2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.11.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 534

Konusu : Belediyemizin 2011 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2011 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 01.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/866 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2011 Mali Yılı Performans Programı teklifi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 535

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2011 Mali Yılı performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 01.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-867 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 536

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2011 Mali Yılı Taslak performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 0.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–868 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 537

Konusu : Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 01.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–869 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 538

Konusu : Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2011 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-25 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 539

Konusu : Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.10.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-441 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 540

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parselde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2010 tarih ve 229 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) planlarda Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Parkı olarak planlı olup, fiilen sanayiye yönelik mevcut yapılaşmalar olduğu belirtilerek, bu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 541

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel nolu taşınmazda plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2010 tarih ve 230 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı olup, üzerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Misafirhane”nin kullanımı dikkate alınarak yeniden planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 542

Konusu : Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.11.2010 tarih ve 235 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mevkiinde, Mimarsinan yolu üzerinde, 50 m’lik yola cepheli imar adalarında ticaret alanı planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 543

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 204 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 204 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2010 tarih ve 226 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarihli kararlarından;

204 sayılı kararı ile, Kurtgözü mevkiinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla ada kenar çizgilerinin tescile uygun olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

206 sayılı kararı ile, Talas ilçesi sınırları içerisindeki Kayseri Gaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yer üstü tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, söz konusu şirketin cd ortamında hazırladığı verilerin sayısal ortamda planlara altlık olarak kullanılmasının uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 204 ve 206 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 544

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2010 tarih ve 231 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarihli kararlarından;

180 sayılı kararı ile, Cırkalan mahallesinde konut alanı olarak planlı alanda, 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması yapıldığı, tescilli parsel ile imar planı arasındaki uyuşmazlığın mülkiyet durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

181 sayılı kararı ile, Kötügöller mevkiinde konut alanı ve yol olarak planlı alanda onaylanmış parselasyon planı ile imar planı arasında uyuşmazlığın mülkiyet durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

182 sayılı kararı ile, Hasanarpa mahallesi, Bozdanlık mevkiinde tarım alanı olarak planlı alanda, Tavuk Gübresi Toplama Merkezi yapılmak üzere tarımsal sanayi alanı planlaması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.06.2010 tarih, 266 sayılı kararına istinaden onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 545

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 227, 229 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 227, 229 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2010 tarih ve 227 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarihli kararlarından;

227 sayılı kararı ile; Bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerin sosyal- kültürel ve eğitim tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 08.03.2010 tarih, 92 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

229 sayılı kararı ile; Esentepe ve Mimarsinan-Bahçelievler mahallelerinde, park alanı olarak planlı yerlerde trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin meclis üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

231 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Dere mahallesinde, park alanı olarak planlı yere ek trafo alanı planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir ancak, talep edilen trafo alanının hemen yanında başka bir trafo alanı olduğundan iki trafo binasının birleştirilerek planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Tadilat talebinin meclis üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 227 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 229 ve 231 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 546

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 217, 219, 221, 222, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 217, 219, 221, 222, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.10.2010 tarih ve 222 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarihli kararlarından;

217 sayılı kararı ile, Mevlana Mahallesinde, ibadet yeri (cami alanı) planlanması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 tarih, 195 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

219 sayılı kararı ile, Harman Mahallesinde, ada kenar çizgilerinin söz konusu parselin tesciline uygun olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

221 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin meclis üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

222 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin meclis üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

224 sayılı kararı ile, Harman mahallesinde “Haber Alma ve Alarm İzleme Güvenlik Merkezi” yapmak amacıyla hazırlanan plan değişikliği talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2009 tarih, 203 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin meclis üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

225 sayılı kararı ile, Harami mevkiinde hal alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2007 tarih, 387 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 217, 219 ve 225 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 221, 222 ve 224 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 547

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 Parseller ile 1554 ada 1019 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parseller ile 1554 ada 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.11.2010 tarih ve 236 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Hastane alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 548

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü mahallesi, Kumseki mevkii, K34-B-21-C pafta, 149 ada, 59 ve 90 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki mevkii, K34-B-21-C pafta, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.10.2010 tarih ve 223 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olup, parsel maliklerinin imar çapı başvurusu üzerine, Belediyesince bu alanda kuru dere yatağı olduğu tespit edilmiştir. Bu alana ilişkin alınan DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün görüşüne istinaden dere yatağının imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-21-c ve K34-b-21-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin dere yatağı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 549

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer mahallesi, 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264 ve 1265 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264 ve 1265 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2010 tarih ve 232 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, taşınmaz malikinin talebi üzerine, parsellerinin 50m genişliğinde Bağdat caddesine cepheli olduğu, bölgenin ticari kullanıma ihtiyacı olduğu belirtilerek, bu alanın akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu alanda plan müellifinin görüşü olumsuz olup, ayrıca bu alanda akaryakıt istasyonu yapılmamasına dair alınmış Kayseri İdare Mahkemesinin 2003/1297 sayılı kararı olduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 550

Konusu : İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 20 pafta, 255 ada, 399 parsellerde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 20 pafta, 255 ada, 399 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2010 tarih ve 233 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Süksün mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı yerin, büyükşehir belediyesine bağlanmadan önce yapılmış olan 1/1000 ölçekli mevzii imar planına uygun olarak akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan değişikliği yapılmak istenen alanda herhangi bir müktesep hak oluşmadığı kanaatine varıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 551

Konusu : Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazda NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.10.2010 tarih ve 224 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Atatürk bulvarı üzerindeki söz konusu parselin bulunduğu alan ve civarında istenen plan değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 552

Konusu : Mülkiyeti Talas Belediyesine ve Maliye Hazinesine Ait, Harman Mahallesinde bulunan parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.10.2010 tarih ve 225 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman mahallesinde, ibadet yeri alanı ve konut alanı olarak planlı yerin, ibadet yeri alanı ve kreş alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ibadet yeri alanı ve konut alanı olarak planlı yerin kreş alanı ve ibadet yeri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 553

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde NİP.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde toplu konut alanı sınırlarının imar planlarından kaldırılması yönünde nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2010 tarih ve 234 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; toplu konut alanı olarak planlı alanlardaki sınırların kaldırılması talebinin kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki toplu konut alanı sınırının planlardan kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 554

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parselde çevre düzeni planı değişikliği ve ilave nazım imar planı değişikliği.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.11.2010 tarih ve 237 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında, 1/50000 ve 1/25000 ölçekli plan değişiklikleri ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmuştur. Belediyemiz meclisinin 11.01.2010 tarih, 18 sayılı kararıyla revizyon çalışmasında değerlendirilmek üzere red edilen plan değişikliği talebine konu olan parsel ve civarı da bu yeni taleple birlikte değerlendirilerek öneri planlar hazırlatılmıştır.

Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, üst ölçekli planlarda ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin topoğrafik yapısının yapılaşmaya uygun olmadığı kanaatine varıldığından, bu alanın mevcut haliyle kalması ve planlama alanı dışına çıkartılması uygun görülmüştür. Buna bağlı olarak 1/50000 ve 1/25000 ölçekli plan değişikliği gerektirmeyen bu yeni planlama alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği önerisi plan müellifine hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut alanı, dini tesis alanı, (M) ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 555

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi, 150 pafta, 1043 ada, 1 paselde NİP.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi, 150 pafta, 1043 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.10.2010 tarih ve 228 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu resmi kurum alanı olarak planlı yerin İl Emniyet Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda bağ ve sayfiye evi alanı ile yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin bağ ve sayfiye evi alanı ile yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 556

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 pasellerde ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazlar ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.11.2010 tarih ve 238 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Fatih mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında S.S.Anadolu Engelliler Kenti toplu konut yapı kooperatifinin talebine istinaden, üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b ve K35-a-22-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, özel proje alanı (ÖPA) olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 557

Konusu : F.Sultan Mehmet bulvarı üzerinde ismi bulunmayan yere “Hasidağ Caddesi” isminin verilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Seyfi DUYMAZ’ın, Melikgazi İlçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Melikgazi kum ocağının Kuzey batısında ismi bulunmayan İsimsiz yola “Hasidağ Caddesi” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2010 tarih ve 23 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Melikgazi kum ocağının Kuzey batısında ismi bulunmayan İsimsiz yola “Hasidağ Sokağı” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 558

Konusu : Tavlusun Mahallesi Rüştü Efendi çeşmesinin bulunduğu yerin ismi bulunmadığından bu yere isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Osman SANDOĞAN’ın, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde aşağı camii, Ermeni ve Rum kiliseleri, Rüştü Efendi çeşmesinin bulunduğu yerin Cadde, Sokak isminin bulunmadığından, buraya Hacı Rüştü Efendi isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2010 tarih ve 24 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde aşağı camii, Ermeni ve Rum kiliseleri, Rüştü Efendi çeşmesinin bulunduğu yerin Cadde, Sokak isminin bulunmadığından, buraya “Hacı Rüştü Efendi Sokağı” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 559

Konusu : Bahçelievler Mahallesinde bulunan Bismil Caddesi isminin bir şehit ismi ile değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Segah Konak Apartman sakinlerinin, Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Bismil Caddesi isminin, bir şehit ismi ile değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2010 tarih ve 25 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Bismil Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 560

Konusu : Erciyes dağında bulunan 1 adet lokantanın kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde Sosyal Tesis Yapım İşi kapsamında 1 (bir) adet Lokanta 2886 sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.10.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–462 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde Sosyal Tesis Yapım İşi kapsamında 1 (bir) adet Lokanta 2886 sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 561

Konusu : Kuru Köprü, Gesi, Tavlusun(Germir) Engir Gölü koruma amaçlı imar planı hak.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kuru Köprü, Gesi, Tavlusun(Germir), Engir Gölü koruma amaçlı imar planı yapımının yaklaşık maliyeti 500.000,00-(Beş Yüz Bin)TL’ olup, İmar planı yapımının %75’lik kısmı İller Bankası yıllık karından ayrılan ödeneğinden, Köyler ve Belediyeler altyapı, proje ve yapım işlerinde kullandırılacağından %75’lik kısmının bu ödenekten hibe olarak kullanılmasının 5393 Sayılı Kanunun 17g. Maddesine istinaden kabulü ve kalan %25’lik kısmı olan 125.000,00-TL’nin de Belediyemizce İller Bankasına peşin ödenmesi ve ihalesinin denetiminin de İller Bankasınca yapılması hususunda yetki verilmesi konusunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14.10.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–827 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuru Köprü, Gesi, Tavlusun(Germir), Engir Gölü koruma amaçlı imar planı yapımının yaklaşık maliyeti 500.000,00-(Beş Yüz Bin)TL’dir.

İmar planı yapımının %75’lik kısmı İller Bankası yıllık karından ayrılan ödeneğinden, Köyler ve Belediyeler altyapı, proje ve yapım işlerinde kullandırılacağından %75’lik kısmının bu ödenekten hibe olarak kullanılmasının 5393 Sayılı Kanunun 17g. Maddesine istinaden kabulü ve kalan %25’lik kısmı olan 125.000,00-TL’nin de Belediyemizce İller Bankasına peşin ödenmesi ve ihalesinin denetiminin de İller Bankasınca yapılması hususunda yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 562

Konusu : Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen projeler hakkında.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen; Stratejik Planlama Çalışma Grubunun; Enerji Kent ve Şehir Merkezi Rekreasyon Projesi, Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma Çalışma Grubunun; Kayseri Sağlık Misafirhanesi ve Amalgam (Civa Toplama) Projesi, Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun; Kayseri Kent Konseyi Hatıra Ormanı Projesi, Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubunun; Kayseri Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Duyuru Portalı Projesi, Kadın Meclisinin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Kompleksi Projesi, Çocuk Parklarına Engelli Salıncakları Eklenmesi Projesi, Proje Havuzu Birimi ve Kayseri Sanat Galerisi Projesi, Belediye Meclisinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması projesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.21–224 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen; Stratejik Planlama Çalışma Grubunun; Enerji Kent ve Şehir Merkezi Rekreasyon Projesi, Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma Çalışma Grubunun; Kayseri Sağlık Misafirhanesi ve Amalgam (Civa Toplama) Projesi, Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun; Kayseri Kent Konseyi Hatıra Ormanı Projesi, Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubunun; Kayseri Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Duyuru Portalı Projesi, Kadın Meclisinin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Kompleksi Projesi, Çocuk Parklarına Engelli Salıncakları Eklenmesi Projesi, Proje Havuzu Birimi ve Kayseri Sanat Galerisi Projesi, Belediye Meclisinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması projesinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 563

Konusu : AB “Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi hakkında.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, AB “Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamında, hibe programı başvurusu için Belediyemiz meclisinin 12.07.2010 tarih ve 361 sayılı kararı ile Söz konusu Hibe programının proje ve belgelerini imzalamaya yetkili kişi ve kişiler belirlenmiştir. “Belediyemiz ve Merkez Finans İhale birimi ile sözleşme imzalanmasının akabinde, her hangi bir nedenden dolayı Merkez Finans ve İhale birimince geri ödemesi talep edilen tutarın, Birimin tanıdığı süre içinde defaten geri ödenmesi, aksi takdirde söz konusu tutarın İller Bankası nezdinde doğacak paylarımızdan tevkif edilmesi ” şeklindeki metnin işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-590 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak AB’nin açmış olduğu “GENÇ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ” hibe programına başvuru yapmış olduğumuz proje teklifinin Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından hibe almaya hak kazandığı ilgi (a) yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Söz konu hibe programları için sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve proje uygulama kararının alındığı Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkili yönetim organının kararı talep edildiğinden 12.07.2010 tarih ve 361 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı alınmıştır. Merkezi Finans ve İhale Biriminin 04.11.2010 tarih ve DU/9420 sayılı yazısında aşağıda yer alan ifadelerin geçtiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının alınması talep edilmiştir.

Bu itibarla; “İŞKUR-PYE-462 referans no’lu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için projenin uygulanması ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi, “Belediyemiz ile Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşme imzalanmasının akabinde, herhangi bir nedenden dolayı Merkezi Finans ve İhale Birimince geri ödemesi talep edilen tutarın, Birimin tanıdığı süre içinde defaten geri ödenmesi, aksi takdirde söz konusu tutarın İller Bankası nezdinde doğacak paylarımızdan tevkif edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 564

Konusu : Personel atamaları hakkında bilgilendirme.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası gereğince; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına Ayşe ÖNDER ve Hizmet Alım Şube Müdürlüğüne atanan Sefer YILMAZ’ın, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası gereğince; atamaları hakkında meclisin bilgilendirilmesi görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–1245 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası gereğince; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına Ayşe ÖNDER ve Hizmet Alım Şube Müdürlüğüne atanan Sefer YILMAZ’ın, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası gereğince; atamaları hakkında meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 565

Konusu : 2011 yılında kimlere Serbest ve İndirimli paso Verileceği ve ücretinin belirtilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 2011 yılında Belediyemizce Kimlere Serbest ve İndirimli pasoların verileceği ve ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığının 03.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.14–730 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2011 yılında Belediyemizce Kimlere Serbest ve İndirimli pasoların verileceği talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 566

Konusu : Büyükbürüngüz Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Muzaffer KARABAY, Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz, Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, Karabay Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–24-440-2718 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Muzaffer KARABAY, Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz, Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, Karabay Sokak olarak değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 567

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 450 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine yapılan itiraz.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 450 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliğine KC İnşaat Taahhüt A.Ş. adına Korhan KILIÇ, Hakan ÖZCAN’ın askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2287-2818 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 450 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliğine KC İnşaat Taahhüt A.Ş. adına Korhan KILIÇ, Hakan ÖZCAN’ın askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 568

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3 pafta 45 ada 25 parsel, 4701 ada 1 parsel 45 ada 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sağlık Bakanlığına tahsisli 3 pafta 45 ada 25 parsel, 4701 ada 1 parsel ile 45 ada 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2406-2959 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sağlık Bakanlığına tahsisli 3 pafta 45 ada 25 parsel, 4701 ada 1 parsel ile 45 ada 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 569

Konusu : Erenköy Mahallesi 451 ada, 56, 57, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Erenköy Mahallesi 451 ada, 56, 57, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planının yapılmasının görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2290-2831 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 451 ada, 56, 57, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 570

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2387-2921 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 571

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2361-2878 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 572

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2387-2940 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 573

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 257, 258, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 257, 258, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2386-2930 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 257, 258, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 574

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010 tarih, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010 tarih, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2387-2933 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010 tarih, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 575

Konusu : Talas Koruma amaçlı İmar Plan Revizyonlarında, İmar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Talas Koruma amaçlı İmar Plan Revizyonlarında, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacı ile imar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2416-2969 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Koruma amaçlı İmar Plan Revizyonlarında, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacı ile imar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 576

Konusu : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli K35-d2 Nazım imar planı paftasında değişiklik yapılması.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli K35-d2 Nazım imar planı paftasında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2415-2970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılırken, Mimarsinan yolu olarak bilinen yolun Başakpınar girişinden, sonraki kısmın fiili duruma uygun olarak plana işlenmediğinden, burada 1/25.000 ölçekli K35-d2 paftasında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 577

Konusu : 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilatına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 438 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2385-2929 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 438 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 578

Konusu : Melikgazi Bld. Anbar Mahallesi, 10087 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesi, 10087 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatının görüşülmesi bulunduğundan buna dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.11.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–2414-2967 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesi, 10087 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 579

Konusu : Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı.

 

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın önerisi ile, Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 46. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi, 650, 651 ve 2799 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.11.2010

Karar No : 580

Konusu : Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması.

 

Meclis Üyesi Mustafa AKTAŞ ve Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun yazılı önergesi ile, Mülkiyeti TELEKOMİNASYON A.Ş.’ye ait Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 47. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti TELEKOMİNASYON A.Ş.’ye ait Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.