2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.08.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top. Tarihi : 08.08.2011 Toplantı Yılı : 2011

Karar No : 539 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, Birleşim No : 1

337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 255’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlı olup, Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre T1 ruhsatı alabilmek için, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının 2000 m2’den küçük olmayacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

540

Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.07.2011 tarih ve 247’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında fiilen yapılı bulunan tavuk çiftliklerinin imar planlarına işlenmesi talebinin, uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

541

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselde NİP. değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 256’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı, Sağlık tesisinin doğusunda kalan alan, Konut Alanı, Ticaret Alanı, Ortaöğretim Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Camikebir Mahallesi Muhtarı’nın başvurusu üzerine, mahallede yapılaşmanın tamamlanması mevcut sağlık ocağının ihtiyaca cevap veremeyeceğini belirterek, ayrıca demiryolu hattından dolayı yol düzenlemesinin de yeniden yapılması gerektiğinden plan değişikliği yapılması talebinde bulunmuşlardır. Konu ile ilgili Kocasinan Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekiminin görüşleri alınmıştır.

1/5000 ölçekli 32K ve 32L Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, Demiryolu hattı düzenlemesi ile birlikte, Sağlık tesisi, Ticaret ve (M) lejand işareti Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı planlanması talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

542

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde plan değişikliği yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 257’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezinde yer alan, Tekir Göleti civarında dağ köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmekte olup konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

543

Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2011 tarih ve 249’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, 06.06.2011 tarihli kararlarından;

131 sayılı karar ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kız meslek lisesi alanı olarak planlı yerde, ek derslikler yapılması amacıyla, 10 metre olarak belirtilen doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

134 sayılı karar ile; Yenideoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E = 0.60 ve hmax = 10.00 metre olan “M” ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanının, E = 1.00 ve hmax = 20.50 metre olacak şekilde planlanması talebi incelenmiş olup, uygulamada karşılaşılabilecek sorunların giderilebilmesi amacıyla, talebin E = 1.00 ve hmax değerinin 21.50 metre olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 06.06.2011 tarih, 131 ve 134 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

544

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih 123 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 123 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 258’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 06.06.2011 tarihli kararlarından;

123 sayılı kararı ile; Germir Mahallesinde, 15 metrelik yolun güney istikametinde kaydırılarak 12 metre olacak şekilde yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

126 sayılı kararı ile; Nurihas Mahallesinde, A-2 nizamlı konut alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli A-1 ve hmax=8 yapılaşma şartlarındaki imar adasına dönüştürülmesi talebinin uygun olduğu ancak ana yola cephe olan kısımda çekme mesafesinin 15 metre olacak şekilde planlara işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından meclis kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.06.2011 tarih, 123 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 126 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

545

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 259’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Güney Mahallesinde, söz konusu parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejant işaretinin konulması talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

546

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının çevre düzeni planlarına işlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisinde bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.07.2011 tarih ve 248’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi kapsamında;

Talas İlçesi, Zincidere Mahallesinde bulunan 6.2 hektar büyüklüğünde III. derece arkeolojik sit alanının, Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesinde bulunan 286.8 hektar büyüklüğündeki Karahöyük I. derece arkeolojik sit alanının, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 25.3 hektar büyüklüğündeki arkeolojik sit alanının, Kocasinan İlçesi, Şeker gölü 40.4 hektar büyüklüğündeki II. derece doğal sit alanının ve Talas İlçesi, Derevenk Vadisinde yer alan 34.4 hektarlık arkeolojik sit alanının 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

547

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2011 tarih ve 250’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Bahçelievler Mahallesinde, söz konusu parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere kaldırılmak istenen donatı alanına eşdeğer alan önerilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

548

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2011 tarih ve 251’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı yerin batısındaki alanın da belediye hizmet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Mülkiyeti Talas Belediyesine ait olan alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak planlıdır. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

549

İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait nazım imar planlarının yapılması.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 260’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarında, 1/50000 ve 1/25000 ölçekli plan değişiklikleri ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır. Talep ile ilgili incelemeler henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

550

İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2011 tarih ve 252’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden okul alanı içerisinde mevcut trafo alanının kuzey istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, İncesu Belediye Meclisinin, 06.06.2011 tarih, 62 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

551

İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 516 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2011 tarih ve 253’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde, söz konusu parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, sanayi alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.03.2011 tarih, 150 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin, 06.06.2011 tarih, 63 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

552

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 261’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2011 tarihli kararlarından;

146 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, Engelliler Özel Proje Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih, 556 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,talebin kabulünün uygun olacağı,

147 sayılı kararı ile, Becen Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, su deposu alanı olarak planlı yerin, KASKİ’nin uygun görüşü doğrultusunda dini tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.03.2011 tarih, 157 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

148 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Kayapul Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanın, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki ilave uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.03.2011 tarih, 151 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

149 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı(KDKÇA) olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.03.2011 tarih, 137 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

151 sayılı kararı ile, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesinde, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun kaldırılması talebinin, plan değişikliği yapılması durumunda yolun devamlılığının bozulacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı,

153 sayılı kararı ile, Karacaoğlu Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerin bir kısmına trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

154 sayılı kararı ile, Melikgazi Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı ve akaryakıt istasyonu planlı yerdeki, A(akaryakıt) lejant işaretinin kaldırılması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.03.2011 tarih, 147 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı kararı ile, Anbar Mahallesinde, 1582 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki park alanı olarak planlı yerin bir kısmına Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın talebin kabulünün uygun olacağı,

157 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde, yeşil alan ve yol olarak planlı yerde kavşak düzenlemesi yapılacağından söz konu alanların yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 18.03.2011 tarih, 211 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 157 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 153 ve 15 sayılı karlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

553

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 262’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisini, 07.07.2011 tarihli kararlarından;

171 sayılı kararı ile, Keykubat Mahallesinde, polis lojmanları olarak bilinen alanın fiili duruma göre yeniden düzenlenerek, polis lojmanları, yeşil alan, karakol, trafo alanı ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.04.2011 tarih, 265 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

172 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, yeşil alan, su deposu alanı ve yol olarak planlı yerlerin, Kaski Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınarak, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda, fiili durumu da göz önünde bulundurularak, sosyal tesis alanı-pazar yeri, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.04.2011 tarih, 263 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın talebin kabulünün uygun olacağı,

173 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki imar adalarının birleştirilerek bu alan ve civarındaki yeşil alan ve yolların yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.04.2011 tarih, 241 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

174 sayılı kararı ile, Gültepe Mahallesinde, park alanı, dini tesis alanı ve ilköğretim alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 15.04.2011 tarih, 310 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

175 sayılı kararı ile, Yeşilyurt ve Bağpınar Mahallelerindeki köy yerleşim planlarının, ITRF koordinat sistemindeki halihazır haritalar üzerine işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.04.2011 tarih, 238 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, sosyal donatı alanlarına E=0.6 ve ticaret alanlarına E=0.5 değerlerinin eklenerek talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.07.2011 tarih, 171, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 172 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

554

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554,555,5501,6459 parsel nolu taşınmazlarda NİP tadilatı yapılması

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554, 555, 5501, 6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 263’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, alt ölçekli planları bulunmayan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanların turizm tesis alanı olarak planlanması talebine dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

555

Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazlarda NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2011 tarih ve 254’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti S.S. Argıncık Toptancılar Sitesi Derneğine ait söz konusu taşınmazın bulunduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ise Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın, M Ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

556

Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlı alanlar arasında kalan bölgede ilave planlar yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.08.2011 tarih ve 264’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Plan Revizyonu ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılması talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

557

Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Vefat eden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Vefat eden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 21.07.2011 tarih ve 11’nolu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güven Sokakta 508 bağımsız bölüm, 9 özel işyeri ve 2 kamu işyeri olduğundan dolayı Sokak ismi değiştirildiği takdirde, adreslerde karışıklığı sebep olacağından, Güven Sokak isminin değiştirilmeyip, Güven Sokağın devamındaki yeni açılan 3385. sokak isminin, Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

558

Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN isminin verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN isminin verilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 21.07.2011 tarih ve 12’nolu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Köy yerleşim yerinde 116 ada, 5 parsel ile 115 ada, 4 parsel arasındaki yeni açılan isimsiz Sokağa Recep ALTIN isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

559

Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Muzaffer KARABAY’ın, Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-13- E-24-302-2619 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

560

Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Nazım ÖNCEL’in, Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 26.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-13- E-24-301-2623 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

561

Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi 6020. Sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Abdullah DEVECİ’nin, Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi 6020. Sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 28.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-13- E-24-306-2835 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi 6020. Sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

562

Belediyemizin 2012-2016 yılları arası hazırlanan stratejik plan taslağının görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2012-2016 yılları arası hazırlanan stratejik plan taslağının görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/922 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2012-2016 yılları arası hazırlanan stratejik plan taslağının, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

563

2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak Yatırım Teşvik belgesi alınması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak; İthal edilecek makine–malzeme ve teçhizatların Gümrük ve Fon muafiyeti KDV istisnası, vergi Resmi ve Harç İstisnalarından yaralanabilmek için T.C hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden Teşvik Belgesi başvurusu, alınması ve belgelerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.01-755.99/969 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak; İthal edilecek makine–malzeme ve teçhizatların Gümrük ve Fon muafiyeti KDV istisnası, vergi Resmi ve Harç İstisnalarından yaralanabilmek için T.C hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden Teşvik Belgesi başvurusu, alınması ve belgelerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

564

MSB’ ye tahsisli araziden Talas Yolu hattı boyunca yapılacak düzenlemelere imkan verecek 30.659,661m2’lik kısmın yola terkin edilmesi ile ilgili imza yetkisi verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesinde bulunan MSB’ ye tahsisli araziden Talas Yolu hattı boyunca yapılacak düzenlemelere imkan verecek 30.659,661m2’lik kısmın yola terkin edilmesi karşılığında; Yola terk işlemlerinin fiili uygulaması esnasında zarar görecek imalatların yeniden yapılması ile, birlik içi devriye yollarının ve bazı imalatların yapılması için Belediyemiz ile Milli Savunma Bakanlığı adına 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasında hazırlanan protokolü imzalamak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi, yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/1492 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesinde bulunan MSB’ ye tahsisli araziden Talas Yolu hattı boyunca yapılacak düzenlemelere imkan verecek 30.659,661m2’lik kısmın yola terkin edilmesi karşılığında; Yola terk işlemlerinin fiili uygulaması esnasında zarar görecek imalatların yeniden yapılması ile, birlik içi devriye yollarının ve bazı imalatların yapılması için Belediyemiz ile Milli Savunma Bakanlığı adına 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasında hazırlanan protokolü imzalamak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi, yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

565

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Müdürlüğüne Belediyemiz yemekhanesinin tahsis edilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5126 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden Çoğunluk hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Müdürlüğünün talebine istinaden, hizmet binamız eklentisi içerisinde yer alan Belediye yemekhanesinin Belediye çalışanlarına ücreti karşılığında yemek verilmek üzere sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/684 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5126 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden Çoğunluk hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Müdürlüğünün talebine istinaden, hizmet binamız eklentisi içerisinde yer alan Belediye yemekhanesinin Belediye çalışanlarına ücreti karşılığında yemek verilmek üzere sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

566

Erciyes Dağında bulunan, 6 adet Mekanik

Tesis ve 1. Etap 4 CLF Zümrüt ve GSGM1 Mekanik Tesisleri arasındaki piste ait Otomatik Karlama Ünitelerinin kiraya verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde kayak bölgesinde yapımı tamamlanmış olan 6 adet Mekanik Tesis ve 1. Etap 4 CLF Zümrüt ve GSGM1 Mekanik Tesisleri arasındaki piste ait Otomatik Karlama Ünitelerinin, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/313 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde kayak bölgesinde yapımı tamamlanmış olan 6 adet Mekanik Tesis ve 1. Etap 4 CLF Zümrüt ve GSGM1 Mekanik Tesisleri arasındaki piste ait Otomatik Karlama Ünitelerinin, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

567

Erciyes Dağındaki otoparkların Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin. San.ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Erciyes master planı çerçevesinde Erciyes Dağı Sosyal Tesisler çevresinde bulunan otoparkların işletmeciliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden % 83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise, tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/315 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes master planı çerçevesinde Erciyes Dağı Sosyal Tesisler çevresinde bulunan otoparkların işletmeciliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden % 83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

568

Erciyes dağında bulunan 6 adet Kafeterya, 13 adet Dükkan, 1 adet Marketin kiraya verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde bulunan 12 adet Sosyal Tesis, içerisinde 6 adet Kafeterya, 13 adet Dükkan, 1 adet Marketin, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/314 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde ekli listede bulunan 12 adet Sosyal Tesis, içerisinde 6 adet Kafeterya, 13 adet Dükkan, 1 adet Marketin, 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin ( e ) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanun gereğince yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

569

Anadolu Harikalar Diyarı Tema Park alanı içerisinde planlanan At Binme Yeri, Açık ve Kapalı Manej ve Restaurant yap-işlet modeli ile kiraya verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan Kocasinan ilçesi, kumarlı mevkii “Anadolu Harikalar Diyarı” Tema Park alanı içerisinde planlanan At Binme Yeri, Açık ve Kapalı Manej ve Restaurant yap-işlet modeli ile, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/317 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ilçesi, kumarlı mevkii “Anadolu Harikalar Diyarı” Tema Park alanı içerisinde planlanan At Binme Yeri, Açık ve Kapalı Manej ve Restaurant’ın yap-işlet modeli ile, 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin ( e ) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanun 64’ncü maddesi gereğince yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

570

Erciyes Dağı giriş bölgesinde bulunan sosyal tesisler içerisindeki kayak kulüplerinin Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı kış sporları ve turizm master planı çerçevesinde giriş bölgesinde bulunan sosyal tesisler içerisindeki kayak kulüplerinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına istinaden % 83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/318 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı kış sporları ve turizm master planı çerçevesinde giriş bölgesinde bulunan sosyal tesisler içerisindeki kayak kulüplerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına istinaden % 83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

571

Kayseri Spor Etkin.Tur.İnş.San.Tic.A.Ş. adına tahsis edilen, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otopark işletmeciliğinin tahsisinin kaldırılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih, 290 sayılı karar ile, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın 10 yıllığına 10.000,00 TL bedel karşılığında, Kayseri Spor Etkin.Tur.İnş.San.Tic.A.Ş. adına tahsis edilen otopark işletmeciliğinin işletimi konusunda yaşanan müşkülatlar nedeni ile tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/316 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih, 290 sayılı karar ile, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın 10 yıllığına 10.000,00 TL bedel karşılığında, Kayseri Spor Etkin.Tur.İnş.San.Tic.A.Ş. adına tahsis edilen otopark işletmeciliğinin işletimi konusunda yaşanan müşkülatlar nedeni ile tahsisin kaldırılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

572

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokolü imzalamak için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesinde bulunan tapunun 22 pafta, 240 ada, 5 numaralı parselinde kayıtlı kültür varlığı olarak tescilli Gevher Nesibe Darüşşifası ve Medresenin Selçuklu eserlerinin sergileneceği müze yapılmak üzere, Belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın imzalamaya yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1607/3191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesinde bulunan tapunun 22 pafta, 240 ada, 5 numaralı parselinde kayıtlı kültür varlığı olarak tescilli Gevher Nesibe Darüşşifası ve Medresenin Selçuklu eserlerinin sergileneceği müze yapılmak üzere, Belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

573

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet kamyonet alınması.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermek amacıyla 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden 4 adet kamyonet alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Parkbahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının 09.07.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/273 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca kullanılmak üzere ihtiyaçları olan 4 adet kamyonetin, 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

574

Talas Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinde kullanılmak üzere, 2.500.000 TL ek ödenek verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinde kullanılmak üzere, 2.500.000TL ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-19 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14’ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden hazırlanan, Talas Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinde kullanılmak üzere, 2.500.000TL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

575

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve UKOME kurulu kararı ile kabul edilen “ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.14-315.99/992 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve UKOME kurulu kararı ile kabul edilen “ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

576

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararları.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1575/3056 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

577

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 189 sayılı kararı.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1579/3047 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

578

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132, ve 133 sayılı kararları.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132, ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-11578/3046 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132, ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

579

İncesu-Süksün mahallesinde Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, İncesu-Süksün mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1609/3113 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Süksün mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

580

Yeşilyurt Mahallesi ve civarında ilave ve revizyon nazım imar plan değişikli yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1610/3114 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

581

Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itiraz.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1332/2503 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itirazın, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

582

Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1179/2257 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

583

Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra (Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1499/2862 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra (Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

584

Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1608/3112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

585

Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1587/3063 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

586

Bahçelievler Mahallesi, 45 pafta, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 45 pafta, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1482/2817 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 45 pafta, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

587

Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1603/3095 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

588

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1599/3088 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

589

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1576/3057 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

590

Hacılar, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1432/2716 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

591

Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1582/3045 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

592

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-855/1613 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

593

Şehit Uzman Çavuş Yahya KARAKAYA ile şehit Piyade Er Mustafa BULUT’a konut tahsis edilmesi.

 

 

Meclis üyesi Bekir YILDIZ’ın sözlü önerisi ile, Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yahya KARAKAYA ile yine Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsal kesiminde teröristlerce şehit edilen Piyade Er Mustafa BULUT’un ailesine konut konut tahsis edilmesinin gündeme alınması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 55. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yahya KARAKAYA ve Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsal kesiminde teröristlerce şehit edilen Piyade Er Mustafa BULUT’ un ailesine konut tahsis edilmesi hususu, konu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 430 sayılı kararı ile oluşturulan şehit ailelerine konut tahsis komisyonu tarafından incelenerek tahsis işlemlerinin komisyon tarafından yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.08.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

8

1

1

 

594

Somali’de açlık felaketiyle mücadele eden, insanlara yardım yapılması.

 

 

Meclis üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü önerisi ile, Somali’de açlık felaketi çeken insanlara yardım yapılması konusunun gündeme alınması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 56. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Somali’de açlık felaketi çekenlere ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyemizce 100.000TL nakdi yardım yapılmasına, nakdi yardımın Başbakanlık yada Türk Kızılayı hesaplarına yatırılmasına ayrıca Belediyemiz Meclisinin 08.08.2011 tarihli toplantısının 1. oturumumun 1. birleşimine ait huzur haklarının da aynı şekilde Somali’ye gönderilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.