slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> İmar ve Şehircilik D. Bşk. >> İmar Faaliyetleri


İMAR FAALİYETLERİ


Şehrimizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç duyulan imara uygun yol, park ve buna benzer kamuya ayrılan alanların yapılması amacıyla İmar Kanununun 18. madde uygulaması yoluyla çok yüksek kamulaştırma bedeli ödemeye gerek kalmadan hem gerekli yolların ve yeşil alanların hizmete sunulması, hem de normal yollarla çözümü mümkün olmayan taşınmazların imara açılmasını sağlıyoruz.

Erciyes Kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli Çevre düzeni Planı Revizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın müşterek çalışmaları ile 17.06.2010 – 18.06.2010 tarihinde onanmıştır. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17.06.2010 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir.

Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı revizyon İmar Planları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.08.2010 tarih ve 1832 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 tarih, 531 sayılı kararı ile onanmıştır.

Kayseri büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Kuruköprü - Gesi - Tavlusun (Germir) - Engir Gölü sit alanlarına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlama işi İller Bankasına verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Merkezdeki otopark sorununu çözmek üzere planlama ve kamulaştırma faaliyeti devam etmektedir.
Tarihi Kentsel dokunun gelecek nesillere ulaşması için Tavukçu Mahallesinde başlayan Kayseri Sokağı ile ilgili kamulaştırma faaliyeti devam etmektedir. Ayrıca Kayseri merkezdeki tarihi alanlar ile birlikte bu bölgeyi içine alan Kültür Yolu Projesi çalışmaları belediyemiz tarafından başlatılmıştır.

Erciyes Master Planının daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için, Develi İlçesi, Hacılar İlçesi ve Hisarcık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait, yaklaşık 26.000.000 m²’lik alanın 38 adet tapusu belediyemize geçmiştir.

Cırgalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, kumarlı parkı arkasında yaklaşık 751.000 m²’lik alanda Disneyland yapılmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

 

Mülkiyeti belediyemize geçen, Sümer arazisi ifraz edilerek 41 adet, 10 katlı kütle parselin satışı yapılarak belediyemize 70.403.000,00,- TL’lik gelir elde edilmiştir.

 

Mülkiyeti belediyemize ait olan Pervane Mevkiindeki 11 adet parselin satışı yapılarak belediyemize 11.740.000,00 TL’lik gelir elde edilmiştir.

 

Şehrimizin zemin yapısını ve depremsellik durumunu ortaya koymak ve yapılacak revizyon+ilave imar planlarına altlık olmak üzere, Belediyemizin talebi üzerine jeolojik-jeoteknik raporları hazırlanması için, imar faaliyetlerinin başlayacağı alanlarda çalışma yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Jeolojik-jeoteknik raporlarının bazı bölgeleri belediyemize teslim edilmiş, diğer bölgeler için ise, çalışmalar devam etmektedir.Son Düzenleme Tarihi: 01 . 10 . 2013