2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.09.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 386

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando Caddesi üzerinde Belediye

hizmet alanı olarak planlı yerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 178 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda belediye hizmet alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ile ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili belediyesi tarafından yürütülen mülkiyet çalışmaları devam ettiğinden, talebinin mülkiyet ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden meclisimize sunulması kanaatine varıldığından plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağıyönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 387

Konusu : Talas Belediyesi, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 179 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda park alanı olarak planlı yer ile konut alanının yer değiştirilmesi talep edilmektedir. Park alanı olarak planlı yerin encümen kararı ile şahıs tarafından bedelsiz park alanı olarak belediyeye terk edilmiş olduğu tespit edildiğinden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 388

Konusu : Milli Savunma Bakanlığının, Askeri alanlarının düzenlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, 1/25.000 ölçekli planlarda mülkiyeti TSK’ya ait, arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanlarının düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 180 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Askeri alanlarda düzenleme talebinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı (Sivas) ile yürütülen çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 389

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan

bölgede ilave ve revizyon nazım imar planlarına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan bölgede yapılan nazım imar planına itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 182 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2008 tarih, 6 sayılı kararı ile Yeni Terminal Alanı ve kuzey Çevreyolu arasında kalan bölgede İlave Revizyon Nazım İmar Planı yapılmış ve Belediyemiz ilan panosunda askı ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde plana iki adet itiraz olmuştur.

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, S.S.Sinan Dökümcüler Kooperatifi, 3 pafta, 21 ada, 68 parsel nolu taşınmaz üzerindeki yapıların korunması amacıyla plana itiraz etmiştir. İtiraz plan müellifi tarafından değerlendirilmiş ve parselin kuzeyinden geçen 12 metrelik yol kaydırılarak yeniden planlanmıştır.

Erkilet Belediyesi sınırları içerisinde, 533 ada, 1 parsel nolu taşınmaz sahibi Mehmet FATİH, söz konusu alanda 2001 yılı onaylı mevzi planı bulunduğu ve planda tescilli parselinin üzerinden 30 metrelik yol geçtiğinden bahisle plana itiraz etmiştir. İtiraz plan müellifi tarafından değerlendirilmiş ve parsel 30 metrelik yolun dışında bırakılarak yeniden planlanmıştır.

1/5000 ölçekli K34b-24a, K34b-24b, K34b-23c nazım imar planı paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde itiraz gerekçeleri dikkate alınarak yapılan değişikliklerin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 390

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi, 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ile

4201 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ile mülkiyeti, Kocasinan Belediyesine ait 4201 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 183 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kötügöller Mahallesinde, Ortaöğretim Alanı olarak planlı yerin Mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla Kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlı alan ile yer değiştirmesi istenmektedir. Ortaöğretim Alanı yeni önerilen yerde Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. maddesi ve Ek-“1a tablosu gereğince asgari alan büyüklüğü standardını sağlamadığından tadilatın uygun olmayacağı kanaatine varılmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 391

Konusu : Talas Belediyesinin, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel ile

1020 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediye meclisinin, mülkiyeti maliye hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 1020 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 186 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harami mevkiinde ortaöğretim alanı, spor tesisi alanı ve su deposu alanı planlanması konusu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, tadilat talebinin yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 392

Konusu : Mimarsinan Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Mimarsinan İlk Kademe Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 187 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mevkiinde, Yeşil alan olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-A-22-C Nazım imar plan paftalarında onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatının geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyonu raporuna; “ söz konusu alanın batısındaki Dini Tesis alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı” ifadesinin eklenerek komisyon raporunun değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 393

Konusu : İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 359 parsel nolu taşınmazın bulunduğu

alanda 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, 18.07.2008 tarih, 327 sayılı yazısı ile, Saraycık Köyü, 359 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.08.2008 tarih ve 176 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konut Dışı kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması hususundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 394

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mevkiinde, mülkiyeti Emirzade Mehmet Vakfına ait, 106 pafta,

1200 ada, 7 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mevkiinde, mülkiyeti Emirzade Mehmet Vakfına ait, 106 pafta, 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 188 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gültepe mevkiinde, ticaret alanı olarak planlı alandan, sehven işlenen (M) ticaret lejant işaretinin kaldırılması hususundaki nazım imar plan değişikliği talebi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile çözülebileceğinden, konunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında değerlendirilmesi kanaatine varılmış olup, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 395

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 112 sayılı kararının yeniden görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 112 sayılı kararının yeniden görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 181 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gülük Mahallesinde, M işaretli K1 kütle nizamlı alanda K1 den dolayı serbest uygulama yapılamayacağından, imar adasındaki mevcut yoğunluk değeri değişmeden K1 kütle nizamının kaldırılarak adaya emsal değerinin verilmesi talebinin, Emsal= 2.00, TAKS = 0.40 olacak şekilde planlanarak, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2008 tarih, 112 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 396

Konusu : Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.08.2008 tarih ve 173 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet belediyesi Akaryakıt istasyonu olarak planlı alana LPG lejant işareti konulması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 12.05.2008 tarih 190 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 397

Konusu : Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.08.2008 tarih ve 174 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet belediyesi Ticaret alanı, dini tesis alanı ve M ticaret işaretli sosyal tesis alanı planlaması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 12.05.2008 tarih 191 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Erkilet Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 42 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 398

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 Sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 184 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarihli kararlarından,

132 sayılı karar; Osman kavuncu mahallesi, Demirciyazısı Mevkiinde, KDKÇA olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 04.04.2008 tarih 149 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

133 sayılı karar; 19 mayıs mahallesi ve Battalgazi mahallesinde, fiilen yapılı olan dini tesis alanının plana işlenmesi için kültürel ve sosyal tesis alanı ile yer değiştirmesi, ayrıca yine fiilen yapılı olan dini tesis alanının planlara işlenmesi hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 14.04.2008 tarih 151 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

134 sayılı karar; Anbar mahallesinde kuru dere yatağı üzerinde planlanmış olan kütle parselin dereden kurtarılması amacıyla kaydırılması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı karar; Karaderede mevkiinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla imar adalarının yeniden düzenlenerek planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

136 sayılı karar; Çaybağları mevkiinde fiilen yapılı binaların çekme mesafelerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacıyla mülkiyete uygun olarak imar adalarının yeniden düzenlenerek planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı karar; Çaybağları mevkiinde bağ ve sayfiye alanı olarak planlı bölgede açılması eğim açısından mümkün olmayan yolun kaldırılması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

138 sayılı karar; Çaybağları mevkiinde bağ ve sayfiye alanı olarak planlı bölge içerisinde Dini tesis alanı planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 10.09.2007 tarih 386 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135 ve 138 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 136 ve 137 sayılı karının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 399

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 Tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 185 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi Kültürel tesis alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işaretinin konulması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 10.03.2008 tarih 103 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 62 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 400

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye Meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.08.2008 tarih ve 175 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi belediyesi, Cumhuriyet mahallesinde 10 katlı 22*27 ölçülerinde 3 adet kütle parselin ölçülerinin, fiili durumuna uygun olarak inşaat alanında artış olmadan yeniden düzenlenmesi hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Gesi Belediye Meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 401

Konusu : İncesu Belediye meclisinin 08.08.2008 tarih, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesi meclisinin 08.08.2008 tarih, 53 ve 54 sayılı sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.08.2008 tarih ve 177 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu belediyesinin 08.08.2008 tarihli kararlarından,

53 sayılı kararı ile, Bahçesaray mevkiinde sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.05.2008 tarih 187 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı, ancak konut adalarındaki E=1 değerinin, civardaki konut adalarına daha uyumlu olması amacıyla kaldırılarak, imar adalarına daire içerisinde 0.30/0.90 ve A-3 lejant ifadelerinin konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

54 sayılı kararı ile, Kara Mustafa paşa mahallesi kayaaltı mevkiinde iller bankası tarafından yapılan plan tadilatı ile 7 metrelik yolun kaldırılması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclisinin 09.06.2008 tarih 239 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediyesi meclisinin 08.08.2008 tarih, 54 sayılı sayılı kararının kabulünün, 53 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 402

Konusu : Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanması kararının Mahkemece iptalinden sonra

konunun tekrar görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Cebir mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanması konusuna Danıştay’ın iptal kararı gereği meclisimizce konunun yeniden görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.08.2008 tarih ve 189 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1. Hukuk Müşavirliğinin, 24.04.2008 tarih, 241 sayılı yazısı ve 1.İdare Mahkemesinin 06.03.2008 tarih, 2008/465 Esas, 2008/271 karar sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararı ile Cebir Mahallesinin Zincidere İlk Kademe Belediyesine bağlanması yönündeki kararı iptal edildiğinden, konu hakkında yeni bir Meclis Kararı alınması istenmektedir.

Cebir Mahallesinin hangi Belediyeye bağlanması gerektiğine dair çalışmalar devam ettiğinden konunun daha sonra değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 403

Konusu : Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına

İsim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2008 tarih ve 20 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına verilmesi istenilen isimler o bölgede yaşayanların soyadları olduğu anlaşıldığından taleplerinin reddi ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğinin III Bölüm 11. maddesi” gereğince, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına numaralama sistemi ile isim verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 404

Konusu : Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 6’ncı ve binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 58’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği”nin görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 14.08.2008 tarih ve 1216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 6’ncı ve binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 58’nci maddesine dayanılarak hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 405

Konusu : Memur boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin (memur boş kadro değişikliği) onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.09.2008 tarih ve 1077 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin (memur boş kadro değişikliği) ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 406

Konusu : Belediyemiz Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Belediyemiz Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.09.2008 tarih ve 1078 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinin;

 

ESKİ ŞEKLİ

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Madde 6. Teftiş Kurulu Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Teftiş Kurulu Başkanının “Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlilik Sınavı Yönetmeliği” hükümlerine göre Müfettiş olarak atanmış olması ve 12 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması veya en az 6 yıl Daire Başkanlığı yapmış olması gerekir.Şeklinin;

 

YENİ ŞEKLİ

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Madde 6. Teftiş Kurulu Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Teftiş Kurulu Başkanının “Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlilik Sınavı Yönetmeliği” hükümlerine göre Müfettiş olarak atanmış olması ve 12 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması veya Daire Başkanlığı yapmış olması gerekir. Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 407

Konusu : Almanya’ya Personel Görevlendirilmesi ile İlgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kurum personeli Orhan ÇETİN’in; 28.08.2008 – 03.09.2008 tarihleri arasında, Kardeş Şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld kentinde düzenlenen Ren Bölgesi Eyalet Fuarında Kayseri ilinin tanıtılması için görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 02.09.2008 tarih ve 228 sayılı yazıları okundu.

Kurum personeli Orhan ÇETİN’in; 28.08.2008 – 03.09.2008 tarihleri arasında, Kardeş Şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld kentinde düzenlenen Ren Bölgesi Eyalet Fuarında Kayseri İlini tanıtmak üzere, Encümenin 20.08.2008 tarih ve 34-631 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 408

Konusu : Kardeş şehrimiz olan Kore’nin Yongin Kentine yapılacak olan seyahat.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Kardeş şehrimiz olan Kore’nin Yongin Belediyesinin, “13. Yongin Halk Günü Kutlamaları” nedeniyle düzenleyeceği festivale belediyemizi temsilen, eleman görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 03.09.2008 tarih ve 231 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Kardeş şehrimiz olan Kore’nin Yongin Belediyesinin, “13. Yongin Halk Günü Kutlamaları” nedeniyle düzenleyeceği festivale belediyemizi temsilen, 26 Eylül - 01 Ekim 2008 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve on bir kişilik mehter grubunun (Erhan KEÇELİ, Ahmet ÜLGERLİ, İsmet ARSLAN, Mehmet ZERDELİ, Ahmet KAPLAN, Şemsettin DURMUŞ, Dilaver EROĞLU, Cihat DİKMEN, Umut GÜLER, Emre GÖZÜTOK, Şükrü ALKAN) görevlendirilmesine ve adı geçenlerin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 409

Konusu : Mimarsinan Köprülü Kavşak İmalatına 1.000.000.00YTL kaynak aktarılması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) fıkrasına istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce yapımı müştereken devam eden Mimarsinan Köprülü Kavşak İmalatına 1.000.000.00YTL kaynak aktarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.09.2008 tarih ve 3350 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) fıkrasına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce yapımı müştereken devam eden Mimarsinan Köprülü Kavşak İmalatına 1.000.000.00YTL kaynak aktarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 410

Konusu : Personel Görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in; 03–09 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentine görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 663 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in; 03–09 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Kayseray aracının sevk öncesi kontrollerinin yapılmasıyla ilgili olarak, Encümenin 30.07.2008 tarih ve 31-535 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 411

Konusu : Ağırnas Belediyesi sınırları içinde bulunan Vali Nihat CANPOLAT Spor Tesisinin

çevre düzenlemesinin Belediyemizce yaptırılması.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununu 75. maddesinin (a) fıkrası çerçevesinde, Ağırnas Belediyesi sınırları içinde bulunan Vali Nihat CANPOLAT Spor Tesisinin çevre düzenlemesinin Belediyemizce yaptırılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04.09.2008 tarih ve 3276 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununu 75. maddesinin (a) fıkrası çerçevesinde, Ağırnas Belediyesi sınırları içinde bulunan Vali Nihat CANPOLAT Spor Tesisinin çevre düzenlemesinin Belediyemizce yaptırılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 412

Konusu : 30 metre üzerindeki yolları yapan Belediyelerin sorumluluğu.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediyemizin yapım ve bakım sorumluluğuna bırakılan 30 metre üzerindeki ana yolları yapan İlçe ve Belde Belediyelerin sorumluluğunun görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 04.09.2008 tarih ve 460 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesinde kalacak ana taşınmaz malların dökümünü tespit eden Kayseri Valiliği İdare Kurulu Bürosunun 07.03.1989 tarih, 392 sayılı kararı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2005 tarih ve 409 sayılı kararı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım sorumluluğuna bırakılan 30 metre ve üzerindeki ana yolların İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarınca yapımı ile ilgili olarak;

İlçe veya İlk Kademe Belediyelerince genişliği 30 metre ve üzerinde yol yapılmak istediğinde; öncelikle Belediyemizden izin alıp, protokol yapılması, Belediyemizden gerekli izni almadan ve protokol yapmadan bu yolların yapılması nedeni ile Belediyemizi tazminat ödemek zorunda bırakan, İlçe ve İlk kademe Belediyelerinin Büyükşehir Belediyesinin ödemek zorunda kaldığı Kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat bedelini, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine tazmin edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 413

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Taha Çarım Bulvarının bulunduğu alan ve civarında

1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Taha Çarım Bulvarının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2143 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Taha Çarım Bulvarının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 414

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi,

1450 ve 4893 parselde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J Nazım İmar Planı yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2375 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J Nazım İmar Planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 415

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parselde 1/5.000 ölçekli 27 N NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 N Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2374 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 N Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 416

Konusu : Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2251 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 417

Konusu : Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parselde 1/5000 ölçekli K35-d-07-d NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-d Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2305 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-d Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 418

Konusu : Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2174 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 419

Konusu : Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parselde

1/5000 ölçekli 30L NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 420

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2185 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 421

Konusu : Kocasinan Belediyesi, H.Ahmet Yesevi Mahallesi civarında yapılan 1/5000 ölçekli

revizyon Nazım İmar Planına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) civarında yapılan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlarının görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2415 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) civarında yapılan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde, İsmet TACETTİN, Ayşe BAYRAK, Osman ERKÖSE mirasçıları Vekili Av. Abdullah HANER, Hikmet BURULBAY–Mehmet HACILAR, Bekir Özkan GÜLMEZ–Ömer TÜRKTEKİN–Mithat BABACAN ile Mahmut İLGEN, Sadettin TACETTİN, Şükran KARAHALİL Vekili Av.Seyit Mehmet AKSEBZECİ’nin itirazlarının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 422

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 nolu parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2396 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 423

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2397 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 424

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2394 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 425

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2386 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 426

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2395 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 427

Konusu : Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar planı tadilatı.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2422 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar planı paftalarında tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 428

Konusu : Talas Belediyesine ait, Kiçiköy Mevkii 1 pafta, 26 ada, 59 parsel ile 1 pafta, 26 ada,

9 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas Belediyesine ait, Kiçiköy Mevkii 1 pafta, 26 ada, 59 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1 pafta, 26 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2008 tarih ve 2414 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesine ait Kiçiköy Mevkii 1 pafta, 26 ada, 59 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 1 pafta, 26 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 429

Konusu : Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde 24 pafta, 1263 ada, 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 24 pafta, 1263 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-a Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2008 tarih ve 2413 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait, 24 pafta, 1263 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-a Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 430

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405-406 pafta, 6955 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405-406 pafta, 6955 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2008 tarih ve 2412 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405-406 pafta, 6955 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 431

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,84,85,86,87,88,89,

66,67,72,75 ve 76 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,84,85,86,87,88,89,66,67,72,75 ve 76 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.09.2008 tarih ve 2430 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,84,85,86,87,88,89,66,67,72,75 ve 76 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 432

Konusu : Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışacak olan 3 personelin ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışacak olan 3 personele tavan ücretlerini geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.09.2008 tarih ve 1085 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışacak olan 3 personelin 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, hizalarında gösterilen tavan ücretleri geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 08.09.2008

Karar No : 433

Konusu : Mimarsinan Belediyesine ait, 55 pafta, 495 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis Üyesi Nail ŞAHAN’ın yazılı talepleri üzerine, Meclis 2. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 48. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesine ait, 55 pafta, 495 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.