Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

68

Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 210 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 210 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 33 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 656 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50, Hmax:15.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, konut adasının yüksekliğinin Yençok:39.50 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda Talas Belediye Meclisi söz konusu 656 ada, 1 parselin bulunduğu alanda her hangi bir yoğunluk artışına gidilmeden yükseklik değerinin Yençok: 39.50 metre olarak planlanması yönünde karar almıştır. Söz konusu (UİP-1110,86 Plan İşlem Numaralı) talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucu değerlendirilmiş olup, 656 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde inşaat alanında herhangi bir değişiklik olmadan, TAKS:0.30 değerinin plana eklenerek, yükseklik değerinin Yençok:39.50 metre olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Talas Belediye Meclisi'nin 02.11.2015 tarih, 210 sayılı kararının yukarıda belirtildiği gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

69

Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.01.2016 tarih ve 19 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmamaktadır. Develi Belediyesi, çukuryurt köy yerleşim alanının faaliyete geçen gümüşören baraj gölü altında kalması sebebiyle bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanın konut alanı, ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili bahsi geçen alanda teknik ve sosyal donatı alanlarında eksiklik olduğu tespit edilmiş olup, mevcut dini tesis alanının genişletilmesi, kaldırılan yeşil alanın taşınmazların batısında bulunan alanda planlanması ayrıca yine taşınmazların batısında bulunan alanda ticaret alanı ve sağlık tesisi alanı planlanması kanaatine varıldığından (NİP-4051,13 plan işlem numaralı) Talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

70

Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 34 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki, günübirlik tesisi alanı ve konaklama tesisi alanına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, 18.07.2002 tarih, 3101 sayılı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararına istinaden yapılmıştır. Ancak Talas Belediyesi, daha sonraki bir dönemde söz konusu günübirlik ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu bölgede yer altı şehri ortaya çıkarıldığını belirterek, bölgenin afete maruz bölge, arkeolojik sit alanı, II.derece doğal sit alanı ve kentsel park alanı olarak planlı olması nedeniyle topoğrafik yapının dikkate alınarak civarın karakterine uygun olacak şekilde günübirlik tesisi alanı ve konaklama tesisi alanına ait plan kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

Söz konusu (NİP-2780,45 Plan İşlem Numaralı) talep, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında günübirlik tesisi alanı ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerlerin civarın karakterine uygun şekilde kentsel park alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na ve Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

71

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 35 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde bulunan 8901 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında kayak alanı olarak planlı olup, taşınmazın güneyinde belirlenen 306,61 m2 lik kısmının askeri alan olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde bulunan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında kayak alanı olarak planlı yerin, plan kararlarının değiştirilerek askeri alan olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından plan değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

72

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2016 tarih ve 46 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi'nde, bir kısmı bağ-sayfiye evi alanı, bir kısmı plansız alanda bulunan söz konusu taşınmazın, plansız alanda kalan kısmının, civarın planlama kararlarına uygun olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir.

Planlama çalışması ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, alanın gelişiminin sağlanabilmesi için, üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde, bahsi geçen alandaki genel arazi kullanım kararları dikkate alınarak bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 27K nazım imar planı paftasında, bağ-sayfiye evi alanı ve yeşil alan planlanması yönündeki (NİP-2759,115 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

73

Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2016 tarih ve 47 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gökkent Mahallesi'nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen alan mevcut nazım imar planında, belediye hizmet alanı (BHA), ağaçlandırılacak alan(AA), yeşil alan ve yol olarak planlı olup, söz konusu alanda imar uygulaması aşamasında çıkan sorunların çözülebilmesi için, bu alanın yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, yeşil alan, belediye hizmet alanı(BHA) ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,107 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

74

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 36 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Reşadiye Mahallesinde, Talas Belediye Meclisi'nin 04.08.2014 tarih, 143 sayılı kararına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarih, 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mevcut durumla uyumsuzluklar oluşturduğu belirtilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Erciyes Mahallesi ile Mimarsinan organize sanayi kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyindeki yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma göre konut alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu yolun güneyinde yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek fiili duruma göre yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun yerinde yaptığı incelemeler sonucu Talas Belediyesi'nin talebine ek olarak, 26 metrelik taşıt yolunun batısındaki 40 metrelik taşıt yoluna dar açıyla olan bağlantısının, teknik gereklere uygun olacak şekilde yeşil alan içerisinde kaydırılarak daha dik açıyla bağlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 1/5000 ölçekli K35-d-07-a(Talas), K35-d-07-d(Talas), K35-d-07-d(Erciyes) nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde (NİP-2819,7 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin yukarında belirtildiği gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

75

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 37 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Bu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-c-11-b, K35-c-06-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-16725 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

76

Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.01.2016 tarih ve 22 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve servis istasyonu ve tarımsal depolama alanı olarak planlı bulunmaktadır. Karayolları 6. bölge müdürlüğünün 20.10.2015 tarih ve 204574 sayılı yazısına istinaden Tomarza-Kayseri yolunun yatırım planına alınması halinde kamulaştırma sınırının 50m genişliğinde olacağından bahsi geçen akaryakıt istasyonu ve depolama alanının yeni kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenerek planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili 30 metre genişliğindeki yolun Karayolları 6. Bölge müdürlüğü tarafından düşünülen kamulaştırma sınırına göre 50 metre genişliğe çıkarılmasının uygun olmayacağı, mevcut akaryakıt istasyonunun öneri nazım imar planına uygun şekilde doğu yönünde genişletilmesi ve 25 metre olan çekme mesafesinin de 35 metre olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-16727 plan işlem numaralı) talebin Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğuyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

77

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 38 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında güneş enerjisi elektrik üretim santrali yapılmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim alanı, trafo alanları ile 20 metre ve 10 metre genişliklerinde yol planlanması talebi, Belediyemiz Meclis'inin 10.08.2015 tarih ve 641 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-12028 plan işlem numaralı) Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin 03.12.2015 tarih ve 43 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

78

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5248 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5248 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.01.2016 tarih ve 26 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde ilköğretim alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olan yerde, parsel malikinin talebine istinaden, okul alanına denk gelen kısmının konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması istenmektedir.

Söz konusu plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.maddesine istinaden, kaldırılması önerilen okul alanının yerine aynı bölgeye hizmet edecek eşdeğer büyüklükte yeni bir okul alanı önerilmediği ve plan bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle, plan müellifinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşleri de dikkate alınarak, (NİP-2759,121 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

79

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11491 ada, 29 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11491 ada, 29 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.01.2016 tarih ve 50 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi'nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, turizm sektöründe faaliyet göstermek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla otel alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin raporunda da belirtildiği üzere, imar planı değişiklik talebinde bulunulan bölgede ağırlıklı olarak konut alanı kullanımı olmasından dolayı, yapılması önerilen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından (NİP-9198,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

80

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 7057 ada, 5 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 7057 ada, 5 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.01.2016 tarih ve 28 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, bölgenin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle, ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda bahsi geçen bölgenin ticaret alanına ihtiyacı olmadığı ve yapılmak istenen plan değişikliğinin parsel bazında olduğu anlaşıldığından plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varılmıştır. Plan müellifinin de görüşü dikkate alınarak (NİP-2759,118 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

81

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.01.2016 tarih ve 29 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi'nde, mevcut nazım imar planında konut alanı olarak planlı olan taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan tescilli yapının etkileşim geçiş bölgesi içerisinde kalmasından dolayı, konut alanı yapılaşma koşullarını sağlayamadığından uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı gerekçesiyle, plan değişikliği yapılarak söz konusu alanın ticaret alanı olacak şekilde planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, önerilen plan değişikliğinin bölgedeki konut yoğunluğunu azaltacağı, ticaret kullanımın bölge ve civarının arazi kullanım kararlarına uygun olacağı ve şahsın mağduriyetini ortadan kaldıracağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 29 M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,119 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

82

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel ve 10103 ada, 14 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel ve 10103 ada, 14 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.01.2016 tarih ve 30 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi'nde, mesleki teknik eğitim alanı ve yeşil alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, mevcutta bulunan cami alanının nazım imar planına işlenmesini istemektedir.

Mesleki teknik eğitim alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yer, mevcut durumda bulunan cami alanına göre yeniden düzenlenmiş ve alanın güney bölümünde bulunan yeşil alan ile okul alanının bir bölümü ibadet alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ibadet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,120 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

83

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 233 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 233 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.01.2016 tarih ve 31 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi'nde, konut alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, parsel maliklerinin talebine istinaden, bölgenin ihtiyacı olduğu ve civarın genel arazi kullanım kararlarına uygun olması gerekçesiyle, ticaret alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, önerilen plan değişikliğinin üst ölçek plan kararlarına uymadığı, plan bütünlüğünü bozacağı, bölgede yeni bir ticaret alanına ihtiyaç olmadığı, kötü emsal teşkil edeceği kanaatine varıldığından, talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2746,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

84

Kocasinan Belediyesi, Beydeğirmeni Mahallesi, 13 pafta, 692 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, 08.01.2016 tarih, 87 sayılı yazısı ile Beydeğirmeni Mahallesi, 13 pafta, 692 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.01.2016 tarih ve 12 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlı parselde güneş enerji santrali kurulabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planında Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama alanı olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-a-20-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-17363 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

85

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, 7522 ada, 1 ve 2 parseller, 7516 ada, 1 ve 2 parseller, 7520 ada, 2 parsel, 7519 ada, 1, 2 ve 3 parseller, 7517 ada, 1 ve 2 parseller, 7518 ada, 2 parsel ile 7523 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.01.2016 tarih ve 13 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kayseri Oto Sanatkarları Odası, odaya bağlı çalışan üyelerin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Hazine mülkiyetinde bulunan söz konusu parseller üzerinde konut yapılması talebinde bulunmuştur. Talep doğrultusunda TOKİ tarafından çalışmalara başlanmış, önerilen parsellerin tümünün imar planı kullanım kararlarının konut olduğu, konut alanları içinde konutlara hizmet verecek dini tesis alanı ve ticaret alanı yer almadığı tespit edildiği belirtilerek, Toplu Konut Projesi gerçekleştirilecek alanların merkezinde bulunan 7517 ada, 1 parselin köşesinde yaklaşık 1593 m² büyüklüğünde Dini Tesis Alanı, 7519 ada, 3 parselin köşesinde yaklaşık 1067 m² büyüklüğünde E:0.25, Yençok:7 m yapılaşma koşuluna sahip Ticaret Alanı planlanması, 7519 ada, 1 ve 4 parseller için yapılaşma koşulları değiştirilmeden TAKS:0.25 KAKS:0.75 olacak şekilde, 7517 ada, 1, 2 parseller ile 7519 ada, 2, 3 parsellerin konut alanı olarak kalan bölümlerinde ise mevcut plandaki toplam yapılaşma hakkı sabit tutularak, yoğunluk artışı yapılmadan, yapılaşma koşulları TAKS:0.25 KAKS:0.85 olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-24-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2061,5 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

86

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 593 ve 595 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 593 ve 595 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 40 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Bu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-c-06-d nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki 7 metre genişliğindeki yaya yolunun, 10 metre taşıt yolu olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.1/5000 ölçekli nazım imar planında Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-17428 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin yukarıda belirtildiği gibi değiştirilerek oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

87

Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 113 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 113 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 41 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden Kuruköprü Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı taşınmazın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,51 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

88

Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi, 665 ada, 124 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi, 665 ada, 124 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.01.2016 tarih ve 15 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlarının bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, Yahyalı Belediyesi bahsi geçen alanın güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

89

Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Taşhan ve İsmet Mahalleleri, 167 ada 72 parsel, 170 ada 220 parsel ve 663 ada 35 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Taşhan ve İsmet Mahalleleri, 167 ada 72 parsel, 170 ada 220 parsel ve 663 ada 35 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.01.2016 tarih ve 16 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlarının bulunduğu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, Yahyalı Belediyesi bahsi geçen alanın rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-17397 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

90

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 3, 5, 7, 8, 9, 12 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 3, 5, 7, 8, 9, 12 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.01.2016 tarih ve 55 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli kararlarından;

3 sayılı kararı ile, Karacaoğlu Mahallesinde 3 ayrı konut adasında 25 metre genişliğinde yola cephesi bulunan alanlardaki 10 metre genişliğindeki çekme mesafelerinin 7 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3034,32 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

5 sayılı kararı ile, Sakarya Mahallesinde A-4 nizamlı konut alanı olarak planlı imar adasının, ada içerisinde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak bu alanın E=2,30 ve Yençok=39,50 yapılanma şartlarında konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3052,14 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

7 sayılı kararı ile, Kıranardı Fatih Mahallesinde 7 metre genişliğindeki yaya yolunun konut alanına dahil edilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3549,2 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

8 sayılı kararı ile, Tavlusun Mahallesinde akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 141 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6029,2 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde A-4 nizamlı konut alanı olarak planlı imar adasının, ada içerisinde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak bu alanın E=2,14 ve Yençok=42,50 yapılanma şartlarında konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden (UİP-3365,23 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havalesinin uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde Bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasındaki 10 metre genişliğindeki ön ve arka bahçe mesafelerinin 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu imar adasında sadece ön bahçe mesafesinin 5 metreye düşürülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3051,19 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

14 sayılı kararı ile, Gesi kuzey Mahallesinde A-3 nizamlı, Taks= 0,15 ve Kaks=0,45 yapılanma şartı bulunan 4 ayrı imar adasında, 5 metre olan yan bahçe mesafelerinin 3 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3421,36 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2016 tarih, 3, 5, 7, 8 ve 14 sayılı kararlarının kabulünün, 12 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 9 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

91

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.01.2016 tarih ve 14 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli kararlarından;

10 sayılı kararı ile; Alsancak Mahallesinin kuzeyinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanın, konut alanı, konut+ticaret alanı (TİCK) olarak planlanması, “Planlama alanı içerisindeki uygulamalar Belediyesince onaylanan Kentsel Tasarım Projesine uygun olarak yapılacaktır.” şeklinde plan notunun eklenmesi yönündeki (UİP- 2655,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 425 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, plan notunun “Planlama alanında Kentsel Tasarım Projesi Kocasinan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.” şeklinde oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesi, 6847 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yere, komşu parsellerdeki yapı yüksekliğinin 5+4=9 m olacak şekilde düzenlendiğinden Yençok=9 metre yapı yüksekliğinin eklenmesi yönündeki (UİP- 2382,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesi, 3135 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu A-4 yapı nizamında konut alanı olarak planlı yerin inşaat alanı artışı olmaksızın, E=1.60, Yençok=39 metre olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP- 4219,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemekte olup, talebin Yençok= 34 metre olacak şekilde oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesi, 3802 ada, 2, 5, 6, 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerlerin güneyinde yer alan yol genişliğinin imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP- 8730,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

14 sayılı kararı ile; Boğazköprü Lojistik Merkez Alanı olarak planlı yerde askeri güvenlik bölgesi sınırındaki kayıklığın düzeltilmesi, ayrıca bu bölgenin mücavirinde imar planı bulunmayan 201 parsel nolu taşınmazında lojistik merkez alanı olarak ilave imar planı yapılması yönündeki (UİP- 9554,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.09.2015 tarih, 824, 825 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

15 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Mithatpaşa, Erkilet (Dere), Yeni Pervane Mahallelerinde yeşil alan olarak planlı alanlarda trafo binasının planlanması yönündeki (UİP- 2834,11 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna kaşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

16 sayılı kararı ile; Saraybosna Mahallesi, 7301 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yere Yençok=53 metre ifadesinin eklenmesi yönündeki (UİP- 2834,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 15 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 10, 11, 12, 13, 14 sayılı kararlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 16 sayılı kararının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

92

Hacılar Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.01.2016 tarih ve 32 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Yediağaç Mahallesi'nde, konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı olan yerde, uygulama sırasında karşılaşılan problemlerin giderilmesi gerekçesiyle, parsel maliklerinin kendi mülkiyeti içinde kalacak şekilde yeniden bir düzenleme yapılarak, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun kaydırılması talep edilmektedir. (UİP-4912,7 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 65 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

93

Talas Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 7, 8, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 7, 8, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.01.2016 tarih ve 43 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 04.01.2016 tarihli kararlarından;

7 sayılı karar; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Talas İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 11 adet yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

Talas Belediyesi, daha önce köy yerleşik alan sınırları belirlenmemiş olan Alaybeyli, Çevlik, Çömlekçi ve Yamaçlı mahalleleri için köy yerleşik alan sınırlarını belirlemiştir. Ayrıca mevcuta köy yerleşik alan sınırları olan Kamber, Örencik, Sakaltutan ve Süleymanlı mahallelerinin gelişme potansiyelleri dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları genişletilmiş, Koçcağız, Ardıç ve Ortakavak mahallelerinin daha önce onanan köy yerleşik alan sınırlarında değişiklik yapılmamıştır. Talas Belediyesi tarafından söz konusu mahalleler için hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

8 sayılı karar; Mevlana Mahallesindeki, 833 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.60, Hmax:7 metre yapılaşma nizamında ticaret alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanda inşaat alanında artış olmadan Yençok:8.95 metre yapı yüksekliği belirlenmesi istenmektedir. Talas Belediye Meclisi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 26. maddesine göre plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile örtüşmemesi gerekçesi ile plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebi reddetmiştir. Komisyonumuz bahsi geçen (UİP-1110,91 Plan İşlem Numaralı) yükseklik değerinin arttırılması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varmış olup, Talas Belediye Meclisi'nin red kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı karar; Gülistanevler Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün ve 1998 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen yeraltı şehrinin, aynı kurulun 29.04.2015 tarih ve 1531 sayılı kararı ile sınırının sayısallaştırıldığı bildirilerek planlara işlenmesi gerekliliği belirtilmiştir. Sayısallaşan sınırın plana işlenerek, tescilli parsellere dokunmadan 1. derece arkeolojik sit alanı sınırı civarındaki imar adaları ve yolların yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan (UİP-1110,92 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planını değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

10 sayılı karar; Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu spor alanı olarak planlı yerin, özel kapalı spor tesisi yapılmak üzere, Yençok:10 metre, TAKS:0.40 KAKS:0.40 olacak şekilde özel spor alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-1110,93 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Yençok:7.50 metre, Emsal:0.40, özel spor alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisi'nin 10.08.2015 tarih ve 637 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından söz konusu talebin yukarıda belirtildiği gibi değiştirilerek oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 7, 8 ve 9 sayılı kararlarının kabulünün, 10 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

94

Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.01.2016 tarih ve 18 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclis’inin 04.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararı ile Camiicedit Mahallesi 1917, 1494, 1499 ve 1500 nolu adalarda ön ve arka cephelerde yapı nizamlarındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla yoğunluk artışı olmamak kaydıyla 1917 ada A-5, 1494 ada 8,9,10,12,13,14 nolu parseller A-5 yapı nizamında TAKS:0.40 KAKS: 1.60, 1494 ada 11 nolu parsel A-5 yapı nizamında TAKS:0.40 KAKS: 2.00, 1499 ada 2, 3 ve 7 parseller A-5 yapı nizamında TAKS:0.40 KAKS: 2.00 ve 1500 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerin A-5 yapı nizamında TAKS:0.40 KAKS: 1.60 olacak şekilde planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,9 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, plan notlarına “1917, 1494, 1499 ve 1500 numaralı adalarda 5 kattan fazla yapı yapılamaz.” notu eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

95

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.01.2016 tarih ve 02 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

96

Hacılar İlçesi, Yukarı Mahalle, Hasandede Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "KURUOĞLU" sokak adının verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Yukarı Mahalle, Hasandede Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "KURUOĞLU" sokak adının verilmesi talebi hususunda hazırlanan 19.01.2016 tarih ve 03 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Yukarı Mahalle, Hasandede Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "KURUOĞLU" sokak isminin verilmesi hususunda isim değişikliğine gerek olmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

97

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, İlimizde faaliyet göstermekte olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 26.01.2016 tarih ve 40 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde faaliyet göstermekte olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetlerini sürdürebilmesi, üye kulüplerin lige katılım bedellerinin ve deplasman giderlerinin karşılanabilmesi için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

98

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi ile işbirliği yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK'e yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Suriye'nin kuzeyindeki Bayırbucak Türkmenlerine, Kayserili yardımseverler ve bazı kurum ve kuruluşların yaptığı ve yapacağı yardımların ulaştırılması ve koordinasyonu konusunda Türk Kızılayı Kayseri Şubesi ile işbirliği yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK'e yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 05.02.2016 tarih ve 40 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Suriye'nin kuzeyindeki Bayırbucak Türkmenlerine, Kayserili yardımseverler ve bazı kurum ve kuruluşların yaptığı ve yapacağı yardımların ulaştırılması ve koordinasyonu konusunda Türk Kızılayı Kayseri Şubesi ile işbirliği yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK'e yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

99

Özel Halk Otobüslerinden kesilen %5 oranındaki durak katkı payının 5 yıl süreyle alınmaması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği'nin 15.a maddesi gereğince kesilen %5 oranındaki durak katkı payının 5 yıl süreyle alınmaması talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 08.02.2016 tarih ve 564 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği'nin 15.a maddesi gereğince kesilen %5 oranındaki durak katkı payının 5 yıl süreyle alınmaması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.02.2016

100

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

Meclis gündeminin 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ve 79. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile,

Meclis gündeminin 45. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile,

Meclis gündeminin 80. maddesinin ise tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.