2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.06.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 201

Konusu : Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait 528, 543 ve 545 nolu parseller de NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2009 tarih ve 51 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda park, Sağlık Tesisi, Dini Tesis alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talep edilmiştir. Plan tadilatı yapılırken iptal edilen park alanı, planlama alanının doğusunda konut alanı olarak planlı alanların yerine önerilmiştir ancak, kaldırılan konut alanlarının parsel malikinin muvaffakatı bulunmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 202

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2009 tarih ve 53 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tınaztepe mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında yapılmak istenen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebi hususunda, “Çevre düzeni planlarına dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrası” gereği 1/50.000 ölçekli planda önerilen ilave nufüsa karşılık, ilave edilen kadar nufüsun başka bir alanda azaltılmamasından dolayı talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 203

Konusu : Talas Belediyesi, mülkiyeti sahsa ait, Harman Mah. 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2009 tarih ve 54 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki düşük yoğunluklu konut alanı olan yerin Haber Alma ve Alarm İzleme Güvenlik Merkezi olarak planlanması talebinin, öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki yapılaşma koşullarına uyulmak şartı ile;

1/5000 ölçekli K35-D-06B Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 204

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, 61 pafta, 115 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2009 tarih ve 56 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerde düğün salonu, yüzme havuzu, kapalı halı saha ve akaryakıt istasyonu bulunduğundan, imar planlarıyla fiili durum arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla bu alanın, Akaryakıt İstasyonu ve Ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alana ilişkin mülkiyet problemleri çözülmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 205

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesinde bulunan muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 1113, 1115, 1117, 1121, 1122, 1989, 2157, 2158 nolu parseller ile 402–409 pafta, 2388 ada, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 50 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında meslek okul alanı, İlkokul alanı, Ortaöğretim alanı, yurt, Ortaöğretim Tesisleri alanı, Sosyal Tesis alanı, konut alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı söz konusu parsellerde yeni bir düzenleme yapılarak ilköğretim Tesis alanı, Ortaöğretim Tesis alanı ve Sosyal Tesis alanına M lejant işareti konulması talep edilmektedir. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olumlu görüş vermiştir. Ancak konunun 1/25000 ölçekli plan değişikliği de gerektirdiği tespit edilmiştir.

1/5000 ölçekli 31O ve 32O nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 206

Konusu : Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli K34-b çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 44 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan üst ölçekli planlarda ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, 90 nolu parsel için 2006 yılında geçici inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alındığı, ayrıca 90 nolu parselin bitişiğindeki 59 nolu parsel içinde 1999 tarihinde Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden yapı kullanma izin belgesi alındığı ve ‘‘imalat sanayi’’ kullanımını öngören Kayseri Valiliği İl İdare Kurulunun 25.11.1998 tarih 22 sayılı kararıyla mevzii imar planı bulunduğu belirtilerek söz konusu parsellerin ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan müellifimiz tarafından hazırlansa da, öncelikle 1/50000 ölçekli çevre düzeni planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Plan müellifimiz tarafından hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin onayına ilişkin görüşlerinin bildirilmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 207

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar palan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 39 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan ilköğretim alanı ve park alanı olarak planlı olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden fiilen yapılı bulunan okul alanına ek derslik yapıldıktan sonra çocuklar için oyun alanı küçüldüğü belirtilerek ilköğretim alanının kuzeybatı yönünde genişletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ilköğretim alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 208

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 40 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan yeşil alan olarak planlı olup, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden mülkiyeti hazineye ait 954 ada 682 parselde fiilen yapılı Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği hizmet binası bulunan alanla birlikte 954 ada 78 parselin 16.16m2lik kısmının hazine adına tescil edildiği belirtilerek bahsi geçen alanların karakol alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 209

Konusu : Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı, Askeri Güvenlik Bölgesinde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi alanında 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 49 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan Askeri Güvenlik Bölgesi sınırı dışında kalan alanların Askeri Alan koruma kuşağından çıkarılması talebinin üst ölçek (1/50000 ve 1/25000) plan değişikliği gerektirdiği tespit edilmiştir. 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı önerisinin plan müellifi tarafından hazırlanarak, onayına ilişkin görüşlerin bildirilmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 210

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 45 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan Akaryakıt İstasyonu alanı olarak planlı olup, LPG’li taşıtlarında faydalanabilmesi için bu alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanması talebinin, konu hakkında incelemeler devam ettiğinden yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 211

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 3994 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, Oto Galericiler sitesi Güneyinde yer alan, 3994 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 41 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan park alanı olarak planlı olup, Oto Galericiler Sitesi içinde bulunan mescidin galerici esnafının artması ve doğu garajının faaliyete geçmesi ile ihtiyaca cevap veremediğinden park alanının cami alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan Müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere iptal edilen park alanının yerine hizmet ettiği bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir alan önerilmediğinden ve cami alanı olarak planlanması istenen park alanının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince asgari alan büyüklüğü standartını sağlamadığı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 212

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi, 3 pafta, 792 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin; Cırkalan Mahallesi 3 pafta, 792 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 46 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan tarım alanı olarak planlı olup, İl Tarım Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden, bahsi geçen alan tarım alanından çıkartılarak eğlence tesisi (düğün ve toplantı salonu) yapılabilmesi amacıyla (M) işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 32O Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan tarım alanı olarak planlı yerin (M) işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 213

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 48 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan üst ölçekli planlarda mutlak tarım alanı olarak planlı olup, KAYÇEV Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin talebine istinaden çevredeki tavuk atıklarının toplanarak değerlendirilmesi için İl Tarım Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda bu alanda plan değişikliği yapılması istenmektedir. Plan Müellifi görüşü doğrultusunda üst ölçekli plan notunda belirtilen emsal (inşaat alanı) şartına uyulması kaydıyla talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 214

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 620 adadaki muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 43 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin bölgenin ticari yapılanma ihtiyacını karşılamak amacıyla akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talebinin, konu hakkında incelemeler devam ettiğinden yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 215

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 2974 ada, 9 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 302–305 pafta, 2974 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 47 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer mahallesinde, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait, M işaretli Sağlık Tesisi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebinin, civarındaki diğer ticaret alanı talepleri ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 216

Konusu : Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih, 9 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile Eğribucak mevkii ve civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde 11 kişi tarafından yapılan itirazların görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2009 tarih ve 52 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eğribucak Mevkii ve civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Ali NALBANT, Yusuf YÜKSEKER, Saadet YILMAZ, İbrahim ÖZKARA, Ayşe ER, Mustafa GÜCÜYETMEZ, Mahmut AYDIN, Hayrullah OKUTAN, Osman Hayri BERBEROĞLU, Zübeyir ÖZBEK ve Şükrü ÖZCAN itiraz etmişlerdir.

İtirazlar komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Söz konusu alanda yapılan Revizyon Nazım İmar planı ile Tarım Alanı olarak planlı yerler Sosyal Donatı Alanlarıyla birlikte Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlanmıştır. Fiilen arazide yapılan incelemeler sonucunda yapılı pek çok evin yolda kaldığı, İmar planı yapılırken yeni uydu görüntüsünden faydalanılmadığı ve yol genişliklerinin Bağ ve Sayfiye Alanları için oldukça fazla bırakıldığı kanaatine varıldığından, revizyon nazım imar planının bir bütün olarak yeniden değerlendirilerek 1/5000 ölçekli öneri revizyon nazım imar planının hem mevzi koordinatlarda hemde yeni halihazırlar üzerine ITRF koordinat sisteminde hazırlatılarak (Melikgazi belediyesinin hazırlatacağı öneri 1/1000 ölçekli planlarında dosya içerisinde bulunduğu) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının yeniden Meclisimize sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 217

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.05.2009 tarih ve 55 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin, 04.05.2009 tarihli meclis kararlarından;

81 sayılı kararı ile, Köşk mahallesinde Hastane Alanı olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin incelemeler devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan komisyon raporunun, Erciyes Üniversitesi ile fiilen görüşüldüğü ve tadilata ilişkin herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldığından İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Serdar ALTUNTUĞ’un açıklamaları doğrultusunda tadilat talebinin önerildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı,

83 sayılı kararı ile, Kayadibi mevkiinde Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerdeki çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebi, Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden uygun olacağı,

84 sayılı kararı ile, Nurihas mahallesinde, Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu Alanı olarak planlı yerdeki K1 hükmünün kaldırılması talebi, Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden uygun olacağı,

92 sayılı kararı ile, Anbar Mevkiinde, tren yolunun güneyindeki alanda yapılan revizyon imar planı, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 11 sayılı kararımıza istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye meclisinin, 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84 ve 92 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 218

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 60,61,62,63,64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.05.2009 tarih ve 42 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarihli kararlarından;

60 sayılı kararı ile, Cırkalan mahallesinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebinin, konu hakkında incelemeler devam ettiğinden yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

61 sayılı kararı ile, Anbar mevkiinde tren yolunun güneyinde bulunan alanın konut dışı kentsel çalışma alanı, ibadet yeri(cami), teknik altyapı alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 11 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

62 sayılı kararı ile, Hacıkılıç mahallesinde, M lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerde ada ayırma çizgisinin mülkiyet sınırına çekilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı kararı ile, Hasanarpa mahallesinde, mülkiyeti hazineye ait 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerin fidanlık alanı ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2009 tarih, 17 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

64 sayılı kararı ile, Mithatpaşa Mahallesinde, konut alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlı yerin site nizamı yapılaşmaya imkan verecek şekilde yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.11.2008 tarih, 495 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

65 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde, konut alanı olarak planlı alanın tescil edildiği haliyle yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarih, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne, 60 sayılı karara ilişkin hazırlanan komisyon raporun ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 219

Konusu : Kamuya tahsis edilen yerler için Belediyemiz Muaffakatının alınması.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi, 188-189 pafta, 1053, 1054, 3089, 3173, 3175, 4436, 4437 adaların bulunduğu yerde Kocasinan Belediye Encümeninin 12.05.2009 tarih, 19/253 sayılı kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması yapılmış olup, DOP oranının % 40’ı geçmemesi için düzenlemeye giren ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 188 pafta, 1053 ada, 9 numaralı parselden 8.920.18 m2, 188 pafta, 1053 ada, 23 numaralı parselden, 2.192.55 m2, 188 pafta, 1053 ada, 24 numaralı parselden, 1.535.00 m2, 188 pafta, 1053 ada, 35 numaralı parselden, 4.471.34 m2, 188 pafta, 1053 ada, 36 numaralı parselden, 3.497.19 m2, 188 pafta, 1053 ada, 83 parselden, 16.011.21 m2, 188 pafta, 1053 ada, 92 numaralı parselden, 331.45 m2, 188 pafta, 1053 ada, 93 numaralı parselden, 1.398.41 m2, 188 pafta., 1053 ada, 94 numaralı parselden, 3.124.16 m2 kamuya tahsis edildiğinden, Bahsi geçen taşınmazların, 3194 sayılı kanunun 18.madde uygulama yönetmeliğinin 6.05 maddesi gereğince kamuya tahsisi ile ilgili Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23-2-296-1286 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi, 188-189 pafta, 1053, 1054, 3089, 3173, 3175, 4436, 4437 adaların bulunduğu yerde Kocasinan Belediye Encümeninin 12.05.2009 tarih, 19/253 sayılı kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması yapılmış olup, DOP oranının % 40’ı geçmemesi için düzenlemeye giren ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 188 pafta, 1053 ada, 9 numaralı parselden 8.920.18 m2, 188 pafta, 1053 ada, 23 numaralı parselden, 2.192.55 m2, 188 pafta, 1053 ada, 24 numaralı parselden, 1.535.00 m2, 188 pafta, 1053 ada, 35 numaralı parselden, 4.471.34 m2, 188 pafta, 1053 ada, 36 numaralı parselden, 3.497.19 m2, 188 pafta, 1053 ada, 83 parselden, 16.011.21 m2, 188 pafta, 1053 ada, 92 numaralı parselden, 331.45 m2, 188 pafta, 1053 ada, 93 numaralı parselden, 1.398.41 m2, 188 pafta., 1053 ada, 94 numaralı parselden, 3.124.16 m2 kamuya tahsis edildiğinden,

Bahsi geçen taşınmazların, 3194 sayılı kanunun 18.madde uygulama yönetmeliğinin 6.05 maddesi gereğince kamuya tahsisi ile ilgili Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 220

Konusu : Özlüce Mahhallesi isminin değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Özlüce Mahhalesi Muhtarlığının. Melikgazi İlçesi, Özlüce Mahallesi isminin Vekse olarak değiştirilmesi talebinin örüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 21.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14./03-290 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özlüce Mahhalesi Muhtarlığının. Melikgazi İlçesi, Özlüce Mahallesi isminin Vekse olarak değiştirilmesi talebinin, Melikgazi Belediyesinde görüşmeleri devam ettiğinden konunun gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 221

Konusu : M. Zeki SOYAK’ın yurtdışına görevlendirilmesi İle ilgili bilgilendirme.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Almanyada yapılan “Türkiye’de Avrupa Birliği’ne Uyum ve Reformu” proje kapsamında yürütülen çalışmalar katılmak üzere, 10-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım komisyonu üyesi ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje ve Planlama Şube Müdürü Zeki SOYAK’ın Encümenin 15.04.2009 tarih ve 15-339 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 25.05.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-270 sayılı yazıları okundu.

Almanyada yapılan “Türkiye’de Avrupa Birliği’ne Uyum ve Reformu” proje kapsamında yürütülen çalışmalar katılmak üzere, 10-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım komisyonu üyesi ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje ve Planlama Şube Müdürü Zeki SOYAK’ın Encümenin 15.04.2009 tarih ve 15-339 sayılı kararı ile görevlendirildiğine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 222

Konusu : Yurtdışı görevlendirilmesi ile ilgili bilgilendirme.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İtalyanın Pistoia ve Livorno kentinde Raylı Sistem araçları kapsamında toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere, 3-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in, 6-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un, Encümenin 29.04.2009 tarih ve 17-386 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/589 sayılı yazıları okundu.

İtalyanın Pistoia ve Livorno kentinde Raylı Sistem araçları kapsamında toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere, 3-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in, 6-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un, Encümenin 29.04.2009 tarih ve 17-386 sayılı kararı ile görevlendirildiğine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 223

Konusu : Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yurtdışına görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 20 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında, Amerika’nın Washington Kentinde yapılacak olan “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik” programına katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici görev yolluğunun Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 03.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/224 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 20 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında, Amerika’nın Washington Kentinde yapılacak olan “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik” programına katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici görev yolluğunun Belediyemizce karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 224

Konusu : Ticari Minibüs Yönetmeliğinin 10. maddesinin (c) ve (k) fıkralarının iptal edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Minibüs Yönetmeliğinin 10. maddesinin (c) ve (k) fıkralarının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 02.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/4-589 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Meclisinin 11.04.2005 tarih ve 136 sayılı kararıyla Kabul edilerek yürürlüğe giren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Minibüs Yönetmeliğinin minibüs çalıştırmak isteyen kişilerden istenecek belgeleri düzenleyen 10. Maddesinin:

(c) bendi; “Ehliyet Fotokopisi (Verasetten yapılan devirlerde zorunlu değildir.)”

(k) bendi ise; “Ruhsatlar bir kişi adına düzenlenir. (Veraset yoluyla yapılan devirler hariç) Şirketler adına çalışma ruhsatı verilmez.” ifadelerini içermektedir.

(M) plakalı minibüslerin Halk Otobüsüne geçişi sırasında Minibüs Yönetmeliğinin bahse konu maddeleri geçişi zorlaştırdığından geçiş sürecini kolaylaştırarak hızlandırmak amacı ile yönetmeliğin 10. Maddesinin yukarıda belirtilen fıkralarının iptal edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 225

Konusu : 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinde aktarma yapılması.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 2009 Mali Yılı Analitik bütçesinde belirtilen 570.863.97TL ödeneğin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının ilgili harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 03.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/15 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2009 Mali Yılı Analitik bütçesi Belediye Meclisimizin 28.11.2008 tarih ve 526 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden, 570.863.97TL ödeneğin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının ekli listede belirtilen harcama kalemlerine aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 226

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti sahsa ait, Eskişehir mah. 3790 ada, 1 parsel NİP.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesinde, mülkiyeti şahsa ait, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1070-1340 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesinde, mülkiyeti şahsa ait, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 227

Konusu : 11.05.2009 tarih ve 127 sayılı kararın tavzihi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116’nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107 ve 111’nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılmış olup, meclis kararının son parağrafında sehven İlköğretim alanı ifadesi yerine, konut alanı ifadesi zikredildiğinden, Konut alanı ifadesinin “İlköğretim alanı” olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1131-1395 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116’nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107 ve 111’nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılmış olup, meclis kararının son parağrafında sehven İlköğretim alanı ifadesi yerine, konut alanı ifadesi zikredildiğinden, Konut alanı ifadesinin “İlköğretim alanı” olarak tavzih edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 228

Konusu : Gesi-Fatih Mahallesinde 167 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesinde Mülkiyeti şahsa ait, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1104–1371 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesinde Mülkiyeti şahsa ait, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 229

Konusu : Anbar Mahallesinde, 280 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, Mülkiyeti şahsa ait, 280 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli K34-b3, K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1106–1368 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, Mülkiyeti şahsa ait, 280 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli K34-b3, K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 230

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parselde NİP.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1068–1338 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 231

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mevkii, 54 ada, 1160 parsel, 6031 ada, 1 ve 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mevkii, Selimiye Mahallesinde, mülkiyeti İMTAŞ İnş. Makine San. ve Tic. AŞ. adına kayıtlı, 54 ada, 1160 parsel, 6031 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1105–1367 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mevkii, Selimiye Mahallesinde, mülkiyeti İMTAŞ İnş. Makine San. ve Tic. AŞ. Adına kayıtlı, 54 ada, 1160 parsel, 6031 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 232

Konusu : Kacasinan Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 2 pafta, 70 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooparatifine ait, Esentepe Mahallesi, 2 pafta, 70 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1108–1370 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooparatifine ait, Esentepe Mahallesi, 2 pafta, 70 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 233

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1128–1389 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 234

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 01.06.2009 tarih, 73,74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1109–1366 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 235

Konusu : Talas Belediye meclisinin 01.06.2009 tarih, 78,79, 86,87,88,89 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 78, 79, 86, 87, 88, 89 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesibulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1122–1381 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 78, 79, 86, 87, 88, 89 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 236

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d–07-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1125–1386 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d–07-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 237

Konusu : Milli Savunma Bakanlığının, bazı bölgelerin Askeri alan olarak planlara işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 434 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde bazı bölgelerin Askeri alan olarak ayrılmadığı belirtilerek, bu alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/443–718 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 434 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde bazı bölgelerin Askeri alan olarak ayrılmadığı belirtilerek, bu alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 238

Konusu : Oymaağaç Mahallesi, Karayer Mevkii, 1 pafta 1373 ve 1375 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Tarım Kredi kooparatifleri Kayseri Bölge Birliğine ait, Oymaağaç Mahallesi, Karayer Mevkii, 1 pafta 1373 ve 1375 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 31İ ve 31J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1130–1390 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Tarım Kredi kooparatifleri Kayseri Bölge Birliğine ait, Oymaağaç Mahallesi, Karayer Mevkii, 1 pafta 1373 ve 1375 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 31İ ve 31J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 239

Konusu : Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU’nun ücreti.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Belediyemiz Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı emrinde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak göreve başlayacak olan Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU’nun 5393 Sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2009 Mali Yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı emrinde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak göreve başlayacak olan Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU’nun, 5393 Sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2009 Mali Yılında aylık net 1.500.00TL ücret ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 08.06.2009

Karar No : 240

Konusu : Erciyes projesi kapsamında İsviçre firması Network 41 AG ile yapılacak olan ön sözleşmenin kabulü.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Erciyes projesinin 1.etabı için gerekli hibe finansmanı sağlayan İsviçre firması Network 41 AG ile yapılacak ön sözleşmenin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 05.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.70.36/05 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye meclisinin 13.04.2009 tarih ve 123 sayılı kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/c maddesi hükmü uyarınca, hibe finansmanını kendisi sağlamak şartıyla bir firmaya Erciyes projesinin 1.etabının yaptırılmasına karar verilmiştir Aynı kararla bu işi yapacak firmayla yapılacak sözleşmenin meclis tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.

Bu cihetle, Erciyes projesinin 1.etabı için gerekli hibe finansmanı sağlayan İsviçre firması Network 41 AG ile yapılacak ön sözleşmenin belediye meclisince tasdik edilmesini müteakip, firma iş başı yapabileceğinden, ön sözleşmenin onaylanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.