KİÇİKAPIDA BULUNAN MERYEM ANA KİLİSESİ TEŞHİR TANZİM YAPIM İŞİ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2018/204540
İşin Adı : Kiçikapıda Bulunan Meryem Ana Kilisesi Teşhir Tanzim Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : SERÇEÖNÜ MAH. MKP BULVARI
b) Telefon ve faks numarası : 3522071555 - 3522321752
c) Elektronik posta adresi : gdoruk@kayseri.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu yapım işinin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Teşhir Tanzim İşleri Yapımı
b) Yapılacağı Yer : Kayseri/Melikgazi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Kat İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 11.05.2018 - 10:30
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 Kültür  Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  8 inci maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e), (f) (g),(ğ) ve (h)   bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.5 Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6 Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.7 İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
4.1.8 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.9 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.10 İhale konusu işin bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılabilir.
4.1.11 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.12 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.13 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak İdari Şartnamenin (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1..........................................................................................................................................................................................
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
4.3.2 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan B/I Grubu işler benzer iş deneyimi olarak kabul edilecektir .
4.4.2 İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 -[ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 [üçyüz] Türk Lirası karşılığı [Kayseri Büyükşehir Belediyesi 308 nolu oda . adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar [Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Kat İhale Odası] adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür  Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
 
 
İhale Tarihi11.05.2018/ Saat:10:30