Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

678

Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 285 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı, otopark ve yeşil alan olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alandaki konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin, Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

679

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 286 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı olarak planlı bulunan alanın (M) ticaret lejant işaretli Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Komisyonca yapılan incelemelerde; 1/5000 ölçekli K35-d-07a, K35-d-07b nazım imar planı paftalarında az yoğun konut alanı olarak planlı alanın (M) ticaret lejant işaretli Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından; talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

680

Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 269 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle’de, mülkiyeti Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı söz konusu parselin bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alanın sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

681

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede bulunan muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 270 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle’de, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan, dini tesis alanı ve ilköğretim alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda uygulamaya yönelik sorunların aşılması amacıyla yeniden bir düzenleme yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

682

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 288 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Vali İhsan Aras Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planlarında yeşil alan olarak planlı yerlerin 1986 yılında yapılan imar planlarına uygun olarak konut alanı şeklinde planlanması istenmektedir. 2005 yılında İller Bankası tarafından yapılan genel revizyon imar planları ile İncesu Belediyesi sınırları içerisindeki alanlar bir bütün olarak ele alınarak değerlendirilmiş, konut alanları, sosyal donatı alanları, yollar, yeşil alanlar topografya ve ilgili kurum görüşleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bahsi geçen parselin bulunduğu alan ve civarı bu planlar ile birlikte yeşil alan olarak planlandığı, bu alan ve civarında yapılacak değişikliklerin plan bütününü etkileyeceği ve kaldırılacak yeşil alana eşdeğer bir alan da önerilmediği gerekçesiyle tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

683

İncesu Belediyesinin, Sultansazı, Bahçesaray ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışmaları kapsamında ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı, Bahçesaray ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 289 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesi’nde ilave nazım imar planı, Bahçesaray ve Süksün Mahallelerinde nazım imar plan değişikliği yapılarak sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı planlanması talebinde bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler sonucu, Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından konut ve okul alanlarının inşaatlarına başlanmış olduğu tespit edilmiştir. İlçe belediyesi tarafından sunulan öneri imar planlarının fiili duruma uygun olarak hazırlatıldığı anlaşılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği ile ilave nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

684

Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-1 pafta, 6700 ada, 1 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-1 pafta, 6700 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 262 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Pazar Alanı (Ticaret Borsası Alanı), Fuar Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahsi geçen taşınmaz üzerinde kampus okul yapılmasını planlandığından, resmi kurum tarafından yapılan bu talebin kamu yararı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Pazar Alanı (Ticaret Borsası Alanı) olarak planlı yerin Eğitim Kampüsü olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

685

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planlarına göre, 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planlarına göre, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 271 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planları bulunan Buğdaylı Mahallesinin mülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenip, 1/25.000 nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-21-b, K35-a-22-a ve K35-a-16-c nazım imar planı paftalarında, Buğdaylı Köy Yerleşim Planlarına uygun olarak, plan müellifi tarafından teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Buğdaylı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

686

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Çaytarla Mevkii, 3 pafta, 401 ve 404 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Çaytarla Mevkii, 3 pafta, 401 ve 404 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 272 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/25000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlı olup, bahsi geçen taşınmazların tarım alanı niteliğinin değiştirilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

687

Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 273 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesinde, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı söz konusu alanın, ibadet yeri olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

688

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan 5039 ada numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan 5039 ada numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 274 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 5039 ada numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz malikinin talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yerin, bir kısmının sağlık ocağı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifi görüşünde; alanın sağlık ocağı yapımı için uygun form ve büyüklükte olmadığı ve ayrıca kaldırılan yeşil alanın yerine aynı bölgede eşdeğer alan ayrılmadığı belirtildiğinden, plan müellifinin görüşüne istinaden talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

689

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3890 ada, 9 ve 10 parsellerde imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3890 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 263 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planlarında (CNG) Sıkıştırılmış Doğalgaz İkmal İstasyonu Alanı ve Sanayi Alanı olarak planlıdır. İmar planları ile tescil durumu arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan müellifi tarafından imar planları hazırlanmıştır.

5216 sayılı kanunun 7-c ve 7-p maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 31L-Ib uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin (CNG) Sıkıştırılmış Doğalgaz İkmal İstasyonu Alanı ve Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

690

Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 264 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Toki ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde ‘Mobilyakent’ projesi gerçekleştirilmektedir. Kocasinan Belediyesi, S.S. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin talebine istinaden söz konusu alandan geçmekte olan afet su kanalının DSİ tarafından korunması gerektiğinden, afet su kanalının bahsi geçen projeye mani olmaması için alternatif deplase projesi hazırlandığı belirtilerek, söz konusu taşkın su kanalının imara işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-24a ve K34-b-24b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Kentsel Servis alanı ve Küçük Sanayi alanı olarak planlı alanlarda taşkın su kanalının planlara işlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

691

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 275 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı olup, alanda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden hizmet binası yapılmak üzere resmi kurum alanı olarak planlanması istenmektedir. Bu alandan kaldırılan yeşil alanın yerine Ahi Evran Mahallesi 6348 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki resmi kurum alanının bir kısmı yeşil alan olarak planlanmaktadır.

1/5000 ölçekli 30M ve 31O nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanları resmi kurum alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

692

Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6328 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6328 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 265 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde söz konusu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, park alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı olup, alandaki sosyal donatı alanlarının imar planında kaldırılması istenmektedir.

Söz konusu talebin plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

693

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni mahalle, 107 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni mahalle, 107 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 290 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı, Garaj Alanı, Tahıl Pazarı Alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen Garaj Alanı, Tahıl Pazarı Alanı olarak planlı alanda mağduriyetinin giderilmesi yönünde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili garaj alanına ihtiyaç olmadığı hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-b-12-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Pazar Alanı ve Garaj Alanı olarak planlı yerin, Konut Alanı ve Park Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

694

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 276 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan ve civarı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal kültürel tesis alanı, küçük sanayi sitesi alanı, park alanı, otopark ve yol olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, 10166 ada, 5 numaralı parsel malikinin talebine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının mülkiyet durumu ile uyumsuz olduğu, uygulamada problemler oluşturduğu, bu durumun hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı önerisi ile giderilmesini ve bu talebe uygun 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili yapılan plan tadilatı önerisinin plan bütünlüğünü bozduğu ve kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alan ayrılmadığı tespit edildiğinden ayrıca plan müellifi görüşünde, bahse konu plan değişikliğinin yapılması durumunda 10166 ada 5 parsel çevresinde bulunan diğer parsel maliklerinin de etkileneceğinden ilgili parsel maliklerinin muvafakatlarının olmadığı belirtildiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

695

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 291 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri çevre düzeni planında eko-turizm alanı, kongre merkezi alanı, kısmen orman ve tarım alanı olarak, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ise diğer tarım alanı olarak planlıdır. Üst ölçekli (Ç.D.P) plan kararlarına uygun olarak bu alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden; talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

696

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 277 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yeşil alan, 15 metre genişliğinde yol ve yaya yolu olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan, 15 metre genişliğinde yol ve yaya yolu olarak planlı kısmının konut alanına dahil edilmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifi görüşünde; bahse konu plan değişikliğinin yapılması durumunda kaldırılan teknik altyapı alanlarının yerine aynı bölgede eşdeğer alan ayrılmaması ve park alanından konut alanına dönüştürülmesiyle artan nüfusun ihtiyacı olan ilave kentsel sosyal teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı belirtildiğinden, plan müellifinin görüşüne istinaden talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

697

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 292 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen sosyal tesis alanına özel sektörün de yatırım yapmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

698

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 278 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında bağ ve sayfiye evi alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının yoğunluğunun artırılmasını istemektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

699

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 279 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2011/420 sayılı esas, 2012/1187 sayılı kararına istinaden bahsi geçen taşınmazdaki LPG ikmal istasyonu ifadesinin kaldırılmasını talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt istasyonu olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

700

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 266 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği tamamlanmış olup, bu değişikliğe uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği çalışmaları devam etmektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere; bu alanda imar plan değişikliği çalışmasının bulunması ve yapılmak istenen plan değişikliğinin planlama ilke ve esasları ile uyuşmadığı kanaatine varıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

701

Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 267 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup, alanın alt ölçekli imar planı bulunmamaktadır.

Söz konusu ilave nazım imar planı talebi hakkında, plan müellifinin talebin parsel bazında olması sebebiyle olumsuz görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

702

Talas Belediyesinin, Başakpınar Eşme mevkii, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Eşme mevkii, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 280 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda tek parselin farklı kullanımlar oluşturularak iki parsel olarak düzenlenmesi uygun görülmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

703

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 281 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Bahçelievler Mahallesinde, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında pazarlama alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının ibadet yeri alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, pazarlama alanı olarak planlı yerin bir kısmının ibadet yeri olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

704

Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 293 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında B-8 kütle nizam konut alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen alana bölgenin ticaret ihtiyacını karşılamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

705

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 282 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı başta olmak üzere 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlı olup, alanın yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu plan değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeninden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

706

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 294 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar halen devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

707

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 118 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 118 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 287 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesinde 118 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imara adasının tescile uygun hale getirilerek planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, imar adasının doğusunda 7 metrelik yaya yolu konularak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 118 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden yukarıda ifade edilen şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

708

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 232, 233, 236 ve 238 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 232, 233, 236 ve 238 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.08.2013 tarih ve 268 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarihli kararlarından;

232 sayılı kararı ile; Kocatepe Mahallesi’nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, ilgili taşınmazın batısından dere geçtiğinden, konut kütlesinin doğu yönünde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

233 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yere trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

236 sayılı kararı ile; Battalgazi Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı yerdeki, KAKS=0,60 olan yapılaşma şartının, yapılacak olan yurt binası için yeterli gelmediğinden, KAKS=1 olacak şekilde değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

238 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere, LPG lejant işareti konulması talebi, belediyemiz meclisinin 08.04.2013 tarih, 316 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2013 tarih, 232, 233 ve 236 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 238 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

709

İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 68 sayılı kararı ile 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 68 sayılı kararı ile 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 283 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 01.07.2013 ve 05.08.2013 tarihli kararlarından;

68 sayılı kararı ile; Kızılören Mahallesi’nde, sosyal donatı alanları ile birlikte, konut alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisi’nin, 14.01.2013 tarih, 04 sayılı kararına istinaden onanan, revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

74 sayılı kararı ile; İncesu-Beylik Mahallesi’nde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanda, ilköğretim alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 08.04.2013 tarih, 319 sayılı kararına istinaden onanan, nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

75 sayılı kararı ile; Karamustafa Paşa Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nın talebine istinaden, askeri alan olarak planlı yerin, resmi kurum alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin, 15.03.2013 tarih, 279 sayılı kararına istinaden onanan, nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 68 sayılı kararına ve 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

710

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.08.2013 tarih ve 284 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacısaki Mahallesinde 2 no’lu (Hoca Hasan Medresesi) tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Hoca Hasan Medresesi ve Birlik Hamamının etrafının yeniden düzenlenmesi yönündeki öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2013 tarih, 726 sayılı kararına istinaden uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı; ayrıca planda geçen KAKS ifadesinin de toplam yapı inşaat alanı olarak anlaşılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

711

Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 42 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden, Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak eğitim işbirliği protokolü hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere yeniden komisyona havale edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

712

Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 20.08.2013 tarih ve 299 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

713

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 03.09.2013 tarih ve 307 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

714

Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 313 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

715

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 6 adet bağlantı yoluna isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 6 adet bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 314 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 6 adet bağlantı yoluna isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

716

Kocasinan ve Talas Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerin mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı, Kocasinan ve Talas Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerin mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 312 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı, Kocasinan ve Talas Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerin mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

717

Talas Belediyesine 6.200.000TL Ek Ödenek verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince, Talas Belediyesine 6.200.000TL Ek Ödenek verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 05.09.2013 tarih ve 2423 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince, Talas Belediyesine 6.200.000TL Ek Ödenek verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

718

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Personel Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 15.03.2013 tarih ve 284 sayılı Meclis kararı ile onaylanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” nde değişiklik yapılması talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.09.2013 tarih ve 845 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 15.03.2013 tarih ve 284 nolu Meclis kararı ile onaylanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi” nin 25. Maddesinin “İç tavan yüksekliği 150 ile 200 cm. arasında olacaktır.” şeklinde değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

719

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Seyit Ahmet OKUR’un yurtdışına görevlendirilmesi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATIAD) tarafından Almanya/Duesseldorf kentinde 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ Atıksu Arıtma, Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Sistemleri Çalıştayı”na Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğunun ödenmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 04.09.2013 tarih ve 462 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATIAD) tarafından Almanya/Duesseldorf kentinde 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ Atıksu Arıtma, Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Sistemleri Çalıştayı”na Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğunun ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

720

Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı mevkiinde, 7395 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı mevkiinde, 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3534 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı mevkiinde, 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

721

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 970 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 970 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3533 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 970 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

722

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3526 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

723

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye mahallesinde muhtelif taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3527 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

724

Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi’nde güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Fen işleri Daire Başkanlığının, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi’nde güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3528 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen işleri Daire Başkanlığının, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi’nde güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

725

Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3529 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

726

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, 270, 271 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, 270, 271 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3535 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, 270, 271 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

727

Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 156, 158 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 156, 158 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3530 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 156, 158 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

728

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 156, 157 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 156, 157 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3536 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 156, 157 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

729

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarih, 175, 176, 177 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarih, 175, 176, 177 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarih, 175, 176, 177 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.09.2013

 

 

 

 

730

Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 3531 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.