2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.03.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 90

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mevkii ve Kavakyazısı mevkiinde muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin. 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 39 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planında M ticaret lejant işaretli konut alanı, yol, otopark alanı ve park alanı olarak planlı olup, bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanın akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen plan değişikliği talebinin civarı ile birlikte yeniden planlanarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 91

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 29 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, S.S Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında, çok düşük yoğunluklu yerleşim alanı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında, çok az yoğun gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin, yeniden planlanmasını istemektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 92

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 30 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, bağ ve sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin ilköğretim alanı olarak planlamasını istemektedir. Bahsi geçen tadilatın civarınıda içine alacak şekilde daha sonra yapılacak revizyon planlarla birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR ve Ahmet Tahir GÜL’ün önerilerne istinaden, plan değişikliği yapılmak istenen alanın Sosyal Kültürel ve Eğitim Tesis alanı olarak planlanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 93

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes Mah. 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 40 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu otobüs garajı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 94

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde TOKİ’ye ait muhtelif parsellerde ugulama

İmar plan değişikliği, NİP ve İlave Uygulama İmar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 31 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında çok düşük yoğunluklu yerleşim alanı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında, çok az yoğun gelişme konut alanı ve kentsel yeşil alan olarak planlı yerlerin her ölçekteki planlarının, TOKİ tarafından hazırlatılan planlara uygun olarak yapılmasını istemektedir. Yapılmak istenen planların, çevresiyle birlikte yapılacak olan plan çalışmalarıyla bir arada değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin gündemden düşürülmesi yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 95

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 41 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kızılören mahallesi ve civarının, ilave ve revizyon nazım imar planının yapılmasını istemektedir. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 96

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 32 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde, Söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, bağ ve sayfiye evi alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Kaldırılan yeşil alana karşılık yeni bir yeşil alan önerilmediği, ilgili parsel maliklerinin tamamının muvaffakatının bulunmadığı ve talebe ilişkin plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, yapılmak istenen değişikliğin uygun olmayacağı kanaatine varılmış olup, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 97

Konusu : Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkii, 1343 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkiinde bulunan 1343 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.02.2010 tarih ve 24 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevkiinde, mülkiyeti belediyemize ait, sosyal tesis alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejant işaretinin konulması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 98

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-11-a, K35-d-06-c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.02.2010 tarih ve 25 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kıranardı-Fatih mahallesinde, mezarlık alanı olarak planlı yerin ağaçlandırılacak alan, ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin de fiili durumuna uygun olarak mezarlık alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a ve K35-d-06-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, ağaçlandırılacak alan ve mezarlık alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 99

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-D-11-A nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 42 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerin, Kayseri İdare Mahkemesi kararı gereği, konut alanı olarak planlanmasını, bu alanın kuzeyindeki konut alanı olarak planlı yerin de, yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 100

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi,

1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım ve uygulama imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.02.2010 tarih ve 28 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7/b ve 7/f maddelerine istinaden, raylı sistem ana depo sahası alanı planlanması istenmektedir.

Söz konusu parsellerin bulunduğu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı, ilköğretim alanı, park ve yol olarak planlıdır.

1/25000 ölçekli K35-a3, 1/5000 ölçekli K35-a-23-a, K35-a-23-b, 1/1000 ölçekli K35-a-23-a-3-b, K35-a-23-b-4-a ve K35-a-23-b-4-d imar planı paftalarında plan müellifi tarafından, teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ilköğretim alanı, ortaöğretim alanı, park, yol ve raylı sistem ana depo sahası alanı olarak planlanması yönündeki imar plan tadilatları talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 101

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-18-B nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.02.2010 tarih ve 26 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onanan 1/1000 ölçekli mevzi uygulama imar planı bulunan alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-18-b nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki mevzi nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 102

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 25N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 33 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında, konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bu alana ilişkin parsel sahiplerinin muvaffakatlarının eksik olduğu, yapılmak istenen tadilatın civarın karakterine uygun olmayacağı, bu yönde yapılacak değişikliğin ancak Erciyes Master Planı yürürlüğe girdikten sonra yapılacak olan revizyon imar planları ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 103

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmazda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 34 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Melikgazi mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu sağlık tesis alanı olarak planlı yerin, İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşü de alınarak ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 104

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi,

148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 43 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında resmi kurum alanı, konut alanı ve yol olarak planlı olup, Kocasinan Kaymakamlığının olumlu görüşüne istinaden resmi kurum alanı olarak planlı alanın şahıs mülkiyetinde kalan kısmının konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen plan değişikliği talebi ile ilgili kurum görüşü bulunmadığından ve bu alandaki plan çalışmaları devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 105

Konusu : İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında muhtelif yerlerde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 44 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, mevcut 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarının muhtelif yerlerinde plan tadilatı talebinde bulunmuştur. Söz konusu plan tadilatı taleplerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha uygun ve sağlıklı olacağı kanaatine varıldığından, yapılmak istenen plan değişikliği taleplerinin ayrı ayrı yapılmak üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 106

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mevlana Mahallesi, 1607 ada,2980 parselde 1/5000 ölçekli 30M NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, TC. Başbakanlık F-02 Kayseri Başkanlığına tahsisli, Mevlana Mahallesi, 1607 ada, 2980 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 35 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında resmi kurum alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, TC. Başbakanlık F-02 Kayseri Başkanlığı, yeşil alan olarak planlı yerin fiilen kullanıldığını ve ilerde başka amaçla kullanılmasının güvenlik sorunu yaratacağını belirtilerek, bu alanın resmi kurum alanına dahil edilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 107

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 45 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olup, bahsi geçen parselin güneyinde planlı 12 m’lik yolun parsellerine dahil edilerek büyütülmesi talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen plan değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 108

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2010 tarih ve 46 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesince Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelköy, Özlüce köy yerleşim alanlarına ait, ITRF koordinatlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmış olup, Bahsi geçen alanların öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih ve 10 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlananan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 109

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih,

32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.02.2010 tarih ve 47 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 01.02.2010 tarihli meclis kararlarından;

32 sayılı kararı ile, Aydınlıkevler Mahallesinde, Cami alanının farklı bir mülkiyete basmayacak şekilde genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı ,

35 sayılı kararı ile, Gülük Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda konut alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işaretinin konulması talebi öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile, Yeşilyurt Mahallesinde küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla onama sınırı içerisine alınan imar adalarına kütle nizam hükmünün getirilmesi talebinin, 1/1000 ölçekli imar planı paftalarına, “(*) işaretli imar adaları Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde belirtilen asgari bina cephe ölçülerine tabi değildir.” Plan notunun yazılarak talebin bu şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

37 sayılı kararı ile, 19 Mayıs Mahallesinde kütle nizamdaki konut alanının, enerji nakil hattından dolayı bir miktar kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

38 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda konut alanı, yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlı yerlerin inşaat alanı artışı olmayacak şekilde yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmemekle birlikte söz konusu alandaki parsel maliki muvaffakatları eksik bulunduğundan, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

40 sayılı kararı ile, Sakarya ve Esenyurt mahallelerinde Kayseri ve Civarı Elektirik A.Ş. nin talebine istinaden 2 adet trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı ,

41 sayılı kararı ile, Osman Kavuncu Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında turizm tesis alanı, yeşil alan ve yol planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2009 tarih, 345 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

42 sayılı kararı ile, müze alanı olarak planlı yerin doğusunun yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih, 387 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

46 sayılı kararı ile, Konaklar Mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda M ticaret lejant işaretli konut alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 110

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih,

22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 36 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesindeKocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarihli kararlarından,

22 sayılı kararı ile, Erciyes mahallesinde, M ticaret lejant işaretli K9, 22*35 ebatlı kütlenin bulunduğu alan ile ilgili olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas açıklama raporu ve plan notu değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, talebin kabulünün uygun olacağı,

24 sayılı kararı ile, İller Bankası tarafından hazırlanan Kuşçu yerleşimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2007 tarih, 602 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

25 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde, A-4 nizamlı konut alanlarında Kayseri Büyükşehri Belediyesi Yönetmeliğinin 18. maddesine uygun olarak ön bahçe mesafesinin 3 metreden 5 metreye çıkarılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı kararı ile, Kötügöller mahallesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, ilköğretim alanı olarak planlı yerde çekme mesafesinin 40 metreden 10 metreye düşürülmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

27 sayılı kararı ile, Kötügöller mahallesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, ortaöğretim alanı olarak planlı yerde çekme mesafesinin 60 metreden 20 metreye düşürülmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

28 sayılı kararı ile, Gömeç mevkiinde, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih, 383 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile, Sümer mahallesinde, Belediye lojmanları olarak kullanılan yapıların BL-5 yapı nizamlı konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı kararı ile, Şeker mahallesinde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, kentsel servis alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih, 380 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2010 tarih 22 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 111

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 37 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarihli kararlarından,

49 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde Emniyet Müdürlüğü karakol lojman alanı ve resmi kurum alanı olarak planlı yerin, birleştirilerek Emniyet Müdürlüğü karakol lojman alanı olarak planlanması ve sağlık tesisi alanına E=0.60 ifadesinin eklenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ,1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden , talebin kabulünün uygun olacağı,

50 sayılı kararı ile, Pervane mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı yerde trafo alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği , 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

51 sayılı kararı ile, Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi sınırı dışında kalan alanın askeri alan koruma kuşağından çıkartılıp çevresi ile uyumlu olacak şekilde Tarım alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2009 tarih, 434 sayılı kararı ile onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

52 sayılı kararı ile, Kavakyazısı mevkinde, Sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2009 tarih, 428 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı ,

53 sayılı kararı ile, Kötügöller Mevkiinde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı yerde trafo alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği , 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

54 sayılı kararı ile, Cırkalan Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı , ticaret alanı , park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2009 tarih ,477 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından , talebin kabulünün uygun olacağı ,

55 sayılı kararı ile, Mithatpaşa Mahallesinde Pazar alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin konut alanı, park alanı ve otopark alanı, park alanı olarak planlı yerin ise Pazar alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği , Belediyemiz Meclisinin 14.12.2009 tarih, 476 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı ,

56 sayılı kararı ile, Argıncık mevkiinde Sosyal Tesis alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli Sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği , Belediyemiz Meclisinin 14.12.2009 tarih, 478 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2010 tarih 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 112

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 38 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.02.2010 tarihli kararlarından;

31 sayılı kararı ile Talas Belediyesi, Kepez, Cebir ve Yazılı mahallelerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2005 tarih, 69 sayılı kararı gereğince “Belediyemize bağlanan orman köyleri köyden mahalle olan yerleşim birimleri ile imar planı bulunmayan belediyelerde uygulanacak imar yönetmeliğine” istinaden yerleşik alan sınırı belirlemiştir. Ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli nazım imar planları 07.11.2007 tarihinde onanarak askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen mahalleler ile ilgili yerleşim alanları 1/25.000 ölçekli nazım imar planında belirlenmiş olup, anılan yönetmelikte ifade edilen yerleşik alan sınırları, planı bulunmayan mahalleler ve yerleşik alanı bulunmayan yerler için geçerli bulunmaktadır. Söz konusu mahallelerde yerleşim alanları belirlendiği ve bu yönde bir karar alınmasına gerek duyulmadığı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı,

32 sayılı kararı ile Kiçiköy mahallesindeki, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerlerin ise ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2009 tarih, 340 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

33 sayılı kararı ile Başakpınar mahallesindeki mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında dini tesis alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin bir kısmının dini tesis alanı olarak planlanması, ayrıca güney çevre yolunun planlara aktarılması ve ana ulaşım aksına cepheli ilkokul alanının batısından geçen 10 metrelik yolun 15 metre, 7metrelik yaya yolunun 10 metre şeklinde planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih, 391 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

34 sayılı kararı ile Harman mahallesinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, konut alanı, yaya yolu ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

35 sayılı kararı ile, Talas Kiçiköy Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla R lejant işaretli konut alanı planlanması talebi, bahsi geçen alanın kuzeybatısındaki arka bahçe çekme mesafesinin plan müellifi tarafından önerildiği şekli ile 10 metre olacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, meclis kararının bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile, Talas Şahinkaya Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında otopark alanı planlanması talebi, bahsi geçen alandaki kadastro parsel maliklerinin muvaffakatları bulunmadığından, konunun yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulünün oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 113

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 10.02.2010 tarih ve 27 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarihli meclis kararlarından,

20 sayılı karar ile, Sultansazlığı, Yavaş mevkiinde, organize tarım ve hayvancılık alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 10.08.2009 tarih, 309 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

21 sayılı karar ile, İncesu II.etap toplu konut alanı civarında, çocuk oyun alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı, gelişme konut alanı olarak planlı yerin de çocuk oyun alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 14.12.2009 tarih, 475 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

22 sayılı karar ile, Örenşehir mahallesinde, trafo, ticaret alanı ve yeşil alan planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 10.08.2009 tarih, 310 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 114

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2010 tarih ve 48 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının incelenmesine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 115

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine 2 adet otobüs hibe edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Üniversitelerinde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 adet otobüs hibe edilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.02.2010 tarih ve 02 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Üniversitelerinde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 2 adet otobüsün ilgili üniversite yetkililerine şehrimizde teslim edilmesi kaydıyla hibe edilmesi talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 116

Konusu : Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, yeni açılan bir cadde veya sokağa verilmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, Kayseri şehir merkezinde yeni açılan cadde veya sokak gibi uyun görülen yerlere verilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.02.2010 tarih ve 01 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi Kertmeler Caddesi ile, Bilge Kağan Caddesi arasında ismi olmayan Caddeye, Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 117

Konusu : Hacılar Belediye Başkanlığı, sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklara Hayırseverlerin

isimlerinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Başkanlığı, sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklara Hayırseverlerin isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.02.2010 tarih ve 02 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

Sıra No

HAYIRSEVER İSMİ

CADDE VE SOKAK İSİMLERİ

MEVCUT OLAN

TALEP EDİLEN

1

Boydak Holding

Saraykent Caddesi

Boydak Caddesi

2

Şaşoğlu İnş. San.Tıc.Ltd.Şti.

Akdam Caddesi

Şaşoğlu Caddesi

3

İpek Kanepe

Bayır Caddesi

Saffet ARSLAN Caddesi

4

Hasçelik AŞ.

1.Park sokak

Mustafa ÖZBEK Sokak

5

Mercan Tekstil AŞ.

Çiftlik Caddesi

Feyyaz Mercan Caddesi-Çiftlik Caddesi

6

Boydak Holding

Sakar Çiftlik Caddesi

H.Sami BOYDAK Caddesi -Sakar Çiftlik Caddesi

7

Gürdoğanlar Tekstil

12 Eylül Caddesi

Gürdoğanlar Caddesi

8

Atlas Halı AŞ.

2.Park Sokak

Rasim Çetinkaya Sokak

9

Hes Makine AŞ.

Simitcioğlu Sokak

Sadettin Erkan Sokak-Simitcioğlu Sokak

 

Hacılar Belediye Başkanlığı, sınırları içinde bulunan Cadde ve Sokak İsimlerinden; Erciyes Mahallesinde Bulunan Saraykent Caddesinin Boydakcaddesi olarak, Yeni Mahalle ile Akdam Mahallesi sınırında bulunan Akdam Caddesi isminin Şaşoğlu Caddesi olarak, Yukarı Mahalle ile Aşağı Mahalle sınırında bulunan Bayır Caddesi isminin Saffet ARSLAN Caddesi olarak, Yeni Mahallede bulunan 1.Park Sokak isminin Mustafa ÖZBEK Sokak olarak, Yeni Mahallede bulunan 12 Eylül Caddesi isminin Gürdoğanlar Caddesi olarak, Yeni Mahallede bulunan 2. Park Sokak isminin Rasim ÇETİNKAYA olarak değiştirilmesinin,

Yediağaç Mahallesi ile Yukarı Mahalle sınırında bulanan; Çiftlik Caddesinin, Şehit Rüştü BAYRAM Caddesi ile, Çarık Caddesinin kesiştiği, yerde kalan kısmına Feyyaz MERCAN Caddesi isminin verilmesinin, kalan kısmın ise Çiftlik Caddesi olarak kullanılmasının,

Beğendik Mahallesinde bulunan; Sakar Çiftlik Caddesinin başlangıcında bulunan, Organize Caddesi ile Şehit Rüştü Bayram Caddesi arasında kalan Caddeye H.Sami BOYDAK Caddesi isminin verilmesinin, kalan kısmının ise Sakar Çiftlik Caddesi olarak kullanılmasının,

Yeni Mahallede bulunan; Simitcioğlu Sokağının Kayseri Caddesi başlangıcından 200 metrelik kısmına Saadettin ERKAN Sokağı isminin verilmesinin, kalan kısmının ise Simitcioğlu Sokağı olarak kullanılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 118

Konusu : Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülhak Güpgüpzade H.Mustafa Ağa Vakfı Mütevelliliğinin, Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.02.2010 tarih ve M.38.0. KBB.13-E–24–75-366 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülhak Güpgüpzade H.Mustafa Ağa Vakfı Mütevelliliğinin, Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile kararVERİLDİ.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 119

Konusu : Kayserigaz ile protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kayserigaz’ın, Şehir Stadyumunun Doğalgaz Abonelik ücreti karşılığında, Stadyumun belirlenen yerlerinde 2 yıllık reklam ve 5 yıllık loca talebi ile ilgili protokol imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 04.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.70/50 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayserigaz’ın, Şehir Stadyumunun Doğalgaz Abonelik ücreti karşılığında, Stadyumun belirlenen yerlerinde 2 yıllık reklam ve 5 yıllık loca talebi ile ilgili protokol imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 120

Konusu : Stadyum ile Kongre ve Spor merkezinin 10 yıllığına kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, kullanma hakkı Belediyemize ait olan; 30.000 kişilik Stadyum ve 7.200 kişilik Kongre ve Spor merkezinin, sermayesinin en az %90’ı Belediyemize ait şirketlerden birine, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince, 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.12/105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; kullanma hakkı Belediyemize ait olan; 30.000 kişilik Stadyum ve 7.200 kişilik Kongre ve Spor merkezinin, sermayesinin en az %90’ı Belediyemize ait şirketlerden birine, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince, 10 yıllığına kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 121

Konusu : Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere TOKİ’ye inşa ettirilen konutların satın alınması hususunda

Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere inşa ettirilen 84 adet konutun satın alınması hususunda, hazırlanacak protokolün, 5216 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereğince Büyükşehir Belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-23-187/592 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında İnşa ettirilen 84 adet konutun öncelikle Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere, 5216 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereğince, Belediyemiz tarafından satın alınması hususunda hazırlanacak olan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 122

Konusu : Coğrafi Bil.Sis. Sorumlusu Emre YAYLAGÜL’ün Yurtdışı görevi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 24-26 Şubat 2010 tarihleri arasında, Rotterdam-Hollanda da düzenlenen “ Yoksullukla Mücadele için Kentler Dünya Birliğinin, (WACAP)” 7. Forumuna katılmak üzere Coğrafi Bilgi Sistemler Sorumlusu Emre YAYLAGÜL, Büyükşehir Belediye Encümeninin, 17.02.2010 tarih ve 07-09 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-24-141/586 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 24-26 Şubat 2010 tarihleri arasında, Rotterdam-Hollanda da düzenlenen “ Yoksullukla Mücadele için Kentler Dünya Birliğinin, (WACAP)” 7. Forumuna katılmak üzere Coğrafi Bilgi Sistemler Sorumlusu Emre YAYLAGÜL, Büyükşehir Belediye Encümeninin, 17.02.2010 tarih ve 07-09 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 123

Konusu : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Belediyemizce hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 04.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.35/12-135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 124

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan- Demokrasi Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,

6072 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan- Demokrasi Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 6072 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-433-584 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan- Demokrasi Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 6072 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-23-D nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 125

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde tadilat talebinin görüşülmesi NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.KBB.0.13-E-25-434-583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 126

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–429-578 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 127

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–428-575 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 128

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–426-574 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.03.2010

Karar No : 129

Konusu : Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 132 ada 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 132 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–439-602 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 132 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.