2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.06.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 234

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 109 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde mülkiyeti Kızılay Derneğine ait Kızılay Tesisleri Alanı olarak planlı yerin, M Ticaret Lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih, 3 sayılı kararımıza istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.05.2008 tarih, 48 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 235

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii 2 pafta, 1309 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii, 2 pafta, 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 110 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aydınlar mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda yapılmak istenen plan değişikliği talebinin, bölgenin jeolojik etüdü yapıldıktan sonra civarı ile birlikte yapılacak Revizyon Nazım İmar planları ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 236

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde koruma amaçlı imar planındaki

kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden, Koruma amaçlı imar planındaki kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 111 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavukçu mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Kentsel Sit Alanı Sınırının genişletilmesi yönündeki talebinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Kentsel Sit Alanına dahil edilmesi yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 237

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 28 pafta, 1439 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 28 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 112 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesinde, Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında yapılmak istenen plan değişikliği talebi ile, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak Planlı yerler Konut Alanı olarak planlanmak isteniyor. Bahsi geçen alanda yakın zamanda bir revizyon plan yapılarak bu alanların Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlandığı ve bu planlamanın civarın karakterine uygun olduğu kanaatine varıldığından söz konusu alanda yapılmak istenen Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 238

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 61,62,63,64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 116 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2008 tarihinde aldığı Meclis Kararlarından;

61 sayılı kararı ile, Caferbey Mahallesinde, M ticaret İşaretli 2 adet sosyal tesis alanı ve yine M ticaret işaretli Kreş alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2008 tarih, 8 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak söz konusu alanlara emsal değeri yazılmadığından bu alanlara E=0,60 ifadesinin yazılarak planların bu şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

62 sayılı karar ile, Gültepe ve Hürriyet Mahallelerinde, Park alanı olarak planlı yerlerde trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı karar ile, 4 ayrı yerdeki su deposu alanlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

64 sayılı karar ile, Demirciyazısı Mevkiinde, LPG ikmal istasyonu alanı, ticaret alanı ve yeşil alan düzenlemesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.02.2008 tarih, 51 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

65 sayılı kararı ile, Eskişehir Mahallesinde, imar adası ortasından 7 metrelik yol geçirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 61 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 239

Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinde imar planı değişikliği.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 113 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, İller Bankası Genel Müdürlüğünün talebine istinaden Kayaaltı Mevkiinde Nazım İmar Planı değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yaya yolunun kaldırılması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 240

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 114 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 10 katlı 22x27 ölçülerindeki konut kütlelerinin bulunduğu alanda plan tadilatı talebinde bulunmaktadır.

Yapılmak istenen plan değişikliği ile kütle parsel zemin ölçülerinde artış olduğu ve bu artışın komşu parselleri etkileyeceği kanaatine varıldığından, Gesi Belediye Meclisinin, 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 241

Konusu : Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.05.2008 tarih ve 115 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, Belediye sınırları hakkında meclis kararı almış olup, konunun diğer belediyelerden gelecek sınır haritaları ile birleştirilerek değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 242

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 32 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 117 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması talebi, civarındaki diğer yapılaşmalara emsal teşkil edeceğinden bu alanın eski şekli ile planlı kalmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 32 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 243

Konusu : Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile nazım imar planı arasındaki

uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan planların görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile yeniden hazırlanan planların görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 121 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Belediyesi Nazım İmar Planları ile Halihazır haritası arsında kayıklık olduğu tesbit edildiğinden bu uyumsuzluğun giderilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d-10-d, K35-d-09-b Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan planların kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 244

Konusu : Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 122 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güneşli Belediyesi, Gömeç Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayan, 1/1000 ölçekli planlarda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan değişikliği için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gerektiğinden ve kapatılacak Belediye sınırları içerisinde yasa gereği yeni plan yapılamayacağından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 245

Konusu : İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi, 6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi, 6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 123 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda fiilen yapılı bina bulunduğundan 15 metrelik yolun kaydırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-01-d ve K34-d-05-c Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yol ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 246

Konusu : İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 124 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlı alanın bir kısmının, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan değişikliğinin uygun olmadığı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 247

Konusu : Kuşcu Belediyesi, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde Sarıağaç Mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunu n görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 125 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde Sarıağaç Mevkiinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında peyzaj projesi yaptırılmış olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanmıştır. Söz konusu planlar ile kayserimize, şehrin nefes alacağı yeşil ve mavinin yan yana olacağı yeni bir alan kazandırılmış olacaktır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Rekreasyon Alanı Planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 248

Konusu : Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 126 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediyesi sınırları içerisinde 15 metrelik yolun planlı olduğu yerde fiilen yapılı 2 adet yapı bulunduğundan yolun kaydırılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 249

Konusu : Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 55 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 127 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesinde Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerdeki çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesini istemektedir. Söz konusu plan değişikliğinin çevresindeki donatı alanlarıyla uyumsuzluk oluşturacağı kanaatine varıldığından, Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 55 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 250

Konusu : Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 128 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mülkiyeti kendilerine ait, Harman Mahallesi Komando Caddesi civarında imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerde fiilen yapılı bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu, Düğün salonu, Yüzme Havuzu ve Kapalı Halı Sahanın imar planlarına işlenmesini istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye Hizmet Alanı olarak Planlı yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulü yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 251

Konusu : Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 118 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, doğalgaz firmasının talebine istinaden imar adası ortasından 7 metrelik yaya yolu geçirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 18 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 252

Konusu : Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 119 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, fiilen yapılı binanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çekme mesafelerini kurtarmadığından yolun bir miktar kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 20 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 253

Konusu : Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin 49/7. maddesinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2008 tarih ve 120 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinde Oto Yıkama Yerleri hakkında değişiklik yapılması talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu yönetmelik maddesi değişikliğinin Komisyonumuzca çalışmalarına devam edilen yönetmelik çalışmalarımızla birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 254

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve

31 M nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 129 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 14.02.2005 tarih, 66 sayılı kararı ile onanan Nazım İmar Planları Kayseri İdare Mahkemesinin 15.02.2007 tarih, 2005/866 Esas, 2007/176 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararına esas bilirkişi raporunda planlama alanı 5 bölgeye ayrılarak, 1. bölge olarak ifade edilen alandaki planın uygun görülmediği ifade edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak 1. bölge olarak ifade edilen alan için yeniden plan hazırlanmıştır.

Öncelikle bu alanda oluşan fiili yapıdan ve imar uygulamalarından dolayı 1. Kayseri İdare Mahkemesinin iptal gerekçelerinde bahsi geçen Fuar Alanı ve Spor Alanının yeniden aynı yerde planlanması teknik açıdan mümkün olmamaktadır. Ancak Plan Müellifi tarafından daha önce Revizyon-İlave Nazım İmar planları ile birlikte önerilen fuar alanı ve spor alanının mahkeme gerekçelerini sağlayan alternatif alanlar olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 30M ve 31M Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal donatıları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 255

Konusu : Şehit Ailelerine Konut yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 130 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi hususunda Mimarsinan Belediyesi, 11.04.2008 tarih, 45 sayılı kararı almıştır. Mimarsinan Belediyesi Meclis kararı ile söz konusu konutların yapılabileceği 3 farklı yerde Mülkiyeti Mimarsinan Belediyesine ait alanlar önermiş olup, Komisyonumuz Toki Konutları içerisinde Demokrasi Mahallesinde 45-47 pafta 1612 ada içerisinde bulunan Mülkiyeti Mimarsinan Belediyesine ait tüm parsellerin şehit ailelerine konut yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun hazırlamış olduğu raporu yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından tetkik ve incelenmek üzere gündemden çekilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi: 09.06.2008

Karar No : 256

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.05.2008 tarih ve 131 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesinde, 308–349 pafta, 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisi, 11.12.2006 tarih, 574 sayılı kararı ile Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanı, Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış ancak, Kayseri 2.İdare Mahkemesi 11.03.2008 tarih, 2007/114 sayı, 2008/152 karar sayılı kararı ile Davaya konu edilen 574 sayılı meclis kararımızı iptal etmiştir.

Mevcut imar planı incelendiğinde iptal edilen resmi kurum alanının çevresinde yeterli miktarda Resmi Kurum alanı ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca mevcut demir yolu hattının sadece yolcu taşıma amaçlı kullanılması amacıyla yapılan revizyon imar planı çalışmasında çevredeki gelişme alanları düşünülerek Resmi Kurum alanı ayrılmıştır. Zaten iptal edilen İmar planında Resmi Kurum olarak planlı alanın mülkiyeti Sanayi odasına ait olduğundan halkın yararlana bileceği bire bir kullanımların yer alması söz konusu değildir. Ancak Mahkeme iptal gerekçesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun “Plan yapımına ait esaslara dair Yönetmeliğin” üçüncü bölüm (İmar planı değişikliklerinde uyulması gereken esaslar)’ün 27. maddesini işaret ederek kaldırılan Resmi Kurum alanı kadar bir alan ayrılmadığını belirtmiştir. Bu karar üzerine Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait olan nazım imar planında küçük Sanayi alanı (1/1000 ölçekli uygulama imar planında inşaat malzemecileri alanı) olarak planlı alanın yerine Resmi Kurum alanı planlanması yapılmıştır. Yeni planlanan Resmi kurum alanında, yaşayan nüfusun ihtiyacı olan Karakol, İtfaiye ve benzeri kullanımlar yer alabilecektir. Ayrıca Mahkeme kararında tadilat işleminin parçacıl yaklaşımlarla yapıldığı belirtilmektedir. Oysaki yapılan plan değişikliği bölgenin nüfus yoğunluğunu üst ölçek plan kararlarını etkileyecek bir karar olmayıp mülkiyeti sanayi Odasına ait planda Resmi kurum olarak planlı alanın bir bölümünün ihtiyaçtan dolayı Turizm Tesis alanı olarak planlanmasından ibarettir.

1/5000 ölçekli 30M ve 31O Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Turizm Tesis Alanı, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı yerin de, Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 257

Konusu : Şehit Nevzat DEMİRCAN isminin Bulvar, Cadde veya Sokağa veya bulvara verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Şehit Piyade Çavuş Nevzat DEMİRCAN isminin, şehrimizde bulunan Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.05.2008 tarih ve 15 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin, 28.05.2004 tarih ve 16 sayılı kararı ile şehit isimlerinin verilmesi için bir anıt yaptırılarak orada yaşatılmasına karar verilmiş olduğundan, Şehit Piyade Çavuş Nevzat DEMİRCAN isminin, şehrimizde bulunan Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin de orada değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 258

Konusu : Özel Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 14. maddesinin b, d ve f fıkralarında yapılan değişikliklerden dolayı hükmünü kaybeden 14. maddenin c ve e fıkralarının iptali talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Zabıta Dairesi Başkanlığının 20.05.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/8–496 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 14. maddesinin b, d ve f fıkralarında yapılan değişikliklerden dolayı hükmünü kaybeden 14. maddenin c ve e fıkralarının iptali talebinin, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 259

Konusu : Dr. İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU İsminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Tavlusun Mahallesinde yeni açılan sokağa, Dr.İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 03.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/03/136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahalle Muhtarı Hidayet SARI ve 12 Mahalle sakinin imzası ile, Salih GIDIK caddesi bitiminde yeni açılan sokağa, Dr.İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU isminin verilmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 260

Konusu : Ahmet Hilmi GÜÇLÜ isminin şehrimizde Herhangi sokak,caddeye veya bir tesise Verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kayseri’de herhangi bir Bulvar, Cadde veya yeni açılan bir tesise “Ahmet Hilmi GÜÇLÜ” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/03/139 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri’de herhangi bir Bulvar, Cadde veya yeni açılan bir tesise “Ahmet Hilmi GÜÇLÜ” isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 261

Konusu : Anbar Mahallesinde bulunan arsaların satışı.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Anbar Mahallesinde bulunan arsaların satışının yapılması işinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-712-1583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesi, 6837 ada, 1 parsel numaralı, 7.900.00 m2, 7 parsel numaralı, 7.805.00 m2, 6840 ada, 2 parsel numaralı, 4.925.00 m2, 6842 ada, 5 parsel numaralı, 6.390.00 m2 Kentsel Servis Alanı Arsasının, 6854 ada, 2 parsel numaralı, 10.780.00 m2, 7 parsel numaralı, 7.100.00 m2, 6855 ada, 10 parsel numaralı, 14.500.00 m2, 6860 ada, 1 parsel numaralı, 10.100.00 m2, 5 parsel numaralı, 12.808.41 m2, 6868 ada, 1 parsel numaralı, 29.920.00 m2, 6885 ada, 7 parsel numaralı, 4.809.37 m2, 6886 ada, 1 parsel numaralı, 5052.69 m2 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının, 6862 ada, 1 parsel numaralı, 9.559.44 m2, 6863 ada, 4 parsel numaralı, 23.024.96 m2, 6871 ada, 1 parsel numaralı, 35.763.73 m2, 6873 ada, 3 parsel numaralı, 11.448.62 m2, 6875 ada, 2 parsel numaralı, 2.971.66 m2, 6882 ada, 6 parsel numaralı, 20.734.26 m2, 6863 ada, 1 parsel numaralı, 7.470.00 m2 Küçük Sanayi Alanı Arsasının, 6876 ada, 1 parsel numaralı, 12.717.84 m2, 6878 ada, 2 parsel numaralı, 2.140.79 m2 Ticaret Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 262

Konusu : Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsellerin Bulunduğu 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Erciyes Belediyesinin, Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1320–1545 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Belediyesinin, Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 263

Konusu : Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine Bağlanmasına dair Meclis kararının

iptali Hakkında Mahkeme kararının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararının iptali hakkında, Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 2008/465 esas, 2008/271 sayılı karının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.991–1280 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararının iptali hakkında, Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 2008/465 esas, 2008/271 sayılı karının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 264

Konusu : Başakpınar Belediyesinin, Kayseri Malatya yolu Makasından ayrılıp, 20 metrelik

yol olarak Planlı alana kaydırılması.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin, Kayseri-Malatya yolu makasından ayrılıp, Başakpınar İçerisinden geçen mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında 15 metre olarak planlı yol, 1/50.000 ve 1/25.000 planlı ölçekli planlarda Güney çevre yolu olarak planlıdır. Söz konusu çevre yolun kasaba dışın da mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda 20 metrelik yol olarak planlı alana kaydırılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1064–1329 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesinin, Kayseri-Malatya yolu makasından ayrılıp, Başakpınar İçerisinden geçen mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında 15 metre olarak planlı yol, 1/50.000 ve 1/25.000 planlı ölçekli planlarda Güney çevre yolu olarak planlıdır. Söz konusu çevre yolun kasaba dışın da mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda 20 metrelik yol olarak planlı alana kaydırılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 265

Konusu : Anbar Mevkii, 663 parsel malikinin revizyon Nazım imar planına Fatma KIZILKAN’ın İtirazı.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Organize Sanayi alanı doğusundaki revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Anbar Mevkii, 663 parsel maliki Fatma KIZILKAN’ın itirazının görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1226–1486 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Organize Sanayi alanı doğusundaki revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Anbar Mevkii, 663 parsel maliki Fatma KIZILKAN’ın itirazının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 266

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1167–1428 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 267

Konusu : Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San.Tic.Ltd.Şti’ne ait, 948 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San.Tic.Ltd.Şti’ne ait, 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1377–1596 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San.Tic.Ltd.Şti’ne ait, 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 268

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1356–1573 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 269

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1368–1580 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 270

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının

incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1379–1595 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 271

Konusu : Kazımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79,82,83,84,85,132,175,178,180

parsel nolu Taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79, 82, 83, 84, 85, 132, 175, 178 ve 180 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1373–1587 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79, 82, 83, 84, 85, 132, 175, 178 ve 180 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 272

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesinde NİP.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 4636 ada, 1 parsel ve 4631 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1372–1586 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi belediyesine ait, 4636 ada, 1 parsel ve 4631 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 273

Konusu : Melikgazi Belediyesi, İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1374–1588 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 274

Konusu : Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ve 1419 ada’da NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ada, 11, 12, 13 parsel ve 1419 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28k nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25. 1371–1585 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ada, 11, 12, 13 parsel ve 1419 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28k nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 275

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Karadere Mevki, 147 pafta,448 ada 31 parselin bulunduğu NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karadere mevkii, 147 pafta, 448 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1304–1532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karadere mevkii, 147 pafta, 448 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 276

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88,89,91,93 ve 94 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88, 89, 91, 93 ve 94 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1387–1615 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88, 89, 91, 93 ve 94 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 277

Konusu : Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1390–1619 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 278

Konusu : Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66,67 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66, 67 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1391–1620 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66, 67 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 279

Konusu : Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1396–1623 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 280

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1401–1625 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 281

Konusu : İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras mahalleside NİP.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, İncesu belediyesinin, Vali İhsan Aras mahallesi, ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1403–1626 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu belediyesinin, Vali İhsan Aras mahallesi, ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 282

Konusu : Yurt Dışına inceleme gezisi hakkında.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma sistemi projesinin, halka tanıtımında katkı sağlamak amacıyla Şehrimizde hizmet vermekte olan Basın mensupları ve Belediyemizden oluşturulacak bir ekip ile İlk Kayseri raylı sistem Aracının test, kabul ve sevk işlemlerinin yerinde görülmesi, bilgi alınması ve KAYSERAY araç imalatçısının testlerinde ve Almanya’nın raylı sistem çalışan şehirlerinde incelemelerde bulunmak maksadı ile haziran ayı içerisinde Yurt Dışına inceleme gezisine katılacak ekibin, geziye katılmaları ve masraflarının tanıtım giderleri çerçevesinde Belediyemiz Bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-712-378 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma sistemi projesinin, halka tanıtımında katkı sağlamak amacıyla Şehrimizde hizmet vermekte olan Basın mensupları ve Belediyemizden oluşturulacak bir ekip ile İlk Kayseri raylı sistem Aracının test, kabul ve sevk işlemlerinin yerinde görülmesi, bilgi alınması ve KAYSERAY araç imalatçısının testlerinde ve Almanya’nın raylı sistem çalışan şehirlerinde incelemelerde bulunmak maksadı ile haziran ayı içerisinde Yurt Dışına inceleme gezisine katılacak olan;

 

1. Av. Mehmet ÖZHASEKİ (Büyükşehir Belediye Başkanı)

2. Mehmet TARINÇ (İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı)

3. Kemalettin Cengiz TEKİNSOY (Genel Sekreter Yardımcısı)

4. Arif EMECEN (Ulaşım Pln. ve Raylı Sis. Daire Başkanı)

5. Hayri NAZİKSOY (Mak. İkml. Bkm. Ve Onarım D. Bşk.)

6. Yusuf YERLİ (Basın Danışmanı)

7. Uğur YURT (Halkla İlişkiler Uzmanı)

8. Berrin ORAL

9. Yusuf EKEN (İşletme ve İşt. D. Bşk.)

10. Ali YILMAZ (Özel Kalem Müdürü)

11. Ömer Faruk HAMURCU (Elif TV)

12. Necmettin ÇUHADAROĞLU (Kanal A)

13. Deniz ÇAĞAN (Kanal 38)

14. M. Sena KÖSEDAĞ (Anadolu Haber)

15. Mehmet UĞURLU (Kayseri Gündem)

16. İlter SAĞIRSOY (Kayseri Gündem)

17. Ahmet ŞAPÇI (Kayseri Havadis)

18. İsmail ORAL (Anadolu Magazin)

19. Rıfat AÇIKGÖZ (Kayseri Meydan)

20. Ahmet ZORLU (Kayseri Postası)

21. S. Gökhan ÇİÇEK (Kayseri Vatan)

22. Yüksel YIKILMAZ (Tempo)

23. Remzi YILDIRIM (Star Haber)

24. Metin SÖNMEZ (Büyük Kayseri)

25. Fatih BOLAK (Erciyes Gazetesi)

26. Mustafa CENGİZ (Hakimiyet)

27. Ahmet SIVACI (Hakimiyet)

28. Ferhat YAĞMUR (Kayseri Güneş)

29. Azim DENİZ (Deniz Postası)

30. Oktay ENSARİ (DHA)

31. Kubilay ÖZBİNGÖL (İHA)

32. Erdinç TEĞMEN (Yeni Şafak)

33. Mustafa ŞAŞMAZTÜRK (Vakit)

34. Salih ARSLAN (Zaman)

35. Davut GÜLEÇ (Akşam)

36. Fatih KAYMAZ (Türkiye)

37. Kadir DAYIOĞLU (Güneş)

38. İsmail İÇER (A. Ajansı)’ın, geziye katılmaları ve 5216 Sayılı Kanunun 24. maddesinin (L) fıkrası hükmü gereğince, tanıtım giderleri çerçevesinde masraflarının karşılanmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 283

Konusu : Yurtdışına görevlendirme hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 02-07 Haziran 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Araç İçi aydınlatma testleri ile 2. ve 3 ncü Raylı Sistem Araçlarının imalat kontrollerinin yapılmasıyla ilgili olarak, Elektronik Y.mühendisi Ümüt MUTLU ve Ulaşım Planlama ve Raylı sistem dairesi Başkanı Arif EMECEN in görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14–381 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz Encümeninin 28.05.2008 tarih ve 22-370 sayılı kararı ile, 02-07 Haziran 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Araç İçi aydınlatma testleri ile 2. ve 3 ncü Raylı Sistem Araçlarının imalat kontrollerinin yapılmasıyla ilgili olarak, Elektronik Y.mühendisi Ümüt MUTLU ve Ulaşım Planlama ve Raylı sistem dairesi Başkanı Arif EMECEN in görevlendirildiğine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 284

Konusu : Kültepe Kaniş- Karum bölgesindeki tüccar evlerinin 5 tanesinin restorasyonu.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, İlimiz Kocasinan sınırları içerisinde bulunan Kültepe Kaniş- Karum bölgesindeki kazıları yürüten kazı başkanı Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU kazı bölgesindeki çalışanların kaldıkları kazı evinin tamiratı ile kazılarda ortaya çıkartılan tüccar evlerinin 5 tanesinin korunarak restorasyonunun yapılması ve üzerinin çatı ile örtülmesi için proje ve yapım işlerinin Belediyemizce yapılması talebi bulunduğundan buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.70–190 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz Kocasinan sınırları içerisinde bulunan Kültepe Kaniş- Karum bölgesindeki kazıları yürüten kazı başkanı Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU kazı bölgesindeki çalışanların kaldıkları kazı evinin tamiratı ile kazılarda ortaya çıkartılan tüccar evlerinin 5 tanesinin korunarak restorasyonunun yapılması, üzerinin çatı ile örtülmesi için proje ve yapım işlerinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/o fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b fıkrası gereğince Belediyemizce karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 285

Konusu : Sicil Amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye meclisin 10.07.2006 tarih ve 288 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan Belediyemizde görevli memurlara ait sicil amirleri yönetmeliğinin eki cetvelde yapılan değişiklik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 112 ve 121. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ncı maddesi gereğince onaylanması talebi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–700 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye meclisin 10.07.2006 tarih ve 288 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan Belediyemizde görevli memurlara ait sicil amirleri yönetmeliğinin eki cetvelde yapılan değişikliğin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 112 ve 121. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ncı maddesi gereğince ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 286

Konusu : Disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik Yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye meclisin 11.10.2004 tarih ve 151 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan Belediyemizde görevli memurlara ait disiplin amirleri yönetmeliğinin eki cetvelde yapılan değişiklik ilişikte sunulmuş olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 134 ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince onaylanması talebi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–701 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye meclisin 11.10.2004 tarih ve 151 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan Belediyemizde görevli memurlara ait disiplin amirleri yönetmeliğinin eki cetvelde yapılan değişikliğin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 134 ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 287

Konusu : Teşkilat şemasının onaylanması.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden ekte sunulan teşkilat şemasının onaylanması talebi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–699 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden, düzenlenen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 288

Konusu : Kıranardı Belediyesinin mazot yardım talebi.

 

Kıranardı Belediye Başkanı Rıdvan İLKAYA’nın yazılı talebi ile, Kıranardı Belediyesinin, Kent Ormanı içerisinden geçen sulama suyu ve çaylak çukuru mevkiindeki sulama suyu çalışmaları yapılmıştır. Bölgenin Ulaşım sorunu için yolların bakımı ve tamiri için mazot talebi Meclis gündeminin 55. maddesi olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinin 14.04.2008 tarih ve 186 Sayılı kararı ile, diğer Beldelerden gelecek yakıt talepleri içinde yapacakları işlemle ilgili projelerini Büyükşehir Belediyesine sunmak şartıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanına yakıt verilmesi konusunda yetki verilmiştir.

Bu karara istinaden, Kıranardı Belediyesinin, Kent Ormanı içerisinden geçen sulama suyu ve çaylak çukuru mevkiindeki sulama suyu çalışmaları sırasında 2007 yılında su kayıplarını önlemek için 1000 metre’lik kısmına boru döşenmiş olup, 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesi gereğince söz konusu yerin yollarının bakımı ve tamiri için 1000 Lt mazot yardımı yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.06.2008

Karar No : 289

Konusu : Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulunun 160m2 cam sera Yaptırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Okul binalarının yanında 160M2 cam seraya ihtiyaçları bulunduğundan, sera yapımının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 09.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.70 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Okul binalarının yanında 160M2 cam seraya ihtiyaç duyduklarından, sera yapımı işinin 5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunun 7/n fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.