slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
Hizmet Birimlerimiz >> İmar ve Şehircilik D. Bşk. >> 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


1/25000 ölçekli  Nazım İmar Planı Çevre Düzeni Planı ile birlikte ihale edilmiştir. 17.06.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 27.06.2005 tarihinde işe başlanmış ve Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı 14.07.2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisince görüşülerek, 343 sayılı kararı ile  kabul edilmiştir. Şehrimizin 20 yıl içindeki fonksiyonlarına planlama anlamında karar verme ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır.


5216 sayılı yasa ile oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarını içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile, bugünkü ve gelecek kuşakların  yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu  amaçla; yaşama, çalışma, dinlenme eylemleriyle tarım, sanayi, hizmetler sektörleri ve bu faaliyetleri içeren mekanın, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşturulması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması, geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu plan kapsamında yerleşme ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bağlanan yerleşimlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yeniden gözden geçirilmekte, bütünleştirme çalışmaları yapılmakta ve eksikliklerin giderilmesine çalışılmaktadır. Modern şehirleşmenin gerektirdiği şekilde insanların huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir kent oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

 Son Düzenleme Tarihi: 01 . 10 . 2013