Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

373

Ağustos Ayı Meclis Üyeleri huzur haklarının Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına bağışlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis Üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü önerisi ile, Ağustos Ayı Meclis ve Komisyon Toplantıları için tahakkuk edecek Meclis Üyeleri huzur haklarının, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına bağışlanması talebi üzerine, konu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile gündeme alınmasına karar verilmiştir.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ağustos Ayı Meclis ve Komisyon Toplantıları için tahakkuk edecek Meclis Üyeleri huzur haklarının Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına bağışlanması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

374

Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 332 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesinde 1565 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 ve Hmax:7.00 metre ticaret alanı olarak planlı olup, taban alanı (TAKS) ve toplam inşaat alanı (KAKS) artışı olmadan 48/16 ebatlarında Yençok: 7.00 metre olacak şekilde bahçeli kütle nizamında ticaret alanı planlanması şeklinde alınan (UİP-1110,109 Plan İşlem Numaralı) Talas Belediye Meclisi'nin 06.06.2016 tarih ve 87 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

375

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2016 tarih ve 343 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Hisarcık Erciyes Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebine istinaden turizm tesis alanı olarak planlı yerin, güney istikametinde plansız alanı da içerisine alacak şekilde büyütülmesi talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin yeni yapılmak istenen tesis ile ilgili herhangi bir proje önerisi sunulmadığından, yapılan ilave nazım imar planının önerilen şekli ile uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. (NİP-9198,6 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

376

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan, 278 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan, 278 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2016 tarih ve 345 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu mülkiyeti TOKİ’ye ait alanda konut alanı olarak planlı yerlerin konut alanı, ticaret alanı ve dini tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü 29.03.2016 tarih, 205650 sayılı yazısı ile tadilata konu alanın hemen batısında bulunan Derecik Deresi ile ilgili gerekli önlemler alınmadan bu yerin imara açılmaması gerektiği yönündeki yazısına istinaden, (NİP-2761,21 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

377

Pınarbaşı Belediyesinin, İnönü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Aziziye Eğitim Vakfına ait 126 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, İnönü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Aziziye Eğitim Vakfına ait 126 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 325 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İnönü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Aziziye Eğitim Vakfına ait ilgili taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinde bulunulmaktadır. Taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı, park alanı ve orman alanı olarak planlı olup, özel sosyal tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis alanı, park alanı ve orman alanı olarak planlı yerin, Kayseri Orman İşleri Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarihli arazi inceleme tutanağı doğrultusunda özel sosyal tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması yönündeki (NİP-13052,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

378

Pınarbaşı Belediyesinin, Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 9, 10, 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 9, 10, 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 333 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 145 ada, 9, 10, 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı yerin, pazar alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan park alanı olarak planlı yerin, pazar alanı olarak planlanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, kaldırılan park alanın, ağaçlandırılacak alan olarak planlı 53 ada, 100 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında planlanmasının uygun olacağına kanaatine varılmıştır. (NİP-13052,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile yukarıda belirtildiği gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

379

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 335 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, Valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Yahyalı Belediyesi tarafından belirlenen Büyükçakır Mahallesi ve Büyükçakır Mahallesi Güney Şelale Kümeevleri'ne yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 38 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

380

Bünyan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1041 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Bünyan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1041 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 336 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, turizm+ticaret alanı olarak planlanmasını talep edilmektedir.

Söz konusu konut alanı olarak planlı yerin, turizm+ticaret alanı olarak planlanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, konunun civarı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından (NİP-11809,18 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

381

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi’nde, 4846 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneydoğusunda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi’nde, 4846 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneydoğusunda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2016 tarih ve 349 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın güneydoğusunda mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda, civarın ticaret alanı ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,143 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

382

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan 2. Mıntıka Mahallesinde, 3890 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan 2. Mıntıka Mahallesinde, 3890 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 326 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda ifraz hattı oluşturulabilmek amacıyla niteliğinde değişiklik yapılmadan Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin bahsi geçen parsel sınırlarına ve kullanım alanlarına uygun olarak bölünerek planlanması yönünde imar planı değişikliği talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli 31L-Ib, 31L-IIa, 32L-IVc uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Belediye Hizmet Alanının parsel sınırlarına ve kullanım alanlarına uygun olarak bölünerek planlanması yönündeki (NİP-3311,28 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

383

Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde bulunan bir alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde bulunan bir alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2016 tarih ve 190 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 337 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı İlçesi, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde bulunan bir alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2016 tarih ve 190 sayılı kararına istinaden hazırlanıp, 07.06.2016-05.07.2016 tarihleri arasında belediyemiz askı ilan panosunda askı-ilan edilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından itirazda bulunulmuştur.

Konu ile ilgili itiraz dilekçesinde belirtilen hususlardan;

"Mevcut imar planına güvenerek yaptığı ticari yatırımın (akaryakıt ve servis istasyonu) bulunduğu güzergâha denk gelmekte ve yatırımın bir kısmı yola gitmesine ve küçülmesine yol açarak ticari açıdan zarara uğratacak niteliktedir" denilmektedir. Yapılan plan değişikliğinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amaçlanmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bahsi geçen yolun 40 metre genişliğinde planlı olduğu, ayrıca bahsi geçen ticari taşınmaza ait Yahyalı Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 15/1 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu yolun yine 40 metre olarak planlı bulunduğu,

"Şahsım açısından hak kaybına yol açacak böyle bir plan değişikliğinin rızam alınmaksızın yapılmış olması kabul edilebilir bir durum değildir." denilmektedir. Yapılan plan değişikliği bir revizyon imar planı çalışması olup, revizyon uygulamalarında muvafakat alınması gerekmediği ve kamu yararı ilkesi ve şehircilik esaslarında uygun olduğu,

"İlgili kurum görüşlerinin alınıp alınmadığı, alındı ise buna uygun hareket edilip edilmediği de belli değildir" denilmektedir. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nün 07.07.2015 tarih ve 754/135358 sayılı yazısına istinaden plan değişikliğinin yapıldığı,

"1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarının alt ölçekli planla değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilmektedir. Plan değişikliği yapılan alanda, itirazın yapıldığı 21.06.2016 tarihinde onaylı 1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli üst ölçek imar planlarının bulunmadığı tespit edilmiş olup, yukarıda açıklanan tüm hususlar göz önüne alınarak Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2016 tarih ve 190 sayılı kararına istinaden hazırlanıp onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Esat KESKİNKILIÇ tarafından yapılan itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

384

Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 49 ada, 149 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 49 ada, 149 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 327 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı olup, Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Mal Müdürlüğü’nün 15.06.2016 tarih ve 432 sayılı yazısına istinaden alanın sağlık tesisi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin sağlık tesisi alanı olarak planlanması hususundaki (NİP-2909,15 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

385

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2016 tarih ve 351 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Saraycık Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek, Ticaret+Turizm (TİCT) alanı ve LPG satışı da yapılabilecek şekilde akaryakıt servis istasyonu alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli (NİP-16419,2 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin önerilen şekli ile uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

386

Özvatan Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Özvatan Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 339 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan-Felahiye il yolunun kamulaştırma planı ile imar planları arasındaki uyumsuzluğun Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-7916,5 Plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olmadığından, ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma koridoru içerisinde yol platformu dışındaki alanların ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalan alanlarla ilgili uygulama yapılamadığı belirttiğinden, yeniden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yönünden incelenmesi gerekmektedir.

Özvatan Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 34 sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

387

Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 328 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenice Mahallesi, 665 ada 124 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulması amacıyla alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesis alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (UİP-21065 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 88 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında uygun olarak hazırlandığından,

Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih ve 55 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

388

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 329 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köprübaşı Mahallesi 1954, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (UİP-20419 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 229 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 61 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

389

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 330 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyüktuzhisar Mahallesi 3399 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (UİP-15371,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 219 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 62 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

390

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2016 tarih ve 331 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenimahalle Kibritlik Mevkii 145 ada, 127 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı, otopark, park ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (UİP-15387,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2015 tarih, 1015 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 63 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

391

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi hususunda hazırlanan 26.07.2016 tarih ve 19 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

392

Belediyemizce Develi ve Yahyalı ilçelerinde yapımı tamamlanan Sosyal Tesislerin ilgili Belediyelere devrinin yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Belediyemizce Develi ve Yahyalı ilçelerinde yapımı tamamlanan Sosyal Tesislerin ilgili Belediyelere devrinin yapılması talebi hususunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.07.2016 tarih ve 1452 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce Develi ilçesinde yapımı tamamlanan Aksu Mesire Alanı ve Sosyal Tesisleri’nin 5 yıllığına bedelsiz olarak Develi Belediyesi’ne ve yine Belediyemizce Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan, mülkiyeti Yahyalı Belediyesine ait olan Gözbaşı Parkı ve Sosyal Tesislerinin 5 yıllığına bedelsiz olarak Yahyalı Belediyesi’ne devrinin yapılması yönünde, Meclis Üyeleri Mustafa AKBULUT ve Tuncay ŞAHİN’in verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar Tarihi: 08.08.2016

No : 393

Konu: Kredi Kullanımı

 

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 2016 yılı içinde İller Bankası A.Ş.’den yatırım kredisi ve mal alım kredisi; ihtiyaç için de nakdi kredi olarak toplam 120.000.000,00-(Yüzyirmimilyon) TL’lik kredi kullanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08.08.2016

No : 394

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

 

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Develi Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı işi için 10.041.821.-(onmilyonkırkbirbinsekizyüzyirmibir) TL, Hisarcık Gülmersu Bölgesi İçmesuyu Terfi ve İsale Hatları İle Tesisleri Yapım işi için 3.537.298.-(üçmilyonbeşyüzotuzyedibinikiyüzdoksansekiz) TL, İçmesuyu Tesisleri Scada Rehabilitasyon Yapımı işi için 2.310.816.-(ikimilyonüçyüzonbinsekizyüzonaltı) TL, Hisarcık-Kıranardı Bölgelerinde İçmesuyu Temini, İsale Hattı ve Tesisleri Yapım işi için 2.779.903.-(ikimilyonyediyüzyetmişdokuzbindokuzyüzüç) TL, 2016 Yılı Gesi Kısmi Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için 2.353.657.-(ikimilyonüçyüzelliüçbinaltıyüzelliyedi) TL, 2016 Yılı Kocasinan-İncesu İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı işi için 5.057.480.- (beşmilyonelliyedibindörtyüzseksen) TL, 2016 Yılı Melikgazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı işi için 4.128.338.- (dörtmilyonyüzyirmisekizbinüçyüzotuzsekiz) TL, Felahiye İlçesi Kayapınar Mahallesi İçmesuyu Temini İnşaatı işi için 6.284.420.-(altımilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyirmi) TL, Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi İçmesuyu Dağıtım Hattı İnşaatı işi için 3.530.666.-(üçmilyonbeşyüzotuzbinaltıyüzaltmışaltı) TL ve İldem Bölgesi Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı işi için 3.077.676.-(üçmilyonyetmişyedibinaltıyüzyetmişaltı) TL, Talas İlçesi muhtelif mahallelerde 8 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılması işi için 1.146.464 - (birmilyonyüzkırkaltıbindörtyüzaltmışdört) TL ve kombine Kanal temizleme aracı, muhtelif çapta duktil boru, muhtelif çapta vana, muhtelif çelik ve klor malzemeleri ve muhtelif çapta korige boru ve ek parçaları alımı işi için 20.890.595,77 - (yirmimilyonsekizyüzdoksanbinbeşyüzdoksanbeşTL,yetmişyediKrş) -TL'lik olmak üzere toplam 65.139.134,77.-(altmışbeşmilyonyüzotuzdokuzbinyüzotuzdörtTL, yetmişyediKrş) TL’lik kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

395

Hacılar’da bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No:4/1 Hacılar/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 03.08.2016 tarih ve 342 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No:4/1 Hacılar/KAYSERİ adresindeki taşınmaz Belediyemiz tarafından Kadın ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesis olarak yapılmıştır. Kadın ve Gençlik Merkezinin binası ve müştemilatı ile birlikte Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Mustafa AKBULUT ve Tuncay ŞAHİN’in verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

396

Talas Belediyesine 2016 yılı için 18.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Talas Belediyesine 18.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 05.08.2016 tarih ve 1733 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin 2016 Yılı kesinleşmiş bütçesi 71.000.000,00 TL olup, 2016 Yılı Haziran Ayı sonu harcaması 33.513.486,89 TL gerçekleşmiştir. Talas Belediyesine 2016 Yılı için 18.000.000,00 TL ek bütçe verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

397

Kocasinan, Develi ve İncesu İlçelerinde muhtelif taşınmazların satışının yapılması hususunda karar ittihazı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan, Develi ve İncesu İlçelerinde muhtelif taşınmazların satışının yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2016 tarih ve 2611 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3597 ada, 3 parsel numaralı, 2508.13m² yüzölçümlü, M işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı, 3729 ada, 3 parsel numaralı, 4523.61m² yüzölçümlü, M işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı, 3702 ada, 1 parsel numaralı, 2148.66m² yüzölçümlü, özel sosyal tesis alanı olarak planlı, 3655 ada, 1 parsel numaralı, 2317.04m² yüzölçümlü, özel kreş alanı olarak planlı, Kötügöller Mahallesi, 7667 ada, 1 parsel numaralı, 750.00m² yüzölçümlü, ticaret alanı olarak planlı, Barsama Mahallesi, 232 ada, 2 parsel numaralı, 1901.04m² yüzölçümlü, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı, Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1085 ada, 11 parsel numaralı, 633.06m² yüzölçümlü, konut+ticaret alanı olarak planlı, 1085 ada, 12 parsel numaralı, 633.03m² yüzölçümlü, konut+ticaret alanı olarak planlı, 1091 ada, 1 parsel numaralı, 605.26m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, 1096 ada, 10 parsel numaralı, 490.53m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, 1096 ada, 11 parsel numaralı, 490.51m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, 1096 ada, 12 parsel numaralı, 490.50m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesi, 535 ada, 5 parsel numaralı, 1015.61m² yüzölçümlü, konut alanı olarak planlı, 535 ada, 6 parsel numaralı, 1015.61m² yüzölçümlü konut alanı olarak planlı taşınmazların, 2886 Sayılı Kanun’un amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

398

Mülkiyeti Belediyemize ait Tomarza İlçesi, Arslantaş Mahallesi, 103 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Tomarza İlçesi, Arslantaş Mahallesi, 103 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulması için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’ne, kullanım süresi bitene kadar tahsis edilmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2016 tarih ve 2612 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün, Genel Müdürlükleri tarafından mevcut gözlem ağının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi ve geliştirilmesi için farklı gözlem sistemlerinden oluşan bütünleşik bir gözlem ağı kurma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edildiğini, bu kapsamda Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Arslantaş Mahallesine Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulumunun planlandığını, OMGİ’nin kurulum yeri olarak (en fazla 6x6m² ölçüsünde) Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize devredilen Tomarza İlçesi, Arslantaş Mahallesi, 103 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulumunun Bölge Müdürlükleri tarafından uygun görüldüğünü belirterek, Belediyemiz tarafından da uygun görülmesi halinde kurulum izni verilmesini ve hazırlanan protokolün imzalanarak, bir suretinin Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini istemektedir.

Konu ile ilgili protokol düzenlenmesine gerek olmamakta olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince mülkiyeti Belediyemize ait Tomarza İlçesi, Arslantaş Mahallesi, 103 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ki y1=512275.58, x1=4249260,24 - y2=512268.99, x2=4249260.05 - y3=512269.12, x3=4249266.41 – y4=512274.75, x4=4249267.35 ITRF koordinatlarına isabet eden (6x6m²) kısmın, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulması için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’ne, kullanım süresi bitene kadar tahsis edilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2016

399

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33 ve 34. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine,

Meclis gündeminin 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ve 90. maddelerinin ise tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

Meclis gündeminin 37. maddesinin ise tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.