Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

602

5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan taslak stratejik planın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan taslak stratejik planın görüşülmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.09.2014 tarih ve 1303 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan taslak stratejik planı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

603

Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 260 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan besi ahırlarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması ve belli bir alanda istihdam sağlanması amacı ile üst ölçek planlarına uygun olarak; söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlanmasını talep etmektedir. Talep edilen alan Kocasinan Belediyesi sınırlarında olup, Kocasinan Belediyesi’nin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nün, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili uygun görüşü bulunmaktadır.

Söz konusu plan değişikliği yapılmak istenen alanın halihazır haritaları ve imar planına esas jeolojik etüd raporları tamamlandıktan sonra konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP- 2825 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

604

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsellerde yeniden planlama çalışması yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden planlama çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 261 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 1591 ada, 1892 parsel no’lu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve spor tesisi alanı, 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no’lu taşınmazlar ise park alanı ve yol olarak olarak planlı iken; Kocasinan Belediyesi tarafından, söz konusu alanda belediyeye ait sosyal tesisler yer almakta olduğunu belirterek, fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun plan değişikliği ile çözülmesi, ayrıca yeni adliye karşısındaki yeşil alanın Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmiş ve Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/765 esas sayılı dosyasıyla açılan davada söz konu meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları iptal olduğundan söz konusu alan plansız kalmıştır.

Ayrıca söz konusu alanda Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Kurulu Vakfı 12.05.2014 tarihli dilekçeleri ile, Kayseri Milli Emlak Müdürlüğünce kendilerine irtifak hakkı verilen 6000 m²’lik (misafirhane ve kiler diye tabir edilen)yerde; fiili durumda misafirhane olarak kullanılan alanın; halihazır ve amacına uygun olarak imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını talep etmiş, konu ile ilgili alanın Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 344 sayılı kararı; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2014 tarih,1096 sayılı kararı ile söz konusu alanda kaldırılan yeşil alan yerine yenisinin önerilmesi şartıyla uygun bulunduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 28.06.2014 tarih,8626 sayılı yazıları ile bu alanın irtifak hakkına uygun olarak planlanmasına ilişkin talepleri bulunmaktadır.

Söz konusu mahkeme kararı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talepleri göz önüne alınarak ve Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih, 344 sayılı kararı da dahil edilerek yeniden öneri plan hazırlanmıştır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, (NİP- 3311,1 Plan İşlem Numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

605

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 262 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen taşınmazlar mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı ve yol olarak planlı olup, Talas Belediyesi vatandaşın talebine istinaden, söz konusu taşınmazların üniversite alanı olarak planlanmasından önceki imar durumuna dönüştürülmesini talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,9 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

606

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 263 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Melikşah Üniversitesi Eğitim Tesis Alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi vatandaşın talebine istinaden, söz konusu taşınmazın üniversite alanı olarak planlanmasından önceki imar durumuna dönüştürülmesini talep etmektedir.

Bahsi geçen (NİP-2780,5 Plan İşlem Numaralı) plan değişikliği talebinin çevresi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Talebin Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU'nun red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

607

Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 264 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın imar planı değişikliği yapılarak konut alanı ve ticaret alanı şeklinde planlanması talep edilmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,8 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

608

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 265 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde 1/1000 ölçekli köy yerleşim alanı planlı yerin üst ölçekli planlarının yapılması ve bu alanın doğusundaki alanında civarın karakterine uygun olarak ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Köy yerleşim alanı planının bulunduğu yerdeki planların hiçbir değişiklik yapılmadan üst ölçekli planlara işlenmesinin uygun olacağı, bu alanın doğusunda yeni plan yapılması istenen yerdeki planlamanın ise plan müellifi görüşüne istinaden uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması (NİP-2750,2 plan işlem numaralı) talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

609

İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 266 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak sosyal donatı alanları ile birlikte düşük yoğunluklu konut alanı planlanması talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde bu alandaki jeolojik etüdlere uygun olarak onama sınırı daraltılmış ve İncesu Belediyesinin bilgisi dahilinde plan müellifimizce yeni öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı yapılması (NİP-2750,3 plan işlem numaralı) talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

610

Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 267 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İçme Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, parsel maliki tarafından yaptırılacak halihazır haritalar henüz tamamlanmadığından, konunun söz konusu halihazır haritalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (NİP-2772 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

611

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parselde imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 268 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden Yeşilyurt Mahallesindeki küçük sanayi sitesi alanı planlı yerin, eğitim kampüsü alanı olarak, Başakpınar Mahallesindeki eğitim kampüsü alanı olarak planlı yerin ise küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan değişikliği talebine ilişkin ilgili kurum görüşleri eksik olduğundan, (NİP-2813,1 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

612

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 269 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü adına kayıtlı nazım imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alana ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü, 05.08.2014 tarihli Melikgazi Belediyesine yazısında “taşınmazın bulunduğu bölgenin gelişmesi de göz önüne alındığında ileriki yıllarda diabet hastanesi veya sağlık tesisi alanına ihtiyaç duyulacaktır.” şeklinde görüşü bulunduğundan (NİP-2759,13 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

613

Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 20.05.2014 tarih, 2013/226 Esas, 2014/558 esas sayılı kararına istinaden nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.08.2014 tarih ve 256 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde (tapu bilgilerinde Konaklar Mahallesinde) söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih, 710 sayılı kararına istinaden ticaret alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanan yerlere ilişkin nazım imar plan değişikliği Kayseri 1. İdare Mahkemesi Kararına istinaden iptal edildiğinden, planlama öncesi duruma uygun olacak şekilde öneri nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, ticaret alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,10 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

614

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 270 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Köşk Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin maliki, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2011/420 esas, 2012/1187 karar sayılı dava dosyasından 03.06.2014 tarihli dilekçesi ile feragat ettiğinden, bu alana LPG lejant işareti konulması talebinde bulunmaktadır. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,11 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

615

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 271 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu Yeşilyurt Köy yerleşim planının tam ortasında plansız şekilde bulunduğundan, bu alanın ilave nazım imar planının yapılmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4896 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

616

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 272 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda konut alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-2813,2 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

617

Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.08.2014 tarih ve 250 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hürriyet Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda Otopark alanı, park alanı ve ticaret alanı olarak planlı yerde park alanının bütünlüğünün sağlanması için ticaret alanı olarak planlı yerin, park alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ticaret alanı olarak planlı yerin, park alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,9 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

618

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.08.2014 tarih ve 251 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilgili taşınmaz malikinin talebine istinaden dini tesis alanı planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 25-26N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan özel ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin, dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,14 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

619

Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 273 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2759,12 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

620

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.08.2014 tarih ve 252 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gesi Kuzey Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2013/682 esas, 2014/549 sayılı kararına istinaden yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2746,2 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

621

Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.08.2014 tarih ve 253 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda fiilen cami yapılı olan alanın imar planının yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29JK nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4890 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

622

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 274 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında, sağlık tesisi alanı, konut alanı, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden söz konusu alanda bulunan sağlık tesisinin kaldırılarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden söz konusu (NİP- 2771,3 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

623

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 275 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-4894,1 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

624

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 276 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-4894,2 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

625

Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 277 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 0,60 hmax: 10.00 metre konut alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Bahsi geçen taşınmazların Emsal değerinin 0,60'dan 3'e çıkarılması talep edilmektedir.

Söz konusu plan değişikliği yoğunluğu arttıracak nitelikte olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.madde 5/a bendinde "İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır." denildiğinden plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,14 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

626

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 278 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tanpınar Mahallesinde 6926 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesinin talebine istinaden söz konusu alanın K3 yapı nizamında Küçük Sanayi Sitesi Alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP-2317 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden;

Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

627

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.08.2014 tarih ve 254 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ahievran Mahallesi, 3061 ada, 1 parsel ve 3048 ada, 1 parselin güneyinde park alanı olarak planlı alanda trafo binalarının planlara işlenmesine ilişkin (UİP-3938,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

628

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.08.2014 tarih ve 257 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 04.08.2014 tarihli kararlarından;

142 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı bulunan alanın güney batısındaki parsele yönelik uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yaklaşık 9 m2' lik kısmının dere alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,12 Plan İşlem Numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı,

143 sayılı kararı ile; Yukarı Mahalle, Erciyes-Reşadiye Mahallelerindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı bulunan alanın yeniden düzenlenip 26 metre genişliğinde yol, konut alanı ve park alanı olarak planlanması ve söz konusu yolun kamulaştırılma sınırının imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 09.12.2013 tarih, 883 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-1110,13 Plan İşlem Numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

629

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.08.2014 tarih ve 255 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarihli kararlarından;

263 sayılı kararı ile, Küçük Mustafa Mahallesinde Konut alanı olarak planlı yerlerin Konut+Ticaret kullanımına uygun olacak şekilde yeniden planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3034,1 plan işlem numaralı) konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

268 sayılı kararı ile, Esenyurt Mahallesinde Yeşil alan olarak planlı yerlerin askeri alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.03.2014 tarih, 186 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,2 plan işlem numaralı) tadilat talebinin uygun olacağı,

269 sayılı kararı ile, Danışmentgazi Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi belediyesine ait alanda sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu ticaret alanı olarak planlı yere Hmax=4 metre hükmünün eklenerek planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından (UİP-3059,1 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

270 sayılı kararı ile, 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde imar planlarındaki enerji nakil hatlarının yer altına alınması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.03.2014 tarih, 216 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3050,1 ve UİP-3052,1 plan işlem numaralı) tadilat talebinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin, 269 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün, 268 ve 270 sayılı kararlarının ise kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

630

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.08.2014 tarih ve 258 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesinde konut alanı olarak planlı bulunan 2171 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin, inşaat alanının sabit kalması şartıyla hmax:16.00 olan yapı yüksekliği şartının hmax=21.50 olarak planlanması yönündeki (UİP- 4138,1 Plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yapılan incelemelerde alanın civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Develi Belediye Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının iadesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

631

Sarıoğlan Belediyesinin mülkiyeti belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin mülkiyeti Belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.08.2014 tarih ve 259 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 239 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 ve 13, parsel nolu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat E:0,60 yapılaşma şartında konut alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, söz konusu alanda belediyesince sosyal konut alanı yapılabilmesi için alanın E:1.50 yapılaşma şartında konut alanı ve park alanı olacak şekilde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Alanda yapılan incelemelerde plan değişikliği yapılması istenen alanın civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin 5/a bendinde ''İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.'' hükmüne istinaden ve plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, (NİP-4871 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

632

Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2014 tarih ve 279 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan resmi kurum alanı olarak planlı alanın, kentsel servis alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,6 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

633

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 21.08.2014 tarih ve 14 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin, 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

634

Yeni kurulan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın bütçesinin oluşturulması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Belediyemizde yeni kurulan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ekli listedeki harcama birimlerinden toplam 25.636.000TL tenzil edilerek bu açılan birimin harcama kalemlerine ilavesinin yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.08.2014 tarih ve 1259 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.08.2014 tarih ve 592 sayılı kararları gereğince kadrosu ihdas edilerek kurulan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için 46.38.01.41 kurumsal kodunun açılmasına bu daire başkanlığının altında İlçeler Tarım ve hayvancılık 4.2.1, ilçeler inşaat için 4.4.3 ve ilçeler yollar için 4.5.2 fonksiyon kodlarının açılarak ekli listedeki harcama birimlerinden toplam 25.636.000 TL tenzil edilerek bu açılan birimin harcama kalemlerine ilave yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

635

Büyükşehir Belediyesine devredilen 69 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetine tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 6360 Sayılı Yasa gereğince İlçe ve Belde Belediyelerinden Büyükşehir Belediyesine devredilen 69 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetinde tahsis edilmesi talebi hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 21.08.2014 tarih ve 1008 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 Sayılı Yasa gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra İlçe ve Belde Belediyelerinin toplu ulaşım hizmetleri ve araçları Büyükşehir Belediyesine devir olunmuştur. İlgili yasa gereği Büyükşehir Belediyesine devredilen ekli listede plakaları belirtilen araçların toplu ulaşım kamu hizmetine tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

636

KAY-ÇEV ve KAY-TUR şirketlerindeki hissemizin Kocasinan Belediyesine takas yoluyla devir işleminin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin (KAY-ÇEV) Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık ve Gübre Sanayi A.Ş.’ de bulunan % 52.68 hissesinin ve yine Kayseri Büyükşehir Belediyesinin % 88.25 ile ortak olduğu (KAY-TUR) Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri A.Ş.nin sözü edilen şirketteki %40.37 hissesinin Kocasinan Belediyesine takas yoluyla devir işleminin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise devir işleminde Belediyemiz adına imzaya yetkili kişinin isminin belirlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 25.08.2014 tarih ve 425 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyemizin (KAY-ÇEV) Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık ve Gübre Sanayi A.Ş.’ de bulunan % 52.68 hissesinin ve yine Kayseri Büyükşehir Belediyesinin % 88.25 ile ortak olduğu (KAY-TUR) Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri A.Ş.nin sözü edilen şirketteki %40.37 hissesinin Kocasinan Belediyesine takas yoluyla devir işleminin yapılması için, Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

637

Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 1018 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

638

Avrupa Bölgeler Meclisinin, Gençlik Yaz Okulu Programı ve Avrupa Dışındaki Genç Vatandaşların İş Deneyimleri Programında Kurumumuzu temsil edecek Meclis Üyelerinin isimlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Avrupa Bölgeler Meclisinin, Gençlik Yaz Okulu Programı ve Avrupa Dışındaki Genç Vatandaşların İş Deneyimleri Programında Kurumumuzu temsil edecek, komitelerin ve diğer programların toplantılarına kurumumuz adına katılacak Meclis Üyelerimiz ile Avrupa Bölgeler Meclisi ile yazışmaları gerçekleştirecek ve takip edecek irtibat kişisinin belirlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 426 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Avrupa Bölgeler Meclisinin, Gençlik Yaz Okulu Programı ve Avrupa Dışındaki Genç Vatandaşların İş Deneyimleri Programında Kurumumuzu temsil edecek, komitelerin ve diğer programların toplantılarına kurumumuz adına; Bölgesel Kalkınma ve Ekonomi birimine; Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Sağlık ve Sosyal Politikalar birimine; Şinasi GÜLCÜOĞLU, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Bölgelerarası İşbirliği birimine; Metin MERMERKAYA, Gençlik Yaz Okulu-Üye Bölgelerdeki Gençlerin Bir Araya Gelerek Gençlik Konularını Görüşüp Tartışmaları Sağlayan Yıllık Konferans birimine; Zekeriye ERGÜNEŞ ve Eurodyssey- Üye Bölgelerde Yaşayan Gençlerin Diğer Bölgelerde ve Avrupa Ülkelerinde Çalışma Yaşamına Dahil Olmasını Sağlayan Programlar birimine; Mehmet ÖZOĞUL’nun seçilmelerine ilişkin Meclis üyeleri İlyas EMRE ve Ahmet BİLİCİ’nin vermiş oldukları yazılı önergelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

639

Melikgazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 214 ada, 9 parselde yer alan ve halen altı dükkan üstü mescit olarak kullanılan yapının onarımı için yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, “Kayseri Mahallesi” projesi bölgesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 214 ada, 9 parselde yer alan ve halen altı dükkan üstü mescit olarak kullanılan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yapının Belediyemizce onarılması için hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 02.09.2014 tarih ve 440 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “Kayseri Mahallesi” projesi bölgesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 214 ada, 9 parselde yer alan ve halen altı dükkan üstü mescit olarak kullanılan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yapının Belediyemizce onarılması için hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

640

Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda Zabıta Daire Başkanlığının 02.09.2014 tarih ve 785 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

641

Talas ve Melikgazi İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas ve Melikgazi İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 03.09.2014 tarih ve 305 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ÇALAPKORUR GEÇİDİ" isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde bulunan, imar planına göre yeni açılacak isimsiz yola, "ÇİFTER SOKAK" isminin verilmesi, Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanlığı'nın 15.05.2011 tarihinde hayatını kaybeden rahmetli Yüksel GÜNGÖREN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimleri verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

642

Efendiağa cami ve müştemilatının bakım, onarım ve inşaatının yapılması hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Belediyemizce yürütülen “Kayseri Mahallesi” projesi bölgesinde bulunan tarihi Efendiağa cami ve müştemilatının bakım, onarım ve inşaatının yapılması, bu konuyla ilgili gerektiği takdirde Hacı Memiş Karagözlü Camii Vakfı ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 447 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu cami Belediyemizce yürütülen “Kayseri Mahallesi” projesi bölgesinde bulunmakta olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 7 (n) ve (o) maddeleri çerçevesinde tarihi Efendiağa cami ve müştemilatının bakım, onarım ve inşaatının yapılması, bu konuyla ilgili gerektiği takdirde Hacı Memiş Karagözlü Camii Vakfı ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

643

“Kayseri Mahallesi” alanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, “Kayseri Mahallesi” alanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 448 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; “Kayseri Mahallesi” alanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği oluşturan ekli listede belirtilen yerlerdeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin Belediyemizce yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

644

Kültür bakanlığı envanterinde bulunan bazı tarihi eserlerin geçici olarak Selçuklu Müzesinde sergilenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığıyla protokol imzalamak üzere yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kültür bakanlığı envanterinde bulunan bazı tarihi eserlerin geçici olarak Selçuklu Müzesinde sergilenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığıyla protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 449 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait, Selçuklu Müzesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle “Kültepeden Selçuklu’ya Kayseri’de Ticaret” konulu bir sergi açılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Kültür bakanlığı envanterinde bulunan bazı tarihi eserlerin geçici olarak Selçuklu Müzesinde sergilenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığıyla protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

645

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2227 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

646

Talas Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2205 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

647

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 278, 279 sayılı ve 04.09.2014 tarih, 304, 305, 306, 307 ve 308 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14.maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 278, 279 sayılı ve 04.09.2014 tarih, 304, 305, 306, 307 ve 308 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2210 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 278, 279 sayılı ve 04.09.2014 tarih, 304, 305, 306, 307 ve 308 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

648

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2220 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

649

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2206 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

650

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5050 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5050 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2218 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5050 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

651

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, 11466 ada, 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, 11466 ada, 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, 11466 ada, 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

652

Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2222 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

653

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2217 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

654

Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2211 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

655

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2212 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

656

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

657

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine, tahsisi Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1801 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine, tahsisi Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1801 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2215 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine, tahsisi Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1801 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

658

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 148 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 148 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 148 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

659

Alpaslan Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 2352 ada, 1 ve 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Alpaslan Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 2352 ada, 1 ve 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2209 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alpaslan Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 2352 ada, 1 ve 8 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

660

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2221 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

661

Kocasinan Belediyesinin, Hilal Mahallesi, 1014 ada, 13 parsel ve 4187 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hilal Mahallesi, 1014 ada, 13 parsel ve 4187 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2219 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Hilal Mahallesi, 1014 ada, 13 parsel ve 4187 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

662

Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 4759 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 4759 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2219 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 4759 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

663

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7086 ada, 59 parsel, 7095 ada 48 parsel ve Oymaağaç Mahallesi 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7086 ada, 59 parsel, 7095 ada 48 parsel ve Oymaağaç Mahallesi 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2225 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7086 ada, 59 parsel, 7095 ada 48 parsel ve Oymaağaç Mahallesi 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

664

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2223 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

665

Özvatan Belediyesinin, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel nolu numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel nolu numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 2224 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesinin, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel nolu numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

666

Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi.

 

Meclis Üyesi Esat ÖZTÜRK’ün sözlü önerisi ile, Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi üzerine, konu Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 65. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

667

Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan J35-d-09-c-1-a Pafta, 158 Ada, 1 nolu parselin Pazaryeri olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis Üyesi Vural COŞKUN’un sözlü önerisi ile, Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan J35-d-09-c-1-a Pafta, 158 Ada, 1 nolu parselin Pazaryeri olarak değiştirilmesi talebi üzerine, konu Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 66. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan J35-d-09-c-1-a Pafta, 158 Ada, 1 nolu parselin Pazaryeri olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

668

İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen, İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından kullanılan 5 odadan oluşan bölümün Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne tahsisinin yapılıp yapılmayacağı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen Kayaönü Mahallesi, Mehmet Ali Bey Sokak No:3 Pınarbaşı Adresi 1. Katta İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından kullanılan 5 odadan oluşan bölümün Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 438 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen Kayaönü Mahallesi, Mehmet Ali Bey Sokak No:3 Pınarbaşı Adresi 1. Katta İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından kullanılan 5 odadan oluşan bölümün Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne tahsisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

669

Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan şifalı maden suyu projesinin gerçekleştirilmesine yönelik Belediyemiz ile Yeşilhisar Belediyesi arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan şifalı maden suyu projesinin gerçekleştirilmesine yönelik Belediyemiz ile Yeşilhisar Belediyesi arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.09.2014 tarih ve 881 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan şifalı maden suyu projesinin gerçekleştirilmesine yönelik Belediyemiz ile Yeşilhisar Belediyesi arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

670

S.Bayar ÖZSOY ile Ferhat BİNGÖL’ün atamasına ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına; S.Bayar ÖZSOY ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına; Ferhat BİNGÖL’ün atamasına ilişkin Meclisin Bilgilendirilmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 862 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına; S.Bayar ÖZSOY ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına; Ferhat BİNGÖL’ün atamasına ilişkin Meclis Bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.09.2014

 

 

 

 

671

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 4 personelin 2014 Mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 4 personelin 2014 Mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 861 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Sicil

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2014 Tavan Ücret

2014 Öd. Net Ücret

1

 

Mükremin ÇİMEN

5

Mühendis

2.774,10

1.750,00

2

 

Gamze BOSTANCI

7

Eğitmen

1.704,59

1.480,00

3

 

Abdullah KOÇ

10

Teknik Ressam

1.780,01

1.300,00

4

 

Faik ÇİFÇİ

10

Teknisyen

1.780,01

1.300,00

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen net ücretlerinin 2014 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.