2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.01.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No : 01 Toplantı No : 1

Konusu : B.Şehir Belediye Encümenine Birleşim No : 1

Üye Seçiminin yapılması. Oturum No :1

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 20.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.61/152-306 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 63 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine; Mehmet SAVRUK 58 oy, Ahmet GÖBÜLÜK 53 oy, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Rifat YELKENOĞLU 56’şar oy, Halil TAŞÇI ise 57’oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 02 Toplantı No : 1

Konusu : Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Birleşim No : 1

Yapılması. Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde; Denetim Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 20.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.61/151-305 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 63 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Mehmet BÜYÜKBAŞ, Mustafa ÇELİK 55’er oy ve Mehmet KAHRAMAN ise 52 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 03 Toplantı No : 1

Konusu : Teftiş Kurulu Başkanlığı Görev ve Çalışma Birleşim No : 1

Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Teftiş Kurulu Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 17 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, 21 sayfa ve 60 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğinin ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No : 04 Toplantı No : 1

Konusu : 1. Hukuk Müşavirliğince Görev ve Çalışma Birleşim No : 1

Yönetmeliği. Oturum No :1

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; 1. Hukuk Müşavirliğince yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 9 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, 1. Hukuk Müşavirliğince hazırlanan 4 sayfa ve 14 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 05 Toplantı No : 1

Konusu : Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Birleşim No : 1

Yönetmeliği. Oturum No :1

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 8 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 7 sayfa ve 12 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 06 Toplantı No : 1

Konusu : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 13 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 4 sayfa ve 15 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 07 Toplantı No : 1

Konusu : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 18 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca hazırlanan 4 sayfa ve 14 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 08 Toplantı No : 1

Konusu : Ulaşım Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 14 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 10 sayfa ve 17 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 09 Toplantı No : 1

Konusu : Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 16 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 5 sayfa ve 9 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 10 Toplantı No : 1

Konusu : Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 7 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca hazırlanan 10 sayfa ve 28 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 11 Toplantı No : 1

Konusu : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 10 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca hazırlanan 7 sayfa ve 19 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No : 12 Toplantı No : 1

Konusu : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 11 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 8 sayfa ve 12 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 13 Toplantı No : 1

Konusu : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 6 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan 6 sayfa ve 13 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 14 Toplantı No : 1

Konusu : Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 15 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Yapı Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan 11 sayfa ve 14 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 15 Toplantı No : 1

Konusu : İştirakler ve İşletmeler Dairesi Başkanlığı Birleşim No : 1

Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Oturum No :1

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan İştirakler ve İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih, 12 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanlığınca hazırlanan 8 sayfa ve 26 Maddeden oluşan Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 16 Birleşim No : 1

Konusu : Hacılar Bel.Meclisinin 06.11.2006 tarih Oturum No : 1

ve 58 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 58 sayılı kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 27 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin 06.11.2006 tarih, 58 sayılı kararı ile konut alanının, batısında yer alan park alanına doğru genişletilmesi talep edilmektedir. Konut alanına dahil edilen yeşil alan kadar öneri yeşil alan önerilmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 58 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 17 Birleşim No : 1

Konusu : Hacılar Bel.Meclisinin 06.11.2006 tarih Oturum No : 1

ve 57 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 57 sayılı kararları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 24 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih, 57 sayılı kararı ile mevcut imar planında park alanı olarak planlı alan içerisinde yer alan yapının mağduriyetinin giderilmesi amacıyla park alanının konut alanı ile yer değiştirilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.07.2006 tarih, 298 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Hacılar Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih, 57 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 18 Birleşim No : 1

Konusu : Hacılar Bel.Meclisinin 09.11.2006 tarih Oturum No : 1

ve 62 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 09.11.2006 tarih ve 62 sayılı kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 25 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin 09.11.2006 tarih, 62 sayılı kararı ile, konut alanı ve park alanı olarak planlı yerin , dağınık vaziyette bulunan küçük sanayi işletmelerinin tek bir yerde toplanmasını sağlamak amacıyla küçük sanayi sitesi olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.08.2006 tarih, 363 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır ancak, Küçük Sanayi Sitesi olarak önerilen alanın Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki diğer planlar ile uyumunun sağlanması amacıyla emsalin 0,70 den 0,50 ye düşürülerek, Hacılar Belediye Meclisinin 09.11.2006 tarih, 62 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 19 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi, 6031-144863 sayılı yazısı ile Oturum No : 1

Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O NİP.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 09.11.2006 tarih, 6031-144863 sayılı yazısı ile Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 17 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, Sağlık Tesis alanının İl Sağlık Müdürlüğü’nün de görüşünü alarak M ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir,

1/5000 ölçekli 30O nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun gündemden çekilerek, yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 20 Birleşim No : 1

Konusu : S.S. Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait Oturum No : 1

Belsin-Anbar Mevkii, 598 pafta, 6577 ada, 2 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 08.11.2006 tarih, 5991–159017–4526 sayılı yazısı ile mülkiyeti S.S. Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait, Belsin-Anbar Mevkii, 598 pafta, 6577 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 20.12.2006 tarih ve 18 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi mülkiyeti S.S. Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait, Belsin-Anbar Mevkii, 598 pafta, 6577 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, civarın ihtiyacına istinaden ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30 J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 21 Birleşim No : 1

Konusu : Sema Yazar Gençlik Vakfına ait Keykubat Oturum No : 1

Mahallesi, 389 pafta, 2424 ada, 36 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000

ölçekli 30J NİP.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, 08.11.2006 tarih, 5997-158881-4517 sayılı yazısı ile mülkiyeti Sema Yazar Gençlik Vakfına ait Keykubat Mahallesi, 389 pafta, 2424 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 19 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi mülkiyeti Sema Yazar Gençlik Vakfına ait Keykubat Mahallesi, 389 pafta, 2424 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, İl sağlık Müdürlüğü’nün görüşünü de alarak ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 22 Birleşim No : 1

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve şahıslara ait, Oturum No : 1

Konaklar Mahallesi, 1 pafta, 2607 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 30 O NİP.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi 08.11.2006 tarih, 4516 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 1 pafta, 2607 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 20 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 1 pafta, 2607 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Meslek Lisesi alanı ve yeşil alan olarak planlı yerdeki şahıslara ait kadastro parsellerinin kamulaştırılması için yeterli ödenek bulunmadığından bahisle, mülkiyeti maliye Hazinesine ait alanın fiili duruma uygun olarak küçültülmesi ve Meslek Lisesi alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Meslek Lisesi alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin,kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 23 Birleşim No : 1

Konusu : Sümer Mahallesinde bulunan 1607 ada, 2967 Oturum No : 1

parselinde imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 01.12.2006 tarih, 9553 sayılı yazıları ile Sümer Mahallesinde bulunan 1607 ada, 2967 parselinde imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 22 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Başsavcılığı Sümer Mahallesi 1607 ada, 2967 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda askeri alan olarak planlı yerin, Toplu konut idaresi Başkanlığının görüşü doğrultusunda Adliye Sarayı yapılmak üzere Resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan askeri alan olarak planlı yerin, resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 24

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183, 184 ve 186 sayılı kararları

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183, 184 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 16 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183 sayılı kararı ile HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş’nin dağıtım lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekeleri üzerinde imal edilmiş olan doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

184 Sayılı kararı ile, Becen Mevkiinde Bağ ve Safiye Evi alanı olarak planlı yerin Turizm Tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 11.09.2006 tarih, 383 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

186 Sayılı kararı ile; Cumhuriyet Mahallesinde bulunan yurt alanının fiili duruma uygun olarak imar planına işlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183, 184 ve 186 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 25 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih, 155 Oturum No : 1

Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarihli toplantısında görüşülen, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 155 sayılı kararının yeniden incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 21 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin, 02.10.2006 tarih ve 155 sayılı kararı ile, Kanlıyurt mevkiinde, imar hattının batı istikametinde bir miktar büyütülmesi talebi, daha önce 13.11.2006 tarih, 498 sayılı meclis kararımız ile söz konusu genişleme alanının mülkiyeti şahsa ait olduğu zannedilerek incelendiği anlaşıldığından, yeniden incelenmek üzere meclisimize sunulmuştur. Bahsi geçen alanın mülkiyetinin Melikgazi Belediyesine ait olmasından ve tadilat talebinin nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden dolayı, Melikgazi Belediye meclisinin, 02.10.2006 tarih, 155 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 26 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, Oturum No : 1

174, 175 ve 176 Sayılı karlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 174, 175 ve 176 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.12.2006 tarih ve 15 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 174 sayılı kararı ile HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş’nin Talas geneline ait, Doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin uygulama imar planına işlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

175 Sayılı kararı ile, Çömlekçi mevkiinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olan parselin, tescilli halinin korunması amacı ile uygulama imar planına işlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

176 Sayılı kararı ile, imam evi olarak planlı yerin M lejant işaretli kreş alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 14.08.2006 tarih, 357 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 174, 175 ve 176 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No : 27 Birleşim No : 1

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, Oturum No : 1

94, 95 ve 96 Sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.12.2006 tarih ve 28 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, 94 Sayılı Kararı ile; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan parselde yer alan ilköğretim alanında 30 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 10m’ye düşürülmesi talebi, nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

95 Sayılı Kararı ile; imar adasının kuzey kısmının mera vasıflı kadastro parseline bastığından, uygulamada çıkacak zorlukların giderilmesi amacıyla imar adasının güneyinde bulunan otopark alanının konut alanının kuzeyine kaydırılması talebi, nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

96 Sayılı Kararı ile; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla konut adasının kuzey doğusunda bulunan park alanı yönünde büyütülmesi talebi, nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 28 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih Oturum No : 1

54 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.12.2006 tarih ve 26 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin 04.12.2006 tarih, 54 sayılı kararı ile, Yüzüncü yıl Mahallesinde özürlüler için Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi yapılmak üzere, (M) ticaret lejant işaretli Eğitim Tesisleri alanı ve Sosyal Tesis alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 14.08.2006 tarih, 349 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Erkilet Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih ve 54 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 29 Birleşim No : 1

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait Köşkdağı Mahallesi, Oturum No : 1

655 pafta, 6326 ada, 5 parsel, 5.570,80 m2, Kentsel

Servis Alanı Arsası ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine

ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 6 parsel,

5000.06 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının tevhidinin yapılması.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 5 parsel, 5.570,80 m2, Kentsel Servis Alanı Arsası ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 6 parsel, 5000.06 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının proje bütünlüğü sağlanması amacı ile tevhidinin yapılarak, satışının yapılmasına ilişkin talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.12.2006 tarih ve 14 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Köşkdağı Mahallesi, Kentsel Servis Alanı planlı 5570,80 m2 büyüklüğünde 655 pafta, 6326 ada, 5 parsel ile Kentsel Servis Alanı planlı 5000.06 m2 büyüklüğünde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 6 parselin proje bütünlüğü sağlanması amacı ile tevhidinin yapılarak, satışının yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. ve 5393 Sayılı Kanunun 69. ve 75.maddeleri gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında düzenlenen Protokolü imzalamak üzere 5393 Sayılı Kanunun 38. maddesi (g) bendi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili kılacağı birisine yetki verilmesinin, ayrıca tevhit işleminden sonra meydana gelen parselin 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması, söz konusu satışta Melikgazi Belediyesi ile birlikte hareket edilerek şehrimize büyük bir iş merkezi yapılabilecek bir alan kazandırılacağı düşünüldüğünden, söz konusu parselde satışın yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 30 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.12.2006 tarih Oturum No : 1

114, 117, 118 ve 119 sayılı kararlarının

incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.12.2006 tarih, 114, 117, 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.12.2006 tarih ve 29 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 114 sayılı kararı ile; Yavuzlar Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı alana, özel sektör tarafından yatırım sağlamak amacıyla (M) lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.08.2006 tarih, 355 Sayılı Kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

117 Sayılı Kararı ile; Argıncık Mahallesinde Camii alanının fiili duruma uygun olarak planlara işlenmesi, yeşil alan, konut dışı kentsel çalışma alanı planlaması ve sosyal tesis alanına M ticaret lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.08.2006 tarih, 360 Sayılı Kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

118 Sayılı Kararı ile; Cırgalan Mahallesinde sosyal tesis olarak planlı alanın ticaret alanı, dini tesis olarak planlı alanın sosyal tesis alanı, yeşil alan olarak planlı alanın dini tesis alanı ve ticaret alanının da, yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.08.2006 tarih, 347 Sayılı Kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

119 Sayılı Kararı ile; Cırgalan Mahallesinde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı alanın, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.08.2006 tarih, 346 Sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı, ancak planda olduğu şekliyle korunmasının gerektiği düşünüldüğünden, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.12.2006 tarih, 114, 117 ve 118 sayılı kararlarının kabulünün, 119 sayılı kararın ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 31 Birleşim No : 1

Konusu : Kiçiköy Mahallesi, 81-84 pafta, 1101 ada, 1 Oturum No : 1

parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda

1/5000 Ölçekli K35-d-01c NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, 08.12.2006 tarih, 1460 sayılı yazısıyla mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, Kiçiköy Mahallesi, 81-84 pafta, 1101 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli K35-d-01c nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.12.2006 tarih ve 23 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi, 81–84 pafta, 1101 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda konut alanı olarak planlı yerin, 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında bahçeli kütle nizamına dönüştürülmesini , ayrıca buranın ifraz ile ayrılması sonucunda batı kısmında kalan alanın da ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 Ölçekli K35-d-01c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı alanın, ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 32 Birleşim No : 1

Konusu : Hunat mahallesindeki Cadde ve Sokaklara Oturum No : 1

İsim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yanıkoğlu, Gavremoğlu ve Kalpaklıoğlu mahalleleri birleştirilerek Hunat mahallesi adı verilmiştir. Birleştirilen eski mahalle isimlerinin Hunat mahallesindeki Cadde ve Sokaklara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih ve 19 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hunat Mahallesindeki, Hal Caddesi isminin Kalpaklıoğlu Caddesi, Tavlusun caddesi isminin Gavremoğlu Caddesi ve Ertuğrul Caddesinin de Yanıkoğlu Caddesi olarak değiştirilmesinin, uygun olacağıyönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu birliği ile karar verildi.

 

Karar No : 33 Birleşim No : 1

Konusu : Hisarcık Belediye Başkanlığının Alperenler Sokak Oturum No : 1

isminin verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediye Başkanlığı’nın Erciyes Mahallesinde Hacılar caddesi ile Yavuzlar caddesini bir birine bağlayan yeni açılmış olan imar yoluna Alperen veya Alperenler Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 21.12.2006 tarih ve 20 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Belediye Başkanlığı’nın Erciyes Mahallesinde Hacılar caddesi ile Yavuzlar caddesini bir birine bağlayan yeni açılmış olan imar yoluna Alperenler Sokak isminin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 34 Birleşim No : 1

Konusu : Zincidere Belediyesinin Cadde ve Sokaklarına Oturum No : 1

isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Zincidere Belediye Başkanlığı, Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım cadde ve sokaklara yeni isimler verilmesini ve bazılarının da tarihten gelen kadim hakkı isimler ile değiştirilerek isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 06.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0. 14/03/70 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım cadde ve sokaklara yeni isimler verilmesini ve bazılarının da tarihten gelen kadim hakkı isimler ile değiştirilerek isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 35 Birleşim No : 1

Konusu : Serçeönü Mah. Saray Cad. No.6’da bulunan Çay Oturum No : 1

Bahçesinin Kayseri Ekmekçilik A.Ş’ ye tahsisi ve

bedelinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serçeönü Mah. Saray Cad. No.6’da bulunan çay bahçesinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesine istinaden, %99.9 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye 3 yıllığına tahsis yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın, 11.12.2006 tarih ve M.38.O.K.B.B.O.12-651 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Serçeönü Mah. Saray Cad. No.6’da bulunan çay bahçesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesine istinaden, %99.9 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye beher yıllığı 1.000.00YTL olmak üzere 3 yıllığına tahsisinin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 36 Birleşim No : 1

Konusu : Kayseri–Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında Oturum No : 1

köprülü kavşak düzenlenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri–Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında bulunan ve Mimarsinan Kavşağı olarak anılan bölgede trafiğin daha güvenli olarak seyrini sağlamak amacıyla köprülü kavşak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri İşler Daire Başkanlığı’nın, 12.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/ 4863 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; –Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında bulunan ve Mimarsinan Kavşağı olarak anılan bölgede trafiğin daha güvenli olarak seyrini sağlamak amacıyla köprülü kavşak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ yada yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 36 Birleşim No : 1

Konusu : Kayseri–Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında Oturum No : 1

köprülü kavşak düzenlenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri–Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında bulunan ve Mimarsinan Kavşağı olarak anılan bölgede trafiğin daha güvenli olarak seyrini sağlamak amacıyla köprülü kavşak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri İşler Daire Başkanlığı’nın, 12.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/ 4863 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; –Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında bulunan ve Mimarsinan Kavşağı olarak anılan bölgede trafiğin daha güvenli olarak seyrini sağlamak amacıyla köprülü kavşak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ yada yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 37 Birleşim No : 1

Konusu : Almanya’nın Dusseldorf kentine Oturum No : 1

Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve

1. Hukuk Müşaviri Hüseyin BEYHAN’ın

görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Almanya’nın Dusseldorf kentinde Raylı Sistem araçları bakım elamanları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve 1.Hukuk Müşaviri Hüseyin BEYHAN’ın yurtdışındaki incelemelerde bulunmaları ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25.12.2006 tarih ve M.38.KBB. 0.14.01/399 sayılı yazıları okundu.

Almanya’nın Dusseldorf kentinde Raylı Sistem araçları bakım elamanları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve 1. Hukuk Müşaviri Hüseyin BEYHAN Belediye Encümenin 13.12.2006 tarih ve 51 – 920 sayılı kararı ile 17 – 20 Aralık tarihleri arasında yurt dışına görevlendirildiği hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 38 Birleşim No : 1

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, Oturum No : 1

72 sayılı kararı incelenmesi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2552-1946 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 39 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiky Mah.1 pafta, 27 ada, Oturum No : 1

339 Parselin bulunduğu alanda NİP. tadilat

talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2579-1965 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 40 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediyesi, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, Oturum No : 1

6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu

alanda NİP.tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Erkilet Belediyesine ait, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2468-1893 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Erkilet Belediyesine ait, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 41 Birleşim No : 1

Konusu : Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi Oturum No : 1

Civarında plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, 01.12.2006 tarih, 1198 sayılı yazısı ile Camiikebir Mahallesi civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2467-1892 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 42 Birleşim No : 1

Konusu :Erkilet Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Oturum No : 1

Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında

1/5000 Ölçekli 33L NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 42 maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, 01.12.2006 tarih, 1196 sayılı yazısı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2469-1891 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında 1/5000 Ölçekli 33L nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 43 Birleşim No : 1

Konusu :Erkilet Belediyesi, 04.09.2006 tarih, 40 sayılı Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 43 maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2426-1852 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 44 Birleşim No : 1

Konusu : İncesu İlçesine bağlı Subaşı köyünün Oturum No : 1

Büyükşehir Belediyesi sınırlarına

dahil olma talebi.

 

Meclis gündeminin 44 maddesinde bulunan, İncesu İlçesine bağlı Subaşı Köyü Muhtarlığı 07.12. 2006 tarihli dilekçesiyle İncesu Kaymakamlığına başvurmuş ve 5390 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olma talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2683-2019 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçe Kaymakamlığı, İlçelerine bağlı Subaşı Köyünün 5390 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olma talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 45 Birleşim No : 1

Konusu :Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, Oturum No : 1

572, 574, 575, 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu

alandaki NİP’nına Cemalettin KARAKILINÇ’ ın itirazı.

 

Meclis gündeminin 45 maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, 572, 574, 575, 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ve askı ilan süresinde Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından, yapılan plan değişikliğine itirazının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2641-1989 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, 572, 574, 575, 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ve askı ilan süresinde Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından yapılan plan değişikliğine itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 46 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesi, Oturum No : 1

117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 46 maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi 25.12.2006 tarih, 154985 sayılı yazısı ile, Turgutreis Mahallesi, 117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.12.2006 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-2705-2028 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesi, 117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli 30L nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 47 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesi Anbar mevkii 2-5 pafta 5092 Oturum No : 1

Parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ NİP

Tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 47 maddesinde bulunan, Melikgazi belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-13-15 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 48 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker Mah. 427 pafta, Oturum No : 1

2797 ada 12 ve 16 parsellerin bulunduğu alanda

NİP tadilat talebi.

Meclis gündeminin 48 maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi 04.01.2007 tarih, 01 sayılı yazısı ile, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-7-6 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 49 Birleşim No : 1

Konusu :Austurya ve Portekiz’e heyet görevlendirilmesi. Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 49 maddesinde bulunan, Stadyum yerine yapılacak olan iş merkezi ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 29-31.01.2007 tarihleri arasında Portekiz’e; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyesi ve Bayındırlık İmar Komisyon Başkanı Mehmet TARINÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’ un görevlendirilmesi ayrıca, Avusturya Kış Turizm Merkezlerinde incelemelerde bulunmak amacıyla 01-05.02.2007 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Basın Mensuplarından oluşan ekli listede isimleri bulunan heyetin yurt dışına görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/7 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Stadyum yerine yapılacak olan iş merkezi ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 29-31.01.2007 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyesi ve Bayındırlık İmar Komisyon Başkanı Mehmet TARINÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’un Portekiz’e; ayrıca Avusturya Kış Turizm Merkezlerinde incelemelerde bulunmak amacıyla 01-05.02.2007 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinden, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerden, çeşitli kurumlardan ve Basın mensuplarından oluşan ekli listedeki isimlerin yurt dışına görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No :50 Birleşim No : 1

Konusu :Mimarsinan Belediyesi, 24 sayılı yazısı ile 92 Oturum No : 1

pafta, 558 adanın bulunduğu alan civarında

NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi 08.01.2007 tarih, 24 sayılı yazısı ile 92 pafta, 558 adanın bulunduğu alan civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-19-20 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, 92 pafta, 558 adanın bulunduğu alan civarında nazım imar plan tadilatı talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No :51 Birleşim No : 1

Konusu :Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, Oturum No : 1

11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 51 maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-18-21 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No :52 Birleşim No : 1

Konusu : Zabıta Personeli için 2007 yılı fazla çalışma ücretinin Oturum No : 1

belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 52 maddesinde bulunan, Zabıta Personeli için her ay fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2007 yılının Mali Bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücretin ödenmesini, ayrıca bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince fazla mesai ücretinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 09.01.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/4 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

29.12.2006 gün ve 26391 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2007 Yılı Mali Bütçe Kanunun (K) cetvelinde belirtildiği üzere Nüfusu 250.000-1.000.000. kadar olanlara tavan ücreti olan bürüt 215.00YTL’nin Zabıta personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.01.2007 Toplantı No : 1

Karar No : 53 Birleşim No : 1

Konusu : İtfaiye Personeli için 2007 yılı fazla çalışma ücretinin Oturum No : 1

belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, İtfaiye Personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı, 2007 Mali Yılı Bütçe Kanununda nüfus artışına paralel olarak, belirlenen tavan ücretin, ödenmesinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/31 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 29.12.2006 gün ve 26391 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2007 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinde; “ Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personel ile kadrolu koruma ve güvenlik personeline Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın, belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti maktuen ödenir denilmektedir.

Bu nedenle İtfaiye personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2007 Mali Yılı bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücreti olan brüt 250.00YTL’nin İtfaiye personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin oybirliği ile karar verildi.