi’nde, yeşil alan, yol ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Mülkiyeti Davet Özel Eğitim Öğretim Mob. Teks. Gıda San. Ve Tic. Anonim Şti.’ye ait olan alanda, öğrenci yurdu ve kuran kursu yapılması amacıyla, dini tesis alanı ve (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinin, bu şekliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

354

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 161 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan; 2420 ada, 4 no’lu parsel,1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı (Ticaret Odası) olarak planlıdır. 650 ada, 78 parsel ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parseller üzerinde yaptırmayı düşündükleri hizmet binasının, oda organları ve hizmet birimlerinin etkin çalışmasına olanak sağlaması, mekansal gereksinimleri karşılayabilmesi, üyelerine ve kente sunulan hizmetin niteliğini artıracak mekansal çözümlerin barındırabilmesi amacıyla; Resmi Kurum Alanının ticaret alanı olarak planlanması yönünde nazım imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

Söz konusu alanla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

355

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.05.2014 tarih ve 140 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı ve yol olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Talep incelenmiş olup, değişiklik talebinde bulunulan bölgede ticaret alanına ihtiyaç duyulmadığı ve yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varılmıştır. Konu ile ilgili plan müellifinin vermiş olduğu olumsuz görüş de dikkate alınarak, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

356

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olan, 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olan, 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.05.2014 tarih ve 141 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait iken Büyükşehir Belediyesi’ne geçen, belediye hizmet alanı ve ticaret alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır. Bölge sakinlerinin talebine istinaden, raylı sistem durak-depolama alanı olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı olarak planlanmış olan alanın park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu belediye hizmet alanı, raylı sistem güzergahında gerekli görülen manevra ve diğer fonksiyonların uygulanabilmesi için planlanmış olduğu için, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

357

Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 153 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, ilgili kuruma ait, içme suyu tesislerinin yer aldığı muhtelif yerlerdeki su depolarının imar planları ile fiili durum arasındaki uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda, ilgili kurumun koordinatlarıyla birlikte tarafımıza gönderdiği su deposu alanlarından, imar planı bulunan yerler içerisine denk gelen bütün depo alanlarının planlara işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifinin hazırlamış olduğu öneri planların değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

358

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Gündoğan Mahallesi, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Gündoğan Mahallesi, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 154 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan, kısmen de konut alanı ve yol olarak planlıdır. Parsel maliki 3433.04 m² lik parselinin büyük bir kısmının park alanı olarak planlı olmasından dolayı mağdur olduklarını, be sebeple belediyenin bu alanın %40’ını alarak geri kalan kısmının konut yapabilmek için verilmesi yönünde Kocasinan Belediyesine başvurmuştur. Kocasinan Belediyesi söz konusu talep öncelikle nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden incelenmek üzere tarafımıza göndermiştir.

Plan müellifinin görüşünde belirtilen 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine istinaden kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

359

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, K35-a21-b-2-a pafta, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, K35-a21-b-2-a pafta, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 155 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden, söz konusu alanda fırın olmadığı, fırınların müstakil parsellerde yapılabildiği belirterek, kendi parselinde fırın yapılabilmesi için parselin içinde bulunduğu imar adasının tamamına (M) ticaret lejant işaretinin konulması yönünde imar planı değişikliği talep etmektedir.

Plan müellifi görüşünde belirtilen, söz konusu talebin plan ana kararlarını bozucu nitelik taşıması nedeni ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

360

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Yeni sanayi Mevkii, 7025 ada, 1 parsel ve 1636 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Yeni sanayi Mevkii, 7025 ada, 1 parsel ve 1636 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 156 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan, 7025 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Küçük Sanayi Sitesi olarak planlıdır. 1636 ada, 1 parsel no’lu taşınmaz ise Cami Alanı, oyun Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmıştır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine; 7025 ada, 1 parselde bulunan küçük Sanayi Sitesi olarak planlı alanın güney ve batı yönünde genişletilmesi, bu alandan kaldırılan yeşil alanın ise fiilen park olarak kullanılan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 1636 ada, 1 parselde planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili belediyesince yapılacak yeni öneri plan çalışmaları sonuçlandıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

361

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.05.2014 tarih ve 142 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer (marjinal) tarım alanı olarak planlıdır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)’nin talebi üzerine, söz konusu parsel üzerinde bulunan su deposunun yer değişikliğinin mümkün olmadığını belirterek planlara işlenmesini talep etmektedir.

Parselin mülkiyet problemlerinin çözülebilmesi amacıyla; söz konusu alanın Buğdaylı imar planlarına bağlanabilecek bir mesafede olması ve halihazır haritası bulunmasından dolayı, Buğdaylı yerleşimi nazım imar planlarına ilave olarak plan müellifi tarafından yeni öneri plan hazırlanması uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli K35-a-21b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, su deposu ve yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

362

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.05.2014 tarih ve 138 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu taşınmaz üzerinde eğitim veren Nuh Mehmet Yamaner İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine; 2012-2013 öğretim yılında İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verilmeye başlanan söz konusu alanın ihtiyaca cevap vermediğini belirterek; mevcut okul alanının batısında bulunan ve “oyun alanı ve otopark alanı” olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7500 m²’lik alanın “Lise alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir. Yürütülen plan çalışmaları ile oyun alanı olarak planlı yerin genişletilerek; yeşil alanın batısındaki sosyal tesis alanı olarak planlı yere alınması, ayrıca sosyal tesis alanının da bu alanın güneyinde bulunan okul alanının bir kısmına taşınması yönünde bir plan çalışması yapılmış ve bu plan için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş istenmiştir. Konu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 10.03.2014 tarih, 163 sayılı kararı ile; talebin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde karar verilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 03.03.2014 tarih, 921384 sayılı yazıları ile konu ile ilgili olumsuz görüş bildirmiştir. Talebin kurum görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

363

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 157 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, söz konusu bölgede yer alan konut alanı olarak planlı alandaki mülkiyet sahiplerinin imar çapı başvurusu üzerine yürürlükteki planların incelenmesi sonucu farklı koordinat sisteminde hazırlanan Erkilet yerleşimi planları ile 40 metrelik yol çevresinin planları arasında uyuşmazlığın olduğu tespit edildiği belirterek, imar planları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi yönünde imar plan değişikliği talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

364

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 634 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 634 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 158 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, bölge sakinlerinin talebine istinaden, İlçe müftülüğünün uygun görüşü doğrultusunda, park alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne rağmen, yapılan incelemeler sonucunda, plan değişikliği yapılması talep edilen komşuluk ünitesi içerisinde, bölgede yaşayan halkın kullanabileceği bir dini tesis alanı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge halkının ihtiyacı göz önünde bulundurularak, kaldırılan yeşil alanın, aynı bölge içerisinde ilerde yapılacak bir planlama çalışmasında konulması şartıyla, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

365

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 159 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Askeri Alan, Rekreasyon Alanı, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan ve bir kısım plansız alanda kalmakta olup, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezine ilişkin yapılan çalışmaların planlara işlenmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih, 553 sayılı kararına istinaden onaylanmıştır. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) üst ölçek plan kararlarına uygun olarak; jeolojik etüt raporu, halihazır haritası ve kurum görüşleri tamamlanan alanda hazırladıkları 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının incelenerek onaylanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31H, 31I (yerel koordinatlı), K34-b-22c, K34-b-22d (ıtrf koordinatlı) nazım imar planı paftalarında, TCDD Lojistik Merkez Alanı, demiryolu hattı ve bu alanların civarında küçük sanayi alanı, askeri alan, yeşil alan, rekreasyon alanı ve resmi kurum alanları planlanması yönündeki hazırlanan nazım imar planı değişikliği; TCDD tarafından onaylanan ve sadece Demiryolu hattı ve Lojistik merkez alanı olarak planlı alanı kapsayan 2. Öneri plan ile birlikte görüşülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemelerde TCDD tarafından hazırlatılan 2. Öneri planda ve askeri alan, ağaçlandırılacak alan, park alanı ve plansız bölgede kalan yerin Lojistik Merkez Alanı ve Demiryolu hattı olarak planlanması yönündeki nazım imar planının, plan notları ile birlikte kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

366

Talas Belediyesinin, Harman Mah. 28 pafta, 16 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mah. 28 pafta, 16 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım İmar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.05.2014 tarih ve 143 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, park alanı, çeşitli genişliklerde taşıt ve yaya yolları olarak planlıdır. Talas Belediyesi söz konusu parsel malikinin talebine istinaden, ilgili alandaki parselasyon işlemlerinin yapılabilmesi için, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü'nün 01.04.2014 tarih ve 192238 sayılı yazısında belirtilen Küçük Çay olarak tescilli derenin imar planlarına işlenerek söz konusu taşınmaz ve civarındaki imar adalarının düzenlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda tescilli Küçük Çay deresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenip imar adalarının yeniden düzenlenmesi ve 12 metrelik taşıt yolu planlanması yönündeki plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

367

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mah. 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mah. 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.05.2014 tarih ve 144 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, sosyal tesis alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın yer aldığı alana, (M) ticaret lejant işareti konulması talep edilmektedir. Talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, ilgili bölge için böyle bir plan değişikliğine gerek olmadığı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

368

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi 163 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi 163 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.05.2014 tarih ve 145 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, söz konusu alanda ticaret alanına ihtiyaç duyulmadığı ve yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

369

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar-Germir-Tavlusun Mahallelerinde, imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere hazırlanan 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, belediyemiz Meclisinin 16.08.2013 tarih, 655 sayılı kararına istinaden onanan 1/.5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak söz konusu revizyon planı, Tavlusun-Germir koruma amaçlı imar planı ile sınır teşkil ettiğinden, koruma amaçlı imar planına dair Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan gelecek karar doğrultusunda, 03.02.2014 tarih, 29 sayılı kararın yeniden değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.02.2014 tarih, 29 sayılı kararının daha sonra değerlendirilmek üzere gündemden düşürülerek iade edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

370

Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 160 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 05.05.2014 tarihli kararlarından;

80 Sayılı Kararı ile; Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunana 229 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, tescilli parsellere göre yeniden imar adalarının düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

83 Sayılı Kararı ile; Mevlana Mahallesinde 975 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki yaya yolları ile otoparkın kaldırılarak konut adası oluşturulması ve alanın kuzeyinde park alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiştir. Bahsi geçen plan değişikliğinde 975 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan ve 30 metre genişliğindeki taşıt yoluna bağlanan yaya yolunun kaldırılıp, 22 metrelik yoldan girilecek şekilde otopark alanı olarak, 975 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinin ise park alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 83 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

371

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 196, 197, 198 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 196, 197, 198 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2014 tarih ve 134 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 08.05.2014 tarihli kararlarından;

196 sayılı kararı ile; Tavlusun Mahallesi’nde üniversite alanı olarak planlı yerin kuzeyinin, (M) ticaret lejant işaretli özel eğitim tesisleri alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 17.01.2014 tarih, 87 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

197 sayılı kararı ile; Kılıçaslan Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı yerdeki imar ada orta çizgisinin güneyine konut+ticaret kullanımına uygun olacak şekilde (M) ticaret lejant işaretinin konulması talebi, belediyemiz meclisinin 17.01.2014 tarih, 88 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu “ imar adasında konut alanı toplamı inşaat alanı toplamının %70’ni geçemez.” plan notunun eklenerek talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

198 sayılı kararı ile; Kocatepe Mahallesi’nde, bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı olan yerin kuzeyindeki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

199 sayılı kararı ile; Tavlusun Mahallesi’nde, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmına trafo alanı planlanması talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.05.2014 tarih, 196, 199 sayılı kararlarının kabulünün, 197 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 198 sayılı kararının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

372

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2014 tarih ve 135 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarihli kararlarından;

117 sayılı kararı ile; Hisarcık-İbrahim Tennuri Mahallesi’nde, konut+ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı olan imar adasının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

119 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı yerin, akaryakıt istasyonu olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih, 699 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

121 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, karakol alanı olarak planlı olan alana, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden E=1.00 yapılanma şartının konulması talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile; Gültepe Mahallesi’nde, bahçeli kütle parsel olarak planlı yerin, herhangi bir inşaat alanı artışı olmayacak şekilde, bahçesiz kütle parsel olarak planlanması talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile; Sivas Caddesi’nin her iki yönünde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerlerin konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121 ve 128 sayılı kararlarının kabulünün, 129 sayılı kararının ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

373

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2014 tarih ve 136 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarihli kararlarından;

99 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine park alanı olarak planlı alanda trafo yerinin planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

100 sayılı kararı ile; Argıncık Mahallesinde Sosyal Tesis (Öğrenci Yurdu) olarak planlı yerde M işareti konularak, yapı yaklaşma mesafelerinin her yönde 5 metre ve yapılaşma şartının Emsal=1.00 olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.12.2013 tarih, 887 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

101 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde Turistik Amaçlı Tesis Alanı olarak planlı yerin konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.12.2013 tarih, 882 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

102 sayılı kararı ile; KASKİ’nin talebine istinaden “Taşkın koruma derelerinin ıslahı” ile ilgili master plan kapsamında Söğüt Deresi olarak adlandırılan alanda güzergahın açık kanal olarak imar planlarına işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.12.2013 tarih, 889 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

374

Sarız Belediyesinin, 04.03.2014 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Sarız Belediyesinin, 04.03.2014 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2014 tarih ve 137 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarız Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile ilgili söz konusu karar, Sarız Belediyesi'nin 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hinterlant sınırlarına dahil olmadan önce aldığı bir karardır. Bahsi geçen talep 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden talebin iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

375

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2014 tarih ve 139 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.05.2014 tarihli kararlarından;

149 sayılı kararı ile, Eğribucak Mahallesi’nde bulunan imar adasının kuzeyindeki yolun kadastro sınırına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

152 sayılı kararı ile, Becen Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasının kuzeybatısında mülkiyeti Türk Telekom’a ait olan, trafo binasının planlara işlenmesi talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu alanın fiili duruma uygun olarak, trafo(santral) alanı olarak planlara işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Dere Mahallesi’nde, tescilli imar parselinin imar planı ile olan uyumsuzluğunun ortadan kaldırılması talebi, 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

156 sayılı kararı ile; Eğribucak Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olacak şekilde ibadet yeri olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 13.12.2013 tarih, 949 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

160 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, cami alanı olarak planlı yerin park alanı, çocuk bahçesi alanı olarak planlı yerin ise, cami alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talebi, belediyemiz meclisinin, 13.01.2014 tarih, 19 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

161 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Fatih, Mimarsinan-Bahçelievler ve Mimarsinan-Kayapul Mahalleleri’nde, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, “Taşkın Koruma Derelerinin Islahı” master planı kapsamında açık kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 09.12.2013 tarih, 889 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.05.2014 tarih, 149, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının kabulünün, 152 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

376

Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 09 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi ve Büyükşehir Belediyelerinde değişik görevlerde bulunarak birçok imar uygulamasının gerçekleşmesine katkıda bulunan Merhum Murat KUYTAK’ın isminin uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talep edilmiştir.

İncesu İlçesi Bahçesaray Mahallesinde bulunan Okul 1 Sokak isminin, Murat KUYTAK sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

377

Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine, Tomarza İlçesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine, Tomarza İlçesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.06.2014 tarih ve 10 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Spor Adamları Derneği’nin Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine verilmesi ve Tomarza Belediye Başkanlığı’nın Tomarza İlçesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

Kayseri Spor Adamları Derneği’nin, Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine verilmesi talebinin, 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, reddinin uygun olacağı,

Tomarza Belediye Başkanlığı’nın Tomarza İlçesi Yavuzselim Mahallesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talebinin kabulünün, değişikliğin ise 01.09.2014 tarihinden itibaren gerçekleştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

378

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2’nci HİBM Komutanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Seferberlik ve Savaş hallerinde veya Bakanlar Kurulu Kararı ile olağan üstü hallerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2’nci HİBM Komutanlığına sağlayacağı araç iş makinesi ve personelle ilgili olarak hazırlanan Savaş Hasar Onarım (HSO) protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 16.05.2014 tarih ve 883 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Seferberlik ve Savaş hallerinde veya Bakanlar Kurulu Kararı ile olağan üstü hallerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2’nci HİBM Komutanlığına sağlayacağı araç iş makinesi ve personelle ilgili olarak hazırlanan Savaş Hasar Onarım (HSO) protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

379

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hususunda karar alınması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 13.05.2014 tarih ve 782 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesinde; “Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir” denilmektedir.

5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

380

Belediyemiz meclis üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, Belediyemiz meclis üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 13.05.2014 tarih ve 781 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesinde; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denilmektedir.

5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, Belediyemiz meclis üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi talebi hususunda Meclis üyeleri Metin MERMERKAYA ve Şinasi GÜLCÜOĞLU’nun yazılı önergesi doğrultusunda Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

381

Yurtdışına personel görevlendirilmesi hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri 2. ve 3. Aşama Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Uzatma Hattı’nın ihtiyacı olan Hafif Raylı Sistemi araçlarıyla ilgili Avusturya’nın Salzburg ve Almanya’nın Duesseldorf kentlerine düzenlenen teknik geziye, 27-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in, Belediyemiz Encümeninin 21.05.2014 tarih ve 2014/590 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 06.06.2014 tarih ve 190 sayılı yazıları okundu.

Kayseri 2. ve 3. Aşama Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Uzatma Hattı’nın ihtiyacı olan Hafif Raylı Sistemi araçlarıyla ilgili Avusturya’nın Salzburg ve Almanya’nın Duesseldorf kentlerine düzenlenen teknik geziye, 27-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in, Belediyemiz Encümeninin 21.05.2014 tarih ve 2014/590 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

382

Almanya-Hamburg’a yapılan seyahat hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Yapımı sürmekte olan Evsel Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatında sızıntı suları geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılacak geomembranı yerinde görmek ve alınması için onay vermek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. S. Ahmet OKUR, Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet KOÇ ve Çevre Mühendisi İrfan İNCE’nin, Belediyemiz Encümeninin 21.05.2014 tarih ve 2014/586 sayılı kararı ile 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya-Hamburg’a görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 06.06.2014 tarih ve 263 sayılı yazıları okundu.

Yapımı sürmekte olan Evsel Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatında sızıntı suları geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılacak geomembranı yerinde görmek ve alınması için onay vermek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. S. Ahmet OKUR, Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet KOÇ ve Çevre Mühendisi İrfan İNCE’nin, Belediyemiz Encümeninin 21.05.2014 tarih ve 2014/586 sayılı kararı ile 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya-Hamburg’a görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

383

Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN ile Mimar Eda Nur AKŞEHİRLİOĞLU’nun Macaristan’ın Budapeşte kentine yaptıkları seyahat hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Macaristan Devleti işbirliği ile yürütülecek olan Kayseri Gar Binası Restorasyonu için yapılacak olan teknik incelemelere katılmak üzere, Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN ile Etüt Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde görev alan Mimar Eda Nur AKŞEHİRLİOĞLU’nun, Belediyemiz Encümeninin 07.05.2014 tarih ve 2014/533 sayılı kararı ile 12-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte kentine görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 06.06.2014 tarih ve 250 sayılı yazıları okundu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Macaristan Devleti işbirliği ile yürütülecek olan Kayseri Gar Binası Restorasyonu için yapılacak olan teknik incelemelere katılmak üzere, Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN ile Etüt Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde görev alan Mimar Eda Nur AKŞEHİRLİOĞLU’nun, Belediyemiz Encümeninin 07.05.2014 tarih ve 2014/533 sayılı kararı ile 12-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte kentine görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

384

AYKOME Şube Müdürü Şükrü PİŞKİNEL ve AYKOME Şube Sorumlusu Bircan ÖZTAŞ’ın Almanya’nın Krefeld kentine yaptıkları seyahat hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld Belediyesin’de 05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında alt yapı kurumlarının koordinasyon ve teknik toplantıları’na AYKOME Şube Müdürü Şükrü PİŞKİNEL ve AYKOME Şube Sorumlusu Bircan ÖZTAŞ’ın, Belediyemiz Encümeninin 16.04.2014 tarih ve 2014/426 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve 995 sayılı yazıları okundu.

Kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld Belediyesin’de 05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında alt yapı kurumlarının koordinasyon ve teknik toplantıları’na AYKOME Şube Müdürü Şükrü PİŞKİNEL ve AYKOME Şube Sorumlusu Bircan ÖZTAŞ’ın, Belediyemiz Encümeninin 16.04.2014 tarih ve 2014/426 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

385

Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesi ve Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesindeki isimsiz sokağa isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa, Harman Bağları Sokak isminin verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 06.06.2014 tarih ve 192 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde bulunan Hacı Derviş Özkan Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa, Harman Bağları Sokak isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

386

Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin KASKİ Genel Müdürlüğünden alacağı hakkında “Sulh Teklifi” nin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin KASKİ Genel Müdürlüğünden alacağı hakkında “Sulh Teklifi” nin incelenmesi talebi hususunda, KASKİ Genel Müdürlüğünün 06.06.2014 tarih ve 1429 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulunun 06.06.2014 tarih ve 151 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin alacağı hakkında “Sulh Teklifi” konusunun, 2560 sayılı kanunun (değişik 3009) 6 ncı maddesinin (ı) bendi gereğince görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla karar verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

387

Belediyemiz Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 159 sayılı kararının düzeltilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Eşmecik Mevkiinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında az yoğun gelişme konut alanı (bağ-sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması yönünde Belediyemiz Meclisi 14.02.2014 tarih ve 159 sayılı kararı almış olup, Belediyemiz meclis kararında ITRF koordinat sistemine göre sehven yazılı olan K34-c-13-d nazım imar planı paftası isminin, K34-c-13-b pafta isminde olacak şekilde düzeltilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1495 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Eşmecik Mevkiinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında az yoğun gelişme konut alanı (bağ-sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması yönünde Belediyemiz Meclisi 14.02.2014 tarih ve 159 sayılı kararı almış olup, Belediyemiz meclis kararında ITRF koordinat sistemine göre sehven yazılı olan K34-c-13-d nazım imar planı paftası isminin, K34-c-13-b pafta isminde olacak şekilde düzeltilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

388

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 627 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 165 ada, 5 parselin takas edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Duran CESUR ve kardeşlerinin mülkiyeti kendilerine ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 627 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 165 ada, 5 parsel numaralı Kentsel Servis Alanının takas edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1489 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Takasa konu mülkiyeti Duran CESUR ve kardeşlerine ait Kayseri, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 627 parsel numaralı, 14.000.00 m² yüzölçümlü taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaklaşık 4.417.58 m² lik kısmı Melikgazi Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan 15 ve 25 metre genişliğindeki yol, 2.637.61 m² lik kısmı Küçük Sanayi Sitesi alanı, 6.152.93 m² lik kısmı Mesleki Teknik Eğitim alanı, 791.88 m² lik kısmı Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan park alanı olarak belirlenmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 165 ada, 5 parsel numaralı, 9.005.10 m² yüzölçümlü taşınmaz imar planında Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak belirlenmiştir.

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince takas işleminin kabulüne gereği için Encümene yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

389

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1513 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

390

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1514 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

391

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1512 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

392

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1511 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

393

İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1510 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

394

Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi'nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1509 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi'nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

395

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1507 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

396

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1508 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

397

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1506 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

398

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1505 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

399

Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1504 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

400

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1503 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

401

Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1502 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

402

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1501 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

403

Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1497 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

404

Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1496 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

405

Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1494 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

406

Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Ltd. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1492 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Ltd. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

407

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1491 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

408

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1488 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde, plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

409

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1500 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

410

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1487 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

411

Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1486 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

412

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1498 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

413

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1493 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

414

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1499 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

415

Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin onaylanması talebi hususunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 06.06.2014 tarih ve 197 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 10.07.2005 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 01.07.2005 tarih ve 5378 Sayılı Engelliler Kanunu, 29.05.1986 ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa ve aynı kanuna eklenen 07.04.2012 tarih ve 6353 Sayılı kanunla eklenen 2. maddesine ve 17.02.2006 tarih ve 26083 Sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış olan, Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin onaylanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

416

Kayseri Erciyes A.Ş.’nin sermaye artırımından Develi Belediyesinin kullanmadığı rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Aş.’nin sermaye artırımından Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebi hususunda karar ittihazı talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 06.06.2014 tarih ve 287 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş., 15.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 3.000.000,00TL artırarak 13.000.000,00TL’ ye çıkarmıştır.

Erciyes A.Ş. ortağı olan Develi Belediyesi artırılan sermayeden dolayı 120.000,00TL tutarındaki rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir.

Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 120.000,00TL tutarındaki rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.06.2014

 

 

 

 

417

Kocasinan Belediyesinin, Yazır mahallesi 6028 ada, 1 parselin bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yazır mahallesi 6028 ada, 1 parselin bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1522 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yazır mahallesi 6028 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 1/25.000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlı alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Parsel malikinin talebine istinaden arazisi üzerinde tavuk kümesleri ve yem üniteleri olduğunu belirterek tarımsal kırsal kalkınma projelerinden faydalanabilmek amacıyla imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.