2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.02.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 45

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 7 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, spor tesisi alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

Bahsi geçen alanda yapılan inceleme neticesinde, istenen plan değişikliğine gerek olmadığı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 46

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 8 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün görüşü ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda, sağlık tesisi inşaatının Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı ve sağlık tesisi bakımından, herhangi bir müktesep oluşmadığı incelemelerde anlaşılmıştır.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesis alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 47

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mevkii ve Kavakyazısı mevkiinde muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin. 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 9 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planında M ticaret lejant işaretli Konut alanı, otopark alanı park alanı ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanın akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 48

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 10 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planında ortaöğretim alanı, yurt ve öğretim tesisleri alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Parsel maliki plan değişikliği talebi ile Kocasinan Belediyesine başvurmuş, Kocasinan Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda plan değişikliği talebinin uygun olmadığını taraflarına iletmiştir. Ancak parsel maliki söz konusu işlemin iptali yönünde Kayseri 2. İdare Mahkemesine dava açmış, mahkemenin 2008/857 esas, 2009/639 sayılı kararı ile plan değişikliği talebinin kabulünün yada reddi yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir. Mahkeme kararına istinaden bahsi geçen alanda plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

Bahsi geçen talep ile ilgili plan müellifinin görüşü olumsuz olup, plan müellifi görüşünde belirtilen gerekçelere istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 49

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 11 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, S.S Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında, çok düşük yoğunluklu yerleşim alanı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında, çok az yoğun gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin, yeniden planlanmasını istemektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 50

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 15 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, bağ ve sayfiye alanı, yeşil alan ve yol olarak planı yerlerin ilköğretim alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 51

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler-Yıldızevler

Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler-Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 16 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurevler-Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 09.04.2007 tarih 156 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 2007/512 esas, 2009/627 sayılı karar sayılı ile iptal edilmiş, mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda bu alanın yeniden planlanması istenmiştir. Uğurevler-Yıldızevler mahallelerini kapsayan söz konusu planın mahalleler bazında iki parçaya ayrılarak Yıldızevler mahallesini içine alan kısım belediyemiz meclisinin 11.01.2010 tarih 5 sayılı karar ile 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılarak kabul edilmiştir.

Uğurevler mahallesinin bulunduğu alan, Kayseri 1.İdare Mahkemesinin iptal gerekçeleri ile, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda, üst ölçek plan kararlarına uygun olarak plan müellifi tarafından sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve ticaret alanı olarak yeniden planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasındaki plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 52

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 17 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 sayılı kararı hakkındaki Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 23.07.2009 tarih, 2009/607, 608 ve 609 esas sayılı, 29.07.2009 tarih, 2009/537 esas sayılı kararları gereği Çaybağları mevkiinde revizyon Nazım İmar planı yapılmasını istemekte olup, plan müellifi tarafından hazırlanan öneri planda planlama alanı, mahkeme kararları dikkate alınarak 2 ayrı etapta değerlendirilmiş ve 1.etap olarak adlandırılan, Milli Savunma Bakanlığı ve Kayseri 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın görüşü doğrultusunda askeri alandan çıkartılan yer, Belediyemiz meclisinin 15.01.2010 tarih 41 sayılı kararına istinaden, üst ölçekli planlara uygun olarak sosyal donatıları ile birlikte bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanmıştır.

1.etabın güneyindeki 2.etap olarak adlandırılan alana ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve Kayseri 1.İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda plan müellifi tarafından revizyon nazım imar planı önerisi hazırlanmıştır.

Revizyon nazım imar planı ile birlikte değerlendirilmek üzere Melikgazi Belediyesinin 07.01.2010 tarih, 65 sayılı yazısıyla, plan onama sınırı içerisinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasının bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talebinin ise uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 28M, 28N, 27M ve 27N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatılarıyla birlikte bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 53

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes Mah. 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 18 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu belediye otobüs garajı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Plan tadilatıyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 54

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde TOKİ’ye ait muhtelif parsellerde uygulama

İmar plan değişikliği, NİP ve İlave Uygulama İmar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 19 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında, çok düşük yoğunluklu yerleşim alanı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında, çok az yoğun gelişme konut alanı ve kentsel yeşil alan olarak planlı olup, bölgeye yönelik yoğun konut talebinin karşılanması amacıyla, plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır. Plan tadilatı talebiyle ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 55

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 20 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen parsel Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2009 tarih 1285 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Bahsi geçen alanda plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 56

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 21 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi ve civarında, üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Plan talebiyle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 57

Konusu : Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu

Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 22 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesine ait, Belediye ve Mahalle sınırlarının tespitinde, uygulamada birlik sağlanması ve olası sınır ihtilaflarının önüne geçilmesi için diğer ilçe belediyelerinin belediye ve mahalle sınır çalışmaları tamamlandıktan sonra birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Hacılar Belediye Meclisi’nin 07.12.2009 tarih ve 32 sayılı kararının, diğer İlçe Belediyelerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm İlçelerle birlikte meclise sunulmak üzere gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 58

Konusu : Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu

Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2010 tarih ve 23 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesine ait, Belediye ve Mahalle sınırlarının tespitinde, uygulamada birlik sağlanması ve olası sınır ihtilaflarının önüne geçilmesi için diğer ilçe belediyelerinin belediye ve mahalle sınır çalışmaları tamamlandıktan sonra birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Talas Belediye Meclisi’nin 07.12.2009 tarih ve 214 sayılı kararının, diğer İlçe Belediyelerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm İlçelerle birlikte meclise sunulmak üzere gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 59

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 13 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şeker mahallesinde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı alanda, TEİAŞ’ın görüşü doğrultusunda, enerji nakil hattının imar adasına isabet ettiği alandaki yapı yaklaşma mesafesinin enerji nakil hattı koruma kuşağı sınırına kadar çekilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2010 tarih 7 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 60

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 14 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarihli kararlarından;

1 sayılı kararı ile, Başakpınar mahallesi, Eşme mevkiinde akaryakıt ve LPG ikmal istasyonunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, 307 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

2 sayılı kararı ile, Yenidoğan mahallesinde, dini tesis alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, resmi kurum alanı olarak planlı yerin ise dini tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, 305 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

5 sayılı kararı ile, Yenidoğan mahallesindeki akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının güney cephesindeki çekme mesafesinin fiili duruma uygun olarak 5 metre olarak planlanması ve Yangın yönetmeliğinin 71. maddesine istinaden yer altı akaryakıt tanklarının topluma açık yerlerde minimum 25 metre mesafede olması gerektiğinden, ticaret alanı olarak planlı yerin doğu cephesindeki çekme mesafesinin 13 metre güney cephesinin ise 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 61

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.01.2010 tarih ve 12 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin dini tesis alanı, dini tesis alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, 302 sayılı kararına istinaden onanan, nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 8 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 62

Konusu : Zabıta Hizmetlerinde Kullanılmak üzere 1 adet Kapalı kasa kamyonet alınması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10’ncu maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine istinaden 1 adet kapalı kasa Kamyonet alınması talebi bulunduğundan buna dair; Zabıta Dairesi Başkanlığının 25.01.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/14 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet kapalı kasa Kamyonetin, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10’ncu maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine eklenen ek cümlede “İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinilir denilmektedir.”

Yukarıda belirtilen Kanunlar çerçevesinde Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa Kamyonet alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 63

Konusu : Tarihi Kentler Birliğine 1 yedek üye daha seçilmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Tarihi Kentler Birliğinin, Birlik tüzüğünün 8. maddesi gereğince, birliğin talepleri doğrultusunda Meclis üyeleri arasından 1 yedek üye daha seçilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/70 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tarihi Kentler Birliğinin, Birlik tüzüğünün 8. maddesi gereğince, Meclis üyeleri arasından 1 yedek üyenin daha seçilmesini talep etmiştir.

Bu hususta; Tarihi Kentler Birliğinin talep ettiği 1 yedek üyelik için, Bekir YILDIZ ve Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın vermiş olduğu önergeleri doğrultusunda, Ahmet HERDEM’in seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 64

Konusu : 2010 yılında çalışmaları devam edecek olan 66 Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2009 tarihinde sona eren 66 personel 2010 yılında çalışmalarına devam edeceğinden, net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.02.2010 tarih ve 1 nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2009 tarihinde sona eren 66 personel 2010 yılında çalışmalarına devam edeceğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince net aylık ücretlerinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 65

Konusu : Askerden dönen 2 adet Sözleşmeli Personelin net aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2009 yılında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, kısa dönem Askerlik hizmetini yapmak üzere sözleşmeleri fesih edilen, 2 personelin sözleşmeli olarak çalıştırılacağından, 2010 Mali yılında ödenecek olan net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 05.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/140 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2009 yılında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, kısa dönem Askerlik hizmetini yapmak üzere sözleşmeleri fesih edilen, 2 personelin Bakanlar Kurulunun 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esasların Ek 1.inci maddesi gereği göreve başlatılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince;

 

S.N.

Sicil

Adı Soyadı

Birimi

K/D

Kadro Unvanı

2010 Net Tavan Ücret

2010 Belirlenecek Net Ücret

1

1013

Yasin HARMANCI

Fen

6

Mühendis

1.950,38

1.784

2

1064

Samet KURAL

Çevre

5

Mühendis

1.950,38

1.684

 

Yukarıda adı geçen personellere tabloda belirtilen net aylık ücretlerinin 2010 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 66

Konusu : Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tes.Tic. A.Ş.’nin

sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Ortağı bulunduğumuz Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tes. İşl. San. Tic. A.Ş.’nin 12.10.2009 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında şirket sermayesini 1.250.000TL’den, 2.000.000TL ye çıkartılmasına karar vermiş olup, artırılan sermayeden dolayı, Rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 03.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/106 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı bulunduğumuz Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tes. İşl. San. Tic. A.Ş.’nin 12.10.209 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında şirket sermayesini 1.250.000TL’den, 2.000.000TL ye çıkartılmasına karar vermiş olup, sermaye artırımından dolayı, Rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 67

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine 2 adet otobüs hibe edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Üniversitelerinde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 adet otobüs hibe edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın 04.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-171 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Üniversitelerinde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 adet otobüs hibe edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 68

Konusu : Molu Çöp Depolama sahasında rehabilitasyon ve enerji üretilerek gelir elde edilmesi işinin

ihale edilmesi için encümene yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (i) bendi gereğince, İlçe Belediyelerince toplanarak Çöp Transfer istasyonuna getirilen evsel nitelikli atıkların mevcut Molu Çöp depolama sahasına taşınması ve Rehabilitasyon işlemlerine uygun olarak depolanması işlerinin Yap-İşlet modeli ile, Katı atık düzenli depolama tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, Molu Çöp Depolama sahasında rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması ve elde edilecek gazdan enerji üretilerek gelir elde edilmesi işinin, Yap-İşlet-Devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 02.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02/100 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (i) bendi gereğince Çöp Transfer İstasyonu ile, Molu Çöp Depolama Sahası Başkanlığımızca işletilmektedir.

Bu sebeple; İlçe Belediyelerince toplanarak Çöp Transfer istasyonuna getirilen evsel nitelikli atıkların mevcut Molu Çöp depolama sahasına taşınması ve Rehabilitasyon işlemlerine uygun olarak depolanması işlerinin Yap-İşlet modeli ile, Katı atık düzenli depolama tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, Molu Çöp Depolama sahasında rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması ve elde edilecek gazdan enerji üretilerek gelir elde edilmesi işinin, Yap-İşlet-Devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 69

Konusu : Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, yeni açılan bir cadde veya sokağa verilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, Kayseri şehir merkezinde yeni açılan cadde veya sokak gibi uyun görülen yerlere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2010 tarih ve M.38.0. KBB.13-E–24–67–318 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, Kayseri şehir merkezinde yeni açılan cadde, sokağa veya uygun görülen yerlere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 70

Konusu : Hacılar Belediye Başkanlığı, sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklara Hayırseverlerin isimlerinin

verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Başkanlığı, sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklara Hayırseverlerin isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0. KBB.13-E–24–71–353 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Başkanlığı, sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklara Hayırseverlerin isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 71

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-197-258 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 72

Konusu : Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkii, 1343 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkiinde bulunan 1343 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-249-342 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkiinde bulunan 1343 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 73

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-11-a, K35-d-06-c nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-39-67 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-11-a, K35-d-06-c nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 74

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-D-11-A nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-198-257 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-D-11-A nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 75

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada,

1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım ve uygulama imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-256-355 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım ve uygulama imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 76

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-18-B nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-248-332 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-18-B nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 77

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 25N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-246-335 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 25N nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 78

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmazda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-245-336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmazda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 79

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile,

611 ada, 84 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-253-343 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 80

Konusu : İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında muhtelif yerlerde nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-251-339 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında muhtelif yerlerde nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 81

Konusu : Mevlana Mahallesi, 1607 ada, 2980 parselde 1/5000 ölçekli 30M NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, TC. Başbakanlık F-02 Kayseri Başkanlığına tahsisli, Mevlana Mahallesi, 1607 ada, 2980 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-255-345 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, TC. Başbakanlık F-02 Kayseri Başkanlığına tahsisli, Mevlana Mahallesi, 1607 ada, 2980 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 82

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-263-358 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 83

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–42-66 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 84

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46

sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–239-325 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 85

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31

sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–240-328 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 86

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56

sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–252-341 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 87

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–250-346 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 88

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–236-331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.02.2010

Karar No : 89

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–236-331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.