slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Şehircilikte örnek bir şehir olma özelliğini koruyarak, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, modern şehirleşmeye yönelik imar ve şehircilik çalışmalarının yapılmasını amaçlar.

İmar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlamak. Belediyemize bağlı diğer müdürlüklerin altyapısını oluşturacak bilgi, belge döküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinden oluşan Büyükşehir Belediyesinin sınırları 356 km² iken 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna göre 2150 km²’ye çıkmıştır.

 

YENİ SINIR HARİTALARI YAPILDI


Valilik binası merkez kabul edilerek 20 km. yarı çapındaki dairenin içinde kalan yerler Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır. Bu sebepten dolayı, sınırın tam tespit edilmesi maksadıyla çalışma yapılmış ve bir ay gibi kısa bir sürede bu sınırlar içindeki ilçe, belde ve köy sınırları, hudutnâmeler, sınır haritaları ve kadastro genel sınırları sayısallaştırılarak 1/100000 ölçekli raster Standart Topoğrafik Haritalar üzerine çizilmiştir.

22 Mart 2008 tarihinde, 26824 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak  ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilk kademe belediyelerinin ilçelere katılımı ise, Kocasinan İlçesine; Erkilet, Kuşçu, Güneşli, Ebiç ve Mahzemin, Melikgazi İlçesine; Kıranardı, Hisarcık, Gesi, Mimarsinan, Turan, Gürpınar ve Büyükbürüngüz,  Talas İlçesine; Zincidere, Erciyes, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez, İncesu İlçesine; Kızılören ve Süksün mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 İlçe Belediyelerinin imar mevzuatına ilişkin işlemlerini ve uygulamalarını denetlemek, denetim sonucunda eksikliklerin giderilmesi için yetki kullanmak, imar mevzuatlarına bağlı olarak uygulama birliği sağlamak için yönetmelikleri hazırlamak, İmar uygulamalarına ilişkin sorunları değerlendirmek, görüş oluşturmak, uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı kararlar almak.


ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI

23.07.2004 tarihinde 25531 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları genişlemiş ve daha önceden 356 km2 olan sınırımız, 5 ilçe belediyeleri ile hinterland sınırımız 2150 km2’lik bir alana çıkmıştır. Bu kanunla birlikte Çevre Düzeni Planı yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

4756 sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında Kanunu”nun 10-c maddesi gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği hinterland sınırımızı kapsayacak şekilde 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması kararı alınmıştır. Kayseri Çevre Düzeni Planı ihalesi belediyemiz tarafından yapılmış, 17.06.2005 tarihinde plan müellifi ile sözleşme imzalanmıştır. Planın yapımına 27.06.2005 tarihinde başlanmıştır. Çevre Düzeni Planına ilişkin olarak öncelikle; 52 kurum ve kuruluşun görüşü ile birlikte hinterland sınırlarımız içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kendi bölgeleriyle ilgili düşünce ve yorumları da değerlendirilmiştir. Edinilen veriler söz konusu plana altlık oluşturulması amacıyla  plan müellifine iletilmiştir. Toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan öneri plan üstünde, Çevre Orman Bakanlığı yetkilileri ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantı ve seminerler düzenlenerek son şeklini alan plan, 12.05.2006 tarihinde  Büyükşehir Belediyesi Meclisince görüşülmüş ve Bakanlığın onayı ve askı ilan yapılarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı ile birlikte, hinterland sınırı içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kentsel ve kırsal gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, hizmet, ulaşım gibi sektörel gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan planlama çalışması sırasında öncelikle Koruma-Kullanma dengesi göz önünde tutularak, sosyo-ekonomik, ekolojik, stratejik kararlar ile arazi kullanım kararları üretilmiş ve buna bağlı olarak şehrimiz için en uygun yer seçim kararları belirlenmiştir. Bu kararlar planlar arası geçişlerde alt ölçekli planlara yol gösterici olacaktır.

 

1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

1/25000 ölçekli  Nazım İmar Planı Çevre Düzeni Planı ile birlikte ihale edilmiştir. 17.06.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 27.06.2005 tarihinde işe başlanmış ve Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı 14.07.2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisince görüşülerek, 343 sayılı kararı ile  kabul edilmiştir. Şehrimizin 20 yıl içindeki fonksiyonlarına planlama anlamında karar verme ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

5216 sayılı yasa ile oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarını içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile, bugünkü ve gelecek kuşakların  yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu  amaçla; yaşama, çalışma, dinlenme eylemleriyle tarım, sanayi, hizmetler sektörleri ve bu faaliyetleri içeren mekanın, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşturulması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması, geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu plan kapsamında yerleşme ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bağlanan yerleşimlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yeniden gözden geçirilmekte, bütünleştirme çalışmaları yapılmakta ve eksikliklerin giderilmesine çalışılmaktadır. Modern şehirleşmenin gerektirdiği şekilde insanların huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir kent oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

 

HALİHAZIR HARİTALAR VE ORTOFOTO HARİTALAR YAPILDI

(Fotogrametrik Harita)

Kayseri’nin en son halihazır haritaları 1987 yılında yapılmış olup, o tarihten bugüne kadar revizyon ve ilave halihazır haritalar ile çalışılmakta idi. 5216 sayılı kanun gereğince oluşan hinterland içerisinde kalan alanlar için halihazır harita yapımını İller Bankası üstlenmiştir. 06.07.2005 tarihinde Kayseri Sayısal Fotogrametrik harita yapımı ihale sözleşmesi yapılmış olup; 20.07.2005 tarihinde işe  başlanılmıştır. İhaleyi alan firmalar (Er-Me Müh.Müş.Tic.San.Ltd.Şti.+And Müh.Tic. ve San.Ltd.Şti.+Mega Müh.Müş.Tic.Ltd.Şti.) kış süresi hariç 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanmıştır. Elde edilen sayısal halihazır haritalar CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)’nin altyapısını oluşturacaktır. Planlar için çok önemli bir altlık olan halihazır haritalar ve ortofoto haritalar tamamlanarak, Kayseri’nin önemli bir altyapısı çözülmüştür.

(Ortofoto Harita)

(Ortofoto Harita)

İMAR HAREKETLERİ DENETİM ALTINDA

Kentimiz 21. yüzyıl teknolojisi ile denetlenmektedir. 2002 yılından itibaren alınan uydu görüntüleri ile mahallinde yapılan denetimlere yardımcı olarak kaçak yapılaşma bilgisayar ortamında denetlenmektedir. Bu denetim sadece kaçak yapılaşma ile sınırlı olmayıp, imar hizmetlerinin planlanmasında ve uygulamasında da altlık olarak kullanılmaktadır.

Belediyelerimiz tarafından yapılan uygulamalar yasalar çerçevesinde belediyemizce denetlenmektedir. Ayrıca vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

 

İMAR FAALİYETLERİ

Şehrimizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç duyulan imara uygun yol, park ve buna benzer kamuya ayrılan alanların yapılması amacıyla İmar Kanununun 18. madde uygulaması yoluyla çok yüksek kamulaştırma bedeli ödemeye gerek kalmadan hem gerekli yolların ve yeşil alanların hizmete sunulması, hem de normal yollarla çözümü mümkün olmayan taşınmazların imara açılmasını sağlıyoruz.

Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında çalışmaları sürdürülen Master Plan çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın Turizm Merkezi Sınırları kapsamında kalan kısmı Bakanlıkca onanmış olup, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Merkezdeki otopark sorununu çözmek üzere planlama ve kamulaştırma faaliyeti devam etmektedir.

Tarihi Kentsel dokunun gelecek nesillere ulaşması için Tavukçu Mahallesinde başlayan Kayseri Sokağı ile ilgili kamulaştırma faaliyeti devam etmektedir.

Erciyes Master Planının daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için, Develi İlçesi, Hacılar İlçesi ve Hisarcık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait, yaklaşık 26.000.000 m²’lik alanın 38 adet tapusu belediyemize geçmiştir.

Cırgalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, kumarlı parkı arkasında yaklaşık 751.000 m²’lik alanda Disneyland yapılmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

Mülkiyeti belediyemize geçen, Sümer arazisi ifraz edilerek 41 adet, 10 katlı kütle parselin satışı yapılarak belediyemize 70.403.000,00,- TL’lik gelir elde edilmiştir.

Mülkiyeti belediyemize ait olan Pervane Mevkiindeki 11 adet parselin satışı yapılarak belediyemize 11.740.000,00 TL’lik gelir elde edilmiştir.

Şehrimizin zemin yapısını ve depremsellik durumunu ortaya koymak ve yapılacak revizyon+ilave imar planlarına altlık olmak üzere, Belediyemizin talebi üzerine jeolojik-jeoteknik raporları hazırlanması için, imar faaliyetlerinin başlayacağı alanlarda çalışma yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Jeolojik-jeoteknik raporlarının bazı bölgeleri belediyemize teslim edilmiş, diğer bölgeler için ise, çalışmalar devam etmektedir.

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN ALTYAPILARI OLUŞTURULUYOR

Coğrafi Bilgi Sistemi; (CBS, GIS) dar anlamıyla coğrafi referanslı grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, yönetimi, analizi ve çıktılarının alınması   (sunulması) fonksiyonlarını yerine getiren bilgisayar donanımı, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir organizasyondur.

Coğrafi Bilgi Sistemi dediğimiz bu sistemle kente ait altyapıların tesisi ve yönetimi, emlak ve çevre vergilerinin sağlıklı olarak toplanması, imar ve planlama çalışmaları, trafik problemlerinin çözümü kaçak yapılaşmanın önlenmesi gibi çözüm bekleyen birçok sorunlara cevap bulunabilmektedir.

Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanması ve paylaşıma açılması sayesinde söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve doğru bir şekilde erişim temin edilecek, verilerin yeniden değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması mümkün hale gelecek, inceleme ve uygulama alanlarında daha detaylı ve rasyonel çalışmaların yapılmasına imkan sağlanacaktır. Ayrıca, değişik amaçlara göre geliştirilen yazılımların kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların doğrudan yapılması ve elde edilen sonuçların ekranda görüntülenerek istenilen çıktıların alınması mümkün hale gelecek ve geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı modelleme, araştırma ve analizler yapma imkanı doğacaktır.

 

Adres Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj çalışmaları için en temel altlık olan hinterlant sınırı kapsamındaki mahalle sınırlarının ve bu mahallelerin şehir içi ulaşımı sağlayan bulvar, cadde ve sokak ağlarının bilgisayar ortamında sayısallaştırma işlemleri devam etmektedir.  Bu işlem için mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri ve İmar Planları gibi altlıklar ile TÜİK verileri ve İlçe Belediyelerinin ilgili verileri kullanılmaktadır. Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup sistemin kurulmasına müteakip uluslar arası standartlara uygun WMS (Web Map Service) linkleri ile KASKİ, KayseriGaz, KCETAŞ, PTT, TELEKOM gibi adres bileşenini kullanan TUİK adres veri tabanına bağlanan İtfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşların kendi bilgi sistemlerinde kullanacağı şekilde paylaşımı sağlanacaktır. Aynı zamanda da vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesinden de yayında olacaktır.

Bu veriler kent bilgi sisteminin sağlayacağı kent rehberi, adres bilgi sistemi ve en kısa yol sorgulamaları, navigasyon hizmetleri gibi ihtiyaçlar içinde altlık olacağından oluşturulması ve güncel tutulması önem arz etmektedir.

Tarihi Eser ve Turizm Bilgi Sistemi

Tarihi Eser Bilgi ve Turizm Sistemi ile Kayseri’nin tarihsel, kültürel, fiziksel ve doğal karakterini yansıtan taşınmaz kültür varlıklarının tanıtımı yapılacaktır. Bu sistemde kullanılacak akıllı harita sistemiyle hinterlant sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerin, gezilecek yerlerin ve konaklama alanlarının yerleri, ulaşım bilgileri, resimleri ve öznitelik bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilecektir.

Bu çalışmada mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri, İmar Planları gibi altlıklar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan veriler ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri kitabındaki bilgiler kullanılmaktadır.

Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup sistem Müzeler, Koruma Kurulu, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi gibi bu bilgileri kullanan diğer kurum ve kuruluşların yararlanabileceği şekilde paylaşımı sağlanacaktır. Aynı zamanda vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yayında olacaktır.

 

Mezarlık Bilgi Sistemi

Müdürlüğümüzün yürütmekte bulunduğu projelerden bir diğeri ise mezarlık bilgi sistemidir.

Kent Bilgi Sistemlerinin bir aracı olan Mezarlık bilgi sisteminin amacı mezarlıkta bulunan coğrafi veri ile sözelde bulunan mezara ait tapu ve mevta bilgilerinin ilişkilendirilmesi ile ilişkilendirilen bu verinin çeşitli araçlar kullanılarak (web, kiosk vb.) halkın kullanımına sunulmasıdır. Bu sayede kişiler çeşitli sorgulama yöntemleri ile mezara ait tapu ve mevta bilgilerine çok kolay ve istediğinde ulaşabilecek hem de bulmak istediği, ziyaret etmek istediği mezara bir yol şeması ve yönlendirme bilgileri sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşacaktır.

Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Harita Şube Müdürlüğü ve Mezarlık Şube Müdürlüğü işbirliği ile ilk olarak şehrimizin en eski mezarlıklarından biri olan Asri Mezarlıkta çalışma başlatılmıştır. Toplam 118 ada, 4160 parsel, 74.585 mezar ve mezarlık bünyesindeki giriş kapıları, yollar ve çeşmeler çeşitli çizim programları kullanılarak ve arazi çalışmaları yapılarak sayısal hale dönüştürülmüştür.

Projenin takip eden aşamalarına hızla devam edilmekte olup en kısa zamanda MEBİS projesini hayata geçirme yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.

 

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde 01.09.2007 tarihinde kurulan “Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu” nun kuruluş amacı; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıylka ilgili işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmaktır.

Kısa adı KUDEB olan “Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu”nda çalışan personelin uzmanlık alanları; mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, sanat tarihi ve arkeolojidir. KUDEB’de çalışan personel ilgili yönetmelik gereği, Kayseri kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde 25.09.2006-25.12.2006 tarihleri arasında stajlarını tamamlayarak 25.12.2006 tarihinden itibaren resmen faaliyete geçmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterland sınırları içinde çalışma yetkisi olan KUDEB, tarihi eser olarak tescil edilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarınında ve bu yapılara komşu tescilsiz yapılarda yapılacak olan basit bakım ve onarım kapsamında (boya, çatı aktarımı, vs.) yapılacak uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve onarım sürecini takip etmektedir.  Tarihi eser olarak tescilli yapı sahibi kişi ya da kuruluş, yapılarında basit bakım ve onarım uygulamaları yapabilmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan KUDEB ve Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’ne gelerek,

· Mülkiyet durumunu gösterir belgeyi (tapu)

· Yapının mevcut fotoğraflarını

· Yapıda gerçekleştirmek istedikleri basit bakım ve onarım kapsamındaki uygulamalara dair açıklayıcı bilgileri içeren dilekçelerini ilgili birime verir.

Bu başvuru, KUDEB’ in uzmanları tarafından yerinde incelenir. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilerek rapor hazırlanır ve bu rapor doğrultusunda, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği “ön izin belgesi” düzenlenir.

Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca yerinde incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise “onarım uygunluk belgesi” düzenlenir.

Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde, uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.

Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, koruma alanları ve sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan tescilsiz yapılardaki tadilat ve tamiratlarda aynı prosedür uygulanır.

KUDEB, Kayseri Koruma Kurulu tarafından onanan projelerin uygulamasını denetlemekte ve konu hakkında rapor hazırlayarak, koruma kuruluna görüş bildirmektedir. Onaylanmış projelerin uygulamasında projelerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.

KUDEB, Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış restorasyon projelerine ilişkin uygulamaların  projesine uygun tamamlanan için kullanma izin belgesi düzenlemektedir.

KUDEB, Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemektedir.

KUDEB, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmektedir.

 Son Düzenleme Tarihi: 02 . 04 . 2015