slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> İmar ve Şehircilik D. Bşk. >> Koruma, Uyg. ve Den. Şb.Md. (KUDEB)


KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. 11. ve 57. Maddeleri gereğince çıkarılan “Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ve Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”  uyarınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde 08.01.2007 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke ve kararları ile Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi  dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak olarak tanımlanan görevlerin yerine getirilmesi hususunda iş ve işlemler Koruma Uygulama Denetim Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

Basit Onarım

 

Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen yada bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda tanımlanmıştır.

 

Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında ve bu yapılara komşu tescilsiz yapılarda, koruma ve sit alanlarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş şu belgeleri KUDEB’e bir başvuru ekinde verecektir:

 

- Talep yazısı

Tapu belgesi

Tadilat isteğine konu olan tescilli taşınmazın basit onarım gerektiren yerlerini gösteren fotoğrafları

Yapı sahiplerine ait muvafakatname

Yapı kullanım izin belgesi (K.T.V.K.Y.K.’nun 661 sayılı İlke Kararına göre; sit alanlarında, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan yürürlükteki yasal mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapılarda bakım ve basit onarım izni verilemez.)

 

 

(Basit Onarım Başvuru Formu)

 

Bu başvuru KUDEB’in uzmanları tarafından yerinde incelenir. İnceleme sonrasında yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği “Onarım Ön İzin Belgesi” verilir. Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca  yerinde incelenir. Onarım ön izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise “Onarım Uygunluk Belgesi” düzenlenir.

 

 

 

 

Resim 1: Oran Kalkınma Ajansı (Basit Onarım)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Cephe Düzenleme Çalışmaları (Basit Onarım)


 

Restorasyon Çalışmaları

 

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu görevlerindendir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında projelendirme aşamasından restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar KUDEB tarafından denetlenmekte olup, ayrıca teknik destek sağlanmaktadır. Bu restorasyon çalışmaları kapsamında fotoğraflama ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Resim 3: Gevher Nesibe Medresesi Restorasyon Denetimleri

 

 


 

 

Resim 4: Gevher Nesibe Medresesi Restorasyon Denetimleri

 

 


 

 

Resim 5: Hunat Medresesi Restorasyon Denetimleri

 

 

 

 

Resim 6: Meryem Ana Kilisesi içerisinde sıva raspası çalışmaları denetimi

 

 

 

 

Resim 7: Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada, 5 parselin Restorasyon Denetimleri

 

 

 

 

 

Resim 8 : Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada,  6, 91 parselin Restorasyon Denetimleri

 

 

 

 


 

Resim 9 : Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada,  15  parselin Restorasyon Denetimleri

 

 


 

 

Resim 10: Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, Tol Kilise Restorasyon Denetimleri

 

 

Sit Alanları ve Koruma Alanları Denetimi

 

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan sit alanları ve koruma alanları belirli periyotlarda KUDEB uzmanları tarafından denetlenmekte ve alanda ilgili idareler ve vatandaşlar bilgilendirilmektedir.

 

 

 

Resim 11: Kayseri İli, Tavukçu Mahallesi Kentsel Sit Alanı

 


 

 

 

 

 

Tarihi Eser Bilgi Sistemi (TEBİS)

 

2009 yılından itibaren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ortaklaşa hazırlanan Tarihi Eser Bilgi Sistemi’nde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli eserler CBS ortamına aktarılmış ve yeni tescillenen eserlerin sürekli güncellemeleri yapılmaktadır. CBS ortamında aktarılan tarihi eser yapı ve alan verileri sayesinde alan denetimleri daha sağlıklı yapılmasına ve imar uygulamalarına ilişkin çalışmaların tarihi yapı ve alanlar dikkate alınarak yapılmasına imkan sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (Kitapcık)

 


 Son Düzenleme Tarihi: 22 . 06 . 2015