Günümüzde gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Çevre kirliliğinin etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde gösterdiği olumsuz etkiler nedeni ile çevreye verilen önemde artmıştır. Çevre kirliliği ile mücadele için önlemler alınmaya başlanmıştır. Birçok ülkede çevre ve çevre kirliliği gündemin önemli maddeleri içinde yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire başkanlığına bağlı olan Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz;

1. Katı Atık Depolama Faaliyeti
2. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği İle Mücadele Faaliyeti
3. Özel Atıklara İlişkin Yapılan Çalışmalar

• Tıbbi Atıkların Yönetimi
• Atık Pil Toplama Faaliyetleri
• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi

4. Ambalaj Atıkların Toplanması Ve Halkın Bilinçlendirilmesi FaaliyetleriYürütülmektedir.

1. KATI ATIK DEPOLAMA FAALİYETİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, ekonomiye kazandırılması ve evsel atıkların kaynağından alınarak aktarma istasyonlarına kadar taşınması ilgili ilçe Belediyesi sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Aktarma istasyonuna kadar ilçe Belediyelerince getirilen evsel nitelikli atıkların depo sahasına kadar taşınması ve depolanması faaliyeti Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Günlük depolanan atık miktarı 1.150 ton’dur

Kayseri katı atık düzenli depolama tesisi projesi ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Belgesi alınmış olup, Avrupa birliği normlarında yapılacak olan projeye ait fizibilite raporu tamamlanmıştır.
2011 yılı içerisinde inşasına başlanacak olan Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2013 yılında atık kabulüne başlayacaktır. Katı atık düzenli depolama tesisinin işletmeye alınmasıyla birlikte katı atıkların çevre ve toplum sağlığı açısından neden olacağı çevresel problemlerin önüne geçilmiş olacaktır.

2. ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE FAALİYETİ

Çevre ve Orman Bakanlığının 22.08.2006 tarihli yazısı ile ısınma amaçlı satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verilmiştir. 13.1.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak satışa sunulan katı yakıtların denetimi başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Kayseri ili 1. Grup iller arasında yer almakta olduğundan dolayı il mahalli çevre kurul kararı temiz hava planı çerçevesinde ve tüm merkez (Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, İncesu, Talas) ilçelerimizde yerli kömür satışına izin verilmemektedir. Bu kapsamda ısınma amaçlı olarak ilimiz merkez ilçeleri sınırlarında ithal katı yakıtların satış ve kullanılmasına izin verilmektedir. Hava kirliliği mücadele ekiplerimiz tarafından 15 Ekim–01 Nisan tarihleri temiz hava planı programı çerçevesinde katı yakıt satışı yapan işletmelerde Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesinin mevcut olup olmadığı, katı yakıtların yönetmelik hükümleri çerçevesinde satışa sunulup sunulmadığı hakkında gerekli denetimler yapılmakta ve incelenmek üzere numuneler alınmaktadır. Alınan numuneler Çevre Orman Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi almış laboratuarlara gönderilmektedir.

Isınma amaçlı olarak katı yakıt kullanan binalarla ilgili olarak bina görevlisinin ateşçi belgesine sahip olması ve binanın kış sezonuna girmeden önce itfaiye tarafından veya özel bir şirket tarafından yapılan baca temizliği kartı mevcut olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca yeni sanayi bölgesinde bulunan işletmelerde mineral motor yağı yakılmasının önüne geçilmiş olup bilgilendirme ve idari işlemlerde temiz hava planı kapsamında yürütülmektedir.

3. ÖZEL ATIKLARA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sorumluluğumuz Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.07.2005 tarih 27 – 251 sayılı kararı yap işlet modeli ile 10 yıllığına Turanlar Çevre Teknolojileri Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ İhale edilmiştir.

Tıbbi atık Sterilizasyon tesisimiz Molu Çöp Transfer İstasyonunda kurulmuş olup 01.06.2008 tarihinde Türkiye’de İlk lisanslı tesis olarak işletmeye alınmıştır. Tesisimiz, Büyükşehir belediyesi hizmet sınırlarının yanı sıra ilimiz Develi, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, ilçelerinden çıkan tıbbi atıkları da işleyerek çevre ve insan sağlığına zararsız hale dönüştürmektedir. Şu an tesis’te işlenen günlük atık miktarı 4,5 – 5 ton’dur. Toplama ve taşıma işinde Lisanslı 3 adet kamyon kullanılmaktadır.

İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yüklenici firma ile protokol yaparak tıbbi atıklarını teslim eden sağlık kuruluşu sayısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Kurum

Sayı

Resmi Sağlık Kuruluşları

32

Özel Sağlık Kuruluşları

52

Sağlık Ocakları

48

TOPLAM

132
  • ATIK PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ

2009 yılı içerisinde Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ( TAP ) ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan İlçe Belediyelerini de kapsayacak şekilde Atık Pillerin toplanmasına ve uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında; 1 Mart – 30 Nisan 2010 tarihleri arasında Başkanlığımız koordinasyonunda, İlçe Belediyeleri, TAP ve Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla ilköğretim okullarında atık pil toplama kampanyası düzenlenmiştir.

Atık pil toplama kampanyasına Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, Talas, İncesu ilçelerimizdeki ilköğretim okullarından toplam 117 okul katılmış olup, kampanya ile ilköğretim öğrencilerinin çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması hedeflenmiştir. Kampanya kapsamında 2 aylık kısa bir süre içerisinde 2.095,55 kg atık pil toplamıştır. Her yıl yapılması planlanan atık pil toplama kampanyasında öğrenci sayılarına göre en çok atık pil toplayan ( öğrenci başına toplanan atık pil miktarı ) ilk üç okula çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirilmiştir.

  • ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI VE BERTARAF EDİLMESİ

25.11.2006 tarh ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırları içerisinde Lokman Geri Kazanım Temizlik Nakliyat ve Kâğıt Ticaret A.Ş. 10.05.2010 tarihinden itibaren Başkanlığımız tarafından yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ilçe belediye ekiplerince toplanan ve Başkanlığımız sorumluluk alanı içerisinde muhafaza edilen Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin doğa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, lisanslı taşıma firması ile taşıtılarak yakma lisansına sahip ÇİMSA Çimento Tesisinde bertarafı sağlanmaktadır.

4. AMBALAJ ATIKLARIN TOPLANMASI VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİ

Tüketim toplumu olduğumuz çağımızda, doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle hammadde tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri dönüşümün doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir. Geri dönüşüm; enerji tasarrufu sağlanması, katı atık depo sahasına giden atık miktarının azaltılması ve ekonomiye yatırım bakımından başlıca faydalarını saymak mümkündür. Bu kapsamda şube müdürlüğümüz gelecek kuşaklara daha iyi ve yaşanabilir çevre bırakmak adına çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşüm hakkında bilinçlendirilme için 2010–2011 eğitim öğretim yılında okullara eğitim faaliyetleri düzenleyecektir. Ayrıca şube müdürlüğümüz tarafından dilekçe ile müracaat halinde kamu kurumları ve özel çalışma ofislerine büro içi kâğıt geri dönüşüm kumbarası dağıtılmakta ve ilçe belediyelerimiz tarafından haftanın belli günlerinde toplanmaktadır.İLETİŞİM:Çevre Mühendisleri 0352 207 15 97