Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

460

Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.05.2015 tarih ve 197 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Reşadiye Mahallesinde, Talas Belediye Meclisi'nin 04.08.2014 tarih, 143 sayılı kararına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarih, 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mevcut durumla uyumsuzluklar oluşturduğu belirtilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Erciyes Mahallesi ile Mimarsinan organize sanayi kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyindeki kamulaştırma sınırı içerisinde yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma göre konut alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu yolun güneyinde fiili duruma göre yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talebin bulunduğu alanda Erciyes-Reşadiye ile Mimarsinan Organize Sanayi kavşağını birbirine bağlayan 26 metre genişliğinde yol planlı bulunmaktadır. Bahsi geçen yol Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olup, henüz bu yol ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından Talas Belediye Başkanlığından tarafımıza iletilen talep ile ilgili karar alınması uygun görülmemektedir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebi kamulaştırma sınırı içini etkileyeceğinden Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemizin ilgili yola yönelik birlikte yürüttüğü proje çalışmalarının tamamlamasından sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup, (NİP-2819,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

461

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.05.2015 tarih ve 190 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerden 440 ada, 3 parsel, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı, 440 ada, 1 parsel, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve otopark alanı, 316 parsel ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve resmi kurum alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise resmi kurum olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi 440 ada, 1 parselde bulunan otopark alanının ticaret alanına dahil edilerek; bu alandan kaldırılan otopark alanının 316 parselde planlanması, ayrıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzluğun da giderilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32L Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı, Kamu Hizmet Alanı, otopark alanı ve yeşil alan planlanması yönündeki (NİP-2710,5 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

462

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2015 tarih ve 191 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kötügöller Mahallesinde havaalanı çevresinde bulunan“Askeri Alan Koruma Kuşağı” olarak planlı yerlerin; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın talebi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi” olarak planlanarak plan notu eklenmesi yönündeki ( UİP-8730,1 Plan İşlem Numaralı ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak meclis kararında belirtilen “ Plan değişikliği ilgili ile ilgili Komutanlık talebi üzerine yapılmıştır. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi olarak planlanan alanda mülkiyet sahiplerinden gelen her türlü imar uygulamalarına dair talepler ilgili kurumdan uygunluk görüşü alınması koşulu ile mevzuata kapsamında değerlendirilebilecektir.” Plan notunun 1. Hukuk Müşavirliği’nin 04.05.2015 tarih, 616 sayılı yazısına istinaden kaldırılması uygun görüldüğünden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 66 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekli ile oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

463

Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.05.2015 tarih ve 199 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesi’nde, İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre yapılan uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, konut alanı, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, orta öğretim alanı, ilköğretim alanı ve yol olarak planlı olan yerlerin, yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alanda, 18.madde uygulaması yapılmadığı tespit edildiğinden, yapılmak istenen plan değişikliğinin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, bu alan ve civarının revizyon nazım imar planı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğinden, (NİP-2772,4 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

464

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.06.2015 tarih ve 204 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu konut alanı, ilköğretim alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlı yerlerin site şeklinde yapılanmaya imkan sağlamak üzere yeniden planlanması istenmektedir. (NİP- 2759,62 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

465

Melikgazi Belediyesinin,Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.05.2015 tarih ve 195 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin, parsel malikinin talebine istinaden, ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılmasını talep etmektedir. Plan müellifinin olumsuz görüşü dikkate alınarak, bölgede yeni bir ticaret alanına ihtiyaç duyulmadığı, yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı ve imar adasındaki diğer parsel maliklerinin konu ile ilgili muvafakatları bulunmadığından, (NİP-2761,8 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

466

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.06.2015 tarih ve 205 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi’nde, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Hisarcık Mahallesi ve civarının içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için, iki ayrı alandaki su deposu alanlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/r ve 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesini istemektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, su deposu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-9198, 2 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

467

Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebine istinaden, Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.05.2015 tarih ve 192 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması istenmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli 32N-IIIc uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde üst geçit köprü işaretinin planlara işlenmesi yönündeki (NİP-6611,6 Plan İşlem Numaralı) Uygulama imar Planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

468

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.05.2015 tarih ve 198 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında mülkiyeti Talas Tablakaya Camii Vakfı'na ait 528, 543, 545 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan yol, otopark alanı, yeşil alan, ticaret alanı, (M) lejant işaretli sağlık tesis alanı, ibadet alanı ve konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 22.maddesi ve Vakıflar Yönetmeliğinin 180. maddesi doğrultusunda düzenleme ortaklık payının %40'ı aşmayacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile ticaret alanı büyüklüğünde bir değişiklik olmaksızın batı yönünde, sağlık tesisi batı ve kuzey yönünde, ibadet alanı ise kuzey yönünde genişletilmiştir. Eksilen yeşil alanın bir kısmı tadilat yapılan alanın güney doğusunda karşılanmıştır. Sağlık tesisi ile ticaret alanı arasındaki otopark alanı kaldırılmış olup ölçek gereği gösterilemediğinden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aşamasında plan değişikliği alanının doğusunda planlanacağı belirtilmektedir. (NİP-2780,33 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

469

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2015 tarih ve 200 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli kararlarından;

85 sayılı kararı ile; Sahabiye Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine mevcut 2 adet trafo binasının kaldırılarak, yeşil alan olarak planlı alanda yeniden planlanması yönündeki (UİP- 2653,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna kaşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

86 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde 3815 ada, 1, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda cami alanının batı yönündeki Konut alanı olarak planlı alana doğru genişletilmesi yönündeki (UİP- 8730,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.11.2014 tarih, 777 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 85 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 86 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

470

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.05.2015 tarih ve 201 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihli kararlarından;

96 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi, 678 ada, 711 adaların Emsal değerinin 1,98 olarak planlanması yönündeki (UİP- 2654,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 12 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak imar adalarına TAKS=0.40 ve Yençok=55 metre yapılaşma şartları ve plan notuna kat sayısı= 15 eklenmesi kaydıyla oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

97 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Erkilet Mahallesi 32L-IVd paftası yeşil alan olarak planlı yerde 1 adet, Pervane Mahallesi 30M-IId paftası yeşil alan olarak planlı yerde 1 adet, Gevher Nesibe Mahallesi 29M-Ia paftası yeşil alan olarak planlı yerde 1 adet civarındaki trafo tiplerine göre yapılmasına ve Uğurevler Mahallesi 30N-IVb, 30N-Ic paftalarında yeşil alan olarak planlı yerde 4 adet trafo binası planlanması yönündeki (UİP- 2834,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna kaşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

98 sayılı kararı ile; Kuşcu Mahallesi 268 ada, 1 parsel ile 271 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu Sağlık Tesisi ile Rekreasyon alanı olarak planlı yerlerin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yer değiştirmesi yönündeki (UİP- 2239,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 16 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesi 6336 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu meslek lisesi alanı olarak planlı yerin, Eğitim Tesisi Alanı (Halk Eğitim Merkezi) olarak planlanması ve ilçe sınırları plan uyuşmazlıkların giderilmesi yönündeki (UİP- 2185,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.03.2015 tarih, 227 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Halk Eğitim merkezinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü alınması halinde planlanabileceği kanaatine varıldığından, Meslek Lisesi Alanının Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği Ek-2 tabloda belirtilen standartlara uygun olacak şekilde Eğitim Tesisi Alanı (Lise) olarak planlanarak oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 97 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 96, 98 ve 99 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

471

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2015 tarih ve 193 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli kararlarından;

180 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde bağ-sayfiye evi alanı planlı yerde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden tapu kütüğünde namazgah olarak kayıtlı alanın mescid olarak, bu alanın güneyinin yeşil alan olarak, söz konusu alanın batısında yeşil alan olarak planlı yerin ise bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması istenmektedir. Konu 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde namazgah adı altında bir tanımlama olmadığından ve önerilen ibadet alanı asgari ölçülerin çok altında olduğu tespit edildiğinden, ibadet alanı(namazgah) olarak önerilen yerin de yeşil alan olacak şekilde planlanması uygun görülmüştür. (UİP-3051,8 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

181 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı, E=2.00 ve hmax=30,50 yapılaşma şartına haiz üç ayrı imar adasında, mimari açıdan daha uygun ve estetik projeler üretilmesi gerekçesiyle hmax=30,50 ifadesinin söz konusu imar adalarından kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

183 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesi’nde, parsel malikinin talebine istinaden (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı olarak planlı yerdeki E=0,44 değerinin, meclis kararı ekinde sunulan projeye uygun olarak spor tesisi yapılabilmesi için, emsal değerinin 0,55 olarak değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

187 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı yerdeki A-3 olan yapılanma şartının kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3034,17 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

189 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerde, 23 parsel nolu kısmın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 10.11.2014 tarih, 784 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3346,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

191 sayılı kararı ile; Gesi-Kayabağ Mahallesi’nde ticaret alanı olarak planlı yerin, parsel maliklerinin talebine istinaden konut alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 10.11.2014 tarih, 792 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1122,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

192 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı yerde ifraz işlemi yapılırken kadastro müdürlüğünce ihdas alanları ark olarak tesbit edildiğinden, ark alanının imar adası dışına çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

195 sayılı kararı ile; Germir Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı yerdeki E=1 değerinin, E=1,2 olarak değiştirilmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak (UİP-3070,3 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

200 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı, ön ve arka bahçe mesafeleri 10 metre, yan bahçe mesafesi ise 5 metre olan imar adasındaki ön ve arka bahçe mesafelerinin 5’er metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, sadece ön bahçe mesafesinin 5 metre olacak şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. (UİP-3051,9 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

201 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde sosyal tesis alanı ve ortaokul alanı olarak planlı yerlerde, özel sektörün yatırım yapmasına imkan sağlamak üzere özel eğitim alanı ve özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliği hususunda görüşü olmadığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-1-ç Nazım İmar Planı Gösterimleri açıklamalar kısmında “eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler gibi sosyal altyapı alanlarının özele dönüştürülmesine yönelik, plan değişikliklerinde, kullanımın başına ÖZEL ifade eklenir” hükmü gereği, söz konusu talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiğinden, (UİP-3365,7 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile ilgili ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı,

203 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 25*13 ebatlarında, K2 ve 15*20 ebatlarında K1 şeklinde ticaret alanı olarak planlı yerdeki kütlelerin, 25*13 ebatlarında K1 ve 15*20 ebatlarında K2 olacak şekilde değiştirilmesi yönündeki talep ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3421,15 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 201 ve 203 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 200 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

472

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.05.2015 tarih ve 194 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihli kararlarından;

222 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesi’nde, ilköğretim alanı olarak planlı olan yerde, özel yatırımcıya imkan sağlamak üzere özel eğitim alanı olarak planlanması istenmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu plan değişikliği hususunda görüşü olmadığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-1-ç Nazım İmar Planı Gösterimleri açıklamalar kısmında “eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler gibi sosyal altyapı alanlarının özele dönüştürülmesine yönelik, plan değişikliklerinde, kullanımın başına ÖZEL ifade eklenir” hükmü gereği, söz konusu talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiğinden, (UİP-3050,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile ilgili ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı,

223 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesi, Avize Sokak ile Organize Bölge 29.sokak arasında kalan alanda merkez ile organize sanayi bölgesi arasında var olan trafik yoğunluğunun azaltılması amacı ile 25 metre genişliğinde yol planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 20.11.2014 tarih, 872 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3052,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

224 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesi ve alandaki enerji nakil hattının (ENH) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin görüşüne istinaden yeraltına alınması talebi, belediyemiz meclisinin 13.10.2014 tarih, 693 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu imar adalarına Yençok=48.00 metre ifadesinin eklenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3365,10 plan işlem numaralı) talebin, bu şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

225 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, otopark alanı olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması, kaldırılan otopark alanının ise bu yerin güneydoğusuna önerilmesi hususundaki talep, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2015 tarih, 112 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, imar adasında önerilen İ.A=7000 m² ifadesinin paftadan kaldırılarak plan açıklama raporunda belirtilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (UİP-3365,9 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

226 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3051,10 plan işlem numaralı) talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224 ve 225 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 226 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

473

Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.06.2015 tarih ve 206 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

110 sayılı karar ile; Tablakaya Mahallesindeki, 1378 ada, 11 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:1.50, Hmax:21.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, Emsal:1.50, Hmax:32.50 metre olarak plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Talas Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 166 sayılı kararında anılan parselin civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönündeki kararına göre söz konusu bölgede fiilen yapılı imar adaları ve ruhsat durumlarını dikkate alarak yeniden bir değerlendirme yapmıştır. Bahsi geçen alan ve civarında E:1.50, Yençok:45.50 metre yapı nizamı olacak şekilde plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Komisyonumuz Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 53 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 11.05.2015 tarih, 392 sayılı kararın bu tür uygulamalar için bir ilke kararı olduğu kanaatiyle konunun bu kapsamda incelenmesini uygun bularak yeni bir öneri plan hazırlamasını istemiştir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun oy birliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

112 sayılı karar ile; Yenidoğan Mahallesindeki 418 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS: 0.30, Emsal:1.80, A-6 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaza 02.05.2007 tarihinde yapı ruhsatı alındığı ancak yapının ruhsat süresinde tamamlanamadığı belirtilmiştir. Ruhsat yenileme işlemlerine başlanıldığında imar çapına göre mevcut mimari projeye devam edilemediği, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapılması nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda yoğunluk artışı olmadan 418 nolu imar adasındaki mevcut yapılaşmalara göre 2007/28 nolu yapı ruhsatı dikkate alınarak, yapı yaklaşma mesafesi 5 metre, Emsal:1.80, Yençok:43.00 metre olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,63 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı karar ile; Yukarı Mahalledeki, 297 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "IV" lejant işaretli bahçeli konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alan /1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında tescilli parsellerin bir kısmı yol ve yeşil alan olarak planlı olup tescil işlemleri koruma amaçlı imar planı yapılmadan önceki plana göre yürütülmüş olup koruma amaçlı imar planı yapılırken dikkate alınmamıştır. Bu nedenle ortaya çıkan sorunun giderilmesi için tescil durumuna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki plan durumuna göre 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 7 metrelik yaya yoluna uygun olacak şekilde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının değiştirilmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-5451,10 Plan İşlem Numaralı) talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 04.05.2015 tarih, 110, 112 ve 113 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

474

Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa mahallesi, K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa mahallesi, K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.06.2015 tarih ve 202 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine ait söz konusu alanın, kooperatif alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi amacıyla, ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alanın Resmi Kurum Alanından çıkartılarak Ticaret Alanı olarak planlanması konusunda Kocasinan Kaymakamlığının 17.04.2015 tarih, 1547 sayılı yazıları ile görüşü alınmıştır.

1/5000 ölçekli 31 N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki ( NİP- 6611,7 Plan İşlem Numaralı) Nazım imar planı değişikliğinin; civarın karakterine uygun olacak şekilde KSA (Küçük Sanayi Alanı) planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

475

Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.06.2015 tarih ve 207 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Pazar alanı ve park alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ortayol Projesinin bir bölümünü oluşturan Ihlamur Yolu da gerek bölgedeki yapılaşmalara hizmet vermek, gerekse de Havaalanı ve Kuzey Çevreyol bağlantılarını sağlamak üzere yoğun taşıt trafiğine maruz kaldığını, söz konusu bölgede Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ihtiyacı doğduğunu belirterek; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan olarak planlı alanda Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu planlanmasını, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da Pazar Alanı olarak planlı, 4544 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanmasını talep etmektedir. Değişikliğe konu edilen parseller 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasında DOP olarak ayrılmış alanlardandır.

Konu ile ilgili kaldırılan sosyal ve teknik altyapı alanına eşdeğer daha uygun alanlar bulunmasına yönelik belediyesince yapılan çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-3311,13 Plan İşlem Numaralı) Nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

476

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.05.2015 tarih ve 203 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi bahsi geçen alanın doğusunda Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanda esnaf grupları faaliyet gösterdiğini belirterek, bölgedeki yoğun işyeri taleplerini karşılamak amacıyla söz konusu alanın, bölgenin karakterine uygun olacak şekilde Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması, bu bölgeden kaldırılan yeşil alanın da Şeker Tepe Evler bölgesinde mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait parsellerde planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yeşil alan olarak planlı yerin Küçük Sanayi Alanı, konut alanı olarak planlı yerin de yeşil alan olarak planlanması yönündeki ( NİP- 3313,3 Plan İşlem Numaralı) Nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

477

Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 34 sayılı, 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 34 sayılı, 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.05.2015 tarih ve 196 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisi’nin, 04.05.2015 tarihli kararlarından;

34 sayılı kararı ile; Beğendik Mahallesi’nde, 7 metre genişliğindeki yolun, parsel malikinin talebine istinaden kendi mülkiyetleri içinde kaydırılarak yeni bir düzenleme yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-11590,1 plan işlem numaralı) talebin, Mustafa AKPINAR’ın ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı,

07.05.2015 tarihli kararlarından;

39 sayılı kararı ile; Akyazı Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerin, kuran kursu yapılmak üzere sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 24 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-4912,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

40 sayılı kararı ile; Akyazı Mahallesi’nde, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih, 22 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-4912,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Hacılar Belediye Meclisinin, 04.05.2015 tarih ve 34 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 07.05.2015 tarihli kararlarından; 39 ve 40 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

478

Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde İsimsiz sokağa "Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ş.M.Fatih Bedir Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 20.05.2015 tarih ve 10 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ş. M. Fatih Bedir Caddesi üzerinde İMKB Anadolu Lisesi ile Ş. Sezer GÜNEŞ İlköğretim Okulu arasından TOKİ 3’ncü etap bağlantısını sağlayan ve ismi olmayan yola "Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebinin, Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU’nun şerhine karşın, oy çokluğu ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

479

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.05.2015 tarih ve 9 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

480

Kırsal Alandaki Abonelerin Su fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin, 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kırsal Alandaki Abonelerin Su fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin, 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince görüşülmesi talebi hususunda Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığının 28.05.2015 tarih ve 1789 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kırsal Alandaki Abonelerin Su fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin, 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

481

Ulaşım A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden bedelin ödenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Ortağı olduğumuz Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesinin 16.000.000-TL’den 19.500.000-TL’ye çıkarmış ve arttırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise payımıza düşen 3.360.000-TL’nin ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 04.06.2015 tarih ve 285 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı olduğumuz Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesinin 16.000.000-TL’den 19.500.000-TL’ye çıkarmıştır.

Adı geçen şirketin sermaye artırımından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza düşen 3.360.000-TL’nin ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

482

Okulların bakım-onarım, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin Belediyemizce yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, ilimizde bulunan Devlet Üniversiteleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile kamu yararına çalışan vakıflara ait ilk, orta ve lise seviyesindeki okulların bakım-onarım, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin Belediyemizce yapılmasına dair genel nitelikli karar alınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 04.06.2015 tarih ve 301 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize, ilimizde bulunan okul binalarının bakım-onarımı, çevre düzenlemesi ve spor sahaları yapımı ile ilgili çok sayıda talep gelmekte olup, ilimizde bulunan Devlet Üniversiteleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile kamu yararına çalışan vakıflara ait ilk, orta ve lise seviyesindeki okulların bakım-onarım, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin Belediyemizce yapılması hususunda genel nitelikli karar alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

483

Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilen Kılcan mevkiindeki tesislerin tahsis süresinin uzatılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresi bünyesinden belediyemize geçen taşınmazlardan; 125 ada, 1,28,29,30 ve 31 parselde bulunan Bel-Öz tesisleri otel ve lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan 216 ada, 4 parselde kayıtlı soğuk hava deposu, kurutma tesisi ve paketleme tesisi, Belediyemizin 11.08.2014 tarih ve 570 sayılı Meclis Kararıyla, Yeşilhisar Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmiş olan Söz konusu taşınmazların, tahsis sürelerinin 9 yıla çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkında karar alınması talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 02.06.2015 tarih ve 279 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresi bünyesinden belediyemize geçen taşınmazlardan; 125 ada, 1,28,29,30 ve 31 parselde bulunan Bel-Öz tesisleri otel ve lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan 216 ada, 4 parselde kayıtlı soğuk hava deposu, kurutma tesisi ve paketleme tesisi, Belediyemizin 11.08.2014 tarih ve 570 sayılı Meclis Kararıyla, Yeşilhisar Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmiş olan Söz konusu taşınmazların, tahsis sürelerinin 9 yıla çıkarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

484

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından kullanılmak üzere bir adet aracın üç yıllığına tahsisinin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından “sağlıklı nesil sağlıklı toplum” projesinde kullanılmak amacıyla bir adet aracın üç yıllığına Her türlü sorumluluğu ve yakıtı Yeşilay cemiyeti Kayseri şubesine ait olmak üzere tahsisinin yapılması talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 03.06.2015 tarih ve 49 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından “sağlıklı nesil sağlıklı toplum” projesinde kullanılmak amacıyla bir adet aracın üç yıllığına Her türlü sorumluluğu ve yakıtı Yeşilay cemiyeti Kayseri şubesine ait olmak üzere tahsisinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

485

Mülkiyeti Belediyemize tescilli Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan bezir seteni olarak tescilli taşınmazın restorasyonunun yapılması karşılığında Melikgazi Belediyesi'ne devredilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize tescilli Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 933 parsel numaralı, 1.256,00m² yüzölçümlü, uygulama imar planında park ve meydan olarak planlı, bezir seteni olarak tescilli taşınmazın restorasyonunun yapılması karşılığında Melikgazi Belediyesi'ne devredilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 02.06.2015 tarih ve 1672 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize tescilli Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 933 parsel numaralı, 1.256,00m² yüzölçümlü, uygulama imar planında park ve meydan olarak planlı, bezir seteni olarak tescilli taşınmazın restorasyonunun yapılması karşılığında Melikgazi Belediyesi'ne devredilmesi talep edilmiştir.

Telep hakkında; Meclis üyeleri Tuncay ŞAHİN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önerisi ile Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 933 parsel numaralı, 1.256,00m² yüzölçümlü, uygulama imar planında park ve meydan olarak planlı, bezir seteni olarak tescilli taşınmazın restorasyonunun yapılması karşılığında Melikgazi Belediyesi'ne 20 yıllığına devredilmesi yönünde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

486

Engelli Kulüpler Platformu belediyemize ait alanlarda Trambolin ünitesi kurulup çalıştırmaları için kulüplere yer tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Engelli Kulüpler Platformu belediyemize ait alanlardan; Kadir Has Kültür Parkı, Beştepeler Mesire alanı, Kıranardı Kent Ormanı ve Gesi Mesire alanı olmak üzere 4 ayrı noktada bulunan alanlarda 2015 yılı yaz döneminde her bir parka 100m2 olmak üzere Trambolin ünitesi kurulup çalıştırmaları için kulüplere yer tahsis edilmesi talebi hususunda Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının 03.06.2015 tarih ve 105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Engelli Kulüpler Platformu belediyemize ait alanlardan; Kadir Has Kültür Parkı, Beştepeler Mesire alanı, Kıranardı Kent Ormanı ve Gesi Mesire alanı olmak üzere 4 ayrı noktada bulunan alanlarda 2015 yılı yaz döneminde her bir parka 100m2 olmak üzere Trambolin ünitesi kurulup çalıştırmaları için kulüplere yer tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Telep hakkında; Meclis üyeleri Tuncay ŞAHİN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önerisi ile Engelli Kulüpler Platformunun belediyemize ait alanlardan; Kadir Has Kültür Parkı, Beştepeler Mesire alanı, Kıranardı Kent Ormanı ve Gesi Mesire alanı olmak üzere 4 ayrı noktada bulunan alanlarda 2015 yılı yaz döneminde her bir parka 100m2 olmak üzere Trambolin ünitesi kurulması ve 4 ayrı yer için toplam 1.000TL ücret ödeyerek çalıştırmaları hususunda verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

487

Şanlıurfa ilinde, AFAD Konaklama Merkezi dışında kendi imkanlarıyla kalan Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Şanlıurfa Valiliği'nin,Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Şanlıurfa ilinde AFAD Konaklama Merkezi dışında yaklaşık 545 bin Suriyelinin misafir edildiği belirtilmiş olup, Ramazan ayı münasebetiyle AFAD Konaklama Merkezi dışında kendi imkanlarıyla kalan Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı yapılması talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 296 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şanlıurfa Valiliği'nin,Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Şanlıurfa ilinde AFAD Konaklama Merkezi dışında yaklaşık 545 bin Suriyelinin misafir edildiği belirtilmiş olup, Ramazan ayı münasebetiyle AFAD Konaklama Merkezi dışında kendi imkanlarıyla kalan Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

488

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, Yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı düzenlemesi yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, transit bir yol oluşturması amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı düzenlemesi yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1725 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesini Bölge Hastanesinin güneyinden geçerek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına bağlayan 20 metre genişliğindeki yol ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Mithatpaşa Mahallesine bağlayan 20 metre genişliğindeki yolun devamlılığının sağlanması; transit bir yol oluşturması amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı düzenlemesi yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

489

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazının görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikinin başvurusuna istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1714 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikinin başvurusuna istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

490

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1717 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

491

Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1726 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

492

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1722 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

493

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1716 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

494

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

495

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1715 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

496

Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1724 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

497

Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmında kalan yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmındaki J36-d-24-d3-d pafta, Y:514540-514580 X:4318850-4318880 koordinatları arasında kalan yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1720 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmındaki J36-d-24-d3-d pafta, Y:514540-514580 X:4318850-4318880 koordinatları arasında kalan yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

498

Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

499

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1718 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

500

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1713 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

501

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1727 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

502

Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 1744 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

503

Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1738 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

504

Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1739 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

505

Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1730 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

506

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1729 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

507

Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve şahıslar adına kayıtlı, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1728 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve şahıslar adına kayıtlı, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

508

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1734 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

509

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1735 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

510

Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1736 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

511

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 1745 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

512

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 1741 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

513

Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 1742 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

514

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1733 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

515

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 1740 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

516

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1732 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

517

Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, X: 4.245.000-4.245.800 ve Y: 419.850-420.200 koordinatları arasında kalan alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1737 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, X: 4.245.000-4.245.800 ve Y: 419.850-420.200 koordinatları arasında kalan alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

518

Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1731 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

519

Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Kocasinan Belediyesinin 05.06.2015 tarih ve 1830 sayılı yazısı ile, Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi üzerine konu, Meclis Başkanı Mustafa ÇELİK tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 60. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

520

II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanması.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 835 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.06.2015

521

Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa eden A.Osman YILDIZ’ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılması.

 

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa eden A.Osman YILDIZ’ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere İrfan DURSUN’un seçilmesi talebi üzerine konu, Meclis Başkanı Mustafa ÇELİK tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 62. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa eden A.Osman YILDIZ’ın yerine, Meclis Üyeleri Osman KOÇ, Dursun ATAŞ, Mustafa AKPINAR, Muzaffer ERCAN VE Fatih KIZILIŞIK’ın yazılı önergeleri ile, Meclis Üyesi İrfan DURSUN’un kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmesi yönünde verilen teklifin kabulüne oybirliği ile karar verildi.