2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.07.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 08.07.2008

Karar No : 294

Konusu : Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planı kapsamında taşınmaz alımı

Hususunda imza yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Erciyes Dağında, Kış sporlarının canlandırılması ve bununla ilgili turizm tesislerinin yapılması amacıyla hazırlanan Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planı kapsamında, proje alanı olarak belirlenen alan sınırları içinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 26.473.787.39 m2 yüzölçümlü 38 adet taşınmazların Belediyemize satışı ve satış bedelinin ödenmesi-taksitlendirilmesi ve taahhüt edilmesi hususunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 02.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/473 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağında, Kış sporlarının canlandırılması ve bununla ilgili turizm tesislerinin yapılması amacıyla hazırlanan Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planı kapsamında, proje alanı olarak belirlenen alan sınırları içinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 26.473.787.39 m2 yüzölçümlü 38 adet taşınmazın Belediyemize satışı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep edilmişti.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 01.07.2008 tarih ve 3313-14499 sayılı yazısı ile bahse konu 38 adet taşınmazın belediyemize satışına esas olmak üzere,

1. Söz konusu taşınmazların yapılacak 1/1000 ölçekli imar planı ile satış amacına uygun olarak Belediyemizce yapılacak yatırım türünün niteliğini açık olarak ihtiva edecek şekilde belirlenmemesi durumunda Belediyemiz tarafından Hazineden herhangi bir hak, tazminat, faiz v.s talebinde bulunulmayacağının ve taşınmazların satış bedeli üzerinden aynen iade edileceğinin,

2.Bahse konu taşınmazlar üzerine yapılacak olan tahmini bedeli yaklaşık 33,340,000$ olan Kış Sporları ve Turizm tesisleri yatırımının bizatihi Belediyemiz tarafından gerçekleştirileceği ve tesislerin en geç 2011 yılında faaliyete geçirileceğinin,

3. Anılan taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek olan tesislerin faaliyete geçmeden önce üçüncü kişilere hiçbir şekilde devredilmeyeceğinin (satış ve irtifak hakkına konu edilmeyeceğinin)

Belediye Meclisimizce taahhüt edilmesine ve harca esas değer üzerinden satış bedelinin (1,808,380.52YTL) ödenmesi-taksitlendirilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.